ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

В результаті вивчення глави 20 студент повинен:

знати

 • • основні напрямки розвитку науки про працю;
 • • особливості змісту процесу праці в торгівлі;
 • • основні характеристики трудових ресурсів торгової галузі та тенденції їх зміни в 2005-2011 рр .;
 • • фактори, що впливають на ефективність використання трудових ресурсів;
 • • основні положення, що регулюють відносини працівника і роботодавця;
 • • особливості оплати праці в торговельній галузі;

вміти

 • • застосовувати в практичній діяльності рекомендації Міжнародної організації праці щодо визначення складу і чисельності трудових ресурсів галузі;
 • • розраховувати показники: продуктивність праці, середній виробіток, трудомісткість;
 • • визначати вплив окремих факторів на продуктивність праці;
 • • розробляти тарифну систему оплати праці для торгового підприємства;

володіти

 • • інформацією про кількість та якість трудових ресурсів торгової галузі;
 • • методами вимірювання продуктивності праці;
 • • методами визначення впливу трудомісткості, цін, фондовіддачі і фондоозброєності на продуктивність праці;
 • • навичками розрахунку оплати праці працівників торгового підприємства.

Теоретичні аспекти науки про працю

Розвиток уявлень про працю в економічній теорії

Теоретичні аспекти науки про працю розробляються вченими - економістами і соціологами - з давніх часів. Вони стосуються таких проблем, як поняття праці взагалі і його роль в формуванні ціни продукту, роль праці в розвитку людини і суспільства. Проблеми ролі праці в створенні національного багатства досліджували Вільям Петті, Адам Сміт, Давид Рікардо, Карл Маркс (праці попередників дозволили йому довести трудову теорію вартості до логічного завершення). Окремим напрямком розвитку економічної теорії про працю стала теорія Жана Батіста Сея, який вважав працю одним з факторів виробництва нарівні з землею і капіталом і визнавав, що продуктивним може бути визнаний працю не тільки в сфері матеріального виробництва, але і будь-який інший працю, яка створює цінність ( корисність). В рамках маржиналистской теорії сформувалося два напрямки:

 • • на початковому етапі Генріх Госсен стверджував, що ціна товару залежить не від витрат праці і витрат виробництва, а від корисності товару, і вважав працю звичайним благом, на яке поширюється закон спадної граничної корисності;
 • • надалі Карл Менгер, Альфред Маршалл та інші вчені розвинули теорію граничних показників. Джон Бейтс Кларк в рамках цього напрямку розглядав працю як фактор виробництва і розробив теорію розподілу доходів на основі граничних цін факторів виробництва (закон граничної продуктивності).

На принципах, сформульованих У. Петті, А. Смітом, Д. Рікардо, К. Марксом, А. Маршаллом і Дж. Б. Кларком, в тій чи іншій мірі базуються всі сучасні теорії про ціну праці. Однак сучасні теоретичні уявлення про працю зачіпають також і соціологічні його аспекти. У сучасних дослідженнях велика увага приділяється сутнісної характеристиці праці з позицій соціально-економічної та правової приналежності.

У сучасному уявленні праця розглядається як свідома, цілеспрямована, доцільна і корисна (легітимна і затребувана) діяльність людини але отриманню або створення життєвих благ для задоволення особистих і (або) суспільних потреб [1] . Всі перераховані характеристики в сукупності визначають працю, при цьому:

 • • цілеспрямованість діяльності означає, що людина діє відповідно до поставленої або наміченої метою. Безцільна ж діяльність ставлення до праці не має, так як її результат може бути нульовим або негативним;
 • • доцільна діяльність передбачає прагнення до отримання корисного результату, потрібного як для самого учасника діяльності, так і для інших людей і суспільства в цілому;
 • • созидательность праці проявляється в нарощуванні кількості матеріальних і нематеріальних благ, тобто в сферах матеріального виробництва і послуг, в тому числі ринкових (до яких відноситься торгівля) і неринкових;
 • • затребуваність діяльності означає, що результати праці людини в будь-якій галузі матеріального виробництва і надання послуг приносять користь суспільству і його громадянам.

Праця як доцільна діяльність має три форми прояву:

 • 1) витрати фізіологічної енергії працівників - біологічна (психологічна, фізіологічна) сторона трудової діяльності;
 • 2) взаємодія із засобами виробництва - організаційно-технологічна сторона;
 • 3) виробниче взаємодію працівників один з одним - організаційно-соціальна сторона.

Єдиний процес праці проявляється одночасно в трьох аспектах, причому витрати фізіологічної енергії працівників безпосередньо пов'язані як з процесом взаємодії людей із засобами виробництва, так і з процесом виробничої взаємодії людей один з одним.

 • [1] Рофе А. І. Економіка праці. М .: КноРус, 2010. С. 43.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >