Форми і методи відтворення основних засобів

Розвиток основних фондів торгової галузі здійснюється на основі простого і розширеного відтворення. Просте відтворення являє собою відновлення зносу або відшкодування вибуття основних фондів. Воно здійснюється за допомогою капітального, середнього та поточного ремонтів, які забезпечують часткове відновлення основних фондів, і в певній мірі - за допомогою нового будівництва, реконструкції або модернізації, що забезпечує відшкодування вибуття основних фондів. З 1992 р витрати на ремонт основних засобів відносяться безпосередньо на витрати обігу або виробництва.

Розширене відтворення основних фондів - це таке їх розвиток, коли введення в дію основних фондів перевищує їх знос або вибуття. Воно здійснюється за допомогою нового будівництва, а також розширення, реконструкції або модернізації діючих підприємств. Витрати на розширене відтворення основних фондів фінансуються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел (рис. 19.6).

Джерела фінансування відтворення основних фондів

Мал. 19.6. Джерела фінансування відтворення основних фондів

В умовах ринкових відносин амортизаційний фонд може стати основним джерелом фінансування оновлення основних фондів, оскільки нарахована та віднесена на витрати виробництва або обігу амортизація не оподатковується [1] . У процесі накопичення амортизаційний фонд піддається інфляції, але негативний вплив інфляції може бути певною мірою нейтралізувати застосуванням прискореної амортизації. Однак при цьому виникає необхідність мінімізації негативного впливу витрат обігу та виробництва на рівень цін на товари та послуги.

У міру подолання економічної кризи буде зростати роль прибутку в інвестиційній діяльності підприємств і галузей товарного обігу. Масштаби її використання на інвестиційні цілі визначаються також рівнем податкових пільг на цю частину прибутку підприємств.

У загальній сумі джерел фінансування відтворення основних фондів торгової галузі помітне місце займають приватні та іноземні інвестиції. Іноземні інвестиції в торгівлю становили в 1996 р 15% (близько 10% загальної їх суми по російській економіці), а в 2005- 2007 рр. ця частка становила вже 38-39%.

Із загальної кількості підприємств за участю іноземного капіталу в період 2005-2010 рр. на торгівлю і громадське харчування припадало близько 42%, при цьому їх частка в загальному обсязі інвестицій становила лише 6,0%.

В умовах екстенсивно розвивається основним методом розширеного відтворення основних фондів є нове будівництво , яке представляє собою зведення торгово-виробничих об'єктів на нових майданчиках. Основним напрямком підвищення якості і термінів будівництва є його індустріалізація. Індустріалізація будівництва передбачає впровадження сучасної техніки і технологій шляхом створення великих будівельних комплексів з виготовлення збірних конструкцій з наступною збіркою на будівельному майданчику готових будинків. Високий рівень економічної ефективності такого будівництва обумовлений значним скороченням питомих трудовитрат, вартості та термінів будівництва.

Якщо для нового будівництва основним напрямком техніко-економічного прогресу є його індустріалізація, то для діючих підприємств таким напрямком є ​​реконструкція і модернізація.

Реконструкція діючого підприємства - це повне або часткове переобладнання і перевлаштування підприємства, а при необхідності і розширення допоміжних об'єктів. Технічне переозброєння або модернізація підприємств ведуться без розширення і перебудови торгово-складських площ відповідно до плану технічного розвитку підприємства. Характерними ознаками реконструкції та модернізації є заміна морально застарілого обладнання більш продуктивним, механізація і автоматизація, усунення диспропорцій в технологічних ланках обігу товарів. В результаті забезпечується збільшення обсягу реалізації і якості торговельного обслуговування на базі нової техніки і прогресивних технологій.

Істотна особливість відтворення основних фондів на базі реконструкції та модернізації в порівнянні з новим будівництвом полягає в значному питомій вазі витрат, що спрямовуються в активну частину основних фондів - в торгово-технологічне обладнання. В силу такої прогресивної структури капітальних витрат реконструкція і модернізація, як правило, ефективніше нового будівництва. Емпірично встановлено, що реконструкція стає економічною, коли коефіцієнт оновлення основних фондів на базі реконструкції становить 0,1-0,6 [2] . Цей коефіцієнт (Кор) являє собою відношення вартості нововведених основних фондів (ОФн) до загальної їх вартості після реконструкції (ОФР):

Кор = ОФМ / ОФР.

Економічні переваги відтворення основних фондів на базі реконструкції та модернізації зумовили сучасні тенденції розвитку інвестиційних процесів в системі товарного обігу розвинених країн. Якщо раніше торгові компанії переобладнали свої магазини кожні 7-8 років, то в останні роки цей термін зменшився до 3-5 років. Зростання масштабів модернізації в торгівлі розвинених країн пояснюється подорожчанням вартості нового будівництва торгових підприємств, більш низьким рівнем витрат на реконструкцію і модернізацію діючих підприємств, істотним зменшенням зручних місць розміщення торгових підприємств в містах та інших населених пунктах і ін.

Одним із джерел фінансування оновлення основних фондів є інвестиції в основний капітал. Загальна сума інвестицій в основний капітал в період 2005-2010 рр. зросла в 2,53 рази (з 3611 млрд руб. до 9151 млрд руб.). При цьому частка інвестицій, що припадає на торгівлю і громадське харчування, знизилася з 3,9 до 3,3%.

В результаті низького рівня оновлення основних фондів і технологічного відставання значно зростають витрати торгових підприємств на проведення ремонтних робіт і, відповідно, скорочується можливість спрямовувати частину прибутку на оновлення основних фондів. У цих умовах надзвичайно актуальною стає проблема переходу до інтенсивного типу оновлення основних фондів на основі збільшення масштабів заміни застарілого торгово-технологічного обладнання та застосування ресурсозберігаючих технологій.

Вирішення цієї та інших завдань в сучасних умовах визначається прогресивними тенденціями розвитку відтворення основних фондів, пов'язаними з широким використанням реконструкції і модернізації діючих підприємств. Однак об'єктивні можливості і масштаби використання конкретних методів відтворення основних фондів залежать також від рівня розвитку торговельної інфраструктури, особливо таких її показників, як забезпеченість населення торгово-складської мережею і рівень її технічної оснащеності.

  • [1] У країнах з розвиненою ринковою економікою 60% інвестицій здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань.
  • [2] Паламарчук А. С. Ефективність реконструкції підприємств. М .: Економіка і життя, 1978. С. 35.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >