ГЛОСАРІЙ

Аналітичні процедури (analytical procedures) - процедури, які включають оцінку фінансової інформації на основі вивчення закономірних взаємозв'язків між фінансовими і нефінансовими даними. Аналітичні процедури також охоплюють дослідження виявлених відхилень і взаємозв'язків, які суперечать іншій інформації або істотно розходяться з прогнозованими даними.

Аномальна помилка (anomalous error) - див. Аудиторська вибірка.

Аудит фінансової звітності (audit of financial statements) - перевірка достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності в усіх суттєвих аспектах відповідно до прийнятої концептуальної основою складання бухгалтерської (фінансової) звітності.

Аудитор (auditor) - партнер проекту або аудиторська компанія.

Аудиторська документація (audit documentation) - паперове відображення виконаних аудиторських процедур, отриманих аудиторських доказів та зроблених висновків (іноді використовується термін "робочі документи").

Аудиторські докази (audit evidence) - сукупність даних, які використовуються аудитором з метою формулювання висновків, на яких грунтується думка аудитора. Ці докази включають інформацію, що міститься в бухгалтерських записах, що лежать в основі бухгалтерської (фінансової) звітності, а також іншу інформацію.

Аудиторський звіт спеціального призначення (special purpose auditor's report) - звіт, складений у зв'язку з проведенням незалежного аудиту фінансової інформації, який не є аудиторським звітом по фінансовій звітності.

Аудиторський ризик (audit risk) - ризик вираження аудитором помилкового аудиторського думки у разі, якщо в бухгалтерській (фінансової) звітності містяться суттєві викривлення. Аудиторський ризик є функцією ризику суттєвого викривлення бухгалтерської (фінансової) звітності (або просто "ризик істотного спотворення"), тобто ризику того, що істотне спотворення було допущено в бухгалтерській (фінансової) звітності до початку проведення аудиту, а також ризику того, що аудитор не виявить таке спотворення (ризик невиявлення). Ризик суттєвого викривлення складається з двох складових: властивого ризику і ризику засобів контролю. Ризик невиявлення - ризик того, що аудитором не буде виявлено спотворення на рівні тверджень керівництва в бухгалтерській (фінансової) звітності, яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими спотвореннями.

Аудиторський думку (audit opinion) - думка аудитора про достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності. Безумовно-позитивну думку виражається в тому випадку, коли аудитор приходить до висновку про те, що бухгалтерська (фінансова) звітність дає достовірне уявлення про фінансовий стан і результати фінансово-господарської діяльності або представлена достовірно в усіх суттєвих аспектах відповідно до прийнятої концептуальної основою складання бухгалтерської (фінансової) звітності (див. Модифіковане аудиторський висновок).

Афілійовані особи (related party) - сторони, пов'язані з організацією, якщо: прямо або побічно через одного або більше посередників контролюють, контролюються або перебувають під спільним контролем з організацією (включаючи материнські компанії, дочірні фірми і підприємства, контрольовані дочірніми фірмами); мають частку участі в організації, на підставі чого мають можливість впливати на її діяльність, або мають можливість здійснювати загальний контроль за діяльністю організації; є асоційованою компанією організації (відповідно до визначення МСФЗ (IAS) 28 "Облік інвестицій в асоційовані компанії"); є спільним підприємством, одним з учасників якого є організація (див. МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спільній діяльності"); входять до складу вищої ланки керівництва організації або його материнської компанії; є найближчими родичами осіб, зазначених вище; є прямими або непрямими власниками більшості голосуючих акцій такого підприємства або є учасниками плану виплати по закінченні трудової діяльності працівників організації або будь-якого іншого підприємства - пов'язаної сторони організації.

У подібних звітах часто відображається інформація про джерела проведення операції (термінал, час і користувач), а також більш детальна інформація про неї.

Вищий орган аудиту (supreme audit institution) - громадський орган країни, який незалежно від призначення, статуту та організаційної форми виконує в силу закону вищі суспільні аудиторські функції в даній країні.

Річний звіт (annual report) - документ, що публікується організацією, зазвичай щорічно, до складу якого бухгалтерську (фінансову) звітність разом з аудиторським висновком по ній.

Дата аудиторського висновку (date of the auditor's report) - дата, обрана аудитором для датування висновку по бухгалтерської (фінансової) звітності. Аудиторський висновок не датується раніше дати отримання аудитором достатніх належних аудиторських доказів для формування своєї думки про фінансову звітність (в окремих випадках законом або нормативним актом також встановлюється певний момент часу в процесі підготовки фінансової звітності, на який аудиторська перевірка повинна бути закінчена).

Дата бухгалтерської (фінансової) звітності (date of the financial statements) - дата закінчення останнього періоду, відображеного в бухгалтерській (фінансової) звітності; зазвичай це дата складання останнього бухгалтерського балансу в аудируемой бухгалтерської (фінансової) звітності.

Дата затвердження бухгалтерської (фінансової) звітності (date of approval of the financial statements) - дата, на яку уповноважені особи офіційно заявляють, що ними підготовлено повний комплект бухгалтерської (фінансової) звітності організації, включаючи примітки, і вони беруть на себе за нього відповідальність.

Діючий аудитор (existing auditor) - аудитор бухгалтерської (фінансової) звітності за поточний звітний період.

Зовнішній аудитор (external auditor) - аудитор або аудиторська компанія, що проводять аудит організації в рамках договору.

Внутрішній аудитор (internal auditor) - особа, яка виконує внутрішній аудит.

Інший аудитор - аудитор, який не є основним і несе відповідальність за підготовку аудиторського висновку щодо фінансової інформації компонента, включеного в бухгалтерську (фінансову) звітність, що перевіряється основним аудитором. Поняття "інший аудитор" включає афілійовані організації під тим же або йод іншою назвою, організації-кореспонденти, а також аудиторів, не пов'язаних з основним.

Основний аудитор (principal auditor) - аудитор, який відповідає за підготовку аудиторського висновку по бухгалтерської (фінансової) звітності організації в разі, коли така бухгалтерська (фінансова) звітність включає фінансову інформацію по одному або декільком компонентам, які перевіряються іншим аудитором.

Допущення про безперервність діяльності (going concern assumption) - допущення того, що організація буде продовжувати свою фінансово-господарську діяльність протягом осяжного майбутнього і не має наміру або потреби в ліквідації, припинення фінансово-господарської діяльності або звернення за захистом від кредиторів.

Достатність (sufficiency) - кількісна міра аудиторських доказів; залежить від ризику спотворення, а також якості цих аудиторських доказів.

Журнали реєстрації операцій (transaction logs) - звіти, призначені для створення контрольного журналу по кожній операції, що здійснюється в онлайновому режимі. У подібних звітах часто відображається інформація про джерела проведення операції (термінал, час і користувач), а також більш детальна інформація про неї.

Завдання з виконання погоджених процедур (agreed upon procedures engagement) - завдання, для виконання якого наймається аудитор, щоб виконати процедури аудиторського характеру, узгоджені між аудитором, організацією і відповідним третьою особою, і подати звіт про знайдені факти. Користувачі звіту роблять власні висновки, грунтуючись на звіті аудитора. Звіт надається тільки тим сторонам, які погодили проведення таких процедур, так як інші сторони, які не обізнані про причини проведення цих процедур, можуть невірно витлумачити результати.

Завдання по компіляції бухгалтерської (фінансової) звітності (compilation engagement) - завдання, в якому для збору, класифікації та узагальнення фінансової інформації використовуються професійні знання з бухгалтерського обліку на відміну від професійних знань в області аудиту.

Завдання по оглядовій перевірці (review engagement) - виконання перевірки бухгалтерської (фінансової) звітності з метою надати аудитору можливість заявити на підставі проведення процедур, які не забезпечували б усіх доказів, необхідних для аудиту, виявив чи аудитор що-небудь, що дає йому підстави вважати, що бухгалтерська (фінансова) звітність не підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до прийнятої концептуальної основою підготовки бухгалтерської (фінансової) звітності.

Значні ризики (significant risk) - ризики, які вимагають спеціального аудиторського розгляду.

Інформація за сегментами (segment information) - інформація у фінансовій звітності, згрупована за відмітними компонентів або галузевим і географічним аспектам діяльності організації.

Думка з застереженням (qualified opinion) - думка, виражена в тому випадку, якщо аудитор приходить до висновку, що неможливо висловити беззастережно позитивну думку, по розбіжності з керівництвом або обмеження масштабу аудиторської перевірки не є настільки суттєвими і глибокими, щоб висловити негативну думку або відмовитися від висловлення думки. Відмова від висловлення думки (disclaimer of opinion) виражається в тому випадку, якщо можливий вплив обмеження масштабу аудиторської перевірки є настільки істотним і глибоким, що аудитор не може отримати достатні аудиторські докази і, отже, нс в змозі висловити думку про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності.

Модифіковане аудиторський висновок (modified auditor's report) - аудиторський висновок, в якому міститься пояснювальний параграф (або кілька параграфів) або вираз аудитором думки, відмінного від думки без застереження. Аудиторський висновок може бути модифіковано шляхом додавання пояснювального параграфа з метою залучення уваги користувачів до факторів, що впливає на фінансову звітність, описаним більш детально в примітці до фінансової звітності. Включення такого пояснювального параграфа не впливає на аудиторський висновок. Аудитор також може модифікувати свій висновок, використовуючи пояснювальні параграфи для розкриття іншої інформації, що не робить впливу на фінансову звітність.

Невизначеність (uncertainty) - подія або фактор, результат якого залежить від майбутніх подій, які не контролюються безпосередньо господарюючим суб'єктом і яка може вплинути на бухгалтерську (фінансову) звітність.

Невід'ємний ризик (inherent risk) - ймовірність спотворення на рівні тверджень керівництва в бухгалтерській (фінансової) звітності, яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими спотвореннями за умови відсутності необхідних коштів внутрішнього контролю.

Оглядова перевірка якості виконання завдання (engagement quality control review) - процес об'єктивної оцінки значущих суджень і висновків аудиторської групи, сформованих за результатами аудиту, до видачі аудиторського висновку чи іншого звіту.

Узагальнені фінансові звіти (summarized financial statements) - бухгалтерська (фінансова) звітність, яка узагальнює річну бухгалтерську (фінансову) звітність, що пройшла аудит, з метою інформування груп користувачів, зацікавлених лише в ключових показниках фінансового стану організації та результатах його діяльності.

Загальні засоби контролю (general IT-controls) - політика і процедури, які мають широкі області застосування і призначені для забезпечення ефективного функціонування прикладних засобів контролю, допомагаючи упевнитися в правильному безперебійному функціонуванні інформаційних систем. Загальні засоби контролю інформаційних систем, які забезпечують вірність інформації та захист вихідних даних, зазвичай включають засоби контролю щодо операцій інформаційного центру та комп'ютерної мережі, придбання програмного забезпечення для операційної системи, його зміна і обслуговування, захист від несанкціонованого доступу, придбання, розвиток і обслуговування прикладних програм інформаційних систем.

Негативна думка (adverse opinion) - думка, виражена в тому випадку, якщо вплив будь-якого розбіжності з керівництвом є настільки істотним для бухгалтерської (фінансової) звітності, що аудитор приходить до висновку, що внесення застереження в аудиторський висновок не буде достатньою мірою для того , щоб розкрити суперечливий або неповний характер бухгалтерської (фінансової) звітності.

Оцінка ризиків (assess) - аналіз суттєвості виявлених ризиків.

Оціночні значення (accounting estimate) - наближене значення статті за відсутності точних способів її вимірювання.

Прикладні засоби контролю (application controls in information technology) - автоматизовані або здійснювані вручну процедури, які зазвичай використовуються на рівні обробки господарських операцій. Прикладні засоби контролю можуть бути попереджувальними або виявляють і повинні забезпечити вірність бухгалтерських записів. Прикладні засоби контролю пов'язані з процедурами, використовуваними для ініціювання операцій, реєстрації, обробки і узагальнення господарських операцій або іншої фінансової інформації.

Проміжна фінансова інформація або звітність (interim financial information or statements) - фінансова інформація, складена на проміжні дати (зазвичай за півріччя або за квартал) по відношенню до фінансового періоду.

Професійні стандарти (professional standards) - стандарти, розроблені Комітетом з міжнародних стандартів аудиту та завданням з підтвердження достовірності інформації (IAASB), відповідно до визначення, даного в "Передмові до міжнародних стандартів з контролю якості, аудиту, завданням з підтвердження достовірності інформації та супутнім послуг "IAASB, а також відповідні вимоги професійної етики, зазвичай складаються з розділів а і Б Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ, а також національні вимоги професійної етики.

Професійний скептицизм (professional skepticism) - скептичний склад розуму і здатність критично оцінювати отримані аудиторські докази.

Процедури оглядової перевірки (review procedures) - процедури, виконання яких вважається необхідним для досягнення мети завдання по оглядовій перевірці, обмежуються в основному запитами до співробітників організації і виконанням аналітичних процедур щодо даних бухгалтерської (фінансової) звітності.

Процедури оцінки ризиків (risk assessment procedures) - процедури, що проводяться з метою отримати уявлення про діяльність організації та її середовища, включаючи систему внутрішнього контролю, оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні бухгалтерської (фінансової) звітності та на рівні тверджень керівництва в бухгалтерській (фінансової) звітності .

Процедури перевірки по суті (substantive procedures) - аудиторські процедури, що виконуються для виявлення суттєвих перекручень інформації на рівні тверджень керівництва в бухгалтерській (фінансової) звітності, що включають в себе детальні тести щодо груп однотипних операцій, залишків по рахунках бухгалтерського обліку і випадків розкриття інформації, а також аналітичні процедури перевірки по суті.

Робочі документи (working papers) - документи і матеріали, підготовлювані аудитором і для аудитора або одержувані і збережені аудитором у зв'язку з проведенням аудиту. Робочі документи можуть бути представлені у вигляді даних, зафіксованих на папері, фотоплівці, в електронному вигляді або в іншій формі.

Ризик засобів контролю (control risk) - ризик того, що викривлення в твердженнях керівництва в бухгалтерській (фінансової) звітності, яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими спотвореннями, що не буде своєчасно попереджено або виявлено та усунуто системою внутрішнього контролю організації.

Ризик суттєвого викривлення (risk of material misstatement) - див. Аудиторський ризик.

Система внутрішнього контролю (internal control) -процес, організований і здійснюваний особами, наділеними управлінськими функціями, керівництвом, а також іншими співробітниками, для того щоб забезпечити достатню впевненість у досягненні цілей щодо надійності бухгалтерської (фінансової) звітності, ефективності та результативності господарських операцій, а також відповідності діяльності чинним нормативно-правовим актам.

Наскрізні перевірки (walk-through test) - відстеження відображення господарських операцій в інформаційних системах, які формують дані для бухгалтерської (фінансової) звітності.

Події після звітної дати (subsequent events) - сприятливі та несприятливі події, що відбуваються між датою фінансової звітності (за визначенням в МСФЗ "Дата складання балансового звіту") до дати затвердження опублікування фінансової звітності. МСФЗ 10 розрізняє два види подій: що підтверджують існування умов на звітну дату і вказують на умови, що виникли після звітної дати.

Справедлива вартість (fair value) - сума, на яку добровільно можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, незалежними один від одного сторонами.

Істотне спотворення факту (material misstatement of fact) - невірне виклад або подання інформації, не пов'язаної з утриманням проаудірованной бухгалтерської (фінансової) звітності.

Істотність (materiality) - здатність опущення або спотворення інформації вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі бухгалтерської (фінансової) звітності. Істотність залежить від показника бухгалтерської (фінансової) звітності та (або) помилки, які оцінюються в разі їх відсутності або спотворення. Таким чином, істотність, швидше, визначає порогове, або граничне, значення, ніж є основною якісною характеристикою корисності інформації.

Істотні недоліки (material weaknesses) - недоліки в системі внутрішнього контролю, здатні суттєво вплинути на бухгалтерську (фінансову) звітність.

Тестування (test) - застосування аудиторських процедур до певних або до всіх елементів сукупності.

Тести засобів контролю (tests of control) - аудиторські процедури, що проводяться з метою збору аудиторських доказів щодо операційної ефективності засобів контролю для запобігання або виявлення та коригування суттєвих викривлень на рівні тверджень керівництва в бухгалтерській (фінансової) звітності.

Фінансова звітність (financial statements) - структуроване подання фінансової інформації, яка зазвичай включає супровідні примітки, отримані на основі бухгалтерських записів, і призначена для надання інформації про економічні ресурси або зобов'язання організації на певний момент часу або про зміни в них за певний період часу відповідно з принципами підготовки бухгалтерської (фінансової) звітності. Даний термін може відноситися як до повного комплекту фінансової звітності, так і до окремого фінансового звіту, наприклад бухгалтерського балансу або звіту про прибутки і збитки з відповідними пояснювальними примітками.

Експерт (expert) - фізична або юридична особа, що володіє спеціальними навичками, знаннями та досвідом у певній галузі, відмінною від бухгалтерського обліку і аудиту.

 
< Попер   ЗМІСТ