Експертиза інноваційних проектів

Всі проекти проходять процедуру експертизи. На підставі експертизи приймаються рішення про доцільність і обсяг фінансування. Велике значення мають терміни проведення експертиз, погоджень, тривалість періоду від подачі заявок і пропозицій до відкриття фінансування і отримання субсидій. Експертиза складається з наступних етапів: попередня оцінка проекту ; комплексна експертиза ; підготовка висновку .

На попередній стадії відбираються проекти і програми, які практично реалізовані і мають економічний ефект. При цьому враховують:

 • • відповідність проекту цілям інвестора;
 • • додатковий громадський і соціальний ефект у заявника;
 • • приналежність нової одержуваної власності;
 • • залучені при виконанні проекту ресурси і галузеву орієнтацію;
 • • рівень ризику;
 • • зв'язок з іншими науково-технічними програмами;
 • • наявність податкових пільг;
 • • вплив на експортно-імпортні зв'язку країни.

Комплексна експертиза містить:

 • - Оцінку учасників проекту (компетентність, практичний досвід керівників, якість проведеного маркетингу, діловий досвід компанії, потенційний капітал у виконавця проекту, заходи щодо захисту від фінансового ризику, обсяги робіт в компанії, відповідність наявних потужностей, наявність кваліфікованого персоналу);
 • - Оцінку поточного і перспективного ринку товарів і послуг для результату виконуваного проекту (положення на ринку, виявлення потенційної ємності, перспективи конкуренції, ймовірність комерційного успіху, ймовірний обсяг продажів, ціноутворення, вплив на існуючі товари);
 • - Оцінку використовуваних науково-технічних і технологічних розробок (унікальність, патентна захищеність, наявність сировини і матеріалів, загальна технічна оцінка прогресивності, імовірність технічного успіху, вплив на інші проекти);
 • - Оцінку фінансових потоків (оцінка стартових і загальних витрат, розподіл коштів по етапах проекту і елементам витрат, тривалість періоду повернення коштів, фінансовий ризик, рентабельність, механізм повернення коштів, гарантії);
 • - Оцінку екологічних і соціальних наслідків.

Висновок по проекту містить висновок про доцільність його виконання і фінансування.

Завданням експертизи є оцінка наукового і технічного рівня проекту, можливостей його виконання та ефективності. На підставі експертизи приймаються рішення про доцільність і обсяг фінансування.

Процедури оцінки проектів, юридичного оформлення угод і контрактів, а також форми і методи контролю за їх виконанням діють у всіх країнах з розвиненою ринковою економікою. Велика увага приділяється термінам проведення експертиз, погоджень, тривалістю періоду від подачі заявок і пропозицій до відкриття фінансування або надання пільг і субсидій. Удосконалюються методи контролю за ходом реалізації проектів, використанням коштів за цільовим призначенням, збільшується число обов'язкових умов, яким повинен відповідати проект.

Існують три основні методи експертизи інноваційних проектів, що фінансуються з бюджету:

 • • описовий;
 • • порівняння положень "до" і "після";
 • • порівнянна експертиза.

Описовий метод отримав широке поширення в багатьох країнах. Його суть полягає в тому, що розглядається потенційний вплив результатів здійснюваних проектів на ситуацію на визначеному ринку товарів і послуг. Він дозволяє враховувати, наприклад, взаємодія сфери НДДКР із патентним правом, податковим законодавством, утворенням, підготуванням і перепідготовкою кадрів. Описовий метод дозволяє узагальнити одержувані результати, прогнозувати і враховувати побічні процеси. Основним недоліком методу є те, що він не дозволяє коректно зіставити два і більш альтернативних варіанти.

Метод порівняння положень "до" і "після" дозволяє брати до уваги не тільки кількісні, але і якісні показники різних проектів. Однак цьому методу властива висока ймовірність суб'єктивної інтерпретації інформації і прогнозів.

Порівнянна експертиза складається в порівнянні становища підприємств і організацій, які отримують державне фінансування і не отримуючих його. У цьому методі звертається увага на порівнянність потенційних результатів здійснюваного проекту, що задовольняє вимогам перевірки економічної обгрунтованості конкретних вирішень по фінансуванню короткострокових і швидко окупаються проектів.

Метод порівнянної експертизи застосовується в США і інших країнах з розвиненою ринковою економікою.

Цей метод також мають негативні риси, зокрема він не застосуємо при виробленні довгострокових пріоритетів державної політики.

Плюси і мінуси різних методів експертизи інноваційних проектів обумовлюють їхнє комбіноване застосування.

Спеціальною комісією ОЕСР рекомендовано керуватися такими принципами проведення експертиз.

 • 1. Наявність незалежної групи дослідників, що виступають арбітрами в спірних ситуаціях за результатами експертизи, по доборі фахівців, її провідних, і методам контролю.
 • 2. При розрахунку доданої вартості діяльність в області досліджень і нововведень розглядається як виробнича.
 • 3. Здійснювати попереднє прогнозування і планування витрат на середньострокову перспективу, щоб мати можливість визначити гадану ефективність і час для контролю.
 • 4. Погоджувати методи контролю з перспективами розвитку системи керівництва науково-технічною політикою на державному рівні.

При експертизі проектів повинно бути враховано потенційний вплив результатів досліджень або розробок на соціальну, економічну та екологічну середу.

До кожної експертної групи може бути підключений висококваліфікований представник замовника експертизи. Експерти мають право вимагати будь-яку інформацію, що стосується розроблювального проекту.

У країнах з розвиненою ринковою економікою робота експертів не обмежується тільки оцінкою проекту, але може передбачати і контроль за ходом робіт. При цьому методи контролю повинні відповідати рівню проведених експертиз.

Експертиза містить не тільки кількісну, але і якісну оцінку проектів. При прийнятті рішень враховуються оцінки, висловлені кожним членом експертної групи.

Реалізація федеральних науково-технічних програм здійснюється на основі державних контрактів, які укладаються державними замовниками з виконавцями програм, що відбираються на конкурсній основі.

Експертизу ініціативних проектів в галузі гуманітарних та суспільних наук проводять Російський гуманітарний науковий фонд (РГНФ) і Російський фонд фундаментальних досліджень (РФФД).

Розглянемо методи відбору інноваційних проектів для реалізації.

Експертиза повинна забезпечити вибір якісного інноваційного проекту. Слід звернути увагу на те, що інноваційні проекти, представлені інвесторам, повинні бути порівняні і піддаватися аналізу за допомогою єдиної системи показників. Це означає, що інформаційна база, точність і методи визначення вартісних і натуральних показників по варіантах повинні бути порівняні.

Порівнянність представлених проектів визначається:

 • • за обсягом робіт, вироблених із застосуванням нових методів (технологій, устаткування і т.п.);
 • • за якісними параметрами інновацій;
 • • по фактору часу;
 • • за рівнем цін, тарифів, умов оплати праці.

Вартісні показники за варіантами визначаються з урахуванням інфляційного чинника.

Варіанти інноваційних проектів повинні мати однакову маркетингову опрацювання, однаковий підхід до оцінки ризику інноваційних вкладень і невизначеності вихідної інформації.

Порівнянність варіантів забезпечується шляхом приведення до одного обсягу виробленої продукції, як правило, за новим варіантом; до одних термінів, рівню якості.

Забезпечення багатоваріантності заходів є одним з найважливіших принципів менеджменту.

В умовах ринкової економіки варіант інноваційного проекту вибирається з урахуванням інтересів інвестора.

При порівнянні інноваційних варіантів застосовується принцип комплексного підходу, потребує врахування всієї сукупності заходів, які необхідно здійснити при реалізації даного варіанту рішення. Однакові за величиною витрати, здійснювані в різний час, економічно нерівнозначні.

Значна тривалість життєвого циклу інновацій призводить до економічної нерівноцінності здійснюваних у різний час витрат і одержуваних результатів. Це протиріччя усувається за допомогою так званого методу наведеної вартості, або дисконтування, тобто приведення витрат і результатів до одного моменту часу. В якості такого моменту часу можна прийняти, наприклад, рік початку реалізації інновацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >