Виконання видаткових зобов'язань головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Особлива роль у здійсненні видаткових зобов'язань належить таким учасникам бюджетного процесу, як головні розпорядники, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів.

Головний розпорядник бюджетних коштів (головний розпорядник коштів відповідного бюджету) - орган державної влади (державний орган), орган управління державним позабюджетним фондом, орган місцевого самоврядування, орган місцевої адміністрації, а також найбільш значуще установа науки, освіти, культури і охорони здоров'я, вказане в відомчої структурі витрат бюджету, що мають право розподіляти бюджетні асигнування і ліміти бюджетних зобов'язань між підвідомчими розпорядниками та (або) одержувачами бюджетних коштів.

Серед бюджетних повноважень головного розпорядника бюджетних коштів слід зазначити наступні:

 • - Забезпечує результативність, адресність і цільової характер використання бюджетних коштів відповідно до затверджених йому бюджетними асигнуваннями і лімітами бюджетних зобов'язань;
 • - Формує перелік підвідомчих йому розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
 • - Веде реєстр витратних зобов'язань, які підлягають виконанню в межах затверджених йому лімітів бюджетних зобов'язань і бюджетних асигнувань;
 • - Здійснює планування відповідних видатків бюджету, становить обґрунтування бюджетних асигнувань;
 • - Складає, затверджує і веде бюджетний розпис, розподіляє бюджетні асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань по підвідомчим розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів і виконує відповідну частину бюджету;
 • - Вносить пропозиції щодо формування і зміни лімітів бюджетних зобов'язань;
 • - Вносить пропозиції щодо формування і зміни зведеної бюджетного розпису;
 • - Визначає порядок затвердження бюджетних кошторисів підвідомчих бюджетних установ;
 • - Формує державні (муніципальні) завдання;
 • - Несе відповідно від імені Російської Федерації, суб'єкта РФ, муніципального освіти субсидіарну відповідальність за грошовими зобов'язаннями підвідомчих йому одержувачів бюджетних коштів (бюджетних установ).

Однією з особливостей повноважень головного розпорядника бюджетних коштів є не тільки планування відповідних видатків бюджету, а й обов'язок складання обгрунтувань бюджетних асигнувань.

Обгрунтування бюджетних асигнувань документ, що характеризує бюджетні асигнування в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і плановому періоді).

Складання обґрунтувань бюджетних асигнувань є одним з інструментів бюджетного планування, впроваджених в рамках концепції бюджетування, орієнтованого на результат. При цьому впровадження даного механізму мало на меті встановлення взаємозв'язку між показниками безпосереднього результату і обсягами бюджетного фінансування.

Обгрунтування бюджетних асигнувань складається головним розпорядником бюджетних коштів та містить відомості про зміну бюджетних витрат в поточному році, а також на середньострокову перспективу в розрізі факторів, що обумовили ці зміни. Важливим є те, що обґрунтування бюджетних асигнувань містить показники, що характеризують безпосередній результат здійснення витрат бюджету в звітному і плановому періоді.

Наступною ланкою в ланцюжку розподілу бюджетних коштів є розпорядник бюджетних коштів.

Розпорядник бюджетних коштів (розпорядник коштів відповідного бюджету) - орган державної влади (державний орган), орган управління державним позабюджетним фондом, орган місцевого самоврядування, орган місцевої адміністрації, казенне установа, що мають право розподіляти бюджетні асигнування і ліміти бюджетних зобов'язань між підвідомчими розпорядниками та (або ) одержувачами бюджетних коштів.

Розпорядник бюджетних коштів має наступні бюджетними повноваженнями:

 • - Здійснює планування відповідних видатків бюджету;
 • - Розподіляє бюджетні асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань по підвідомчим розпорядникам та (або) одержувачам бюджетних коштів і виконує відповідну частину бюджету;
 • - Вносить пропозиції головному розпоряднику бюджетних коштів, у віданні якого знаходиться, по формуванню і зміни бюджетного розпису;
 • - Забезпечує дотримання одержувачами міжбюджетних субсидій, субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів, що мають цільове призначення, а також інших субсидій і бюджетних інвестицій, визначених цим Кодексом, умов, цілей і порядку, встановлених при їх наданні;
 • - У випадку та порядку, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, здійснює окремі бюджетні повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, у віданні якого перебуває.

Рух грошових потоків з бюджету до кінцевого споживача послідовно проходить ланцюжок "головний розпорядник - розпорядник - одержувач бюджетних коштів". Кінцевим ланкою цього ланцюга в більшості випадків є бюджетна установа як одержувач бюджетних коштів.

Одержувач бюджетних коштів (одержувач коштів відповідного бюджету) - орган державної влади (державний орган), орган управління державним позабюджетним фондом, орган місцевого самоврядування, орган місцевої адміністрації, що знаходиться у веденні головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів казенне установа, що мають право на прийняття і (або) виконання бюджетних зобов'язань від імені публічно-правового освіти за рахунок коштів відповідного бюджету, якщо інше не встановлено БК.

Одержувач бюджетних коштів має наступні бюджетними повноваженнями:

 • - Складає і виконує бюджетну кошторис;
 • - Приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань і (або) бюджетних асигнувань бюджетні зобов'язання;
 • - Забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань;
 • - Вносить відповідному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів пропозиції щодо зміни бюджетного розпису;
 • - Веде бюджетний облік (забезпечує ведення бюджетного обліку);
 • - Формує бюджетну звітність (забезпечує формування бюджетної звітності) і представляє бюджетну звітність одержувача бюджетних коштів відповідному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів;
 • - Виконує інші повноваження, встановлені БК і прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами (муніципальними правовими актами), що регулюють бюджетні правовідносини.

Одними з кінцевих одержувачів бюджетних коштів, які здійснюють їх безпосереднє витрачання, виступають державні (муніципальні) установи. В результаті реформування мережі бюджетних установ в Російській Федерації в БК вживається термін "казенне установа".

Основною метою діяльності казенного установи є надання державних (муніципальних) послуг. Їм надано право від імені держави, муніципального освіти укладати контракти на розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб. При цьому казенні установи мають певні обмеження щодо прийняття цивільно-правових зобов'язань (ліміти бюджетних зобов'язань). Висновок і оплата казенним установою державних (муніципальних) контрактів, інших договорів, що підлягають виконанню за рахунок бюджетних коштів, проводяться в межах доведених йому за кодами класифікації видатків відповідного бюджету лімітів бюджетних зобов'язань і з урахуванням прийнятих і невиконаних зобов'язань.

Казенне установа - державне (муніципальне) установа, яка здійснює надання державних (муніципальних) послуг, виконання робіт і (або) виконання державних (муніципальних) функцій з метою забезпечення реалізації передбачених законодавством Російської Федерації повноважень органів державної влади (державних органів) або органів місцевого самоврядування, фінансове забезпечення діяльності якого здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету на підставі бюджетного кошторису.

Казенне установа має кошторис, що формується на основі державного (муніципального) завдання, і здійснює операції з витрачання бюджетних коштів відповідно до неї.

Бюджетна кошторис - документ, що встановлює відповідно до класифікації витрат бюджетів ліміти бюджетних зобов'язань бюджетної установи.

Казенне установа здійснює операції з бюджетними коштами через особові рахунки органів Казначейства Росії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >