РОЗДІЛ I. ТОРГІВЛЯ В СИСТЕМІ НАРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ

ТОРГІВЛЯ ЯК ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІКИ: ФУНКЦІЇ І ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ

В результаті вивчення глави 1 студент повинен:

знати

  • • поняття галузі та основні принципи формування галузей;
  • • зміст основних понять, які характеризують торговельну галузь;
  • • основні етапи розвитку торговельної галузі;

вміти

  • • розділяти чисту і велику галузі;
  • • виявляти вплив факторів зовнішнього середовища на стан внутрішнього середовища торгової галузі;
  • • виділяти етапи товарного обігу;

володіти

  • • способами класифікації галузей за ознакою економічного призначення продукції, за видом економічної діяльності;
  • • системним підходом до визначення місця і ролі торговельної галузі в економіці;
  • • аналітичним інструментарієм для виявлення впливу цінового фактора і обсягу реалізації на результати діяльності галузі.

Поняття галузі

Галузь економіки - це група підприємств (корпорацій, організацій), що виділяються і узагальнюємо за ознакою єдності економічного призначення продукції (робіт, послуг). Галузь характеризується такими ознаками, як єдність і однорідність споживаної сировини, однорідність технологічної бази і технологічних процесів, однорідність кадрового складу. Збіг зазначених ознак у підприємств характерно для "чистої" галузі.

В економіці і статистиці чистої прийнято називати галузь, підприємства якої виробляють найбільш однорідну за економічним призначенням продукцію. Якщо ознака економічного призначення продукції охоплює збільшення кількості напрямків, то виникає сукупність галузей, що представляє собою велику галузь. Наприклад, посередницькі послуги з реалізації сільськогосподарської продукції (чиста галузь) входять до складу великої галузі - оптової торгівлі, яка є елементом внутрішньої торгівлі. Сукупність великих галузей утворює галузевої комплекс: внутрішня торгівля в сукупності із зовнішньою торгівлею утворюють торговельну галузь.

Структура галузей народного господарства утворюється сукупністю чистих галузей і великих галузевих комплексів. Грамотне управління структурою галузей народного господарства дозволяє забезпечити високу ступінь задоволення потреб населення в товарах і послугах, гарантує раціональне використання ресурсів, дозволяє оптимізувати співвідношення результатів і витрат, підвищити ефективність функціонування галузі.

Відповідно до Класифікація галузей народного господарства (ЗКГНГ) галуззю вважається сукупність підприємств (їх підрозділів), розташованих на певній території, зайнятих однорідним видом виробничої діяльності або в обсязі продукції яких на частку основного виду діяльності доводиться велика частина доданої вартості. Якщо підприємство здійснює кілька видів виробничої діяльності, то таке підприємство умовно розділяється, щоб можна було отримати інформацію про обсяг виробництва, витрати, чисельності працівників і т.п. Якщо такий поділ провести неможливо, то інші види діяльності враховуються разом з основним. Перелік галузей за ЗКГНГ включає дві групи: галузі, що виробляють товари (4 галузі), і галузі, які надають послуги (19 галузей).

Наведені вище визначення галузі фокусують увагу в першу чергу на таку ознаку, як однорідність виробленої продукції.

Більш широке визначення галузі можна дати через ознака виду економічної діяльності. Російська система статистичного обліку переходить від ЗКГНГ до загальноросійському класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД), який в основі своїй гармонізований з Міжнародної стандартної галузевої класифікації (МСОК). У даній класифікації види діяльності групуються по галузях з урахуванням характеру функцій, виконуваних ними в системі суспільного розподілу праці, галузь об'єднує групу споріднених видів економічної діяльності, зосереджених навколо вироблених сю товарів і послуг. Галузева класифікація характеризується широким спектром споріднених видів діяльності з підрозділом на відповідні підгрупи. Число розділів в КВЕД - 17, серед яких за сферами діяльності виділяється 159 груп, що включають 290 класів (власне видів діяльності). Розділи і групи виділяються за ознаками, що характеризує сферу діяльності, процес (технологію) виробництва і т.п. Всередині розділів і груп виділяються види діяльності, підставою для виділення яких (в межах одного і того ж процесу виробництва) може служити додатковий ознака "використовувані сировина і матеріали" [1] .

  • [1] Класифікатор КВЕД в повному обсязі представлений на сайті Росстата. URL: gks.ru/metod/classifiers.html
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >