Міжнародна правова основа соціальної роботи в сучасній Росії

Міжнародно-правові акти, якими керуються соціальні працівники в практичній діяльності

Міжнародне співробітництво здійснюється усіма країнами на різних рівнях, в тому числі і соціальному. У соціальній роботі як професії системи "людина - людина", професіонали дотримуються основні міжнародні документи, що визначають сучасні підходи до оцінки особистості, суспільства і світової спільноти. Це в першу чергу такі документи, як Статут Організації Об'єднаних Націй; Загальна декларація прав людини 1948 р .; Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р; Міжнародні пакти з прав людини 1966; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р; Декларація прав соціального прогресу і розвитку 1969 р .; Програма ООН з навколишнього середовища 1972 р; Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року і др.

У Статуті Організації Об'єднаних Націй , яка була створена відразу після закінчення Другої світової війни, вперше було заявлено про бажання створити систему міжнародного співробітництва. Міжнародне співтовариство зобов'язалося створити гарантії прав людини, які будуть забезпечувати захист окремих осіб, груп або громад.

В основних положеннях Загальної декларації прав людини 1948 року, сформульованих неполітичним мовою, встановлюються такі форми відносин, на які може розраховувати кожна людина в світі. У тридцяти статтях Загальна декларація визначає основні громадянські, соціальні, політичні, економічні, культурні права і свободи всіх людей. Але сама по собі Декларація не має юридичної сили. Вона являє своєрідний звід моральних норм. Про вплив і значення цих моральних норм свідчать їх широке визнання і включення у внутрішнє законодавство більшості країн.

У Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р гарантується повна реалізація принципу рівності для кожної людини. Документ спрямований насамперед на ліквідацію расової дискримінації у всіх формах і проявах, попередження та викорінення расистських теорій і практики їх здійснення.

Два Міжнародних пакту з прав людини 1966 (один з них стосується цивільних і політичних, а інший - економічних, соціальних і культурних прав), розроблених на основі Загальної декларації, встановлюють норми, визнані на міжнародному рівні. За допомогою них забезпечується захист прав людини в разі їх порушення. Пакти мають три загальних елементи: а) право на самовизначення, реалізація якого привела до вступу в члени ООН великого числа нових держав; б) принцип рівності чоловіків і жінок та недискримінації за ознакою статі, раси чи релігії; в) принцип взаємозалежності громадянських і політичних свобод з соціальними, економічними і культурними правами.

У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 р закріплені такі права: на життя, свободу та особисту недоторканність; не наражатися на жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; на заборону рабства; на свободу пересування і вибору місця проживання; голосувати на основі системи загального виборчого права; на захист меншин.

Декларація прав соціального прогресу і розвитку 1969 р відображає цінності соціальних доктрин і стверджує нове ставлення до соціальним статусом людини. У цьому документі сформульовані основні принципи соціального прогресу. Головним з них є положення про те, що всі народи і всі люди, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, віросповідання, національності, етнічного походження, сімейного та соціального становища або політичних чи інших переконань, мають право жити в гідних умовах і умовах свободи і користуватися плодами соціального прогресу і повинні зі свого боку сприяти йому.

У 1955 р перший Конгрес Організації Об'єднаних Націй з профілактики злочинності і поводження з правопорушниками прийняв Стандартні правила поводження з ув'язненими.

У 1972 р в Стокгольмі відбулася Конференція ООН з проблем навколишнього середовища. Підсумковим документом роботи конференції стала Програма ООН з навколишнього середовища 1972 р ній було проголошено, що кожна людина має право на здорове навколишнє середовище і несе відповідальність за охорону і поліпшення навколишнього середовища па благо майбутніх поколінь. У 1989 р розроблена Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням.

Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Конвенція про біологічне різноманіття в області охорони навколишнього середовища та інші важливі документи в цій галузі були прийняті на Конференції Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища і розвитку в червні 1992 р

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок була прийнята в 1979 р ст. 1 Конвенції сформульовано визначення поняття дискримінації по відношенню до жінок. Відповідно до Конвенції, це будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі, спрямовані на ослаблення або зводить нанівець визнання, користування або здійснення жінками прав людини і основних свобод у політичній, економічній, соціальній, громадській або будь-якій іншій області.

У 1976 році Генеральна Асамблеї запропонувала Всесвітньої організації охорони здоров'я підготувати проект кодексу медичної етики з метою захисту осіб, що піддаються будь-якій формі затримання або тюремного ув'язнення. В результаті були прийняті Принципи медичної етики 1982 р

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р не тільки передбачає, що держави-учасниці повинні повністю заборонити застосування тортур в рамках свого національного законодавства, а й чітко вказує, що ніякої наказ вищого начальника і ніякі виняткові обставини не можуть служити виправданням катувань або інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Мінімальні стандартні Правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (1985), зачіпають такі питання, як мінімальний вік кримінальної відповідальності, цілі здійснення правосуддя щодо неповнолітніх, характеристики ефективного, справедливого і гуманного здійснення правосуддя щодо неповнолітніх і підлягають застосуванню принципи в області прав людини. Вони також містять положення, що забезпечують захист неповнолітніх правопорушників, поміщених в виправні установи.

Конвенція про права дитини 1989 р передбачає максимальний захист інтересів дитини. Відповідно до Конвенції, дитиною є кожна особа у віці до 18 років, якщо тільки національним законодавством не встановлено більш ранній вік досягнення повноліття. Діти повинні користуватися своїми правами без будь-якої дискримінації, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, походження, майнового стану, стану здоров'я і т.д. Конвенція визнає першорядну роль сім'ї і батьків у турботі про дітей і їх захисту, а також обов'язок держави допомагати їм у виконанні їхніх обов'язків.

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей 1990 р застосовується до всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей без якого б то не було різниці: за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії або переконань, політичних чи інших поглядів, національного, етнічного або соціального походження, громадянства, віку, економічного, майнового, сімейного і станового положення або але будь-якого іншого ознакою.

Найбільш великими і впливовими міжнародними організаціями в соціальній сфері є Європейська рада, Європейський Союз (ЄС), Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), організація Об'єднаних Націй (ООН) та її агентства (Програма розвитку ООН, ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ), Всесвітній банк та ін.

Комісія з прав людини складається з представників 56 держав-членів, які обираються терміном на три роки, і проводить свої сесії щороку протягом шести тижнів. Комісія проводить дослідження, готує рекомендації і проекти міжнародних документів але прав людини.

На своїх щорічних сесіях Комісія з прав людини, Економічну і соціальну раду і Генеральна Асамблея обговорюють ситуації, пов'язані з грубими і систематичними порушеннями прав людини.

Міжнародна Рада по соціальному добробуту (ICSW) був заснований в 1928 р і в даний час є однією з трьох найбільших неурядових організацій. Міжнародна Рада по соціальному добробуту сприяє зниженню рівня бідності, потреби, уразливості людини; зменшення числа соціально знедолених, ліквідації масової міграції та расових конфліктів і ін.

Для вирішення цих завдань структурні підрозділи Ради займаються збором і розповсюдженням інформації, проведенням досліджень і їх аналізом, підготовкою і проведенням семінарів і конференцій, вживають заходів по зміцненню неурядових організацій. Велика увага Рада приділяє розвитку взаємного співробітництва між громадськими та державними організаціями, координації їх діяльності.

Дитячий Фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) заснований на першій сесії Генеральної Асамблеї в 1946 р з метою задоволення насущних потреб дітей в їжі, медикаментах і одязі в післявоєнних Європі і Китаї. ЮНІСЕФ покликаний забезпечити кожній дитині в світі можливості в області здійснення сто прав і привілеїв, проголошених в Конвенції про права дитини.

Міжнародна Федерація соціальних працівників (МФСР) об'єднує 70 національних асоціацій, близько 400 тис. Членів. Найбільш важливими цілями проголошені: вдосконалення соціальної роботи як професії; підтримка національних асоціацій в питаннях соціального планування, формування соціальної політики; дотримання і вдосконалення Кодексу етики професійного соціального працівника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >