Патентні і маркетингові дослідження при реалізації інжинірингових проектів

Патентні дослідження при виборі технологічних рішень

Для успішної діяльності інжинірингової фірмі мало мати накопичений банк даних про наявні якісних технічних рішеннях. Якщо мова йде не про типове інжиніринговому проект зі стандартними проектними рішеннями і стандартним поставляється обладнанням, а про створення унікального нового об'єкта, то найбільш адекватним методом дослідження в цій ситуації є патентні дослідження.

Патентні дослідження - це дослідження технічного рівня об'єктів господарської діяльності, їх патентоспроможності, патентної чистоти, конкурентоспроможності (ефективності використання за призначенням) на основі патентної та іншої інформації [1] .

Цілі патентних досліджень стосовно інжинірингу - це:

 • • пошук і відбір найбільш ефективних науково-технічних рішень, які можуть бути покладені при відборі технології та постачання основного обладнання;
 • • оцінка технічного рівня наявної або створюваної промислової продукції і її конкурентоспроможності;
 • • аналіз тенденцій технологічного розвитку галузі та ін.

В ході проведення патентного дослідження необхідно зібрати і проаналізувати патентну і науково-технічну інформацію. Патентна інформація публікується у виданнях патентних відомств різних країн, виданнях регіональних патентних відомств і виданнях міжнародних організацій і являє собою інформацію про всіх видах об'єктів промислової власності. Науково-технічна або патентно-асоційована інформація являє собою технічні публікації, що входять в пошуковий масив, за яким визначається патентоспроможність винаходу або корисної моделі.

Другим важливим блоком є проведення маркетингових досліджень.

Алгоритм відбору найбільш перспективних технологічних рішень в інжинірингу на основі патентних і маркетингових досліджень включає етапи, зображені на рис. 9.4.

Алгоритм відбору перспективних технологічних рішень на основі патентних і маркетингових досліджень

Мал. 9.4. Алгоритм відбору перспективних технологічних рішень на основі патентних і маркетингових досліджень

Розберемо кожен етап більш докладно.

Етап 1. Постановка мети і завдань проведення дослідження. Глобальна мета буде виглядати як відбір найбільш перспективної технології для інжинірингового проекту. Приватними технічними завданнями можуть стати:

 • • оцінка технічного рівня технології;
 • • встановлення вимог до кінцевого обладнання;
 • • визначення патентоспроможності і комерційної значущості технології та ін.

Як маркетингових завдань можна відзначити:

 • • визначення тенденції розвитку ринку чи галузі, в якій може бути застосовна розробка;
 • • конкурентний аналіз;
 • • ступінь задоволення потреби замовника майбутнім продуктом і ін.

На цьому етапі також розробляється календарний план, що включає види досліджень, а також терміни проведення робіт.

Етап 2. Розробка регламенту пошуку. Являє собою алгоритм проведення пошуку за джерелами патентної та науково-технічної інформації. Включає в себе визначення категорії об'єкта дослідження, класифікаційних рубрик по кожному об'єкту, вибір джерел інформації, визначення ретроспективності пошуку.

Категоріями об'єкта дослідження можуть бути:

 • • пристрій (машина, прилад, обладнання);
 • • спосіб (технологічний процес);
 • • речовина (композиція, хімічна сполука).

Предмети пошуку по кожній з цих категорій представлені в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Категорії пошуку при патентних дослідженнях

Категорія

Пристрій

спосіб

речовина

предмет пошуку

Пристрій в цілому

Спосіб (технологічний процес) в цілому

Сама речовина (його якісний і кількісний склад, структурна хімічна формула)

Спосіб роботи пристрою

Окремі операції (етапи) способу, якщо вони являють собою самостійний охрано- здатний об'єкт

Спосіб отримання речовини

Функціональні елементи пристрою

Вихідні продукти і способи їх отримання

Вихідні матеріали (речовини)

Спосіб (технологія) виготовлення пристрою і його функціональних елементів

Устаткування і прилади, які використовуються при здійсненні способу (процесу)

Області можливого застосування речовини

Матеріали (речовини), що використовуються для виготовлення пристрою і його функціональних елементів

Для пошуку за джерелами патентної інформації використовують міжнародну патентну класифікацію (МПК) і національну класифікацію винаходів (МКІ). При цьому системи класифікації МКІ і МПК повинні бути в чинні редакції в країні пошуку протягом усього періоду часу, рівного глибині пошуку.

Для пошуку за джерелами науково-технічної інформації використовується універсальна десяткова класифікація за джерелами науково-технічної інформації (УДК).

Міжнародна патентна класифікація включає в себе всі галузі знань, об'єкти яких можуть підлягати захисту охоронними документами. Верхній рівень ієрархії складається з восьми базових розділів:

том 1 - розділ А "Задоволення життєвих потреб людини";

том 2 - розділ В "Різні технологічні процеси; транспортування";

том 3 - розділ С "Хімія; металургія"; том 4 - розділ D "Текстиль; папір"; том 5 - розділ Е "Будівництво; гірнича справа"; том 6 - розділ F "Механіка; освітлення; опалення; двигуни і насоси; зброю та боєприпаси; вибухові роботи"; том 7 - розділ G "Фізика"; том 8 - розділ Н "Електрика".

Основні джерела патентної та патентно-асоційованої інформації представлені в табл. 9.3.

Таблиця 9.3

Джерела патентної та патентно-асоційованої інформації

Джерела патентної інформації

Джерела науково-технічної інформації

Патентні фонди

Статті в журналах (в тому числі академічні та галузеві журнали)

Патентні бюлетені та інформаційні матеріали спеціалізованих інформаційних центрів

фірмові видання

Повні описи до заявок, викладеним для загального ознайомлення до проведення експертизи

монографії

Матеріали нарад, симпозіумів та конференцій та ін.

Глибина пошуку залежить від мети проведення патентного дослідження.

 • • Аналіз тенденцій розвитку галузі, оцінка технічного рівня і комерційної значущості науково-технічних досягнень - 5-15 років.
 • • Аналіз нових галузей техніки - з перших за часом публікацій документів.
 • • Для визначення новизни винаходу і корисної моделі - 50 років за всіма доступними джерелами.
 • • При забезпеченні патентної чистоти - залежить від терміну дії патенту в країні пошуку.

Етап 3. Патентно-інформаційний пошук. Являє собою процес відбору документів, що відповідають запиту з джерел патентної, маркетингової та патентно-асоційованої інформації.

Патентна інформація публікується у вигляді повних описів до заявок і виданих патентів, рефератів чи формул винаходів і бібліографічних даних. Найбільшу цінність мають повні описи винаходів і корисних моделей (рис. 9.5).

Правова інформація зосереджена переважно в формулі винаходу, тобто патентних домаганнях, які визначають межі дії патенту. Ця інформація повинна бути об'єктом ретельного дослідження для вирішення питання про вихід з інжиніринговим об'єктом на ринок країни, де діє даний патент, з технологією, що містить близькі за технічною суттю рішення.

Інформаційні блоки, включені в опис винаходу

Мал. 9.5. Інформаційні блоки, включені в опис винаходу

Також необхідна інформація про автора винаходу, про патентовласника для аналізу конкуренції на ринку даної продукції.

Технічна інформація дозволяє відповісти на наступні питання:

 • • Який вид продукції є об'єктом вдосконалення в даному винаході?
 • • Які техніко-економічні параметри продукції можуть бути поліпшені при використанні даного винаходу?
 • • Наскільки широко може бути використано винахід з урахуванням області техніки, до якої воно відноситься, і можливих сфер застосування, які наводяться в описі винаходу?

Етап 4. Складання досьє. На основі аналітико-синтетичної опрацювання джерел інформації формується своєрідне досьє на кожне нововведення, що включається в базу даних інжинірингової фірми і використовується при проведенні патентних і маркетингових досліджень, яке повинно періодично доповнюватися і коректуватися.

Досьє може містити наступні основні розділи.

 • 1. Назва винаходу.
 • 2. Бібліографічні дані (номер патенту, країна патентування, класифікаційні індекси, номер заявки, дата подачі заявки, дата пріоритету, дата публікації та ін.).
 • 3. Заявник (власник патенту), дані про нього.
 • 4. Автор (співавтори), дані про нього.
 • 5. Область застосування (в якої продукції або технології може бути використано).
 • 6. Мета або завдання винаходу.
 • 7. Покращуваний за допомогою винаходу техніко-економічний показник (показники).
 • 8. Технічна суть винаходу (відмітні ознаки).
 • 9. Формула винаходу (головні, або незалежні, пункти).
 • 10. Креслення загального виду або принципова схема пристрою.
 • 11. Ступінь готовності винаходу до використання (рівень розробки): "Ідея", "Рівень НДР", "Рівень ОКР", "Промислове освоєння".
 • 12. Правовий статус охоронного документа (діє чи ні).
 • 13. Джерела інформації, прийняті до уваги при подачі заявки та її експертизі.
 • 14. Наявність патентів-аналогів (номери патентів, країни патентування).
 • 15. Відомості про переуступку прав на патент або продажу ліцензії.
 • 16. Недоліки винаходи.
 • 17. Дані про проспектах, каталогах та інших непатентних джерелах інформації, які містять посилання на винахід.

Етап 5. Обробка, систематизація та аналіз відібраної інформації. Взаємозв'язок видів патентних досліджень зі стадіями розробки технології представлена в табл. 9.4.

Таблиця 9.4

Взаємозв'язок видів патентних досліджень зі стадіями розробки технології

Види патентних дослідженні

Стадії розробки продукції

Поіскнових ідей

відбір ідей

формування концепції

тестування концепції

Розробка

Підготовка до виробництва

повномасштабне виробництво

підтримка продукції

Визначення вимог до продукції

+

+

+

+

-

-

-

-

Аналіз тенденцій розвитку ринку

+

+

+

+

-

+

-

+

Аналіз умов конкуренції

+

+

+

+

-

+

-

+

Оцінка технічного рівня

-

-

+

+

+

+

-

+

Відбір найбільш ефективних технічних рішень

-

+

+

-

+

-

+

оцінка патентоспроможності

-

-

+

-

+

-

+

+

Експертиза на патентну чистоту

-

-

+

-

+

-

+

+

При систематизації та аналізі зібраної інформації необхідно виконати наступні процедури.

 • 1. Здійснити аналітичний огляд технологічної області.
 • 2. Систематизувати патентну, науково-технічну і маркетингову інформацію по рубриках структури моделі.
 • 3. Визначити перспективність окремих напрямків.

Аналітичний огляд технологічної області. На основі всієї доступної патентної та науково-технічної інформації здійснюється аналітичний огляд області техніки. Метою даного етапу роботи є вивчення процесу розвитку досліджуваного об'єкта, з'ясування основних чинників, що впливають на його розвиток. Перевага використання патентної інформації - в можливості проведення оцінки не маючи жодних відомостей про конкретних значеннях техніко-економічних параметрів.

Оцінка на основі визначення тенденцій розвитку техніки може проводитися на самих ранніх етапах реалізації нововведень - навіть на стадії ідеї та НДДКР - і дозволяє дати досить об'єктивну оцінку технічного рівня даного об'єкту з позиції перспектив сто використання.

Систематизація патентної, науково-технічної та маркетингової інформації по рубриках структури моделі. На основі проведених досліджень та отриманих аналітичних уявлень складається структурна модель технологічного об'єкта. Для цього об'єкт необхідно розчленувати на окремі елементи, як класифікаційних ознак приймаються конструктивні особливості об'єкта або принцип дії.

На основі виконаного аналізу проводиться угруповання охоронних документів з технічних результатами (цілями). Результати представляються у вигляді табл. 9.5, де в наочній і компактній формі відображаються всі основні технічні напрями розробки технологічного обладнання [2] .

Кількість охоронних документів, які стосуються одного технічного результату, характеризує його важливість у вирішенні загальної технічної проблеми. Чим частіше ця проблема ставилася різними винахідниками в різних країнах, тим більше справжня потреба в її вирішенні.

Таблиця 9.5

Технічний результат - засіб досягнення

Засоби для досягнення технічного результату

технічний результат

На основі підрахунку кількості технічних рішень, що відносяться до кожного технічного результату, можна провести ранжування технічних результатів по їх значимості. Чим частіше поліпшення будь-якого техніко-економічного показника досліджуваного об'єкта було метою проведення робіт на протязі тривалого проміжку часу, тим вище значення цього параметра при оцінці технічного рівня об'єкта.

Визначення перспективності технічних рішень. Коефіцієнти, що характеризують інтенсивність патентування по окремим обраним альтернативних напрямків розробок, визначаються за формулою [3] :

де - коефіцієнт інтенсивності патентування; - Загальна кількість охоронних документів, що відносяться до i-му напрямку розробок; - Загальна кількість охоронних документів в усіх напрямках розвитку об'єкта дослідження без урахування патентів-аналогів.

Це формула в узагальненій формі показує винахідницьку активність, популярність кожного напряму.

Як правило, дослідження динаміки патентування проводиться для кожного обраного напрямку і для області в цілому, окремо для кожної з країн пошуку. Крім того, динаміка патентування визначається окремо по вітчизняним охоронних документів, а також в цілому по "світовим" даними.

Етап 6. Узагальнення результатів і складання звіту про результати проведених досліджень. Представляємо обгрунтовані дані:

 • • про порівняльних тенденції розвитку окремих напрямків техніки;
 • • наявності принципово нових напрямків;
 • • рівні досліджуваної області техніки;
 • • виборі найбільш перспективної технології.

Отже, дослідження тенденцій розвитку техніки, отриманих на основі патентної інформації, дозволяє оцінити рівень створюваних розробок, зміни потреб ринку в створюваної продукції, виявити альтернативні науково-технічні напрями, визначити якісно нові шляхи створення розробок, що відповідають кращим світовим досягненням.

Маркетингові дослідження і інжиніринговий бенчмаркінг

Маркетингові дослідження є невід'ємною частиною аналітичної функції маркетингу в інжинірингу та включають в себе:

 • • польове і кабінетне дослідження ринку і замовника;
 • • SWOT-аналіз інжинірингової компанії - постачальника продукції і послуг, а також SWOT-аналіз конкурентів;
 • • аналіз конкурентоспроможності пропонованого комплексу послуг, наприклад, з використанням методики CSI- оцінки конкурентоспроможності на основі ступеня задоволення замовника інжинірингових рішенням даної фірми порівняно з конкурентами і ідеальною моделлю.

Бенчмаркінг в інжинірингу

Одним з країн, що розвиваються сьогодні напрямків відбору найбільш перспективних технологічних рішень в інжинірингу справедливо вважаються методики і інструменти, які виросли з теорії розв'язання винахідницьких завдань (ТРВЗ). Її основоположник Генріх Альтшуллер зміг запропонувати в тому числі практичні інструменти, націлені на вдосконалення техніки і технологій. У сфері технологічного інжинірингу успішно застосовуються такі інструменти ТРВЗ, як функціонально орієнтований пошук, спеціальний ТРІЗовскіе бенчмаркінг і диверсійний аналіз [4] . Їх зміст наводиться в табл. 9.6.

Таблиця 9.6

Інструменти ТРИЗ і бенчмаркінг

Інструменти ТРИЗ

Основний зміст, стосовно інжинірингу

Функціонально-орієнтований пошук

Пошук оптимальної технології за межами вихідної галузі. Зазвичай аналізуються такі області техніки і технологій, в яких ефективне рішення грає принципово важливе, життєве значення

бенчмаркінг

На основі вивчення чужого досвіду відбір довговічних, довгоживучих технологій. Необхідно спрогнозувати і оцінити перспективність таких технологій, які зможуть утримати конкурентні переваги протягом тривалого періоду в майбутньому

диверсійний аналіз

Націлений на підвищення надійності технологічних процесів, технологічних ліній і в цілому виробництва. Інструмент дозволяє визначати виникнення в системі неполадок і аварійних ситуацій

 • [1] ГОСТ Р 15.011-96.
 • [2] Скорняков Е. П., Горбунова М. Е. Патентні дослідження: навчальний посібник. М., 2005.
 • [3] Методичні рекомендації щодо забезпечення високого технічного рівня розробок і створення конкурентоспроможної продукції в області наноіндустрії на основі патентної інформації. М., 2008.
 • [4] Рубан О. Постачальник критичного ресурсу // Експерт. 2013. № 49 (879). С. 22-25.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >