УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розвиваються компетенції:

знати

  • • теоретичні та методологічні основи управління грошовими потоками в ринковій економіці;
  • • принципи організації грошових потоків за видами діяльності на підприємствах;
  • • методику планування і оптимізації грошових потоків;

вміти

  • • проводити розрахунки величини грошових потоків за видами діяльності;
  • • аналізувати структуру грошових потоків;
  • • здійснювати моделювання короткострокових і довгострокових грошових потоків;
  • • застосовувати моделі оптимізації грошових потоків;

володіти

• прямим і непрямим методами розрахунку грошових потоків.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

У процесі господарської діяльності підприємства вступають у взаємовідносини один з одним, кредитними установами, фінансовими органами, органами страхування та іншими фізичними та юридичними особами. Ці взаємини виникають у зв'язку з реалізацією продукції (послуг), придбанням матеріальних цінностей, видачею заробітної плати, здійсненням фінансових операцій і т.д. Вони реалізуються у вигляді руху грошових коштів, які надходять на підприємство від покупців і замовників за продані товари та надані послуги, від банків у вигляді позик, від установ і організацій в порядку тимчасової допомоги та ін. І витрачаються підприємством для погашення своїх зобов'язань.

Таким чином, господарська діяльність будь-якого підприємства нерозривно пов'язана з рухом грошових коштів. Кожна господарська операція викликає або надходження, або витрачання грошових коштів. Останні обслуговують практично всі види операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Інакше кажучи, господарська діяльність організації служить об'єктивною передумовою виникнення руху грошових коштів, формування грошового потоку.

Грошовий потік - це розподілене в часі надходження і витрачання грошових коштів організації в процесі її господарської діяльності.

Грошові кошти включають залишки на розрахункових рахунках у фінансових установах, готівкові купюри, монети, валюту в касі підприємства.

Грошові потоки підприємства виконують в діяльності господарюючого суб'єкта наступні основні функції, представлені на рис. 6.1. Виконання цих функцій дозволить забезпечити ефективне управління грошовими потоками підприємства.

Функції ефективного управління грошовими потоками підприємства

Мал. 6.1. Функції ефективного управління грошовими потоками підприємства

Від повноти і своєчасності забезпечення процесу постачання, виробництва і збуту продукції грошовими ресурсами залежать результати основної (операційної) діяльності підприємства, його фінансова стійкість і платоспроможність, конкурентні переваги, необхідні для поточного та перспективного розвитку.

Поняття грошового потоку є агрегованим, що включає до свого складу численні види цих потоків, які обслуговують всі види господарської діяльності.

Забезпечення ефективного та цілеспрямованого управління грошовими потоками засноване на їх певної класифікації, за різними ознаками (табл 6.1).

Таблиця 6.1

Класифікація грошових потоків підприємства та основними ознаками

Основна ознака

Вид грошового потоку

опис

За масштабами обслуговування господарського процесу

По підприємству в цілому

Найбільш агрегований вид грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в цілому

По окремих видах господарської діяльності підприємства

За окремим структурним підрозділам підприємства

За окремими господарськими операціями

За видами господарської діяльності

За операційної діяльності

Включає грошові виплати постачальникам сировини і матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів послуг; заробітної плати персоналу; податкові платежі. Одночасно відображає надходження грошових коштів від покупців продукції та інші надходження з цього виду діяльності. Грошові потоки від цієї діяльності є найбільш регулярними, так як вони обслуговують поточні операції, що повторюються з місяця в місяць

За інвестиційної діяльності

Позитивні інвестиційні потоки включають виручку від реалізації основних фондів або незавершена ного будівель ьства, вартість проданих пакетів акцій інших підприємств, суми повернення довгострокових позик, суму дивідендів, відсотків сплачених боржниками за час користування мож ія довгостроковими позиками. Негативний грошовий потік включає платежі, пов'язані із здійсненням реального і фінансового інвестування, вкладення в нематеріальні активи, надання довгострокових позик іншим підприємствам

За фінансової діяльності

Позитивний грошовий потік включає надходження коштів, пов'язані із залученням додаткового акціонерного і пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик. Негативний грошовий потік включають в себе повернення позик і кредитів, погашення облігацій, викуп власних акцій, виплату в грошовій формі дивідендів і відсотків по вкладах власників і деякі інші грошові потоки

По спрямованості руху грошових коштів

позитивний

Сукупність надходжень грошових коштів на підприємство від всіх видів господарських операцій

негативний

Сукупність виплат грошових коштів підприємством в процесі здійснення всіх видів його господарських операцій ( "відтік грошових коштів")

За методом обчислення обсягу

Валовий грошовий потік

Характеризує сукупність всіх надходжень або витрачання грошових коштів в аналізованому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів

Чистий грошовий потік (ЧДП)

Характеризує різницю між позитивними грошовими потоками (ПДП) і негативними (ОДП) потоками грошових коштів в аналізованому періоді часу:

ЧДП = ПДП - ВДП.

Чистий грошовий потік є найважливішим результатом господарської діяльності підприємства, багато в чому визначальним фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкової вартості. Він може бути як позитивною, так і негативною величиною

За рівнем достатності обсягу

надмірна

Надходження грошових коштів суттєво перевищують реальну потребу підприємства в цілеспрямованому їх витрачанні

дефіцитний

Надходження грошових коштів істотно нижче реальних потреб підприємства в цілеспрямованому їх витрачанні

За методом оцінки в часі

справжній

Потік, що проходить в поточному моменті часу

майбутній

Потоки, які будуть формуватися в майбутні періоди часу

За безперервності формування в аналізованому періоді

Безперервний (регулярний)

Характеризує надходження і витрачання грошових коштів за окремими господарськими операціями (грошових потоків одного виду), який в аналізованому періоді часу здійснюється постійно по окремих інтервалах цього періоду

дискретний

Характеризує надходження або витрачання грошових коштів, пов'язане із здійсненням господарських операцій підприємства в окремі періоди часу

За стабільністю тимчасових інтервалів формування

Регулярний з рівномірними часовими інтервалами. В рамках розглянутого періоду

Регулярний з нерівномірними часовими інтервалами. В рамках розглянутого періоду

Схема грошових потоків представлена ​​на рис. 6.2.

Стрілки, спрямовані всередину, показують позитивний грошовий потік (приплив грошових коштів), назовні - негативний грошовий потік (відтік грошових коштів).

Схема грошових потоків (рух грошових коштів за спрямованістю)

Мал. 6.2. Схема грошових потоків (рух грошових коштів за спрямованістю)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >