Показники наявності та ефективності використання оборотних коштів

Наявність оборотних коштів, наявних у розпорядженні підприємства, характеризується показником залишку оборотних коштів, який визначають за формулою середньої хронологічної:

(5.1)

де - середні залишки оборотних коштів; - залишки оборотних коштів на початок періоду; - залишки оборотних коштів на кінець періоду.

Якщо відомі значення моментних показників залишків оборотних коштів тільки на початок і кінець періоду, то середня сума основних засобів визначається як їх полусумма:

(5.2)

ПРИКЛАД 5.1

За наступними даними визначте середньорічний залишок оборотних коштів підприємства:

Дата

Залишок оборотних коштів, млн руб.

01.01.2011

5,0

01.02.2011

4,6

01.03.2011

3,8

01.04.2011

6,7

01.05.2011

5,2

01.06.2011

8,4

01.07.2011

7,8

01.08.2011

9,6

01.09.2011

8,3

01.10.2011

9,2

01.11.2011

7,3

01.12.2011

6,5

01.01.2012

8,4

Для вирішення скористаємося формулою (5.1):

Для оцінки ефективності використання оборотних коштів розраховуються показники оборотності оборотних коштів: коефіцієнт оборотності, коефіцієнт закріплення і тривалість одного обороту в днях.

Коефіцієнт оборотності визначається відношенням виручки від реалізації продукції (ВР) до середнього залишку оборотних коштів:

(5.3)

Розрахований показник характеризує обсяг виручки від реалізації продукції, що припадає на рубль оборотних коштів або, число кругообігів, скоєних обіговими коштами за період (квартал, рік).

Коефіцієнт закріплення - показник, зворотний коефіцієнту оборотності. Відповідно, визначається ставленням середнього залишку оборотних коштів до виручки від реалізації продукції:

(5.4)

Цей коефіцієнт показує, в якому обсязі необхідно розташовувати обіговими коштами на рубль виручки від реалізації продукції. Чим більше оборотів зроблять оборотні кошти протягом певного періоду часу, тим менше величина показника їх закріплення.

Тривалість одного обороту в днях визначається відношенням числа днів в періоді до коефіцієнта оборотності оборотних коштів:

(5.5)

або за формулою

(5.6)

де Д - тривалість періоду в днях (Д = 30 (за місяць), 90 (квартал), 360 (рік)).

Слід зазначити, що при аналізі динаміки показників оборотності враховуються періоди часу рівної тривалості.

Прискорення оборотності оборотних коштів в кінцевому рахунку призводить до їх вивільнення з обороту, що свідчить про збільшення випуску продукції при даному обсязі оборотних коштів і (або) зменшенні потреби в них при плановому обсязі виробництва. Збільшення обсягу випуску продукції досягається в результаті кращого використання устаткування та скорочення тривалості виробничого циклу, що веде до скорочення залишків незавершеного виробництва. Прискорення оборотності веде до зменшення запасів матеріалів, палива і енергії. На оборотність оборотних коштів великий вплив робить зміна асортименту продукції, що випускається. Збільшення випуску виробів з більшою рентабельністю веде до прискорення оборотності оборотних коштів.

Швидкість обороту оборотних коштів знаходиться в тісному зв'язку з собівартістю продукції. Більшість факторів, що впливають на рівень собівартості продукції (наприклад, зміна витрати матеріалів і палива), впливають і на швидкість обороту коштів. Так, зниження собівартості продукції здебільшого викликає відносне зменшення запасів сировини, матеріалів і палива, незавершеного виробництва, а разом з цим і прискорення обороту коштів. У свою чергу, прискорення обороту оборотних коштів впливає на зниження собівартості. При визначенні приватних показників оборотності (по окремих елементах оборотних коштів) по нормованих оборотних коштів використовуються дані про обіг коштів по собівартості. Зокрема, коефіцієнт оборотності запасів обчислюється відношенням середнього розміру запасів до собівартості реалізованої продукції.

Величина умовно вивільнених (або додатково залучених в оборот) коштів за рахунок зміни швидкості оборотності може бути розрахована з використанням коефіцієнта оборотності, закріплення і тривалості одного обороту в днях:

(5.7)

(5.8)

(5.9)

Розмір умовно вивільнених (або додатково залучених в оборот) оборотних коштів за рахунок збільшення обсягів реалізації може бути визначений за формулою

(5.10)

ПРИКЛАД 5.2

На основі таких даних визначте показники оборотності і суму умовно вивільнених (або додатково залучених в оборот) коштів за рахунок зміни швидкості оборотності і обсягів реалізації:

показник

Умовне позначення

попередній квартал

звітний квартал

абсолютний приріст

Виручка від реалізації, тис. Руб.

ВР

12 000

15 000

+3000

Середній залишок оборотних коштів, тис. Руб.

Про

2400

2500

+ 100

Рішення

Розрахуємо показники оборотності (коефіцієнт оборотності, коефіцієнт закріплення і тривалість одного обороту в днях) за формулами (5.3) - (5.6), а також визначимо їх абсолютна зміна. Результати представимо в табличному вигляді:

показник

Умовне позначення

попередній квартал

звітний квартал

абсолютний приріст

Виручка від реалізації, тис. Руб.

ВР

12 000

15 000

+3000

Середній залишок оборотних коштів, тис. Руб.

2400

2500

+ 100

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

Коб

5

6

+ 1

Коефіцієнт закріплення оборотних коштів

Кз

0,20

0,167

-0,033

Тривалість одного обороту, дн. (Д = 90)

Дод

18

15

-3

Визначимо суму умовно вивільнених (або додатково залучених в оборот) коштів:

- За рахунок зміни швидкості оборотності (за формулами (5.7) - (5.9)):

- За рахунок зміни обсягів реалізації (але формулою (5.10)):

Висновки . Швидкість обороту в звітному кварталі збільшилася в порівнянні з попереднім кварталом, про що свідчать розраховані показники: абсолютний приріст числа обертів склав +1 оборот. Зворотний йому показник - коефіцієнт закріплення свідчить про те, що в звітному кварталі на рубль виручки від реалізації доводилося 0,167 руб. оборотних коштів, а в попередньому - 0,20 руб. Тривалість одного обороту в звітному кварталі скоротилася на три дні в порівнянні з попереднім. В результаті прискорення оборотності коштів в звітному кварталі умовно вивільнено 500 тис. Руб. Однак в результаті збільшення обсягу реалізації на 3000 тис. Руб. підприємству необхідно було додатково вкласти в оборотні кошти 600 тис. руб. Таким чином, за рахунок дії обох факторів підприємству знадобилися додаткові оборотні кошти в розмірі 100 тис. Руб. (600 - 500).

В аналізі динаміки середніх показників швидкості обороту по декількох підприємствах використовується система індексів структурних зрушень , які можна розраховувати з використанням коефіцієнта оборотності і коефіцієнта закріплення. Розглянемо методику розрахунку цих індексів на основі коефіцієнта оборотності.

Індекс змінного складу показує, у скільки разів в середньому зміниться швидкість оборотності оборотних коштів за рахунок дії зміни швидкості на кожному підприємстві окремо, а також частки кожного підприємства в загальній сумі оборотних коштів ():

(5.11)

Індекс фіксованого складу відображає, у скільки разів в середньому зміниться швидкість оборотності оборотних коштів тільки за рахунок зміни швидкості на кожному підприємстві окремо:

(5.12)

Індекс структурних зрушень характеризує зміну середнього рівня швидкості оборотності оборотних коштів за рахунок структурних змін в сукупності, тобто частки кожного підприємства в загальній сумі оборотних коштів:

(5.13)

Між розглянутими індексами існує наступний взаємозв'язок:

(5.14)

Аналогічним чином будується система індексів структурних зрушень на основі коефіцієнта закріплення, де в якості ваги використовується частка кожного підприємства в загальній сумі виручки від реалізації продукції (d ВP ):

(5.15)

Взаємозв'язок індексів:

(5.16)

ПРИКЛАД 5.3

Є такі дані по підприємствах:

підприємство

базисний період

Звітний період

виручка від реалізації, млн руб.

середній залишок оборотних коштів, млн руб.

виручка від реалізації, млн руб.

середній залишок оборотних коштів, млн руб.

1

40

10

55

11

2

35

5

40

5

Необхідно визначити індекси постійного, змінного складу і індекс структурних зрушень, а також перевірити їх взаємозв'язок.

Рішення

Проміжні розрахунки для знаходження індексів представимо у вигляді таблиці:

підприємство

базисний період

Звітний період

виручка від реалізації, млн руб.

середній залишок оборотних коштів, млн руб.

частка кожного підприємства в загальному обсязі виручки від реалізації

частка кожного підприємства в загальній сумі оборотних коштів

коефіцієнт оборотності

коефіцієнт закріплення

виручка від реалізації, млн руб.

середній залишок оборотних коштів, млн руб.

частка кожного підприємства в загальному обсязі виручки від реалізації

частка кожного підприємства в загальній сумі оборотних коштів

коефіцієнт оборотності

коефіцієнт закріплення

1

40

10

0,533

0,579

4,0

0,250

55

І

0,579

0,688

5,0

0,200

2

35

5

0,467

0.421

7,0

0,143

40

5

0,421

0,312

8,0

0.125

Σ

75

15

1,000

1,000

5,0

0,200

95

16

1,000

1,000

5,94

0,168

Розрахуємо індекси змінного, фіксованого (постійного) складу і індекс структурних зрушень з використанням коефіцієнта оборотності (за формулами (5.11) - (5.13)):

Перевіримо взаємозв'язок цих індексів: 0,987 × 1,203 = 1,188.

Розрахуємо індекси змінного, фіксованого (постійного) складу і індекс структурних зрушень з використанням коефіцієнта закріплення (за формулами (5.15)):

Перевіримо взаємозв'язок цих індексів: 1,025 × 0,82 = 0,84.

Висновки . Розраховані індекси свідчать про те, що швидкість оборотності оборотних коштів на двох підприємствах збільшилася в середньому на 18,8%. Ця зміна відбулася за рахунок зміни швидкості на кожному підприємстві на 20,3% і зменшення частки кожного підприємства в загальній сумі оборотних коштів на 1,3%.

Аналогічні висновки формулюємо за коефіцієнтом закріплення. В середньому сума оборотних коштів на рубль виручки від реалізації продукції скоротилася на 16%, в тому числі за рахунок скорочення коефіцієнта закріплення на 18% і за рахунок збільшення частки кожного підприємства в загальному обсязі виручки від реалізації па 2,5%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >