АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Головне завдання фінансового менеджера - забезпечення ефективного управління фінансами з метою досягнення фінансової стійкості підприємства. Для цього він повинен контролювати грошові потоки, аналізувати виробничі, комерційні і фінансові показники, розробляти і здійснювати заходи, що сприяють створенню фінансових умов для нормального функціонування підприємства. Ці показники і заходи є елементами системи, використовуваної фінансовим менеджером в антикризовому управлінні.

Антикризове управління - це сукупність форм і методів щодо запобігання кризових явищ і зниження їх впливу на результати діяльності підприємства.

В умовах ринкової економіки діяльність підприємств, їх менеджерів повинна здійснюватися в режимі антикризового управління, так як заходи, що забезпечують можливість успішної діяльності підприємств, повинні проводитися не епізодично, а постійно.

Антикризове управління проводиться у всіх секторах діяльності підприємства і включає наступні блоки заходів, спрямовані на підвищення результатів його господарської діяльності [1] :

 • 1) по реорганізації виробництва;
 • 2) фінансів;
 • 3) системи управління;
 • 4) системи забезпечення і збуту.

У блоці реорганізація виробництва, розглядаються:

 • - основні фонди;
 • - Технології виробництва;
 • - Запаси;
 • - Прямі витрати;
 • - Кооперація у випуску продукції;
 • - Технічний розвиток виробництва.

Блок реорганізація фінансів включає:

 • - Доходи;
 • - Витрати;
 • - Борги організації;
 • - Борги інших організацій;
 • - Капітал;
 • - Ціноутворення;
 • - Грошові розрахунки;
 • - Розподіл прибутку.

Блок реорганізація системи управління включає:

 • - Реорганізацію підприємства;
 • - Виробничу структуру;
 • - Структуру апарату управління;
 • - Персонал;
 • - інформаційне забезпечення.

У блоці реорганізація системи забезпечення і збуту розглядаються:

 • - Матеріально-технічне постачання;
 • - Збут продукції і маркетинг;
 • - Договірні і юридичні відносини.

У свою чергу, в кожному блоці є окремі елементи, які керівники підприємства повинні детально вивчити і за підсумками аналізу вжити необхідних заходів, що сприяють поліпшенню фінансового стану підприємства.

У блоці реорганізація виробництва при аналізі основних фондів розгляду підлягають:

 • - Обладнання;
 • - будівлі та споруди;
 • - нематеріальні активи;
 • - незавершене будівництво;
 • - Амортизація;
 • - Ремонт.

При аналізі технології:

 • - Механізація;
 • - Автоматизація;
 • - Організація праці;
 • - Ресурсозбереження.

При аналізі випуску продукції :

 • - Номенклатура продукції;
 • - Обсяг продукції;
 • - Створення нової продукції;
 • - якість продукції;
 • - Брак у виробництві продукції.

При аналізі запасів :

 • - Матеріали, сировину, комплектуючі вузли;
 • - Інструмент;
 • - незавершене виробництво;
 • - Норми запасу;
 • - Готова продукція на складі;
 • - Відходи та їх утилізація.

При аналізі прямих витрат:

 • - Праця;
 • - Матеріали;
 • - транспортні витрати;
 • - Енергоресурси;
 • - Експлуатація обладнання;
 • - Нормування.

При аналізі кооперації у випуску продукції:

 • - Розміщення замовлень;
 • - Обсяг кооперації;
 • - Витрати але кооперації;
 • - Якість продукції при кооперації;
 • - Ефективність кооперації.

При аналізі технічного розвитку виробництва:

 • - Технічне переозброєння;
 • - Реконструкція підприємства;
 • - нове будівництво.

У блоці реорганізація фінансів при аналізі доходів розглядаються:

 • - Довгострокові вкладення;
 • - Короткострокові вкладення;
 • - цінні папери;
 • - Оренда майна;
 • - Продаж майна;
 • - Виручка від реалізації продукції (отримані);
 • - Ціноутворення;
 • - Штрафи, неустойки, пені (отримані);
 • - Аванси;
 • - Ризики на операціях.

При аналізі витрат:

 • - Постійні і змінні витрати;
 • - Податки і відрахування;
 • - Позареалізаційні витрати;
 • - Штрафи, неустойки, пені (виплачені)
 • - Витрати по сплаті відсотків за кредит.

При аналізі борги організації:

 • - Постачальники;
 • - Кредитні організації;
 • - Бюджети і позабюджетні фонди;
 • - Працівники підприємства;
 • - Орендодавці;
 • - Векселі.

При аналізі боргів інших організацій:

 • - Покупці;
 • - Замовники;
 • - Векселі; орендарі;
 • - Дочірні підприємства.

При аналізі капіталу:

 • - власний капітал;
 • - позиковий капітал;
 • - Довгострокові кредити;
 • - Короткострокові кредити.

При аналізі ціноутворення:

 • - Ціноутворення всередині підприємства;
 • - Ціноутворення на ринку;
 • - собівартість продукції;
 • - Втрати.

При аналізі грошових розрахунків:

 • - Каса;
 • - Розрахунки з постачальником;
 • - Розрахунки із споживачем продукції;
 • - Розрахунки з кредиторами;
 • - Розрахунки з бюджетами та позабюджетними фондами;
 • - Розрахунки з працівниками підприємства.

При аналізі розподілу прибутку:

 • - Фонди, утворені відповідно до статуту;
 • - резервний фонд;
 • - нерозподілений прибуток;
 • - Дивіденди.

У блоці реорганізація системи управління при аналізі реорганізації підприємства необхідно розглянути:

 • - Злиття;
 • - Приєднання;
 • - Перетворення;
 • - Поділ;
 • - Виділення.

При аналізі виробничої структури:

 • - Розподіл функцій за рівнями управління;
 • - Об'єднання виробничих підрозділів;
 • - Поділ виробничих підрозділів;
 • - Виділення самостійних допоміжних служб. При аналізі структури апарату управління:
 • - Розподіл функцій в апараті управління;
 • - Скорочення чисельності апарату;
 • - Перегляд складу керівників підрозділів;
 • - Перегляд посадових інструкцій;
 • - Технологія управління;

При аналізі персоналу:

 • - Підбір і оцінка персоналу;
 • - Перепрофілювання персоналу;
 • - Стимулювання роботи;
 • - Виробнича дисципліна;

При аналізі інформаційного забезпечення :

 • - Зовнішнє забезпечення;
 • - Внутрі фірмове забезпечення;
 • - Розподіл інформації по ланках.

У блоці реорганізація системи забезпечення і збуту при аналізі матеріально-технічного забезпечення необхідно розглянути:

 • - Ринок постачальників і посередників;
 • - Норми заметів;
 • - Якість продукції, що поставляється;

При аналізі збуту продукції та маркетингу:

 • - Ринок споживачів продукції підприємства;
 • - Постійних покупців;
 • - Потенційних покупців;
 • - Мотивацію покупців;
 • - Ринок конкурентів;
 • - Оптово-роздрібну мережу;
 • - Ринок посередників;
 • - Кон'юнктуру ринку;
 • - Запити покупців;
 • - стимулювання збуту;
 • - Канали збуту;
 • - Рекламу, виставки;
 • - Формування громадської думки.

При аналізі договірних і юридичних відносин:

 • - Зміст договорів з покупцями і постачальниками;
 • - Систему санкцій;
 • - Подачу позовів на дебіторів;
 • - Розгляд позовів від кредиторів і покупців;
 • - Кредитні договори;
 • - Договори оренди, лізингу, факторингу; Антикризове управління в фінансових службах підприємства включає діагностику фінансового стану підприємства, а потім розробку і здійснення заходів щодо поліпшення його фінансового становища. Питання діагностики докладно розглянуті в попередньому розділі підручника.

Розробка і здійснення заходів щодо поліпшення фінансового стану організації складається з наступних етапів.

 • 1. Виявлення факторів, що впливають на фінансовий стан організації.
 • 2. Вивчення причин, що викликають кризовий стан організації.
 • 3. Підготовка заходів щодо фінансового оздоровлення організації.

 • [1] Жарковський Є. П., Бродський Б. Є. Антикризове управління. М .: Омега-Л, 2005.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >