АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Найважливіша складова частина фінансових ресурсів підприємства - його оборотні активи. Від їх стану залежить успішне здійснення виробничого циклу підприємства, бо недолік оборотних коштів паралізує виробничу діяльність, перериває виробничий цикл і в кінцевому підсумку призводить підприємство до відсутності можливості оплачувати за своїми зобов'язаннями і до банкрутства.

Великий вплив на стан оборотних активів надає їх оборотність. Від неї залежить не тільки розмір мінімально необхідних для господарської діяльності оборотних коштів, а й розмір витрат, пов'язаних з володінням і зберіганням запасів, і т.д. У свою чергу, це відбивається на собівартості продукції і в кінцевому підсумку на фінансові результати підприємства. Все це обумовлює необхідність постійного контролю за оборотними активами та аналізу їх оборотності.

Аналізу піддаються наступні показники:

 • 1) оборотність оборотних активів підприємства;
 • 2) оборотність дебіторської заборгованості;
 • 3) оборотність товарно-матеріальних запасів. При цьому основна увага приділяється розрахунку та аналізу змін наступних показників:
  • • швидкості обороту оборотних активів (кількості оборотів активів за певний період часу);
  • • періоду обороту (терміну повернення підприємству вкладених у господарську діяльність засобів).

Аналіз оборотності оборотних активів проводиться на основі розрахунку таких показників:

а)

Цей показник характеризує швидкість обороту оборотних активів підприємства. Середня величина активів розраховується як середня арифметична величин активів на розпочато і кінець періоду, тобто

 • б)
 • в)

Цей показник характеризує додаткове залучення (вивільнення) коштів в оборот, викликане уповільненням (прискоренням) оборотності активів.

Аналіз оборотності дебіторської заборгованості. При цьому використовуються наступні показники:

а)

Цей показник характеризує кратність перевищення виручки від реалізації над середньої дебіторською заборгованістю;

б)

Показник характеризує сформований за період термін розрахунків покупців;

в)

Показник характеризує структуру оборотних активів;

г)

Аналіз оборотності товарно-матеріальних запасів ведеться на основі показників:

а)

Показник відображає швидкість обороту товарно-матеріальних запасів;

б)

Показник характеризує тривалість храпения запасів. Таким чином, набір наведених вище показників дає певну можливість охарактеризувати стан оборотних активів і їх динамічність.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

В умовах ринкових відносин мета підприємницької діяльності полягає в отриманні прибутку. Так, прибуток забезпечує підприємству можливості самофінансування, задоволення матеріальних і соціальних потреб власника капіталу і працівників підприємства, на основі податку на прибуток забезпечується формування бюджетних доходів. Тому прибуток - кінцевий результат діяльності підприємства. Можна зробити великий обсяг продукції, однак якщо вона не буде реалізована або реалізована за ціною, що не забезпечила отримання прибутку, то підприємство опиниться в скрутному фінансовому становищі. Отже, одна з найважливіших складових частин фінансового аналізу - аналіз формування прибутку.

Аналіз прибутку знаходиться в безпосередньому зв'язку з порядком її формування.

Загальна сума прибутку (балансовий прибуток), отриманий підприємством за певний період, складається з: 1) прибутку (збитку) від реалізації продукції, послуг, виконаних робіт; 2) прибутку (збитку) від іншої реалізації; 3) прибутку (збитку) від позареалізаційних операцій.

Прибуток ( збиток ) від реалізації продукції, послуг, виконаних робіт - різниця між сумою виручки від реалізації продукції в діючих цінах (без ПДВ і акцизів) і величиною витрат па виробництво і реалізацію продукції, послуг, робіт, що включаються в собівартість.

Прибуток ( збиток ) від іншої реалізації - різниця між ринковою ціною за продані майно, матеріальні цінності, що належать підприємству, і їх первісною або залишковою вартістю.

Прибуток (збиток ) від позареалізаційних операцій - різниця між доходами і витратами по позареалізаційних операціях, тобто доходами і витратами, не пов'язаними з виробництвом продукції, послугами, виконанням робіт, продажем майна.

До складу доходів від позареалізаційних операцій входять доходи від фінансових вкладень підприємств (в цінні папери, надані позики, пайову участь в статутному капіталі інших підприємств та ін.); доходи від переданого в оренду майна; сальдо отриманих і сплачених штрафів, неустойок; позитивні курсові різниці по валютних рахунках і операціям в іноземній валюті; надходження сум в рахунок погашення дебіторської заборгованості, списаної в минулі роки на збиток; прибуток минулих років, виявлена і надійшла в звітному році; суми, що надійшли від покупців за перерахунками за продукцію, реалізовану в минулому році; відсотки, отримані за грошовими рахунками підприємства в кредитних установах, та ін.

До складу позареалізаційних витрат входять недостачі і втрати від втрати матеріальних цінностей і грошових коштів, виявлених в результаті ревізій і інвентаризацій; негативні курсові різниці по валютних рахунках і операціям в іноземній валюті; збитки минулих років, виявлені у звітному році, списання безнадійної дебіторської заборгованості; некомпенсируемое втрати від стихійних лих; витрати по анульованих замовленнях; судові витрати; витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та ін.

Отримана підприємством балансовий прибуток розподіляється між державою і підприємством. Після внесення в державний, регіональні та місцеві бюджети податку на прибуток в розпорядженні підприємств залишається чистий прибуток, що спрямовується до фондів накопичення, споживання і резервний.

Виходячи з порядку формування прибутку підприємства ведеться її факторний аналіз, мета якого - оцінка динаміки показників балансового і чистого прибутку, виявлення ступеня впливу на фінансові результати підприємства ряду факторів, в тому числі зростання (зниження) собівартості продукції; зростання (зниження) обсягу її реалізації; підвищення її якості та розширення асортименту; аналіз показників рентабельності; виявлення резервів збільшення прибутку і ін.

Аналіз фінансових результатів підприємства починається з оцінки динаміки показників балансового і чистого прибутку за звітний період (табл. 14.3). При цьому порівнюються основні фінансові показники за минулий і звітний періоди, розраховуються відхилення від базової величини показника і з'ясовується, які показники зробили найбільший вплив на балансовий і чистий прибуток.

Таблиця 14.3

Показники балансового і чистого прибутку, тис. Руб.

показник

На початок періоду

На кінець періоду

У відсотках до початку

Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизів)

312

478

153,2

Витрати на виробництво реалізованої продукції

169

196

115,9

Прибуток від реалізації продукції

143

282

197,2

Прибуток від іншої реалізації

6

8

133,3

Прибуток від позареалізаційних результатів

12

16

133,3

балансовий прибуток

161

306

190,0

Чистий прибуток

105

199

189,5

За даними таблиці видно, що балансовий і чистий прибуток підприємства за звітний період виросли. Збільшення прибутку досягнуто в основному за рахунок зростання виручки від реалізації продукції і зростання прибутку від реалізації продукції.

Потім проводиться кількісна оцінка впливу на зміну прибутку від реалізації продукції наступних основних факторів.

1. Вплив на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію :

де - реалізація в звітному році в цінах звітного і базисного періодів.

2. Вплив на прибуток змін в обсязі продукції

де - прибуток базисного періоду; - Коефіцієнт зростання обсягу реалізованої продукції;

де - собівартість реалізованої продукції базисного періоду і за звітний період в цінах базисного періоду.

3. Вплив на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлених змінами в структурі продукції :

де - коефіцієнт зростання обсягу реалізації в оцінці за відпускними цінами:

де - реалізація в базисному періоді і звітному періоді за цінами базисного періоду.

4. Вплив на прибуток економії від зниження собівартості продукції :

де - собівартість реалізованої продукції за звітний період в цінах базисного періоду; - Фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період.

5. Вплив на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції :

Крім того, розраховується вплив на прибуток змін цін на матеріали, тарифи і послуги ( ).

Склавши величини показників впливу на прибуток усіх змін, отримаємо сумарне вираження впливу всіх факторів на прибуток від реалізації продукції ( ), тобто

Розрахуємо розміри впливу на прибуток зазначених вище факторів стосовно до даних розглянутого вище підприємства (табл. 14.4).

Таблиця 14.4

Фінансові показники підприємства, тис. Руб.

показник

На початок періоду (по базису)

За базису на фактично реалізовану продукцію

На кінець періоду (фактичні дані)

Фактичні дані з коригуванням на зміну цін

Виручка від реалізації у відпускних цінах підприємства

312

410

478

410

Витрати на виробництво (повна собівартість)

169

183

196

182

Прибуток від реалізації продукції

143

227

282

228

1. Вплив на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію :

2. Вплив на прибуток змін в обсязі продукції Розрахуємо коефіцієнт зростання обсягу реалізованої продукції:

3. Вплив на прибуток змін в обсязі продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції

Знайдемо коефіцієнт зростання обсягу продукції в оцінці за відпускними цінами:

4. Вплив на прибуток економії від зниження собівартості продукції :

5. Вплив на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції

6. Вплив зміни відпускних цін на матеріали і тарифів . У нашому прикладі ціни на матеріали, електроенергію і тарифи на оплату праці були підвищені на 32 млн руб., Що призвело до зниження на цю суму прибутку, тобто млн. руб.

Таким чином, вплив усіх факторів на величину прибутку від реалізації продукції склало:

Найважливішим показником, що відображає кінцеві фінансові результати діяльності підприємства, є рентабельність.

Рентабельність характеризує прибуток, одержуваний з кожної гривні коштів, вкладених у підприємство чи інші фінансові операції.

На складі майна підприємства, в яке вкладаються капітали, і проведених підприємцем господарських і фінансових операціях грунтується система показників рентабельності.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

Плата за користування кредитами включає відсотки за користування кредитами; витрати по сплаті відсотків, що виникають у підприємства при розрахунках з постачальниками; кошти, що перераховуються до бюджету за несвоєчасну сплату податків.

 • 7.
 • 8.

За допомогою перерахованих вище показників рентабельності можна проаналізувати ефективність використання активів підприємства, тобто фінансову віддачу від вкладених капіталів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >