Методи і критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів, що враховують дисконтування вартості

Метод чистого дисконтованого доходу (ЧДД)

Накопичене за розрахунковий період дисконтоване сальдо характеризує економічний ефект від реалізації проекту, носить назву - чистий дисконтований дохід проекту (ЧДЦ) і визначається за формулою

Якщо ЧДД> 0, дисконтовані припливи більше дисконтованих відтоків за розрахунковий період - вкладення інвестицій ефективно. Якщо ЧДД <0, вкладення інвестицій не ефективно. Якщо ЧДД = 0, проект неприбутковий.

У разі порівняння альтернативних проектів, проект з максимальним позитивним ЧДД більш ефективний.

Умови застосування методу ЧДД:

 • • однаковий інвестиційний період у всіх альтернативних проектів;
 • • при ЧДД> 0 необхідно перевірити, чи є проект функціонувати за рахунок самофінансування, для чого слід порівняти внутрішню норму прибутковості проекту (ВНД) і ставку дисконту, якщо ВНД> r , проект функціонувати за рахунок самофінансування.

Слід зазначити, що різниця (ЧД - ЧДД) називається дисконтом проекту.

Метод дисконтованого терміну окупності

Дисконтований термін окупності ( ) - це період часу від початку розрахункового періоду до моменту окупності проекту. Іншими словами, представляє той найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого ЧДД стає і надалі залишається невід'ємним. Це період, за який вкладені інвестиції відшкодовуються інвестору. Даний показник оцінює ризик вкладення інвестицій. Дисконтований термін окупності розраховується наступним чином: визначаються два суміжних року, наприклад t і ( t + 1), для яких накопичене за розрахунковий період дисконтоване сальдо, змінює знак з "мінуса" (рік t) на "плюс" (рік ( t + 1 )), тобто якщо:

це означає, що вкладені інвестиції окупаються в період між роком t і роком ( t + 1) розрахункового періоду. При цьому термін окупності визначається за формулою

Вкладення інвестицій для інвестора ефективно, якщо менше розрахункового періоду і не перевищує термін окупності, необхідний інвестором. При порівнянні альтернативних проектів перевага віддається проекту з меншим терміном окупності.

Метод внутрішньої норми прибутковості інвестицій

Внутрішня норма прибутковості (ВНД) - норма прибутковості інвестицій, при якій дисконтована вартість притоків дорівнює поточної вартості відтоків за розрахунковий період, при цьому ЧДД дорівнює нулю.

Використання ВНД доцільно при високій невизначеності вартості капіталу.

ВНД розраховується методом ітеративного наближення: вибирається перша норма дисконту r 1 і визначається величина ЧДД1, далі в залежності від знака при ЧДД, вибирається друге значення ставки дисконту ( ):

 • • якщо ЧДД,> 0, то ;
 • • якщо ЧДД, <0, то .

Ітеративні розрахунки з вибором подальшої норми дисконту виробляються до тих пір, поки ЧДД не замінить знак. Рекомендується, щоб послідовно обираються норми дисконту відрізнялися не більше ніж на два процентних пункти.

В діапазоні двох останніх значень норми дисконту і , при яких ЧДД змінює знак, знаходиться внутрішня норма прибутковості, що визначається за формулою

де - ставки дисконту в двох останніх ітераціях розрахунку, між якими ЧДД змінює знак.

Для обґрунтування ефективності інвестиційного проекту слід порівняти ціну інвестицій (/ с) і ВНД, якщо ВНД> до, вкладення інвестицій ефективно.

При порівнянні альтернатив найбільшим значенням ВНД відповідає більш ефективний інвестиційний проект.

Метод ВНД доцільно використовувати для стандартних проектів, у яких ЧДД змінює знак один раз протягом розрахункового періоду.

Метод індексу прибутковості дисконтованих витрат

Індекс прибутковості дисконтованих витрат (ІДДЗ) характеризує, скільки рублів дисконтованих притоків доводиться на один рубль дисконтованих відтоків. Цей критерій визначається за формулою

Якщо ІДДЗ> 1, вкладення інвестицій ефективно, при порівнянні декількох проектів найбільш ефективним визнається проект з великим значенням ІДДЗ.

Метод індексу прибутковості дисконтованих інвестицій

При використанні даного методу для оцінки ефективності інвестицій критерій індекс прибутковості дисконтованих інвестицій (Ідді) розраховується наступним чином:

де - інвестиції в рік t .

Відбір і ранжування ІП проводиться за такими критеріями: ЧДД, , ВНД, ІДДЗ і Ідді. Співвідношення між основними критеріями одиничного проекту наведено в табл. 4.9.

Таблиця 4.9. Співвідношення значень ЧДД, ВНД і індексів прибутковості

ЧДД

ВНД

Ідді

ІДДЗ

якщо

> 0

> Г

> 1

> 1

якщо

<0

<1

<1

якщо

= 0

= Г

1

1

Облік ризику і невизначеності інформації при оцінці ефективності інвестицій

Невизначеність - неповнота або неточність інформації про умови реалізації проекту і пов'язаних з ним доходів і витрат.

Ризик - ймовірність отримання доходу нижче розрахункової величини.

В процесі реалізації ІП виникають такі ризики:

 • • валютні ризики, пов'язані зі зміною доходів в результаті зміни курсу однієї валюти щодо іншої;
 • • технічні ризики;
 • • кредитний ризик;
 • • організаційні ризики;
 • • маркетингові ризики;
 • • ризики нестабільності правової та законодавчої бази;
 • • портфельні ризики;
 • • виробничо-комерційні ризики;
 • • ризик незбалансованої ліквідності;
 • • фінансові ризики.

При оцінці інвестицій облік ризиків може здійснюватися:

 • 1. Коригуванням норми дисконти на фактор ризику з наступним дисконтированием по ній очікуваних грошових потоків. У цьому випадку завдання зводиться до обгрунтування ставки дисконтування з урахуванням ризикової премії, рішення якої розглянуто в параграфі 5.3.3.
 • 2. Коригуванням на фактор ризику грошових потоків за проектом з подальшим їх дисконтуванням за ставкою, що не враховує фактор ризику. У цьому випадку найбільш поширеним інструментом оцінки ризику в інвестиційних розрахунках є імовірнісний підхід, що передбачає оцінку ймовірності можливих результатів і наслідків їх реалізації на базі аналізу ризиків.

Аналіз ризику передбачає проведення кількісного і якісного аналізу ризиків, які доповнюють один одного.

За допомогою якісного аналізу виявляються фактори ризику, а кількісний аналіз передбачає кількісну оцінку окремих ризиків і ризику в цілому по проекту.

У бізнес-планах інвестиційних проектів оцінюється чутливість проекту, тобто аналізується, на скільки відсотків зміниться ЧДД при зміні зовнішніх факторів. Оцінка проводиться за коефіцієнтом еластичності:

де ΔЧДД,% - зміна ЧДД в процентах при зміні фактора на величину Δфактора,%.

Для енергетичних проектів зовнішніми щодо проектів є фактори: інвестиції, їх розподіл по роках будівництва, зміна цін на паливо, тарифів і цін на енергію і тепло.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >