ВСТУП

З переходом до ринкових відносин в Росії сформувалася незалежна аудиторська служба. В основі цього процесу лежала взаємна зацікавленість держави, адміністрації підприємства і його власників (акціонерів) в достовірної фінансової та облікової інформації.

У найближчі роки Росія буде продовжувати проведення ринкових реформ, а її участь в міжнародній економічній інтеграції та поділі праці буде розширюватися і заглиблюватися. У зв'язку з цим знання і вміле використання міжнародних стандартів аудиту сприятимуть підвищенню рівня професіоналізму аудиторів та аудиторських організацій.

Основна мета міжнародних аудиторських стандартів - забезпечити всіх аудиторів і користувачів аудиторських послуг однаковим розумінням основних принципів і цілей аудиту, прав і обов'язків аудитора, методів і прийомів формування та висловлення незалежної аудиторської думки. На їх базі формуються навчальні про- грами для підготовки аудиторів. Стандарти служать також основою для оцінки якості проведення аудиту й визначення міри відповідальності аудиторів при несумлінному виконанні аудиторської перевірки.

Розробкою, впровадженням і просуванням цих стандартів безпосередньо займається Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) - міжнародне об'єднання бухгалтерської професії. Метою Федерації є розвиток і вдосконалення бухгалтерської професії, що дозволить їй надавати послуги на високому якісному рівні в інтересах всього суспільства.

Міжнародні фірми, прийнявши на себе зобов'язання разом з МФБ домагатися дотримання міжнародних стандартів і забезпечувати високу якість системи внутрішнього контролю у всіх країнах, в яких вони працюють, будуть сприяти підвищенню прозорості, надійності і порівнянності фінансової інформації в світовому масштабі.

Міжнародна федерація бухгалтерів і найбільші міжнародні компанії виступили з новою ініціативою, спрямованою на підвищення якості стандартів фінансової звітності та аудиту в усьому світі, що дозволить захистити інтереси міжнародних інвесторів і сприятиме більш активному переміщенню капіталу між країнами. Відповідно до даної ініціативою планується створити нове об'єднання фірм під егідою Міжнародної федерації бухгалтерів, яке спільно з Федерацією буде розробляти міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту і сприяти в їх впровадженні в практику. Крім того, пропонується встановити систему незалежного контролю за діяльністю МФБ в сфері захисту інтересів суспільства.

У міру зміни інформаційних потреб підприємств і споживачів від аудиторів все частіше починають вимагати не тільки підтвердження фінансової звітності, а й видачі аудиторських гарантій. Комітет з міжнародної аудиторської практики (IAPC) при Міжнародній федерації бухгалтерів грає провідну роль в підготовці стандартів і рекомендацій для тих сфер діяльності, в яких висновок незалежного аудитора може підвищити цінність і достовірність інформації.

Світова практика показує, що у всіх країнах з ринковою економікою контроль фінансової діяльності господарюючих суб'єктів, необхідний для захисту майнових інтересів власника та держави, здійснюється спеціальною незалежною організацією - аудиторською службою на основі загальних правил та принципів - міжнародних стандартів аудиту.

Практика управління і дослідження становлення багатоукладної економіки свідчать про нагальність організації аудиту на основі загальних для всієї господарської діяльності юридичних нормативних актів і з урахуванням особливостей кожної сфери. У складі обставин, що зумовили розвиток аудиту в Росії і застосування міжнародних стандартів аудиту, пріоритетне значення мають такі.

 • 1. Потреба в захисті майнових інтересів господарюючих суб'єктів, переважна більшість яких виникло або реорганізовано в процесі реформи і включено в сферу недержавної економіки. Міжнародна кооперація та глобалізація економіки призвели до того, що самостійно господарюючі суб'єкти безпосередньо зацікавлені в достовірному бухгалтерському балансі і реальної оцінки фінансового стану власного підприємства і своїх партнерів на підтвердження відповідності законам і установчих документів діяльності обраних органів управління, що дають можливість представляти свій бізнес як всередині країни, так і за кордоном.
 • 2. Складність системи законодавчих і нормативних актів, що регулюють діяльність аудиторських організацій, обумовлює гостру потребу в консультаціях і методичної допомоги щодо організації обліку та звітності, аудиторських перевірок. У кожній галузі специфічні діючі нормативні акти щодо обчислення та сплати податків, фінансування і кредитування, організації облікового процесу для звітності і податкових розрахунків, що вимагає професійної підтримки з боку аудиторів, заснованої на єдиній методичній базі - міжнародних стандартах аудиту.
 • 3. Достовірна оцінка реальності бухгалтерського балансу та фінансового стану господарюючих суб'єктів па основі міжнародних стандартів аудиту необхідна також для банків як умова гарантії повернення кредитів.
 • 4. Дієвий механізм банкрутства, в тому числі і міжнародного, може функціонувати при добре відпрацьований механізм аудиту та оцінки достовірності бухгалтерської звітності і визначення його ліквідності та фінансового стану підприємства.
 • 5. Захисту господарюючих суб'єктів від неправомірних дій органів оподаткування, пенсійного та майнових фондів, міжнародних бірж, банків також сприяє застосування міжнародних стандартів.
 • 6. Регулювання на паритетних засадах стосунків організацій з діловими партнерами усього світу неможливо без міжнародних стандартів.
 • 7. У процесі реформування економічних відносин і господарської організації в Російській Федерації система органів контролю кардинально трансформувалася. Різко скоротилися сфера діяльності відомчого контролю і чисельність зайнятих в них працівників. На її місце повинна бути поставлена ​​система контролю, яка базується на міжнародних стандартах аудиту.

Створення системи міжнародних економічних зв'язків зумовило необхідність гармонізації стандартів аудиту на міжнародному рівні, з тим щоб розширити коло користувачів фінансової звітності, полегшити зіставлення фінансових показників діяльності компаній різних країн і отримати можливість оцінювати компетентність і професіоналізм аудиторських фірм.

В економічно розвинених країнах до теперішнього часу сформована розвинена, деталізована законодавча база, а також жорсткий звід професійних вимог і стандартів, діють уніфіковані правила аудиторської діяльності, що гарантують клієнтам високу кваліфікацію аудиторів і захищають їх від недобросовісного аудиту.

Міжнародні стандарти аудиту (MCA) представляють собою довідник для професійних аудиторів, в якому міститься опис загальновизнаних методів аудиту. Російські практикуючі аудитори можуть застосовувати міжнародні стандарти в своїй діяльності, що сприятиме їх подальшої інтеграції в міжнародне аудиторське співтовариство. Зауважимо, що єдину офіційну мову стандартів - англійська. Затвердженим текстом проекту для розгляду стандарту або положення вважається текст, опублікований МФБ англійською мовою. Організації - члени МФБ отримують право на переклад цих документів після належного дозволу МФБ з метою їх опублікування на мові своєї країни. Переклад документів здійснюється за рахунок організацій - членів МФБ. Він повинен включати найменування організації, яка його підготувала, а також посилання на те, що даний документ є перекладом затвердженого тексту.

MCA входять в число Міжнародних стандартів з контролю якості, аудиту, оглядовим перевірок та інших послуг за завданнями, пов'язаними із забезпеченням впевненості і супутніх послуг (International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services).

Аудитори, які проводять аудит відповідно до MCA, зобов'язані разом з їхніми вимогами виконувати в повному обсязі вимоги Кодексу етики професійного бухгалтера МФБ.

Статус MCA визначається тим, що ці міжнародні стандарти призначені для застосування при аудиті фінансової звітності. Крім того, ці стандарти за умови необхідної адаптації використовуються при аудиті іншої інформації і надання супутніх послуг. MCA містять основні принципи і необхідні процедури, а також керівництва в формі пояснювального та іншого матеріалу.

Для забезпечення розуміння і правильного застосування основних принципів і необхідних процедур аудиту поряд з посібниками слід враховувати повний текст MCA, включаючи пояснювальні і інші матеріали, що містяться в них.

MCA слід застосовувати до суттєвих аспектів. Будь-яке обмеження щодо застосовності окремого MCA пояснюється у введенні до даного стандарту.

Мета підручника "Міжнародні стандарти аудиту" - дати учням уявлення про Міжнародних стандартах аудиту та їх особливості, основні методи і способи проведення аудиту відповідно до міжнародних норм.

Основними завданнями вивчення курсу є:

 • • оволодіння теоретичними основами функціонування аудиторського контролю економічних суб'єктів відповідно до міжнародних норм;
 • • придбання базової підготовки для ефективної діяльності в сфері підприємництва;
 • • формування навичок практичного вирішення завдань податкового контролю.

Підручник "Міжнародні стандарти аудиту" розроблений відповідно до федеральним державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за напрямом підготовки 080100 "Економіка" (кваліфікація (ступінь) "бакалавр"). Дисципліна "Міжнародні стандарти аудиту" є однією з базових загально-професійних дисциплін, які формують професійні знання, навички та вміння бакалаврів в області бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Вивчивши теоретичний курс і виконавши завдання практикуму, студенти будуть:

знати

 • • принципи нормативного регулювання аудиторської діяльності;
 • • методологію, методику і організацію аудиту;
 • • методики планування, складання програм і проведення аудиторських процедур;
 • • порядок узагальнення і використання результатів аудиторської перевірки;
 • • права, обов'язки і відповідальність економічних суб'єктів і аудиторських фірм у здійсненні аудиту;
 • • методику застосування міжнародних стандартів аудиту при розробці національних стандартів;

вміти

 • • планувати, організовувати і проводити аудиторську перевірку всіх аспектів бухгалтерського обліку та звітності;
 • • розробляти програми аудиторських перевірок;
 • • узагальнювати результати перевірок і складати аудиторські висновки;
 • • використовувати міжнародні стандарти аудиторської діяльності при проведенні аудиторських перевірок міжнародних організацій;
 • • застосовувати міжнародні стандарти аудиторської діяльності як еталон для оцінки якості аудиторських перевірок;
 • • зіставляти міжнародні та національні стандарти і обґрунтовувати доцільність їх відмінності;
 • • розробляти рекомендації керівництву економічного суб'єкта за результатами аудиторської перевірки;
 • • організовувати і здійснити перевірку стану внутрішнього контролю на підприємстві;
 • • використовувати результати аудиторської перевірки в удосконаленні внутрішнього контролю, обліку та управління підприємницькою діяльністю;

володіти

 • • прийомами і способами виявлення порушень і помилок в здійсненні господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку;
 • • способами узагальнення результатів перевірок та складання аудиторських висновків;
 • • теоретичними основами функціонування ревізії і контролю господарюючих суб'єктів;
 • • навичками практичного вирішення завдань внутрішнього контролю;
 • • прийомами використання результатів аудиту в управлінні підвищенням ефективності підприємницької діяльності економічного суб'єкта;
 • • методиками усунення можливих порушень і помилок в здійсненні господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >