Функції фінансів та їх прояв в роботі фінансового менеджера

Відомо, що сутність тієї чи іншої категорії відображається в її функціях. Розглянемо їх прояв в роботі фінансового менеджера.

У фінансовій літературі склалися дві основні позиції з цього питання.

  • 1. Фінанси мають дві функції - розподільчу і контрольну.
  • 2. Фінанси мають три функції: формування доходів (накопичення капіталу); здійснення витрат - розподільча; контроль ефективності.

Нам видається більш обгрунтованою друга позиція: вона розширено тлумачить розподільчу функцію, що випливає із сутності категорії фінансів. Дійсно, передумовою розподілу і його початком служить надходження доходів (накопичення капіталу) - освіту ресурсів, які формують фонди грошових коштів.

Отже, перша функція проявляється в роботі фінансового менеджера через своєчасну і повну концентрацію фінансових ресурсів у фондах грошових коштів. Причому маються на увазі не тільки децентралізовані фонди в галузі, об'єднаннях, на підприємствах, а й централізовані фонди держави, в тому числі федеральний і нижчестоящі бюджети і фонди кредитних ресурсів державних і недержавних структур.

Саме повна і своєчасна мобілізація фінансових ресурсів в певні фонди грошових коштів і становить першорядну завдання всіх ланок фінансово-кредитної системи і особливо її базової ланки - служби фінансового менеджера підприємств матеріального виробництва. Справді, недонадходження доходів (виручки від реалізації, прибутку та інших) з причини, скажімо, неплатежів або затримки платежів підприємств-контрагентів відразу порушить фінансування всіх виробничих витрат і інвестицій, соціальних виплат (заробітної плати і т.п.), що, природно, зажадає від фінансового менеджера вишукування джерел компенсації подібних проривів та прийняття заходів фінансового впливу для ліквідації та запобігання таких ситуацій.

Необхідність своєчасного надходження доходів диктується одним з головних принципів фінансового менеджменту "час - гроші" і пов'язана з виникаючими на практиці платіжними "піками", ланцюжками неплатежів, їх негативними наслідками.

Іншим проявом першої функції служить стимулювання зростання фінансових ресурсів, у тому числі грошових накопичень. Тут провідне місце належить керуючим рішенням фінансового менеджера. Слід підкреслити, що поняття стимулювання, або мотивації, нс обмежується індивідуальним або колективним матеріальним заохоченням або депреміювання, але поширюється на інтерес всіх учасників виробництва, включаючи галузеві, кредитні і навіть нефінансові ланки, органи влади в центрі і на місцях, до підвищення ефективності і до науково-технічного вдосконалення виробництва, так як ця мотивація забезпечує зростання і надійність доходної бази господарювання. При цьому мова йде про всю систему фінансових стимулів і важелів: відсотку за кредит, ставках податків, податкові пільги, штрафні санкції, а також про відповідність реальних грошових доходів техніко-економічним, натуральним і фінансовими показниками бізнес-плану. Такий прояв першої функції ми виділяємо тому, що допускаються практикою планування невідповідності ведуть до спотворення показників по дохідних статей фінансових балансів, підривають їх реальність, дестимулюють ефективність виробництва.

Друга функція - здійснення витрат, або розподільна - проявляється в масштабі підприємства через розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень, в першу чергу виручки від реалізації продукції або послуг. Орієнтовна схема розподілу виручки приведена на рис. 2.1.

Розподіл виручки від реалізації товарів (послуг)

Мал. 2.1. Розподіл виручки від реалізації товарів (послуг)

Первинне розподіл доходу підприємства переплетено на нашій схемі з його перерозподілом. Так, собівартість значною часткою формується з обов'язкових перерахувань до бюджету і в централізовані позабюджетні фонди держави, по надходженнях їх передує розподіл виручки від реалізації продукції (і послуг) підприємств виробничої сфери, а до того - плановане (фінансовим менеджером) розподіл вартості товару в ціні реалізації.

Подібна розподільна діяльність вимагає від фінансового менеджера перманентних інвестиційних рішень, що тягнуться часто за межі власне фінансових відносин. Скажімо, оплата рахунків постачальників і підрядників, тим більше так звана передоплата, змушує фінансового менеджера вторгатися в юридичну (контрактну) і постачальницьку діяльність фірми аж до вибору контрагента, частоти та інших умов поставок і т.п.

Первинне розподіл доходів, що надходять переходить в перерозподіл, необхідність якого обумовлена ​​насамперед наявністю невиробничої сфери та нерівномірністю руху доходів і витрат. Якщо зобразити їх графічно, то вигляд буде приблизно таким, як показано на рис. 2.2.

Величина доходів і витрат

Мал. 2.2. Величина доходів і витрат

Доходи в цілому для кожного підприємства, галузі або регіону збільшуються більш-менш рівномірно, бо їх зростання відповідає розширенню виробництва або, як в сучасній ситуації, зростання цін (тарифів). Витрати визначаються характером їх найбільш великої і тривало іммобілізуемой з поточного обороту частиною - капітальними вкладеннями, або прямими (реальними, фізичними) інвестиціями. Нерівномірність проявляється в різних аспектах: по-перше, в часі, в тому числі через сезонність виробництва, - по роках, кварталах і більше коротким періодам; по-друге, регіональному розрізі - в основному через бюджет; по-третє, в галузевому розрізі, в тому числі всередині об'єднань і підприємств; по-четверте, в міжнародному розрізі - під впливом внутрішньої і зовнішньої економічної (в тому числі валютної, цінової) і політичної кон'юнктури і т.д.

Таким чином, фінансовий магніт в руках фінансового менеджера повинен притягувати все тимчасово вільні ресурси і спрямовувати, авансувати їх у пріоритетні або найбільш ефективні вкладення.

Третя функція фінансів - контрольна - "пронизує" попередні і проявляється через: 1) аналіз фінансових показників і 2) заходи фінансового впливу - керуючі рішення фінансового менеджера.

Фінансові показники - це, як правило, підсумкові, результуючі господарську діяльність показники.

Спробуємо оточити їх на прикладі п'яти оперативних показників, своєрідному фінансовому світлофорі. У наведеній нижче таблиці (перша цифра) відображено наявність грошей на розрахунковому рахунку. Припустимо, потрібно зіставити цю цифру в динаміці по двох підприємствах всередині асоціації (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Дані про наявність грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємств, ум. од.

підприємство

Дні тижня

1

2

3

4

5

А

10

0,4

0,1

0,5

0,2

Б

427

430

350

405

490

Абсолютно очевидні фінансові труднощі підприємства А (незалежно від сум характерно їх падіння), які є наслідком якихось негативних процесів у виробництві або збуті продукції (послуг), і контроль фінансового менеджера буде сфокусований в першу чергу саме на ньому, хоча до проведення більш глибокого аналізу - надходження виручки від реалізації, обсягу і асортименту випуску і т.д. - Нічого не відомо ні про одне з підприємств, навіть про їх галузевої приналежності. І тільки фінансові показники вказують напрямок контролю.

Друга цифра - прострочена заборгованість контрагентам - постачальникам і підрядникам. Якщо звернутися до табл. 2.1 і перенести її дані на цей показник, то занепокоєння і необхідність фінансового впливу виникають щодо підприємства Б.

Якщо знову скористатися показниками табл. 2.1, то третя цифра - прострочена заборгованість банку або іншим кредиторам - вимагає від фінансового менеджера пильної уваги до об'єкта Б: вжиття заходів до повернення кредиту, щоб уникнути зростання фінансових санкцій.

Четверта цифра - заборгованість бюджету - може розглядатися як надзвичайна ситуація. Подібну або більш сувору оцінку повинна отримати п'ята цифра - заборгованість по заробітній платі.

Зрозуміло, наведені дані базуються на більш загальних фінансових і техніко-економічних показниках, які зумовлюють як негативні, так і позитивні результати аналізу. В останньому випадку заходи фінансового впливу будуть спрямовані на заохочення.

Функціональна модель фінансового менеджменту

Розглядаючи функції фінансів і їх прояв в діяльності фінансового менеджера, ми згадували такі терміни-функції, як аналіз, планування (прогнозування), прийняття управлінських рішень. Це робочий інструментарій фінансового менеджера і, відповідно, фінансового менеджменту.

Управління фінансами підприємства або, іншими словами, функціональну модель фінансового менеджменту можна представити у вигляді схеми (рис. 2.3).

Функціональна модель системи управління фінансами

Мал. 2.3. Функціональна модель системи управління фінансами

Ймовірно, у інших авторів ви знайдете більш широке трактування моделі управління, скажімо, наявність секції "Організація", "Стимулювання" і т.п. Нам здається це зайвим, так як названі нами три секції як би поглинають все решта. Наприклад, організація не є перманентною функцією і легко вписується в планування, як, втім, і функція стимулювання.

Відвернувшись від комплексів завдань - об'єктів фінансового менеджменту - розберемо інші елементи справжньої моделі.

Функціонування фінансового механізму управління органічно зливається з постійним формуванням, вивченням і регулюванням (контролем) планової та аналітичної інформації про фінансові показники і процеси. Більш того, і фінансове планування, і аналіз виділені в самостійні ділянки фінансової роботи. А поточна і оперативна фінансова робота, в свою чергу, базуються на плануванні і аналізі.

Зауважимо, що блоки аналізу неодмінно охоплюють збір, облік і узагальнення (звід) інформації. А блоки планування незмінно складають заключний розділ будь-якого бізнес-плану.

Це цілком узгоджується з характером та вимогами фінансової роботи, а також можливостями конструювання певних комплексів завдань.

Необхідно виділити три основні аспекти управління фінансами, що визначають передумови, завдання та принципи фінансового менеджменту.

  • 1. Організаційний аспект, або створення фінансовоправових умов для фінансового менеджменту.
  • 2. Вибір кінцевих фінансових показників прибутку і рентабельності (відносної прибутку) як критерій управлінських рішень.
  • 3. Перманентний контроль ефективності будь-якої позитивної діяльності, зокрема через баланс доходів і витрат.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >