Економічні показники діяльності енергетичної компанії

Доходи і витрати компанії

Кінцевий фінансовий результат діяльності компанії представлений системою таких показників, як валовий виторг (дохід), прибуток і рентабельність.

Доходи - це збільшення економічних ресурсів, отримане в результаті припливу коштів або скорочення витрат і зобов'язань компанії.

До складу доходів (валової виручки) входять:

  • • доходи від основних видів діяльності - виручка (доходи) від реалізації продукції (ВР), тобто від реалізації електроенергії і тепла;
  • • доходи від інших видів діяльності.

Основним видом доходу генеруючих компаній є виручка від реалізації продукції, в яку входять: виручка від реалізації електричної енергії і послуг за регульованими тарифами, виручка від реалізації електроенергії за вільними цінами на РСВ і на балансує ринку, виручка від продажу потужності, а також виручка від продажу тепла. Виручка від реалізації теплової енергії визначається виходячи з відпустки тепла і тарифів на тепло, що встановлюються регулятором і залежних від виду теплоносія (пар, гаряча вода) і параметрів пари.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) характеризує завершення циклу виробництва і реалізації продукції, повернення авансованих на виробництво коштів підприємства у вигляді готівки і початок нового циклу в обороті коштів.

Витратами визнаються будь-які витрати компанії за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на отримання доходів, в тому числі:

  • • витрати по основним видам діяльності, тобто витрати на виробництво і реалізацію продукції;
  • • інші витрати (витрати, не пов'язані з основними видами діяльності).

Прибуток і рентабельність

Прибуток характеризує кінцевий результат господарської діяльності компанії, будучи одним з найважливіших фінансово-економічних показників діяльності підприємств, що характеризують перевищення доходів над витратами. Вона відображає мету діяльності комерційної організації (отримання і зростання прибутку) і дозволяє оцінити її результативність (ефективність).

Прибуток - частина виручки, що залишається після відшкодування виробничих, управлінських і комерційних витрат компанії.

Залежно від механізму формування та розподілу виокремлюють кілька видів прибутку:

• валовий прибуток, руб .:

де ВР - виручка від продажу продукції, робіт, послуг без урахування ПДВ, - витрати, що відносяться на виробництво продукції;

• прибуток від продажів, руб .:

де - комерційні та управлінські витрати;

• прибуток до оподаткування, руб .:

де - відповідно інші доходи і витрати.

Прибуток до оподаткування є податковою базою для розрахунку податку на прибуток, який визначається за формулою

де - рівень податкової ставки з податку на прибуток;

• чистий прибуток - це різниця між отриманою виручкою і всіма витратами компанії за відповідний період з урахуванням податкових виплат, руб. / Г .:

де - витрати, що відносяться на прибуток (екологічні платежі за наднормативні викиди і скиди і т.п.).

Судити про ефективність роботи компанії слід не по прибутку, оскільки вона є абсолютним показником, а по рентабельності - відносного показника, що характеризує, скільки рублів прибутку отримано з рубля витрачених ресурсів або вираженого у відсотках. Показники рентабельності є узагальнюючими показниками ефективності діяльності компанії.

Рентабельність сумарних активів (ROTA) розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної величини активів. Переваги застосування даного коефіцієнта зрозумілі: максимізація ROTA змушує менеджерів збільшувати виручку, знижувати витрати і собівартість, зменшувати величину активів (за рахунок позбавлення від невиробничих і непрофільних активів), знижувати дебіторську заборгованість. Розраховується за формулою

У знаменнику даної формули поряд з власними активами враховуються позикові кошти, що ускладнює оцінку ефективності власного капіталу, тому одночасно з показником ROTA розраховується і рентабельність власного капіталу.

Рентабельність власного капіталу (ROE):

Для акціонерних компаній показник рентабельності власного капіталу відіграє важливу роль при оцінці котирування акцій компанії на біржі.

Рентабельність інвестицій (ROI):

Ефективність виробничої діяльності компаній оцінюється показниками рентабельності виробництва:

де І - витрати на виробництво всіх видів продукції (послуг).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >