Фінансовий план

Фінансовий план обов'язково повинен містити планований графік виконання (календарний план) робіт в рамках проекту. У розділі повинні бути присутніми наступні документи:

 • 1) прогноз обсягів реалізації;
 • 2) план руху грошових коштів ( "кеш-фло"), який показує, чи є (або буде) у компанії готівку, щоб платити за рахунками;
 • 3) план прибутків і збитків (цей документ показує, як буде формуватися і змінюватися прибуток);
 • 4) прогнозні баланси підприємства;
 • 5) розрахунок і графік досягнення беззбитковості (показує рівень продажів, необхідний для покриття витрат при даному масштабі виробництва).

Оцінка ризиків і страхування

Оцінка ризиків являє собою один з найбільш складних і найменш точних елементів фінансового аналізу. Потрібно якомога точніше визначити всі непередбачені обставини, які можуть виникнути в майбутньому.

При цьому традиційно розглядаються наступні види ризиків.

 • 1. Ринковий ризик (наприклад, чи буде в майбутньому існувати ринок, чи буде ринок зростати такими темпами, які сприятимуть бізнесу).
 • 2. Ризик конкуруючих технологій (чи зможе конкурент розробити технологію, яка зробить вашу застарілої; чи може будь-яка нова технологія перешкодити підприємству успішно виконати намічене).
 • 3. Ризик завершення або технічний ризик (чи достатньо надійні пропонований проект, технологія або предмет діяльності, щоб усе спрацювало так, як намічається).
 • 4. Зовнішній ризик.
 • 5. Внутрішній ризик (чи достатньо персоналу, щоб підприємство могло нормально функціонувати).
 • 6. Політичний ризик (є або очікується якесь урядова постанова, яка може перешкодити успіху; чи будуть отримані, коли це буде потрібно, обов'язкові дозволи спеціальних органів, наприклад управління з охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я органів).
 • 7. Ресурсний ризик.
 • 8. Ризик капітальних вкладень (чи зможуть інфляція, зміна валютних курсів або політики уряду суттєво вплинути на обсяг інвестицій).

Програма управління ризиками має бути вироблена на основі дослідження особливостей бізнесу і тонкощів ринку страхових послуг.

Аналіз чутливості проекту

Метою аналізу чутливості є визначення ступеня впливу різних чинників на фінансовий результат проекту. Як інтегральних показників, що характеризують фінансовий результат проекту, зазвичай використовуються:

 • - Індекс прибутковості ( РІ );
 • - Чиста приведена величина доходу (NPV);
 • - Термін окупності проекту ( РВР ).

Індекс прибутковості (РІ) розраховується але формулою

де CF t - чистий грошовий потік (складається зазвичай з суми чистого прибутку і амортизаційних відрахувань); t - порядковий номер року проекту; Г - економічний термін життя інвестицій; r - ставка дисконтування (встановлюється експертним шляхом виходячи з економічної обстановки в регіоні і характеризує такий рівень прибутковості інвестицій, який вигідний зараз); С0 - сума початкових інвестицій за проектом.

Чиста приведена величина доходу (NPV) розраховується за формулою

(9.3)

(9.4)

Термін окупності проекту ( РВР ) розраховується двома способами.

1. Сума початкових інвестицій ділиться на величину середньорічних грошових надходжень. Застосовується, коли грошові надходження приблизно рівні але роках:

PBP = I0 / PV ; (9.5)

де I 0 - початкові інвестиції; PV - середньорічні грошові надходження від проекту.

2. Із суми початкових інвестицій наростаючим підсумком віднімають грошові надходження до тих пір, поки їх різниця не стане рівною нулю. Відповідно даний період і є терміном окупності інвестицій.

Фактори, варійовані в процесі аналізу чутливості, можна розділити на дві групи: фактори, що впливають на обсяг надходжень; фактори, що впливають на обсяг витрат.

Як правило, в якості варійованих факторів приймаються наступні: фізичний обсяг продажів як наслідок ємності ринку, частки підприємства на ринку, потенціалу зростання ринкового попиту; продажна ціна і тенденції її змін; змінні витрати і тенденції їх змін; постійні витрати і тенденції їх змін; необхідний обсяг інвестицій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >