Європейська рахункова палата

Європейська рахункова палата (European Court of Auditors, ECA) була створена в 1977 р, а в 1993 р визнана п'ятим незалежним інститутом ЄС. У 1999 р відповідно до Амстердамським договором повноваження Рахункової палати були розширені.

Договір про Європейський Союз (м Маастрихт, 7 лютого 1992 г.) визначає склад Європейської рахункової палати, яка формується з представників країн - членів ЄС, по одному від кожної країни (ст. 246-248 Договору). При цьому членами рахункової палати можуть стати особи, які працюють або працювали в своїй країні в органах зовнішнього аудиту, а також ті, хто має спеціальну освіту для заняття цієї посади. Їх незалежність не повинна піддаватися сумніву. Термін перебування на посаді члена Рахункової палати становить шість років і може бути продовжений. Членів Рахункової палати призначає Рада ЄС після консультацій з Європейським Парламентом щодо кандидатур, представлених країнами - членами ЄС. Члени Палати повинні бути абсолютно незалежні при здійсненні своєї діяльності і виходити із загальних інтересів ЄС.

Члени Рахункової палати обирають її Президента зі свого числа. Термін його перебування на посаді обмежується трьома роками з можливістю переобрання. Він головує на засіданнях рахункової палати і здійснює контроль за виконанням прийнятих палатою рішень, а також є її представником в міжнародних відносинах.

Одним з високопоставлених чиновників є призначається Палатою Генеральний секретар, який відповідає за функціональне керівництво, ведення господарських справ і роботу секретаріату.

Основна функція Рахункової палати - проведення зовнішнього аудиту фінансового стану ЄС. Як зовнішній аудитор ЄС, Палата вносить свій внесок у вдосконалення управління фінансами Європейського Союзу і виступає гарантом фінансових інтересів громадян ЄС.

У ст. 248 Договору про Європейський Союз викладені повноваження Європейської рахункової палати, які зводяться до наступного.

Європейська рахункова палата:

 • 1) перевіряє всі рахунки доходів і витрат ЄС, а також всіх органів управління Союзу. У повноваження Палати входить перевірка того, чи були доходи отримані, а витрати здійснені на законних підставах і належним чином, і продумано чи здійснювалося управління фінансовою діяльністю;
 • 2) представляє в Європейський Парламент звіт про виконання бюджету Європейського Союзу на кожен фінансовий рік, включаючи Документ про гарантії (Statement of Assurance) достовірності рахунків ЄС за минулий фінансовий рік, законності і правильності здійснення відповідних операцій;
 • 3) може в будь-який час надавати свої спостереження за конкретними, обраним нею самою темам, зокрема, у формі Спеціальних доповідей і звітів, які повинні бути схвалені більшістю голосів членів Палати;
 • 4) надає офіційні висновки по внесеним законопроектів ЄС, які мають фінансовий характер;
 • 5) сприяє Європейського Парламенту та Ради ЄС в здійсненні контролю за виконанням бюджету ЄС.

Щорічний Звіт про виконання бюджету підлягає обов'язковому опублікуванню в Офіційному журналі ЄС (Official Journal of the European Union).

Рахункова палата є незалежною і може сама обирати форми та методи своєї роботи, планувати і проводити ревізії, контролювати будь-які структури Союзу, оприлюднювати результати своєї діяльності і висловлювати окрему думку.

Діяльність Палати в сфері державного аудиту тісно пов'язана з діяльністю Національних служб аудиту країн - членів ЄС, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль за розумним і ощадливим використанням коштів бюджету ЄС. У загальному вигляді схема їх взаємодії представлена на рис. 38.1. Європейська рахункова палата проводить три види державного аудиту [1] :

 • - Фінансовий аудит (financial audit), спрямований на перевірку правильності відображення фінансової інформації, операцій по рахунках бюджету відповідно до Керівництва про фінансову звітність;
 • - Аудит відповідності (compliance audit), спрямований на перевірку законності розподілу фінансових ресурсів і ведення операцій по рахунках бюджету;
 • - Аудит ефективності (performance audit), спрямований на перевірку ефективності управління коштами бюджету ЄС, включно з перевіркою економічної ефективності і розумності їх використання при досягненні поставлених цілей, а також аналіз отриманих результатів.

Структура внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту бюджету Європейського Союзу

Рис 38.1 . Структура внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту бюджету Європейського Союзу [2]

Більшість перевірок за допомогою фінансового аудиту та аудиту відповідності проводяться в рамках щорічного Звіту про гарантії (Statement of assurance), більше відомого у французькому варіанті перекладу як DAS (declaration d'assurance), який містить інформацію про законність, правильність і надійність фінансових операцій, проведених з коштами бюджету в звітному фінансовому році.

У своїй діяльності Європейська рахункова палата керується Міжнародними стандартами аудиту (International standards on auditing, ISA) для державного сектора. Палата також бере активну участь в доопрацюванні міжнародних принципів і стандартів з аудиту, взаємодіючи з даного питання з Міжнародною організацією вищих органів фінансового контролю (International Organisation of Supreme Audit institutions, INTOSAI) [3] і Міжнародною федерацією бухгалтерів (International Federation of Accountants, IFAC) [4] .

Стандарти і вимоги до державного аудиту в ЄС викладені в керівництві "Політика і стандарти Європейської рахункової палати в області аудиту" (Court Audit Policy and Standards). В даному документі представлені стандарти ISA, INTOSAI та їх застосування в контексті діяльності ЕСА.

Зокрема, стандарт ISA 200 визначає мету фінансового аудиту як надання можливості аудитору виробити свою думку про достовірність фінансової звітності в матеріальному відношенні, а також про її відповідність затвердженому Керівництву по фінансовій звітності (Financial reporting framework) [5] . Стосовно до ЕСА думку Рахункової палати про достовірність фінансової звітності за підсумками виконання бюджету ЄС міститься в щорічному Звіті про гарантії і свідчить про надійність рахунків бюджету, а також законності і своєчасності проведених операцій з коштами бюджету.

Європейська рахункова палата проводить аудит ефективності відповідно до Керівництва по аудиту ефективності INTOSAI (Guidelines for Performance Auditing) і аналогічним керівництвом, затвердженим ЕСА (Performance Audit Manual). Згідно з останнім аудит ефективності визначається як аудит діючого фінансового менеджменту, а саме: економії, економічної ефективності та соціального ефекту, з якими аудіруемих організації (в тому числі Європейська Комісія) витрачають кошти Союзу при виконанні своїх зобов'язань [6] .

При цьому концепція фінансового менеджменту заснована на трьох принципах:

 • - Принцип економії означає, що витрачання ресурсів, використовуваних об'єктом аудиту в своїй діяльності, повинна бути вчинена вчасно, у відповідній кількості, якісно і за найбільш вигідною ціною;
 • - Принцип економічної ефективності означає досягнення кращих результатів при використанні найманих працівників;
 • - Принцип соціального ефекту означає досягнення поставлених цілей і отримання запланованих результатів.

У структурі Палати створені п'ять аудиторських груп, які об'єднують кілька спеціалізованих відділів, що відповідають за різні напрямки роботи з бюджетом:

 • 1) з питань охорони і управління природними ресурсами ЄС;
 • 2) з питань структурної політики, транспорту, досліджень і енергії;
 • 3) із зовнішніх зв'язків;
 • 4) з питань банківської діяльності, адміністративних витрат, інститутів ЄС і внутрішньої політики;
 • 5) група CEAD (координація, оцінка, гарантії і розробки) відповідає за підготовку Документа про гарантії, забезпечення якості та розробку методології проведення перевірок.

Члени Палати розподіляються між групами, по одному в кожній. Очолює групу обирається її членами Голова, термін виконання обов'язків якого становить два роки і може бути продовжений. Голова забезпечує злагоджену роботу групи і відносяться до неї відділів, прийняті ним рішення повинні бути підтримані іншими членами групи.

У структурі Палати також знаходиться формований з представників всіх груп Адміністративна рада, який відповідає за адміністративні питання, що вимагають прийняття Палатою офіційного рішення.

Кадровий склад Європейської рахункової палати налічує близько 850 осіб - це ревізори, перекладачі та адміністративні працівники. Члени Рахункової палати мають різну професійну підготовку та досвід роботи, отриманий як в державному, так і в приватному секторі, бухгалтерський облік, зовнішньому і внутрішньому аудиті, юриспруденції та економіки.

У Палаті працюють громадяни з країн - членів ЄС, що забезпечує її потреби в знанні іноземних мов і професійній підготовці кадрів.

Європейська рахункова палата у своїй роботі не залежить ні від інших інститутів ЄС, ні від урядів країн-членів. Вона сама визначає теми перевірок, методику, форму і час надання отриманих результатів та їх оприлюднення.

Рахункова палата інформує громадян Європи, держави-члени і європейські установи про результати своєї роботи у відкритій формі - за допомогою публікації звітів. В першу чергу це відноситься до наступного:

 • - Річного звіту про виконання бюджету ЄС за попередній фінансовий рік;
 • - Підтвердження надійності рахунків і правильності основних угод за попередній фінансовий рік;
 • - Перевірці річних звітів різних структур Союзу;
 • - Спеціальним звітів, що стосуються особливо важливих тем.

Звіти Рахункової палати містять детальний опис виконаних перевірок, інформацію про помилки, неточності або фінансових махінаціях, які були виявлені. Аудитори також пропонують список заходів для усунення виявлених ними недоліків. При цьому самі аудитори не мають юридичних повноважень на усунення виявлених ними в роботі структур ЄС недоліків, помилок або фінансових злочинів. Інформація, отримана в ході перевірки, передається настільки швидко, наскільки це можливо, відповідальним установам Союзу, для прийняття відповідних заходів.

Результати роботи Палати використовуються Комісією, Парламентом і Радою ЄС, а також органами влади країн-членів з метою вдосконалення управління фінансами ЄС.

Незважаючи на широкі повноваження Рахункової палати, звіти і висновки Європейської рахункової палати не мають юридичну силу, а носять строго рекомендаційний характер. Разом з тим її робота має велике значення для вдосконалення методів організації фінансової діяльності органів, які здійснюють управління програмами і фінансовими ресурсами ЄС.

 • [1] Європейська рахункова палата. URL: eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/l/1277517.PDF
 • [2] Європейська рахункова палата. URL: eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/l/1277517.PDF. P. 10.
 • [3] URL: intosai.org/
 • [4] URL: ifac.org/
 • [5] URL: eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/l/269266.PDF
 • [6] URL: eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/l/271275.PDF
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >