Методика аналізу фінансового стану і фінансової стійкості підприємства

Фінансовий стан підприємства характеризується платоспроможністю, прибутковістю, ліквідністю, ефективністю використання активів, капіталу та інших ресурсів, використовуваних у виробництві.

Аналіз фінансового стану фірми проводиться на підставі інформації, отриманої з бухгалтерської і статистичної звітності підприємства, а також різних розшифровок і додаткових фінансових документів. Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства є завершальним етапом облікового процесу, характеризує майнове і фінансове становище підприємства, результати його господарської діяльності.

Основними формами фінансової звітності підприємства є:

 • • Бухгалтерський баланс;
 • • Звіт про прибутки і збитки;
 • • Звіт про зміни капіталу;
 • • Звіт про рух грошових коштів;
 • • Звіт про цільове використання отриманих коштів;
 • • Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки.

Баланс (фр. Balance - букв, "ваги") означає рівновагу, зрівноважування або кількісно виражену відношення між джерелами коштів підприємства (пасив балансу) і їх розподілом і використанням (актив балансу).

Бухгалтерський баланс-нетто передбачає два розділи в активі і три в пасиві.

Актив . I. Необоротні активи. II. Оборотні активи.

Пасив : III. Капітал та резерви. IV. Довгострокові зобов'язання. V. Короткострокові зобов'язання.

Підсумки по активу і пасиву балансу називаються валютою балансу.

Основним елементом бухгалтерського балансу є балансова стаття, яка відповідає виду (найменування) майна, зобов'язання, джерела формування майна. Статтею бухгалтерського балансу називається показник (рядок) активу або пасиву, що характеризує сальдо (підсумок) за певним бухгалтерським рахунком на конкретну дату (кінець місяця, кварталу, року).

Аналіз фінансового стану підприємства здійснюється за наступними напрямками:

 • - Аналіз динаміки окремих статей балансу (горизонтальний аналіз);
 • - Аналіз структури валюти балансу за статтями (вертикальний аналіз);
 • - Аналіз ліквідності балансу;
 • - Аналіз фінансової стійкості;
 • - Аналіз точки беззбитковості і критичного обсягу виробництва;
 • - Аналіз економічної ефективності діяльності підприємства.

Приклад балансу підприємства представлений в табл. 7.3.

Таблиця 7. 3

Баланс підприємства на 1 січня 2012 року (тис. Руб.)

статті активу

На звітну дату

статті пасиву

На звітну дату

I. Необоротні активи

1300

III. Капітал та резерви

1500

Основні засоби

1000

Статутний капітал

1100

Фінансові вкладення

300

Нepacпределенная прибуток

400

II. Оборотні активи

800

IV. Довгострокові зобов'язання

200

запаси

480

Позикові кошти

200

Дебіторська заборгованість

150

V. Короткострокові зобов'язання

400

Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів)

50

Позикові кошти

200

Грошові кошти та грошові еквіваленти

120

Кредиторська заборгованість

100

Інші зобов'язання

100

баланс

2100

баланс

2100

Розглянемо, яким чином проводиться аналіз динаміки статей балансу (горизонтальний аналіз) . Цей аналіз проводиться по рядках балансу для того, щоб порівняти стан статей балансу на початок і на кінець звітного періоду. Для цього розраховуються статистичні показники динаміки: абсолютний приріст та темп зростання (табл. 7.4).

Таблиця 7.4

Аналіз динаміки статей активу балансу за 2011 р

статті балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Абсолютний приріст, тис. Руб.

(+ .-)

Темп зростання, %

Основні засоби

950

1000

+50

105

Фінансові вкладення

250

300

+50

120

запаси

490

480

-10

98

Дебіторська заборгованість

140

150

+ 10

107

Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів)

40

50

+ 10

125

Грошові кошти та грошові еквіваленти

100

120

+20

120

баланс

1970

2100

+130

107

Висновки . Аналіз динаміки статей активу балансу підприємства показує, що валюта балансу збільшилася на 130 тис. Руб. або на 7%, це свідчить про розширення масштабів діяльності фірми. На кінець звітного періоду збільшилися значення практично всіх статей активу. Особливо зросли фінансові вкладення в розділі "Необоротні активи" (на 20%) і фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів) в розділі "Оборотні активи" (на 25%). Дебіторська заборгованість зросла відповідно до зростання обороту фірми теж на 7%, а запаси знизилися на 2%, основні засоби зросли на 5%. Навіть такий короткий аналіз динаміки статей дозволяє припустити, що менеджмент фірми захопився вкладенням коштів у цінні папери, вклади та інші інструменти фінансового ринку, а виробничий потенціал розвивається недостатньо. Можливо, це пов'язано з наслідками кризи як спосіб збереження капіталу підприємства в умовах нестабільної кон'юнктури ринку.

Далі розглянемо методику аналізу структурних змін валюти балансу (вертикальний аналіз) на прикладі аналізу статей пасиву балансу (табл. 7.5).

Таблиця 7.5

Аналіз структурних змін пасиву балансу

статті балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Питома вага на початок звітного періоду,%

Питома вага на кінець звітного періоду,%

Зміна питомих ваг,% (+ .-)

Статутний капітал

1100

1100

56,0

52,4

-3,6

Нерозподілений прибуток

300

400

15,0

19,0

+4,0

Позикові кошти (довгострокові зобов'язання)

200

200

10,2

9,5

-0,7

Позикові кошти (короткострокові зобов'язання)

200

200

10,2

9,5

-0,7

Кредиторська заборгованість

70

100

3,5

4,8

+1,3

Інші зобов'язання

100

100

5,1

4,8

-0,3

Разом

1970

2100

100

100

0

Висновки . Аналіз структури балансу на початок і кінець звітного періоду дозволив встановити, що найбільшу питому вагу в пасиві балансу займає статутний капітал (56% у звітному періоді). Збільшилася питома вага статті "Нерозподілений прибуток" (на 4%), незначно зросла питома вага статті "Кредиторська заборгованість" (на 1,3%). Ці структурні зміни носять позитивний для підприємства характер, так як свідчать про зростання ефективності господарської діяльності.

Далі на підставі даних балансу підприємства, наведених в табл. 7.3, проведемо аналіз ліквідності.

Аналіз ліквідності балансу дозволяє оцінити здатність підприємства вчасно оплатити будь-які майбутні кредитно-фінансові зобов'язання або перетворити статті активу балансу (основні і оборотні кошти, включаючи цінні папери та інші активи) в гроші для оплати зобов'язань.

Для характеристики ліквідності розраховуються три основні показники: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт критичної ліквідності і коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Приймемо наступні позначення: ОА - оборотні активи (підсумок разд. II балансу); КО - короткострокові зобов'язання (підсумок разд. V балансу); ДС - грошові кошти; КФВ - фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів) в розд. II балансу; ДЗ - дебіторська заборгованість; СК - власний капітал (підсумок разд. III балансу); СОС - власні оборотні кошти (різниця власного капіталу і необоротних активів).

Розрахунки наведемо в табл. 7.6.

Таблиця 7.6

Розрахунок показників ліквідності балансу підприємства за 2011 р

показник

Формула розрахунку і норматив

Значення показника

Коефіцієнт поточної ліквідності - показує, наскільки підприємство має можливість погашення короткострокових зобов'язань своїми бистроліквідних активами

КТЛ = ОА / КО. Мінімальне значення 1. Норматив> 2

КТЛ = 800/400 = 2

Коефіцієнт критичної ліквідності - показує частку короткострокової заборгованості, яку можна погасити за один оборот дебіторської заборгованості

Ккл = (ДС + КФВ + ДЗ) / КО. Норматив 0,8 - 1

Ккл = (120 + 50 + 150) / 400 = 0,8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна погасити на момент складання балансу (грошовими коштами)

Кал = ДС / КО. Норматив> 0,2

Кал = 120/400 = 0,3

Висновки . Аналіз ліквідності підприємства показує, що всі коефіцієнти знаходяться в межах нормативів.

Це означає, що підприємство має достатню здатність оплатити будь-які майбутні кредитно-фінансові зобов'язання і перетворити свої оборотні активи в грошові кошти для оплати заборгованостей. Коефіцієнт поточної ліквідності зазвичай розглядається при виборі найбільш надійного партнера в господарської діяльності. Даний коефіцієнт дорівнює 2 і відповідає нормативу. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить інтерес для постачальників сировини, матеріалів і послуг, так як показує, що дане підприємство має достатні кошти на розрахунковому рахунку для оплати кредиторської заборгованості. Цей коефіцієнт дорівнює 0,3, що більше його нормативного значення (0,2). Коефіцієнт критичної ліквідності найчастіше досліджують банки, які мають намір дати кредит підприємству. Розрахунок цього коефіцієнта у нас дає 0,8, що знаходиться на нижній межі нормативу.

Аналіз фінансової стійкості підприємства показує стан фінансових ресурсів, яке забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності, кредитоспроможності і стабільності роботи. У процесі цього аналізу розрахуємо коефіцієнт автономії, коефіцієнт концентрації позикового капіталу, коефіцієнт маневреності та коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами.

Доповнимо наші позначення: Л - підсумок активу балансу (валюта балансу); ЗК - позиковий капітал (довгострокові і короткострокові позики).

Розрахунки наведемо в табл. 7.7.

Таблиця 7.7

Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства за 2011 р

показник

Формула розрахунку і норматив

Значення показника

Коефіцієнт автономії - показує, яку частку власних коштів має підприємство в обсязі всіх джерел фінансових коштів

Кавт = СК / А.

Норматив> 0,5

Кавт = 1500/2100 = 0,7

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу - показує ступінь фінансової залежності від позикового капіталу

К: ак = ЗК / А.

Норматив <0,3

Кзк = (200 + 200) / 2100 = 0,19

Коефіцієнт маневреності - показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі

Кман = сос / ск.

Оптимальне значення 0,5

Кман = (1500 - 1300) / / 1500 = 0,13

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Kocc = СОС / ОА.

Норматив> 0,1

Косс = 200/800 = 0,25

Висновки . Як показують дані табл. 7.7, коефіцієнт автономії дорівнює 0,7, що більше нормативу (0,5). Це свідчить про достатню частці власних коштів у джерелах капіталу. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу дорівнює 0,19, що знаходиться в межах нормативу (менше 0,3). Це означає, що підприємство має оптимальний рівень залежності від позикових коштів. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами також знаходиться в межах нормативу і дорівнює 0,25. Найбільш відхиляється від нормативу коефіцієнт маневреності, він дорівнює 0,13 при нормативі 0,5, що говорить про недостатню частці оборотних коштів для вільного розпорядження підприємством цими засобами в поточній діяльності.

З метою продовження аналізу фінансової стійкості підприємства та пошуку резервів її інтенсивного росту необхідно провести розрахунок точки беззбитковості (критичного обсягу виробництва) і супутніх показників.

Розрахунок точки беззбитковості і критичного обсягу виробництва дозволяє підприємствам в умовах ринкової економіки чітко розрахувати, в який момент вони починають отримувати прибуток, на якому етапі ефективності і віддачі знаходиться фірма. Для цього розраховується точка

беззбитковості (критичний обсяг виробництва), поріг рентабельності, запас фінансової міцності і маржа безпеки.

Точка беззбитковості - це такий обсяг виробництва продукції (в натуральному вираженні), при якому підприємство тільки відшкодовує витрати на виробництво і реалізацію, тобто не має ні прибутку, ні збитків.

Поріг рентабельності характеризує критичний обсяг реалізації продукції вже не в натуральному, а у вартісному вираженні, тобто точку беззбитковості, виражену в рублях.

Запас фінансової міцності - це сума, на яку підприємство може знизити виручку, не виходячи із зони прибутку. Чим менше сума постійних витрат, тим більше запас фінансової міцності.

Маржа безпеки - це показник, який відповідає показнику запасу фінансової міцності, тільки виражений в натуральному вираженні:

Розглянемо розрахунок цих показників (табл. 7.8).

Таблиця 7.8

Показники критичного обсягу виробництва і точки беззбитковості

показник

Умовне позначення, формула розрахунку

значення

Виручка від реалізації, млн руб.

вр

386

Змінні витрати, млн руб.

ПерЗ

251

Постійні витрати, млн руб.

ПЗ

100

Ціна одиниці продукції, тис. Руб / шт.

справ

386

Обсяг реалізації, шт. (Стор. 1 / стр. 4)

упр

1000

Питомі змінні витрати, тис. Руб / од. (Стор. 2 / стор. 5)

ПерЗед

251

Точка беззбитковості, шт. (Стор. 3 / (стор. 4 - стор. 5))

740

Поріг рентабельності, млн руб. (Стор. 7 × стор. 4)

285,7

Запас фінансової міцності, млн руб. (Стор. 1 - стор. 8)

100,3

Маржа безпеки, шт. (Стор. 5 - стор. 7)

260

Висновки . Для даного підприємства точкою беззбитковості є випуск 740 виробів. При випуску 740 шт. на суму 285,7 млн руб. підприємство не має ні прибутку, ні збитку. При існуючому обсязі виробництва в 1000 шт. або 386 млн руб. підприємство має запас фінансової міцності 100,3 млн руб. або 260 шт. Ці показники свідчать про достатній запас фінансової міцності підприємства. Близько 30% обсягу випуску продукції знаходиться в зоні прибутковості, що в цілому досить для функціонування виробництва в умовах кризових явищ в економіці. Однак такі значення показників з табл. 7.8 не дозволяють підприємству мати ефективні резерви для інтенсивного і стійкого зростання, що вимагає від менеджменту компанії вжиття відповідних заходів.

Завершальним етапом аналізу фінансової стійкості та економічної ефективності фінансових показників є аналіз економічної ефективності діяльності підприємства , який дозволяє отримати загальну картину його діяльності за певний період в порівнянні з попередніми періодами або з аналогічними підприємствами даної галузі.

Економічна ефективність - це співвідношення між результатами господарської діяльності і витратами живої і матеріалізованої праці, тобто відносні показники, що отримуються в результаті зіставлення ефекту з витратами і ресурсами.

Для оцінки економічної ефективності можна застосовувати всі якісні показники, розглянуті в попередніх розділах підручника: по використанню основних фондів і оборотних коштів підприємства, продуктивності праці і оплати персоналу, економії витрат виробництва і обігу, результатів фінансової діяльності, рентабельності, ліквідності та фінансової стійкості і т. д.

Розглянемо приклад короткого експрес-аналізу економічної ефективності за базисний і звітний рік за кількома показниками (табл. 7.9).

Таблиця 7.9

Динаміка показників економічної ефективності діяльності підприємства

показник

Умовне позначення, формула розрахунку

базисний рік

Звітній рік

Темп зростання, %

Виручка від реалізації продукції, тис. Руб.

вр

3600

4000

111,1

Середньорічна вартість основних засобів, тис. Руб.

550

600

109,1

Середній залишок оборотних коштів, тис. Руб.

480

560

116,7

Чисельність робітників, осіб

Т

20

22

110,0

Фонд оплати праці, тис. Руб.

Фзп

2000

2310

115,5

Собівартість реалізованої продукції, тис. Руб.

Z

3260

3600

110,4

Прибуток від реалізації, тис. Руб.

П р

340

400

117,6

фондовіддача,

руб / руб.

(Стор. 1 / стр. 2)

6,55

6,67

101,8

Продуктивність праці, тис. Руб / чол. (Стор. 1 / стр. 4)

180

182

101,1

Середня заробітна плата, тис. Руб / чол. (Стор. 5 / стр. 4)

100

105

105,0

Оборотність оборотних активів, об. (Стор. 1 / стр. 3)

7,5

7,1

94,6

Рентабельність продукції,%

(Стор. 7 / стор. 6)

10,4

11,1

106,7

Рентабельність продажів, %

(Стор. 7 / стор. 1)

9,4

10,0

106,4

Висновки . Аналіз основних показників економічної ефективності діяльності підприємства показує, що в звітному році в порівнянні з базисним в цілому використання ресурсів покращився. Фондовіддача зросла на 1,8%, рентабельність продукції - на 6,7%, рентабельність продажів - на 6,4%, продуктивність праці - на 1,1%. Однак є і негативні моменти. Оборотність оборотних коштів сповільнилася з 7,5 до 7,1 об. або на 5,4%. Середня заробітна плата зросла на 5%, а продуктивність праці тільки на 1,1%, тобто оплата праці росла в звітному періоді в порівнянні з базисним швидше, ніж продуктивність праці, що свідчить про малоефективним використанні людських ресурсів. Менеджерам підприємства необхідно звернути увагу на прискорене зростання продуктивності праці, а також на більш ефективне використання оборотних коштів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >