Виявлення факторів, що впливають на фінансовий стан організації

Головним фактором погіршення фінансового стану організації залишається низька рентабельність або збитковість її діяльності. В основі низької рентабельності або збитковості лежать: зниження виручки, висока собівартість продукції (послуг), низький рівень управління та організації виробництва.

Зниження виручки - наслідок зменшення обсягу продажів, що викликано:

 • - Недостатнім обсягом продукції, що випускається (послуг) через брак виробничих потужностей; низькою продуктивністю праці та ін.
 • - Невідповідністю продукції (послуг) споживчим запитам через:
  • а) низької якості продукції внаслідок використання неякісної сировини і матеріалів або низький рівень контролю за якістю продукції,
  • б) недостатньо диверсифікованого асортименту продукції,
  • в) низької активності підприємства з розробки нової продукції;
 • - Високою цінної продукції внаслідок неправильної цінової політики підприємства з розробки нової продукції.

Висока собівартість залежить від:

 • - Використання матеріальних ресурсів:
  • а) їх високу ціну,
  • б) їх перевитрати,
  • в) високу вартість їх зберігання,
  • г) наднормативних запасів;
 • - Використання трудових ресурсів:
  • а) високих трудових витрат,
  • б) втрати робочого часу через простої, низьку трудову дисципліну,
  • в) перевищення чисельності працівників,
  • г) нераціональної організації праці,
  • д) низькою професійної підготовки працівників;
 • - Технології виробництва:
  • а) низького рівня використання основних фондів,
  • б) високого рівня зносу основних фондів,
  • в) застарілої технології виробництва,
  • г) відсутності ресурсозберігаючих технологій,
  • д) низького рівня використання виробничих потужностей;
 • - Невиробничих витрат:
  • а) високого рівня постійних витрат,
  • б) високого рівня управлінських витрат,
  • в) високого рівня шлюбу.

Низький рівень управління та організації виробництва - наслідок:

 • - Надлишкової чисельності працівників;
 • - Нераціональною структури управління;
 • - Незадовільну організацію обліку;
 • - Нераціональною кооперації при виробництві продукції (послуги);
 • - Неефективного маркетингу;
 • - Низький рівень контролю за виконанням управлінських рішень та відповідальності за їх виконання.

Вивчення причин, що викликають кризовий стан організації

Причини кризового стану підприємства можна поділити на зовнішні і внутрішньо фірмові.

А. Зовнішні причини включають:

 • 1) загальноекономічні:
  • - Зростання інфляції;
  • - Зростання безробіття;
  • - Зниження платоспроможності населення;
  • - Нестабільність валютного ринку;
  • - Уповільнення грошового обороту підприємств;
  • - Збільшення числа кризових підприємств;
 • 2) державні:
  • - Неплатоспроможність органів влади за своїми зобов'язаннями;
  • - Нестабільність податкової системи;
  • - Підвищення цін на енергоресурси, транспортні послуги та ін .;
  • - Політична нестабільність в країні;
  • - Корупція;
 • 3) ринкові:
  • - Посилення конкурентної боротьби на ринку продукції та послуг;
  • - Відсутність державної підтримки вітчизняним виробникам;
  • - Висока вартість кредиту;
  • - Кризи і банкрутство кредитних організацій.
 • 4) інші:
  • - Негативна демографічна ситуація;
  • - стихійні лиха;
  • - Криміногенна обстановка.

Б. Внутріфірмові причини:

 • 1) виробничі:
  • - Низький рівень використання основних фондів, простої обладнання;
  • - Високий рівень зносу обладнання;
  • - Застаріла технологія виробництва продукції;
  • - Високий розмір запасів;
  • - Невідповідність продукції споживчим запитам;
  • - Низька якість продукції;
  • - Високі ціни на сировину, матеріали;
  • - Висока собівартість продукції, що виготовляється;
  • - Висока частка постійних витрат;
  • - Перевитрата сировини, матеріалів;
  • - Високі виробничі витрати;
  • - Неефективний маркетинг;
  • - Неефективне управління;
  • - Нераціональна організація складського господарства;
  • - Нераціональна організація праці;
  • - Високий рівень накладних витрат;
  • - Недостатній обсяг продукції, що випускається;
  • - Затоварення продукції;
  • - Відсутність ресурсозберігаючих технологій;
  • - Несвоєчасне надходження сировини, матеріалів;
  • - Незадовільна організація обліку;
  • - Зниження обсягу продажів, виручки;
 • 2) фінансові:
  • - Низька ліквідність активів;
  • - Висока частка позикових коштів;
  • - Низька рентабельність виробництва;
  • - Висока плата за кредитні ресурси;
  • - Висока частка дебіторської заборгованості; висока частка кредиторської заборгованості;
  • - Неефективна цінова політика підприємства;
  • - Висока вартість оренди (приміщень, обладнання, транспорту);
  • - Високий розмір штрафів, неустойок;
  • - Недолік власних оборотних коштів;
  • - Слабкий аналіз і облік ціп;
  • - Слабкий аналіз фінансового становища підприємства;
  • - Неефективний фондовий портфель;
  • - Непродумані капітальні вкладення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >