РОЗДІЛ V. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНІЧНОГО, ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

В результаті вивчення глави 17 студент повинен:

знати

 • • цілі та наукові основи стратегічного розвитку галузі;
 • • основні напрямки розвитку торгівлі згідно зі Стратегією розвитку торгівлі в Російській Федерації на 2011-2015 роки і період до 2020 року;
 • • складові елементи потенціалу розвитку торговельної галузі;
 • • напрямки інноваційного розвитку в галузі;

вміти

 • • визначати стратегічні цілі розвитку для торгового підприємства, торгової галузі, виявити способи їх досягнення;
 • • визначати напрямки використання інноваційних ресурсів в торгівлі;

володіти

 • • інструментарієм розробки заходів по досягненню цілей розвитку галузі;
 • • способами виявлення і підвищення ефективності використання ресурсів в галузі.

Напрямки розвитку торгової галузі та її завдання на сучасному етапі

Високий ступінь значущості торгової галузі в економіці держави визначає завдання се розвитку в перспективі. Для досягнення максимального ефекту функціонування торговельної галузі та вироблення єдиної політики в сфері регулювання розвитку торгівлі в регіонах була розроблена Стратегія розвитку торгівлі. Стратегічною метою розвитку торговельної діяльності в Відповідно до цього документа є максимально повне задоволення потреб населення в послугах торгівлі шляхом створення ефективної товаропровідної інфраструктури, відповідної вимогам інноваційного сценарію розвитку економіки Росії. Торгівля обслуговує підприємства всіх галузей господарства Росії, тому вона враховує положення затверджених стратегій розвитку галузей російської промисловості і Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації до 2020 року.

Розвиток торгівельної галузі стримують і перешкоджають досягненню поставлених перед галуззю цілей низька забезпеченість сучасними торговими площами, недостатня частка в обороті торгових підприємств сучасних форматів, низький ступінь консолідації ринку, дуже низька частка дистанційної торгівлі в товарообігу. Для вирішення цих проблем і забезпечення умов подальшого розвитку галузі необхідно:

 • • підвищувати ефективність регулювання внутрішньої торгівлі;
 • • розвивати інфраструктуру торгівлі;
 • • стимулювати розвиток торгівлі в малих і віддалених населених пунктах;
 • • знижувати кадровий дефіцит в торгівлі, підвищувати рівень професійної підготовки;
 • • забезпечувати умови для розвитку конкуренції;
 • • підтримувати розвиток малого і середнього бізнесу;
 • • стимулювати розвиток дистанційної торгівлі;
 • • удосконалювати традиційні формати торгівлі.

Перспективи технічного, соціального і економічного розвитку галузі визначаються можливістю вирішення зазначених завдань і досягнення поставлених цілей.

Технічний розвиток галузі пов'язане з вдосконаленням матеріально-технічної бази підприємств галузі, оновленням парку технічних і транспортних засобів, впровадженням нової техніки і технологій. Це входить в коло завдань, пов'язаних з розвитком інфраструктури галузі, стимулюванням розвитку торгівлі в малих і віддалених населених пунктах, розвитком дистанційної торгівлі та вдосконаленням традиційних форматів торгівлі.

Соціальний напрям розвитку галузі дозволяє вирішувати наступні проблеми: забезпечувати послугами торгівлі віддалені населені пункти (географічна доступність послуг торгівлі), забезпечувати наявність широкого асортименту товарів високої якості, підвищувати якість послуг, що надаються з метою економії часу покупців. Вирішенню цих проблем сприятиме розвиток торгівлі у віддалених населених пунктах, підвищення рівня професійної підготовки працівників галузі, формування умов розвитку конкуренції.

Економічний розвиток галузі вимагає:

 • • активізації конкуренції, збільшення числа малих і середніх торговельних підприємств, що можливо за умови застосування заходів підтримки підприємств малого і середнього бізнесу,
 • • зростання рентабельності торгової діяльності і скорочення рівня витрат, що забезпечується через вдосконалення діяльності підприємств традиційних форматів і збільшення числа підприємств сучасних форматів.

Для виконання поставлених завдань в період 2013- 2020 рр. передбачається:

 • • з метою підвищення ефективності регулювання торговельної галузі систематизувати і актуалізувати нормативно-правову базу з метою забезпечення єдиних правил правового регулювання торговельної діяльності, внести необхідні зміни до нормативно-правові акти і виключити подвійне тлумачення окремих положень нормативно-правових актів, виключити надмірне правове регулювання в галузі торговельної діяльності , використовувати ринкові механізми цінового регулювання, розмежувати повноваження між регіональними і федеральними органами державної влади;
 • • удосконалювати інфраструктуру торгівлі за наступними напрямками: будівництво інфраструктурних об'єктів за рахунок держави; використання механізмів державно-приватного партнерства; надання пільг, створення необхідних умов для залучення приватного капіталу до розвитку інфраструктури;
 • • стимулювати розвиток торгівлі в малих і віддалених населених пунктах, що передбачає використання заходів щодо підвищення привабливості відповідних територій для роздрібних торгових підприємств (надання роздрібним компаніям землі на пільгових умовах або безкоштовно, надання пільг з податку на майно і іншим регіональним і місцевим податкам, передача частини зібраного податку на прибуток організаціям роздрібної торгівлі; включення в умову тендеру на отримання доступу для роздрібної компанії на привабливий ринок зобов'язання відкрити магазин на віддаленій і непривабливою з економічної точки зору території та ін.). В даному питанні слід враховувати багатий зарубіжний досвід (наприклад, досвід США з розвитку торгівлі на віддалених територіях);
 • • забезпечення конкурентних умов та розвиток конкуренції на споживчому ринку при чинному антимонопольному законодавстві та поточному якості роботи антимонопольних служб може бути досить ефективним, але актуальним залишається питання визначення частки ринку при визначенні домінуючого положення учасника ринку;
 • • заходи підтримки розвитку малого та середнього бізнесу крім загальних для всіх регіонів заходів (впровадження системи "одного вікна" з метою скорочення часу підприємців при оформленні дозвільних документів і т.п., фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва (надання субсидій, поручительств і т .п.), майнова підтримка (надання майна в оренду, в лізинг), інформаційна підтримка малого і середнього підприємництва (круглі столи, конференції, участь в ЗМІ), заходи щодо запобігання корупції і неетичної поведінки з метою зниження адміністративних бар'єрів) можуть включати заходи регіонального рівня (наприклад, підтримка кооперації малого та середнього бізнесу, формування збутових кооперативів малих і середніх виробників і закупівельних кооперативів малих і середніх торговельних підприємств);
 • • для зниження кадрового дефіциту і підвищення рівня професійної підготовки передбачається створювати державно-приватні партнерства між освітніми установами та великими роздрібними компаніями, формувати систему податкових пільг роздрібним компаніям на суму грошових коштів, витрачених на освітню діяльність, скасувати систему подвійного оподаткування, при якому кошти жертводавців, надійшли до фондів і обкладені прибутковим податком, видаються у формі грантів пузам і повторно обкладаються прибутковим податком;
 • • для розвитку дистанційної торгівлі необхідно вирішувати як технічні завдання (розвиток дистанційних технологій, розвиток і підвищення надійності та безпеки систем електронних платежів), так і завдання соціально-правового характеру (захист прав споживачів при здійсненні покупок через Інтернет). Частина завдань виходить за рамки компетенції торгової галузі (зростання добробуту населення, поширення широкосмугового доступу в Інтернет, розвиток служби кур'єрської і поштової доставки товарів) і повинна вирішуватися на федеральному рівні;
 • • вдосконалення традиційних форматів торгівлі може здійснюватися тільки за участю органів влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Основними цілями вдосконалення традиційних форматів є: більш повне задоволення потреби в товарах за рахунок поставок товарів вітчизняного виробництва, скорочення залежності економіки від поставок по імпорту, посилення контролю за дотриманням та виконанням діючих нормативно-правових актів, в тому числі, що регулюють оборот специфічних товарів (наприклад , алкогольної продукції), розширення доступності та розвиток традиційних форматів торгівлі в місцевостях, де розвиток сучасних форматів економічно недоцільно.

Всі перераховані завдання і напрямки розвитку галузі мають однією з кінцевих цілей ефективне використання ресурсів, як належать галузі, так і надходять з економічної системи. Далі будуть розглянуті резерви зростання ефективності використання ресурсів галузі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >