РОЗДІЛ VI. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

В результаті вивчення глави 19 студент повинен:

знати

 • • зміст і роль матеріальних ресурсів;
 • • характеристику основних і обігових коштів торгової галузі;
 • • форми і методи відтворення основних засобів;
 • • показники ефективності використання матеріальних ресурсів;

вміти

• розраховувати і аналізувати показники, що характеризують стан і ефективність використання матеріальних ресурсів галузі;

володіти

 • • класифікаціями основних і обігових коштів за різними ознаками;
 • • методами розрахунку показників забезпеченості торговельних підприємств товарними ресурсами;
 • • методом оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів в торговельній галузі за допомогою показників ресурсовіддачі.

Економічний зміст і роль матеріальних ресурсів

Матеріальні ресурси - це один з найважливіших факторів виробництва, що включає засоби праці і предмети праці (рис. 19.1).

Засоби праці представлені у вигляді: будівель торговельних підприємств, споруд, машин, торгово-технологічного обладнання, обчислювальної техніки, що беруть участь в процесі товарного обігу. За своїм натуральновещественному ознакою кошти праці характеризують основні фонди, а у вартісному вимірі (грошову оцінку) - основні засоби. В економічній літературі дуже часто таке розмежування не проводиться, мається на увазі тотожність цих понять. Тим часом необхідно розрізняти їх, так як в подальшому виникає необхідність використання цих понять в різній інтерпретації (фондомісткість, фондовіддача основних засобів і т.п.).

Склад матеріальних ресурсів і капіталу в торговельній галузі

Мал. 19.1. Склад матеріальних ресурсів і капіталу в торговельній галузі

Основні засоби згідно з нормативними документами [1] повинні відповідати таким вимогам:

 • • використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, в тому числі на галузевих ринках при укладанні договорів купівлі-продажу товарів;
 • • використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання тривалістю понад 12 міс. або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 міс .;
 • • здатність приносити організації (підприємцю) економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Крім цих умов визначено якісні та кількісні (вартісні) характеристики основних засобів:

 • • багаторазове участь в кругообігу товарно-грошового капіталу;
 • • відшкодування вартості у міру зносу протягом декількох торгово-виробничих циклів, що відображається в складі поточних витрат;
 • • вартісної критерій віднесення до основних засобів, який повинен переглядатися з плином часу. В даний час до основних відносяться засоби, що відповідають перерахованим вище вимогам, вартість яких перевищує 40 000 руб.

Класифікація основних засобів (фондів) передбачає їх угруповання за такими ознаками (рис. 19.2):

 • за функціональним призначенням (виробничі і невиробничі основні фонди);
 • за ступенем використання •, в експлуатації, в запасі (резерві), на реконструкції, модернізації, ремонту, в стані консервації;
 • по матеріально-речовій формі : матеріальні засоби праці та нематеріальні засоби праці;
 • за способом участі в торгово-виробничому процесі: активні і пасивні основні засоби;
 • по юридичному оформленню прав володіння, користування і розпорядження основними засобами: власні, орендовані, що знаходяться в оперативному управлінні або в господарському віданні;
 • за формою власності •, державні, муніципальні, приватні.

Для цілей розрахунку амортизації основні засоби класифікуються за 10 груп залежно від терміну корисного використання [2] .

Класифікація основних матеріальних фондів

Мал. 19.2. Класифікація основних матеріальних фондів

Виробничі основні фонди - це ті об'єкти, які використовуються для цілей основної діяльності (в торгівлі - безпосередньо беруть участь в процесі кругообігу товарів і грошей, їх обміну та приносять дохід (прибуток) учасникам (власникам), підприємствам і підприємцям). Їх частка в загальній масі основних фондів становить 85-90%.

Невиробничі основні фонди - це приміщення, будівлі, призначені для обслуговування соціально-культурного та побутових потреб працівників торгової галузі, тобто призначені для виконання інших видів діяльності.

Матеріальні основні фонди, будівлі, приміщення магазинів, наметів, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, обчислювальна та комп'ютерна техніка та ін.

Нематеріальні основні фонди - так звані нематеріальні активи у вигляді торгових знаків, патентів, винаходів, ноу-хау, авторських прав на деякі нематеріальні об'єкти.

Активні основні фонди - це обладнання і машини, транспортні засоби, обчислювальна техніка, виробничий і господарський інвентар та інші засоби праці, які формують технічну озброєність праці працівників торгової галузі.

Пасивні основні фонди - будівлі, приміщення магазинів, наметів, споруди та ін., Які також беруть участь в реалізації товарів і обслуговуванні покупців, але не роблять безпосереднього впливу на динаміку продуктивності праці працівників. Співвідношення активних і пасивних основних фондів в торгових і виробничих підприємствах представлено в табл. 19.1.

Таблиця 19.1

Співвідношення активних і пасивних основних фондів, %

Галузь економіки

Активні основні фонди

Пасивні основні фонди

торгові

підприємства

15-20

80-85

виробничі

підприємства

55-60

40-45

Така структура основних фондів обумовлена ​​двома причинами:

 • • специфікою торгової галузі, пов'язаної з обслуговуванням купівлі-продажу товарів (послуг);
 • • порівняно низьким рівнем технологічної оснащеності і впровадження нових технологій в торговельній галузі.

Засоби праці є основними фондами через особливого характеру обороту відшкодування їх вартості: вони беруть участь в процесі кругообігу товарного грошового капіталу багаторазово, тобто в декількох виробничо-торгових циклах, і в міру їх зносу переносять частину своєї вартості у вигляді амортизаційних відрахувань на витрати обігу. Це триває протягом усього життєвого циклу або строку корисного використання основних фондів.

Строком корисного використання є період, протягом якого об'єкт основних фондів приносить дохід. Для окремих груп основних фондів термін корисного використання визначається виходячи з кількості продукції (обсягу робіт у натуральному вираженні), очікується, будуть отримані в результаті використання цього об'єкта.

Правила визначення терміну корисного використання основних засобів (ОС) встановлені ст. 258, 259 НК РФ (рис. 19.3).

Схема визначення терміну корисного використання основних засобів

Мал. 19.3. Схема визначення терміну корисного використання основних засобів

Амортизація основних фондів - вартість об'єктів основних фондів погашається за допомогою амортизації, як правило, лінійним методом або методом зменшуваного залишку (нелінійним) методом. Застосування одного зі способів нарахування амортизації по групі однорідних об'єктів основних засобів виробляється протягом усього строку корисного використання об'єктів, що входять в цю групу.

При лінійному способі річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної вартості або відновної вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта за формулою

N аморт = 1 / п - при лінійному способі

або

N аморт = 2 / п - при нелінійному способі,

де N аморт - норма амортизації, %; п - строк корисного використання, років.

Кругообіг основних виробничих фондів включає три стадії (рис 19.4.).

Кругообіг основних виробничих фондів

Мал. 19.4. Кругообіг основних виробничих фондів

Наявність основних фондів в галузях російської економіки представлено в табл. 19.2.

Таблиця 19.2

Питома вага і динаміка наявності основних фондів по галузях економіки Росії в 2004-2011 рр.

показник

2004 р

2011 р

середньорічний

темп зростання, %

млрд

руб.

%

до підсумку

млрд

руб.

%

до підсумку

Всі основні фонди,

34 874

100,0

101 938

100

112,56

в тому числі за видами економічної діяльності:

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

1396

4,00

3152

3,1

112,34

видобуток корисних копалин

2618

7,51

10 155

10,0

121,37

обробні

виробництва

3196

9,16

9035

8,9

116

виробництво і розподіл електроенергії, газу і води

3034

8,70

7564

7,4

113,94

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування

619

1,77

3601

3,5

128,6

транспорт і зв'язок

9836

28,20

27 012

26,5

115,52

операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг

8660

24,83

24 248

23,8

115,85

державне управління та забезпечення військової безпеки; соціальне страхування

1061

3,04

4886

4,8

124,38

У табл. 19.2 представлені дані про вартість і питомій вазі основних фондів по восьми галузях господарства, які за підсумками 2011 р мали питому вагу вартості основних фондів в загальному обсязі більше 3%. Характерно, що ці галузі використовують велику частину основних фондів економіки РФ: на вісім галузей в 2004 р доводилося 87,2% основних фондів, що використовуються в російській економіці, а в 2011 р - 88%. На решту сім галузей доводилося в 2004 р - 12,8%, в 2011 р - 12% основних фондів російської економіки (рибальство, рибництво, будівництво, готелі та ресторани, фінансова діяльність, освіта, охорона здоров'я та надання соціальних послуг, надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг).

Оцінка вартості основних засобів. Первісна вартість основних засобів, придбаних за плату, - це сума фактичних витрат організацій і підприємств на придбання, спорудження та виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків. При цьому фактичні витрати включають в себе:

 • • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);
 • • суми, що сплачуються за здійснення робіт за договором;
 • • суми, що сплачуються за інформаційні та консультаційні послуги;
 • • реєстраційні збори, митні збори та ін .;
 • • інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів.

Залишкова вартість основних засобів - це первісна, або відновна, вартість за мінусом нарахованої амортизації (зносу).

У процесі руху основних фондів в динаміці виявляється величина їх надходження і вибуття, а також залишок їх па кінець року, за формулою

ОФК = ОФн + ОФП - ОФВ,

де ОФК - вартість основних фондів на кінець року; ОФн - вартість основних фондів на початок року; ОФП - вартість які поступили основних фондів; ОФВ - вартість вибулих основних фондів.

Середньорічна вартість основних фондів визначається за формулою середньої хронологічної:

де - середньорічна вартість основних фондів; п - кількість періодів (наприклад, кварталів, за які розраховується показник).

У спрощеному вигляді ця формула виглядає так:

Ці оціночні характеристики вартості основних фондів необхідні для оцінки їх руху але такими показниками.

1. Коефіцієнт надходження ( поновлення ), що показує частку нових основних фондів у складі всіх основних фондів, на кінець періоду:

 • 2. Коефіцієнт заміни, що показує частку нововведених основних засобів, спрямованих на заміну вибулих: за умови, що
 • 3. Коефіцієнт інтенсивності оновлення показує величину вибулих коштів на одиницю нововведених об'єктів:
 • 4. Коефіцієнт вибуття характеризує частку вибулих основних фондів по відношенню до їх залишку на початок року:
 • 5. Термін служби (зворотний коефіцієнту вибуття) характеризує фактичний термін експлуатації об'єктів основних фондів. Він особливо важливий для виявлення терміну служби машин і устаткування, що значно перевищує термін їх корисного використання. Як правило, в торгівлі фактичний термін служби ОФ понад 15 років при нормативному терміні до 10 років:
 • 6. Коефіцієнт придатності характеризує незношених частку основних фондів:

де ОФост ст - основні фонди по залишковий вартості; ОФПСрВ.ст - первісна (відновна) вартість готівкового залишку основних фондів.

7. Коефіцієнт зносу розраховується за формулою

або за формулою

де Ам - сума нарахованої амортизації по даному об'єкту, що визначається за формулою

Таблиця 19.3

Динаміка зносу основних фондів по галузях економіки Росії на початок року, %

Галузь економіки

2003 р

2005 р

2007 р

2009 р

2011 р

Всі основні фонди

42,2

44,3

45,9

45,3

51,3

промисловість

53,6

55,9

58,3

45,7

46,6

електроенергетика

44,3

51,4

54,5

50,7

51,2

Торгівля і громадське харчування

44,2

41,9

40,7

33,0

34,6

Транспорт і зв'язок

51,3

51,4

52,3

54,8

57,2

З табл. 19.3 ми пиляємо, що до 2011 р рівень зносу основних фондів в торгівлі і громадському харчуванні прийшов до рівня нижче середнього по економіці і значно нижче рівня зносу в електроенергетиці, у сфері транспорту і зв'язку. Забезпеченість торговельної галузі засобами праці характеризується рівнем зносу основних фондів за період 2003-2011 рр. в середньому на 41,8%.

У табл. 19.4 наведені докладні дані за період 2005-2010 рр. за такими показниками, як ступінь зносу основних фондів, коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів та питома вага повністю зношених основних фондів. З таблиці ми бачимо, що оптова торгівля має найбільш зношеними основними фондами, які до того ж оновлюються найнижчим темпом, і частка повністю зношених основних фондів в оптовій торгівлі вище, ніж в роздрібній торгівлі і в торгівлі транспортними засобами.

Таблиця 19.4

Стан основних фондів за підгалузями торгівлі Росії на початок року, % [3]

показник

2005 р

2010 р

Ступінь зносу основних фондів (на кінець року)

Торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

27,2

27,4

Оптова торгівля, включаючи торгівлю через агентів, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

59,0

65,9

Роздрібна торгівля (без ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку)

23,3

26,6

Коефіцієнт оновлення основних фондів

Торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

21,5

16,4

Оптова торгівля, включаючи торгівлю через агентів, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

3,5

2,6

Роздрібна торгівля (без ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку)

26,4

18,9

Коефіцієнт вибуття основних фондів

Торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

0,9

0,7

Оптова торгівля, включаючи торгівлю через агентів, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

0,1

0,2

Роздрібна торгівля (без ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку)

1,1

0,7

Питома вага повністю зношених основних фондів (на кінець року)

Торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

3,4

3,3

Оптова торгівля, включаючи торгівлю через агентів, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

15,8

17,7

Роздрібна торгівля (без ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку)

2,6

2,5

Предмети праці, представлені виробничими оборотними фондами і фондами обігу, займають переважне місце в структурі матеріальних ресурсів, так як це обумовлено специфікою діяльності торгової галузі: основне призначення її, як уже зазначалося, полягає в обслуговуванні товарно-грошового обміну.

Оборотні виробничі фонди - це частина всіх виробничих фондів, які повністю споживаються в технологічному процесі в одному циклі і повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції, змінюючи свою натурально-речову форму. Оборотні фонди використовуються як в процесі експлуатації основних засобів, так і для підготовки товарів до продажу. Речовим носієм оборотних виробничих фондів є: запаси матеріалів для господарських потреб, в тому числі пакувальних, тара, паливо для виробничих потреб.

Оборот виробничих оборотних фондів включає наступні стадії:

 • • авансування грошових коштів в оборотні фонди;
 • • споживання оборотних фондів;
 • • відшкодування оборотних фондів.

Фонди обігу - це сукупність матеріальних ресурсів у вигляді запасів готової продукції на виробничих підприємствах (в громадському харчуванні), товарів, грошових коштів в касі і на рахунках в банках, коштів у розрахунках та інших грошових еквівалентів. Фонди звернення постійно перебувають в обороті в вигляді товарів і грошових коштів, оновлюються, споживаються і відшкодовуються. При цьому відбувається відшкодування всіх витрат, включаючи витрати на закупівлю товарів, їх доставку, продаж кінцевим споживачам.

Оборот фондів обігу включає наступні стадії:

 • • авансування грошових коштів до фондів обігу;
 • • споживання фондів обігу;
 • • відшкодування фондів обігу.

Оборотні кошти являють собою авансовану в грошовій формі вартість для формування і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в тих розмірах, які необхідні для нормального функціонування торгівлі на макрорівні.

Відмінність оборотних коштів полягає в тому, що вони не беруть участь безпосередньо в створенні нової (доданої) вартості як оборотні фонди, а лише опосередковано, через фонди. У процесі кругообігу оборотні кошти втілюють свою вартість в оборотних фондах і за допомогою їх функціонують у виробництві. Далі, роблячи кругообіг, вони переходять зі сфери виробництва (як оборотні фонди) в сферу обігу, де функціонують як фонди обігу. Після завершення кругообігу фондів сума авансованих оборотних коштів зростає на величину доходу (прибутку) або зменшується в зв'язку з понесеними збитками.

Отже, оборотні виробничі фонди і фонди обігу у вартісній оцінці є оборотні кошти. Склад оборотних коштів представлений на рис. 19.5.

З огляду на те, що в структурі оборотних коштів переважну частку займають товарні запаси, виникає необхідність визначення їх зміни в динаміці з метою залучення в оборот в якості джерела товарних ресурсів. Для цього скористаємося інформацією Росстату за 2000-2011 рр. (Табл. 19.5).

Таблиця 19.5

Забезпеченість підприємств роздрібної торгівлі товарними ресурсами по Російської Федерації за 2000-2011 рр.

показник

роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Оборот роздрібної торгівлі за все, млрд руб.

2352

3069

3764

4515

5565

7042

8712

10 869

13 920

14 599

16 499

19 083

Товарні запаси в організаціях роздрібної торгівлі (на кінець року), млрд руб.

98,2

117,9

134,2

158,8

200

279

349,3

477,8

429,0

486,6

593,1

727,3

днів торгівлі

29

29

32

32

33

28

28

27

28

29

29

30

приріст товарних

запасів,

млрд руб.

-

19,7

16,3

24,6

41,2

79

70,3

128,5

-48,8

57,6

106,5

134,2

днів торгівлі

-

0

+3

0

+ 1

-5

0

-1

+ 1

+ 1

0

+1

Надходження товарів *, млрд руб.,

-

3088,7

3780,3

4539,6

5306,2

7121,0

8782,3

10997,5

13871,2

14656,6

16605,5

19217,2

в тому числі: товари вітчизняного виробництва, %

60

59

57

56

58

55

54

53

56

59

56

57

товари імпортного виробництва,%

40

41

43

44

42

45

46

47

44

41

44

43

Товарні ресурси отечествнного виробництва, млрд руб.

-

1822,3

2154,8

2542,2

3077,6

3916,6

4742,4

5828,7

7767,9

8647,4

9299,1

10 953,8

Забезпеченість товарообігу товарними ресурсами, коефіцієнт

-

1,006

1,004

1,005

0,953

1,011

1,008

1,012

0.996

1,004

1,006

1,007

* Розрахунок надходження запасів проводився за формулою: Надходження товарів = Обсяг реалізації + Запаси на кінець року - Запаси на початок року.

Джерело: URL: gks.ru

Склад оборотних коштів

Мал. 19.5. Склад оборотних коштів

В даний час відсутні статистичні дані про діяльність підприємств складування товарів, підприємств, що надають транспортні послуги, тощо Дані відомості могли б бути інформативними в силу того, що від оснащеності цих підприємств і ступінь зношеності їх основних фондів, на наш погляд, багато в чому залежить якість реалізованих населенню товарів і послуг, торгової галуззю послуг.

 • [1] Наказ Мінфіну Росії від 30 березня 2001 р № 26н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку" Облік основних засобів "ПБУ 6/01". Стаття 256 НК РФ.
 • [2] Постанова Уряду РФ від 1 січня 2002 № 1 "Про Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи".
 • [3] Торгівля в Росії - 2011: стат. зб. М .: Росстат, 2011. С. 32-33.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >