ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

В основу аналізу та моделювання грошових потоків покладено такі основні принципи.

Принцип грошового потоку. Оцінка ефективності інвестиційних проектів повинна здійснюватися на основі зіставлення сум і термінів здійснення всіх грошових витрат і надходжень, пов'язаних з реалізацією цих проектів. Це означає, що між інвестиційними витратами і отриманням інвестиційних доходів проходить певний період часу - "лаг запізнювання". Розмір цього лага залежить від форм протікання інвестиційного процесу (рис. 9.1).

A) послідовне протікання процесів інвестування капіталу і отримання доходу

Б) паралельне протікання процесів інвестування капіталу та отримання доходу

Інвестиційні витрати

Отримання інвестиційного доходу

B) інтервальний протікання процесів інвестування капіталу і отримання доходу

Інвестиційні витрати

Отримання інвестиційного доходу

Форми перебігу процесів інвестування капіталу і отримання інвестиційних доходів у часі: а - послідовне; б - паралельне; в - інтервальний

Мал. 9.1. Форми перебігу процесів інвестування капіталу і отримання інвестиційних доходів у часі: а - послідовне; б - паралельне; в - інтервальний

Як видно з наведеного рисунка, при послідовному протіканні інвестиційного процесу інвестиційний дохід формується відразу ж після завершення інвестиційних коштів; при паралельному - формування інвестиційних доходів виникає ще до повного завершення процесу інвестування коштів; при інтервальному - між періодом завершення інвестування засобів і формуванням інвестиційних доходів проходить певний час.

За поєднанню позитивних і негативних інвестиційних грошових потоків розрізняють ординарні і неординарні грошові потоки (рис. 9.2).

Формування інвестиційних грошових потоків за окремим проектом: а - ординарний; б - неординарний

Мал. 9.2. Формування інвестиційних грошових потоків за окремим проектом: а - ординарний; б - неординарний

При простому грошовому потоці в початковий період відбуваються інвестиційні витрати, в наступні періоди функціонування проекту надходять доходи. При неординарних грошових потоках відбувається чергування в окремі періоди сальдо позитивних і негативних інвестиційних грошових потоків.

 • Принцип тимчасової вартості грошей. Оскільки інвестиційний процес розподілений в часі, все пов'язані з ним витрати і надходження повинні бути приведені до єдиної точки відліку (як правило, на момент прийняття рішень), тобто здисконтовані з урахуванням вартості капіталу, ризику, необхідної норми прибутковості та інших характеристик конкретного проекту.
 • Принцип автономності, або обліку тільки майбутніх витрат і надходжень по даному інвестиційному проекту. При економічному обгрунтуванні інвестицій враховується лише додатковий рух грошових коштів, що виникають у зв'язку з виконанням конкретного інвестиційного проекту. Будь-які операції, не пов'язані з реалізацією даного інвестиційного проекту, не беруться до уваги для цілей аналізу;
 • Принцип обліку альтернативних витрат або витрат втрачених можливостей.
 • • Під альтернативними витратами розуміють можливий упущений дохід від використання активів або ресурсів в інших цілях.

Ухвалення будь-якого рішення фінансового характеру в багатьох випадках пов'язане з відмовою від будь-якого альтернативного варіанту. Наприклад, організація може закуповувати комплектуючі або виробляти їх самостійно. В цьому випадку рішення приймається в результаті порівняння альтернативних витрат.

Принцип виключення необоротних витрат. Інвестиційні проекти завжди звернені в майбутнє, тому вони не повинні враховувати наслідків минулих рішень. Таким чином, понесені в минулому витрати, навіть якщо вони якось пов'язані з реалізованим проектом, є незворотними і не повинні впливати на прийняття інвестиційних рішень.

З перерахованих принципів аналіз інвестиційних проектів базується на прогнозі і оцінці грошових потоків, що виникають в процесі їх здійснення. При цьому згідно з принципом автономності враховувати слід тільки додаткові потоки грошових коштів. Тоді, визначивши ці потоки, ми можемо розглядати проект, як окреме підприємство зі своїми власними доходами і витратами, активами, оборотним капіталом і т.д. Перевага такого підходу полягає в тому, що він дозволяє фінансовому менеджеру зосередитися на аналізі конкретного проекту, абстрагуючись від інших видів діяльності свого підприємства. У зв'язку з цим важливо вміти правильно визначати очікувані грошові потоки від інвестиційного проекту, оскільки економічний результат від реалізації інвестиційного проекту визначається саме додатковими змінами грошових потоків.

Реалізація інвестиційного проекту проходить три основні фази:

 • - Передінвестиційну (підготовка інвестиційного проекту, визначення умов його реалізації тощо);
 • - Інвестиційну (проведення будівельно-монтажних робіт, придбання обладнання, навчання персоналу тощо);
 • - Експлуатаційну (з моменту початку випуску продукції, робіт, послуг).

Якщо тимчасові параметри першої та другої фази можна визначити досить точно, то часову межу останньої фази визначити набагато складніше. Термін останньої фази закінчується, коли додаткові грошові потоки повинні бути відмінені або вже не пов'язані з початковими інвестиціями. На практиці цей термін може бути пов'язаний з термінами корисного використання об'єктів інвестицій, життєвого циклу продукту, під випуск якого проводилися інвестиції.

Відповідно до фазами реалізації інвестиційного проекту можна виділити три основні елементи його грошового потоку:

 • - Чистий обсяг початкових витрат (чисті інвестиції);
 • - Чистий грошовий потік від передбачуваної діяльності (чистий операційний грошовий потік);
 • - Чистий грошовий потік, що виникає в результаті завершення проекту.

Виходячи з виділених елементів можна визначити сукупний грошовий потік від реалізації інвестиційного проекту наступним чином:

NCF = -ΔI + ΔCF + ΔLC,

де NCF - чистий грошовий потік від реалізації інвестиційного проекту; ΔI - чисті початкові інвестиції; ΔCF - чистий інвестиційний грошовий потік; ΔLC - чистий інвестиційний грошовий потік при завершенні експлуатації проекту.

Знак "Δ" використовується для позначення приростів і вказує на те, що до уваги беруться лише додаткові зміни, тобто чистий приріст або зменшення відповідної величини.

Перший елемент потоку (чисті інвестиції) складається із загального обсягу необхідних капітальних вкладень за вирахуванням залишкової вартості будь-яких вивільняються у зв'язку з реалізацією проекту активів.

Капітальні вкладення включають в себе витрати на підготовку проектної документації, проведення будівельно-монтажних робіт, придбання обладнання, транспортні, пуско-налагоджувальні роботи, витрати з підготовки персоналу і т.д.

Важливим компонентом чистих інвестицій служить додатковий оборотний капітал (створення початкового запасу сировини, матеріалів і т.д.)

Величина початкових фінансових витрат може бути зменшена за рахунок продажу вибувають у зв'язку з реалізацією даного інвестиційного проекту активів або різних податкових і інвестиційних пільг.

Отже, величина ΔI може бути визначена наступним чином:

ΔI = ΔFA + ΔWC-ΔIT,

де ΔFA - чистий приріст основного капіталу; ΔWC - чистий приріст оборотного капіталу; ΔIT - податкові та (або) інвестиційні пільги.

В результаті реалізації інвестиційного проекту основними грошовими потоками стають надходження від передбачуваної операційної діяльності та поточні витрати, пов'язані із забезпеченням цієї діяльності протягом експлуатаційної фази життєвого циклу проекту, тобто чисте зміна всіх пов'язаних з ним доходів і витрат, в тому числі і сплату податків. У кожному періоді t експлуатаційної фази життєвого циклу проекту величина чистого грошового потоку визначається наступним чином:

ΔCF t = ΔR t - ΔVC t - ΔFC t - Т + ΔA t,

де Δ CF t-зміна операційного грошового потоку після вирахування податків; Δ R t - зміна обсягу надходжень від продажу товарів, робіт, послуг; Δ VC t - зміна величини змінних витрат; ΔFC t - зміна величини постійних витрат; Т - податки, що сплачуються підприємством; ΔA t - зміна амортизаційних відрахувань.

Заключним, хоча і необов'язковим елементом грошового потоку, є кошти, що вивільняються в кінці життєвого циклу інвестиційного проекту. Такі кошти можуть з'явитися в результаті продажу непотрібного обладнання, вивільнення елементів оборотного капіталу. Необхідно відзначити, що продаж більш невикористаного обладнання являє собою додатковий дохід, як правило, підлягає оподаткуванню. Таким чином, цей елемент грошового потоку може бути визначений таким чином:

ΔLC = ΔFA + ΔWC,

де ΔFA - чиста (посленалоговая) вартість проданих активів; ΔWC - вартість вивільняються оборотних активів.

Розглянемо розрахунок інвестиційних грошових потоків на умовному прикладі.

Приклад 9.1. Організація "АВС" розглядає інвестиційний проект, який передбачає випуск нового продукту. Проведені маркетингові дослідження показали хороші перспективи збуту даного продукту і обійшлися організації в 5000 ден. од. Для реалізації проекту потрібно закупити необхідне обладнання вартістю 50 000 ден. од. Доставка і установка обладнання зажадає додаткових витрат в обсязі 10 000 ден. од. Здійснення проекту потребує додаткових вкладень в оборотні активи в розмірі 40 000 грош. од.

Тривалість передінвестиційної та інвестиційної фази складе один рік. Тривалість експлуатаційної фази проекту, виходячи з передбачуваного строку корисного використання обладнання, складе 5 років. Протягом цього терміну обладнання буде амортизуватися лінійним методом. Передбачається, що до кінця терміну реалізації проекту обладнання може бути продано за залишковою вартістю 10 000 ден. од., а витрати на додатковий оборотний капітал будуть повністю відновлені.

За даними маркетингових досліджень щорічна виручка від продажів даного продукту складе 95 000 грош. од. Змінні витрати кожного періоду визначено в розмірі 40 000 грош. од., а постійні витрати - 12 000 ден. од. Ставка податку на прибуток - 24%.

Визначимо на основі наведених даних основні елементи грошового потоку, що формується в результаті реалізації даного інвестиційного проекту. Оскільки даний проект може розглядатися ізольовано від інших видів діяльності підприємства, то в розрахунках знак "Δ" можна опустити.

Тоді I 0 = 50 000 + 10 000 + 40 000 = 100 000 .

Необхідно відзначити, що маркетингові дослідження в даному випадку є раніше понесеними безповоротними витратами, величина яких не може змінитися у зв'язку з прийняттям або відхиленням проекту. Тому ці витрати не враховуються при оцінці грошових потоків.

Далі переходимо до розрахунку амортизаційних відрахувань. За умовою амортизація нараховується лінійним методом. При цьому списанню підлягають витрати по купівлі, доставки та монтажу обладнання за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Тоді величина щорічної амортизації відрахувань A t складе

А, = (60 000 - 10 000) / 5 = 10 000.

Тепер можна знайти величину посленалоговую операційного грошового потоку ( CF t ). Необхідно підкреслити, що витрати по виплатах за залучені джерела фінансування даного інвестиційного проекту не враховуються при розрахунку величини CF t. Вони формують середньозважену ціну капіталу, яка буде використана при розрахунку критеріїв економічної ефективності даного проекту і визначенні ставки дисконтування.

Заключний елемент загального грошового потоку за проектом - грошовий потік, що утворюється за рахунок продажу обладнання та повернення оборотного капіталу.

Для повної оцінки грошового потоку за періодами даного інвестиційного проекту складемо таблицю (табл. 9.3).

Таблиця 9.3

Грошові потоки по інвестиційному проекту

Виплати і надходження

періоди

0

1

2

3

4

5

1

Закупівля та встановлення обладнання

60 000

2

Збільшення оборотних активів

40 000

3

Виручка від продажів R,

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

4

Змінні витрати VC t

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

5

Постійні витрати FC t

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

6

Амортизація А t

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

7

Прибуток до податків 3-4-5-6

33 000

33 000

33 000

33 000

33 000

8

податки

7920

7920

7920

7920

7920

9

Чистий прибуток 7-8

25 080

25 080

25 080

25 080

25 080

10

Ліквідаційна вартість обладнання

10 000

11

вивільнення

оборотного

капіталу

40 000

грошові

потоки

12

Початкові капітальні вкладення I 0

100 000

13

Грошовий потік від операцій CF 6 + 9

35 080

35 080

35 080

35 080

35 080

14

Потік від завершення проекту LС 10+ 11

50 000

15

Чистий грошовий потік NCF, 13 + 14-12

-100 000

35 080

35 080

35 080

35 080

85 080

Після того як визначені грошові потоки за інвестиційним проектом, оцінку його економічної ефективності здійснюють на основі спеціальних методик.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >