Нормування виробничих запасів і дебіторської заборгованості

Для безперебійної роботи енергетичні компанії повинні створювати запаси ресурсів, використовуваних у виробничому процесі.

Виробничі запаси класифікуються:

  • за видами матеріальних ресурсів: запаси палива, запаси основних і допоміжних матеріалів, запаси запасних частин;
  • за функціональним призначенням: поточний, страховий (гарантійний), підготовчий, транспортний, сезонний запас.

Для ТЕС найважливішим є запас палива, що включає:

поточний запас - запас палива, що забезпечує безперебійну роботу електростанції в період між двома черговими плановими поставками палива:

де - норма поточного запасу палива в добі;

страховий (гарантійний) запас створюється на випадок непередбаченої затримки в дорозі черговий поставки, зриву поставки, зменшення розміру поставки. Єдиний підхід до визначення норми гарантійного запасу відсутня і, тому встановлюється в межах від 3 до 5 діб або в розмірі 50% норми поточного запасу, якщо ресурс поставляється від іногородніх постачальників. Можливе використання статистичного методу, згідно з яким страховий запас визначається за формулою

де фактичний обсяг поставки; Фактичний інтервал поставки; - Середній інтервал поставки; n - число поставок;

підготовчий (технологічний) запас - забезпечує ТЕС паливом в період між початком приймання палива на склад і подачею його в енергетичний котел.

де - коефіцієнт технологічності палива, що встановлюється комісією. Як правило, період часу між моментом поставки палива на електростанцію і подачею його в котел становить кілька годин, тому підготовчий запас може визначатися:

де - годинна витрата палива котлом, - час на підготовку палива (дроблення, розмелювання та ін.);

  • сезонний запас створюється для покриття зростаючої потреби в паливі в осінньо-зимовий період відповідно до графіка заповнення паливного складу, які розробляються самою компанією;
  • транспортний запас створюється при значній віддаленості електростанції від постачальника ресурсу:

Норма транспортного запасу встановлюється виходячи з тривалості пробігу вантажу від постачальника до споживача ( ) за вирахуванням часу документообігу, сут .:

де - час, необхідне постачальнику для складання платіжного вимоги і обробки документів у банку постачальника; - Час поштового пробігу платіжного вимоги; - Час на акцепт рахунку платіжного вимоги; - Час на обробку документів в банку покупця;

виробничий запас палива на станції включає:

На величину запасу впливають: вироблення електроенергії і відпуск тепла, режим експлуатації, питома нормативні витрати палива, вид палива, ємність паливних складів, відстань транспорту палива;

Запас запасних частин. До моменту початку ремонту на майданчику станції повинен бути запас запчастин, який визначається регламентом проведення даного виду ремонту (капітального, середнього, поточного).

У загальному випадку забезпеченість компанії певним видом ресурсу оцінюється за коефіцієнтом забезпеченості:

Якщо - у наявності зайвий запас, якщо - дефіцит запасу.

В енергетиці підлягає нормуванню дебіторська заборгованість (ДЗ) - заборгованість за спожиту енергію, не сплачену споживачами за договором енергопостачання за даний період платежу до закінчення наступного за ним періоду платежу.

Після закінчення другого терміну платежу поточна заборгованість переходить в ранг простроченої. Норма поточної ДЗ в добі встановлюється для кожної категорії споживачів і відповідає часу, необхідного для виписки платіжних документів, відправлення документів до банку і здійснення банківських проводок. Норматив поточної ДЗ дорівнює добутку середньодобової заборгованості на норму поточної заборгованості в добі.

Показники ефективності використання оборотного капіталу

Коефіцієнт оборотності - характеризує число оборотів оборотного капіталу за рік і розраховується за формулами:

• в цілому для оборотного капіталу:

• для виробничих запасів:

• для дебіторської заборгованості:

Оборотність (тривалість) обороту оборотних коштів:

• в цілому для оборотного капіталу, сут .:

• для виробничих запасів, сут .:

• для дебіторської заборгованості, сут .:

• Рентабельність оборотного капіталу:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >