ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В результаті вивчення глави 7 студент повинен:

знати

 • • сутність поняття "прибуток" як економічної категорії;
 • • види прибутку, їх зміст і методику розрахунку;
 • • поняття рентабельності і систему показників рентабельності;
 • • сутність показників ліквідності та фінансової стійкості підприємства;

вміти

 • • визначати балансовий прибуток, чистий прибуток, нерозподілений прибуток;
 • • визначати різні показники рентабельності;
 • • здійснювати індексний факторний аналіз прибутку від продажів і рентабельності продажів;
 • • визначати точку беззбитковості, показники критичного обсягу виробництва;

володіти

 • • прийомами і методами аналізу фінансової стійкості та ліквідності підприємства;
 • • методикою аналізу економічної ефективності діяльності підприємства.

Поняття фінансових результатів. Формування і використання прибутку

Отримання прибутку - основна мета будь-якого комерційного підприємства і головний показник фінансових результатів господарської діяльності. Для оцінки фінансового результату необхідно зіставити доходи з витратами підприємства.

Розрахунок прибутку починається з визначення суми виручки від реалізації продукції.

Виручка від реалізації являє собою загальний фінансовий результат від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг). Вона включає в себе доходи від реалізації готової продукції, напівфабрикатів власного виробництва, науково-дослідних робіт, послуг з перевезень для транспортних підприємств та інших робіт і послуг в залежності від виду діяльності підприємства або організації.

Виручка від реалізації може визначатися з моменту відвантаження продукції або по моменту надходження грошей на розрахунковий рахунок або в касу підприємства.

Різниця між виручкою від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг (виключаючи податок на додану вартість і акцизи) і витратами (собівартістю) на виробництво реалізованої продукції називається валовим прибутком від реалізації.

Перш ніж проаналізувати конкретний розрахунок прибутку підприємства, розглянемо теоретичні основи сутності прибутку.

Прибуток як економічна категорія виконує такі функції:

 • - Характеризує економічний ефект, отриманий в результаті діяльності підприємства;
 • - Служить основним елементом власних фінансових ресурсів підприємства;
 • - Служить джерелом матеріального стимулювання працівників і виплати дивідендів власникам підприємства.

Якщо виручка перевищує собівартість, фінансовий результат свідчить про одержання прибутку. Якщо виторг дорівнює собівартості, то вдається лише відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продукції. При витратах, що перевищують виторг, підприємство одержує збиток.

Розрізняють декілька видів прибутку підприємства.

Валовий прибуток від реалізації продукції - це прибуток, отриманий підприємством від основної діяльності. Розраховується як різниця між виручкою від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) без податку

на додану вартість і акцизів і собівартістю проданих товарів, продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

Прибуток (збиток) від продажів - це прибуток, розрахований як різниця між валовим прибутком і комерційними та управлінськими витратами.

Прибуток до оподаткування (П до готівка ) відображає фінансовий результат, отриманий від усіх видів діяльності за звітний період, і розраховується за формулою

(7.1)

де - прибуток від продажів; - інші доходи (відсотки до отримання, доходи від участі в інших організаціях та ін.); - інші витрати (відсотки до сплати, інші операційні витрати та інші витрати); ВРД - позареалізаційні доходи; ВРР - позареалізаційні витрати.

Розглянемо приклад розрахунку прибутку, виходячи з форми "Звіт про фінансові результати" (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Розрахунок показників прибутку за звітний і попередній роки, тис. Руб.

показник

2012 р

2011 р

виручка

75 000

65 000

Собівартість продажів

(: 49 000)

(44 000)

Валовий прибуток (збиток)

26 000

21 000

Комерційні витрати

(3900)

(500)

Управлінські витрати

(2200)

(250)

Прибуток (збиток) від продажу

19 900

20 250

відсотки до отримання

1300

2500

Відсотки до сплати

(14 500)

(10 200)

інші доходи

2440

4750

Інші витрати

(1900)

(2500)

Прибуток (збиток) до оподаткування

7240

14 800

Поточний податок на прибуток

(2538)

(3552)

чистий прибуток (збиток)

4702

11 248

Чистий прибуток підприємства утворюється після вирахування з прибутку до оподаткування податку на прибуток і використовується як основний показник для розрахунку дивідендів, що виплачуються акціонерам, а також як джерело коштів для збільшення власного капіталу і резервів на підприємстві.

Чистий прибуток розподіляться між власниками (засновниками) підприємства і самим підприємством за рішенням загальних зборів акціонерів або ради директорів в залежності від положень статуту фірми. Частина прибутку виплачується у вигляді дивідендів акціонерам, а частина направляється на формування резервів або накопичується у вигляді власного капіталу підприємства.

Виділяють два напрямки використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства:

 • - Накопичення, тобто напрямок на розширення виробництва (реконструкцію, будівництво нових об'єктів, модернізацію обладнання тощо), поповнення оборотних коштів та інші вкладення у виробництво;
 • - Споживання, тобто витрачання на соціальні програми, виплати бонусів, організацію відпочинку та культурних заходів для персоналу та членів сімей, оплату харчування, додаткових витрат на відрядження та інші виплати.

Схему розподілу чистого прибутку можна представити таким чином:

(7.2)

Проведемо аналіз впливу факторів на зміну прибутку від продажів. Загальне відхилення прибутку від продажів поточного рівня від запланованого складе

(7.3)

В тому числі:

1) за рахунок зміни рівнів цін на продукцію, фактично діяли в звітному періоді, в порівнянні з їх рівнем, прийнятим при складанні плану:

(7.4)

2) за рахунок зміни фактичної питомої собівартості продукції кожного виду в порівнянні з плановою їх собівартістю:

(7.5)

3) за рахунок впливу фактичного обсягу реалізованої продукції але порівняно з передбаченим у плані:

(7.6)

4) за рахунок впливу асортиментних зрушень (зміна фактичного обсягу і складу продукції в порівнянні з передбаченими в затвердженому плані):

I метод

(7.7)

II метод (балансовий метод)

(7.8)

Модель взаємодії факторів впливу на зміну прибутку від продажів можна уявити в відносних величинах:

або (7.9)

ПРИКЛАД 7.1

По підприємству є такі дані (тис. Руб.):

показник

Умовне позначення / формула розрахунку

план

План в перерахунку на фактичний обсяг

факт

виручка

7000

7400

7560

собівартість

реалізованої

продукції

6000

6500

6200

Прибуток від продажів

1000

900

1360

Необхідно визначити загальну зміну прибутку від продажів, в тому числі за рахунок дії окремих чинників.

Рішення

Загальна зміна прибутку склало: ΔΠ = 1360 - 1000 = = +360 (тис. Руб.).

У тому числі внаслідок зміни:

 • а) ціни: ΔΠр = 7560 - 7400 = +160 (тис. руб.);
 • б) собівартості: ΔΠz = 6500 - 6200 = +300 (тис. руб.);
 • в) обсягу продукції: ΔΠq = (7000 - 6000) × (7400/7000 - 1) = = +57 (тис. руб.);
 • г) асортиментних зрушень: ΔПассорт = (900/7400 - 1000/7000) × × 7400 = -157 (тис. руб.) або ΔПассорт = (+360) - (160 + 300 + 57) = = -157 (тис. руб.).

Отже, загальний вплив чинників становило: ΔΠ = +160 +300 + + 57 - 157 = 360 (тис. Руб.).

Для аналізу впливу факторів на прибуток у відносному вираженні скористаємося формулою (7.9):

1360/1000 = 1360 / (7400 - 6200) × (7400 - 6200) / (7400 - 6500) ×

× (1000 х 7400/7000) / 1000 = 1,13 × 1,33 × 0,85 × 1,057 = 1,36.

Висновки . За результатами розрахунків: фактичний прибуток від продажів збільшилася в порівнянні з плановою на 360 тис. Руб. або на 36%. По чинниках: за рахунок зміни цін прибуток зріс на 160 тис. Руб. або на 13%; за рахунок зміни фактичної собівартості прибуток виріс на 300 тис. руб. або на 33%; за рахунок зміни обсягу продукції прибуток виріс на 57 тис. руб. або на 5,7%; за рахунок асортиментних зрушень прибуток зменшився на 157 тис. руб. або на 15%.

Далі проведемо аналіз зміни балансового прибутку ( ) за двома показниками: прибутки від продажів і коефіцієнту використання балансового прибутку:

(7.10)

де - коефіцієнт використання балансового прибутку; - прибуток від реалізації продукції.

Загальна зміна балансового прибутку розраховується за формулою

(7.11)

Зміна балансового прибутку за рахунок зміни коефіцієнта використання балансового прибутку розраховується так:

(7.12)

Зміна балансового прибутку за рахунок зміни прибутку від реалізації продукції дорівнює

(7.13)

ПРИКЛАД 7.2

Розглянемо приклад факторного аналізу балансового прибутку на підставі наступних даних (тис. Руб.):

показник

Умовне позначення

Звітний період

Базисний період (попередній рік)

Прибуток від реалізації

19 900

20 250

балансовий прибуток

4702

11 248

Коефіцієнт використання балансового прибутку

0,2363

0,5555

Загальна зміна балансового прибутку складе: ΔΠб = 4702 - - 11 248 = -6546 (тис. Руб.).

У тому числі внаслідок зміни:

 • а) коефіцієнта використання балансового прибутку: = (0,2363 - 0,5555) × 19 900 = -6352 (тис. руб.);
 • б) прибутку від реалізації: = (19 900 - 20 250) × 0,5555 = -194 (тис. руб.).

Проводимо перевірку загального впливу факторів на зміну балансового прибутку:

Висновок : загальне зниження балансового прибутку в звітному періоді в порівнянні з базисним на 6546 тис. Руб. відбулося за рахунок зменшення коефіцієнта використання балансового прибутку - на 6352 тис. руб. і за рахунок зменшення прибутку від реалізації - на 194 тис. руб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >