РОЗДІЛ III. РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

ГАЛУЗЬ І РИНОК. СТРУКТУРА РИНКУ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПРОДУКТУ

В результаті вивчення глави 10 студент повинен:

знати

 • • основні форми ринку, їх ознаки;
 • • особливості поведінки учасників ринку в різних типах конкурентного середовища;
 • • основні напрямки диференціації товару;

вміти

 • • визначати форму ринку (тип конкурентного середовища) за основними критеріями ринку;
 • • вибирати методи нецінової конкуренції, що відповідають виду діяльності і цілям торгового підприємства;

володіти

 • • поняттями, котрі характеризують конкурентні переваги та методи нецінової конкуренції;
 • • уявленнями про особливості конкурентного середовища різних форм ринку.

Структура ринків в торговельній галузі

Умови функціонування галузі в цілому і діяльності окремого підприємства на ринку залежать від сформувалася конкурентного середовища і тенденцій її зміни. Стан конкурентного середовища прийнято характеризувати через структуру (форму) ринку.

Під структурою ринку галузі прийнято розуміти співвідношення кількості учасників ринку і їх часткою на ринку. В ході розвитку мікроекономічної теорії протягом тривалого періоду сформувався загальний підхід, відповідно до якого структура ринку характеризується за такими основними критеріями:

 • • число продавців і покупців продукту (відповідно їх частка ринку - індивідуальна і сукупна);
 • • ступінь чутливості до конкуренції (оцінюється через бар'єри входу на ринок);
 • • спосіб ринкової поведінки продавця по відношенню до конкурентів.

На основі цих критеріїв були визначені стандартні варіанти структури ринку, які в подальшому отримали докладний опис в мікроекономічної теорії. У табл. 10.1 наведена загальна класифікація видів структури (форм) ринку в залежності від двох факторів: кількості продавців і покупців на ринку і бар'єрів входу на ринок. Першорядним за значенням є кількість продавців на ринку, так як саме цей фактор визначає і поведінку учасників ринку відносно один одного, і наявність або відсутність бар'єрів входу на ринок.

Таблиця 10.1

форми ринку

Покупці / Продавці

Один

кілька

багато

Один

двостороння монополія

(+ / +)

обмежена монополія

(- / -)

монополія

(+/-)

кілька

обмежена монопсонія

(- / +)

двостороння олігополія

(+ / +)

олігополія

(+/-)

багато

монопсонія

(- / +)

олігопсонія

(- / +)

досконала

конкуренція

(- / -)

Примітка. У дужках через дріб вказано наявність (+) або відсутність (-) бар'єрів входу на ринок для продавця / покупця.

Всі наведені в табл. 10.1 форми розглядаються, як правило, з точки зору рівня конкуренції, який може існувати при конкретній формі ринку. У ситуації, коли кількість учасників (продавців, покупців або тих і інших одночасно) обмежена, виникає можливість відповідної категорії учасників диктувати свої умови діяльності на ринку (ціна товару, умови оплати, вартість супутніх товарів і послуг і т.п.),

встановлювати бар'єри входу на ринок. Все це послаблює існуючий рівень конкуренції і створює умови для її подальшого скорочення.

Монополія характеризується наявністю на ринку одного продавця товару при великому числі покупців, при цьому монополіст володіє повною ринковою владою, встановлює ціну на товар, визначає умови його продажу. В галузі немає конкуренції, і продавець товару сам визначає ціну і обсяг виробництва (продажу) товару. Диференціація товару практично не має сенсу, так як купити товар в іншого виробника неможливо, тому монополіст і не піклується про товарний різноманітності. Монополія в галузі зберігається завдяки бар'єрам входу на ринок. Їх монополіст встановлює і підтримує сам, або ці бар'єри створюються державою (наприклад, монополія на виробництво або продаж окремих товарів). Для потенційних нових учасників ринку бар'єри практично нездоланні.

У разі олігополії кілька продавців товару контролюють практично повністю обсяг продажів (володіють великою часткою ринку), навіть якщо на ринку є ще й дрібні продавці, вони не роблять істотного впливу на ціну і умови продажу. Як правило, в "жорсткому" варіанті олігополії на ринку присутні 3-4 великі гравці, а в "м'якому" - 6-8 гравців. В олігополії основний акцент робиться на нецінові методи конкуренції і високу ступінь диференціації продукту, хоча є й винятки: торгівля товарами промислового призначення, як правило, диференційована слабо. Олігополії часто виникають в результаті трансформації ринку монополістичної конкуренції, коли інтеграція учасників призводить до злиття підприємств, скорочення числа і укрупнення гравців. В цьому випадку не останню роль при злитті підприємств грає і ефект економії від масштабів діяльності.

Монопсонія, олігопсонія характеризуються зворотним ситуацією, коли на ринку працює один покупець і багато або кілька ( "обмежений" варіант) продавців.

Досконала конкуренція розглядається зазвичай як теоретична форма ринку, якої можна досягти за умови, що всі продавці і покупці товару знаходяться в рівних конкурентних умовах, мають рівним доступом до ресурсів та інформації, попит на товар описується абсолютно еластичною кривою. На практиці досконала конкуренція зазвичай визнається нездійсненною.

Дуже поширеною формою, яка визнається економістами, переважаючою в багатьох галузях і показала достатню ефективність, є монополістична конкуренція . В галузі монополістичної конкуренції діє багато підприємств, вони реалізують диференційований товар, контролюють невеликі частки ринку і нс можуть суттєво впливати на ціни та умови продажу товару. При цьому угоди між підприємствами про цінову політику, обсяги виробництва тощо на галузевому рівні практично неможливі. Бар'єри входу в галузь невисокі, а високий ступінь диференціації товару дозволяє знаходити або створювати нові ніші в сегментах ринку. У поєднанні з високоеластичним попитом це створює умови для високого рівня конкуренції і поступового скорочення прибутку до рівня нормальної. Отримання економічного прибутку в галузі монополістичної конкуренції можливо лише в короткостроковому періоді, так як в галузі конкурує велике число дрібних підприємств, які не здатні довго утримувати частку ринку за допомогою стійких або якісних конкурентних переваг (докладніше див. Гл. 12).

У табл. 10.1 наведені найбільш характерні форми, з яких досконала конкуренція, монополія, двостороння монополія, монопсонія є чистими (досконалими) формами. Вони рідко зустрічаються в економічній практиці, зазвичай розглядаються у вигляді абстрактних моделей. З чистих форм частіше інших зустрічається природна монополія - ​​форма ринку, що виникає в ситуації, коли діяльність на ринку двох і більше виробників (продавців) товару економічно недоцільна або не допускається законом.

В "обмежених" формах ринку є важлива відмінність: число учасників ринку невелика, але їм буває нескладно досягти згоди з приводу ціни товару або умов його продажу і, таким чином, додатково обмежити конкуренцію або ввести бар'єр, що утруднює вхід на ринок нових продавців або покупців.

Різниця між одним і декількома учасниками конкуренції на ринку набагато більш очевидно, ніж відмінність між кількома і багатьма учасниками конкуренції: відмінність між монополією і олігополією виявляється більш помітним, ніж відмінність між олігополією і монополістичноїконкуренцією [1] . Монополістичну конкуренцію в економічній літературі називають недосконалою конкуренцією. Від досконалої форми вона відрізняється тим, що при великій кількості учасників ринку їх здатність впливати на умови продажу товарів та ціни різна. Причини цього стають зрозумілими з табл. 10.2.

Таблиця 10.2

Характеристики досконалого і недосконалого ринків

показник

досконалий ринок

недосконалий ринок

Учасники ринку

Продавці та покупці не мають переваг, не створюють один для одного переваг і бар'єрів, не впливають на діяльність один одного

Учасники ринку вибирають контрагентів за певними критеріями (географічна віддаленість, наявність / відсутність супутніх товарів і послуг та ін.)

Товар (продукт)

Товар не диференційований, тому у покупця не виникає переваг. Всі марки товару однакові в якісному відношенні, можуть служити рівноцінними замінниками один для одного

Товар индивидуализирован, тому виникають складнощі з виявленням товару-замінника, з зіставленням товарів різних марок і т.п.

інформація

Всі учасники мають однаково повною інформацією про ринкову ситуацію

Ринок непрозорий - інформація стає доступна учасникам через різні проміжки часу і в різному обсязі

ресурси

Однаково доступні всім учасникам за однаковою ціною

Різниться економічна і фізична доступність ресурсів для учасників ринку

Швидкість реакції ринку

Миттєва - входження на ринок відбуваються миттєво, отримана інформація відразу використовується

Для обробки інформації необхідний часовий інтервал, реакція на будь-яку дію виникає з часом

Відмінності форм ринку за кількістю учасників і їх поведінки на ринку відбивається на стані інших критеріїв і визначає їх вплив на ринкову ситуацію. В умовах досконалої конкуренції продавці і покупці знаходяться в рівних умовах, мають рівні шанси отримувати прибуток або зазнавати збитків. Але і розраховувати вони можуть, як правило, на середній рівень прибутку, що не перевищує рівень нормального прибутку, яка покриває економічні витрати в умовах конкурентного ринку.

Прагнення збільшити суму прибутку є двигуном будь-конкурентної боротьби і одночасно її результатом. Зростання прибутку можна забезпечити різними способами, в тому числі збільшенням числа проданих одиниць товару. Щоб залучити покупців, продавець намагається виділити свій товар (послугу) серед аналогів, пропонованих на ринку, повідомити йому відмінні характеристики, запропонувати по рівній ціні більшу кількість товару, надати супутні послуги і т.д. Це призводить до появи модифікацій товару.

 • [1] Герасименко В. В. Ціноутворення: навч. допомога. М .: ИНФРА-М, 2007. С. 40-41.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >