Показники ефективності функціонування ланцюга поставок

Показники оцінки функціонування ланцюга поставок (табл. 2.3) в SCOR умовно поділяються на дві групи.

1. Показники функціонування ланцюга - performance attributes. Показники функціонування є згруповані метрики, використовувані для установки напрямків стратегії ЦП. Самі по собі показники діяльності не можуть бути виміряні, вони лише задають напрямок стратегії.

У моделі SCOR виділяється п'ять груп показників (аспектів) діяльності.

 • Надійність поставок в ланцюзі при забезпеченні доставки: потрібного продукту, в потрібний час і місце, в належному стані та упаковці, потрібної кількості, з правильною документацією, потрібного споживачеві [1] .
 • Відгук ланцюга поставок - швидкість проходження товару по ланцюгу поставки до споживача.
 • Маневреність ( динамічність ) ланцюга поставок - темп, з яким ланцюг поставок реагує на зміни ситуації на ринку з метою отримання або збереження конкурентних переваг.
 • Витрати [2] ланцюга поставок - витрати, пов'язані з операціями в ланцюзі постачань.
 • Управління активами в ланцюзі постачань - ефективність управління активами в забезпеченні задоволення попиту (включає управління всіма видами активів: основні засоби, запаси, оборотним капіталом).

Показники діяльності умовно діляться на дві категорії: зовнішні (орієнтовані на клієнта) і внутрішні (орієнтовані на бізнес-процеси фокусної компанії).

 • 2. Метрики (система вимірюваних показників) - metrics. Метрики призначені для оцінки можливості досягнення стратегічних рішень, позначених в термінах показників діяльності ланцюга. Метрика - це встановлений стандарт для оцінки діяльності або процесу. Метрики SCOR використовуються в цілях діагностики проблем ланцюга поставок. Модель SCOR виділяє три рівня метрик (груп показників).
 • Рівень 1 містить показники, що діагностують загальний стан ланцюга поставок. Також відомі як стратегічні метрики або групи ключових показників ефективності (KPI). Порівняльний аналіз даних показників першого рівня допомагає в постановці реальних цілей та завдань для обраного стратегічного напрямку.
 • Рівень 2 включає показники, які в свою чергу є диагностирующими для метрик першого рівня і допомагають виявити причини відхилення запланованих значень.
 • Рівень 3 містить показники, які відповідно служать для діагностики метрик другого рівня.

Всі метрики з першого по третій рівень SCOR-моделі мають ієрархічну структуру. Декомпозиція допомагає виділити чинники, що зумовили відхилення показників від планових

Таблиця 2.3. Структура показників ефективності функціонування ланцюга поставок

Група параметрів функціонування ланцюга

Перший рівень метрик

індикатор

Найменування

індикатор

Найменування

зовнішні

RL

надійність

Supply chain reliability

RL 1.1

досконалий замовлення

Perfect order fulfillment

RS

швидкість відгуку

Supply chain responsiveness

RS.1.1

Загальна тривалість циклу виконання замовлення

Order fulfillment cycle time

AG

маневреність

(Динамічність)

Supply chain agility

AG.1.1

Рівень гнучкості ланцюга поставок (up)

Upside supply chain flexibility

AG.1.2

Рівень адаптивності ланцюга поставок (up)

Upside supply chain adaptability

AG.1.3

Рівень адаптивності ланцюга поставок (down)

Downside supply chain adaptability

AG.1.4

Загальна вартісна міра ризику

Overall value at risk

внутрішні

СО

витрати

Supply chain costs

CO.1.1

Витрати на управління ланцюгами поставок

Supply chain management cost

CO.1.2

Собівартість реалізованих товарів

Cost of goods sold

AM

активи

Supply chain asset management

AM.1.1

оборотність активів

Cash-to-cash cycle time

AM.1.2

Рентабельність необоротних активів

Return on supply chain fixed assets

AM.1.3

Рентабельність оборотних активів (робочого капіталу)

Return on working capital

значень, які в подальшому підлягають більш ретельному дослідженню.

Відповідно до рекомендацій Ради з управління ланцюгами поставок оцінна карта ланцюга поставок повинна містити хоча б одну метрику для кожного показника діяльності компанії з метою прийняття максимально збалансованого управлінського рішення.

Розглянемо більш докладно визначення і методику розрахунку основних показників ефективності ланцюга поставок згідно SCOR-моделі (версія 10.0).

 • [1] Аналог логістичного міксу - правила 7R. В оригіналі "Ensuring the availability of the right product, in the right quantity and the right condition, at the right place, at the right time, for the right customer, at the right cost" (Coyle JJ, Bardi EJ, Langley CJJ The Management of Business Logistics. 5th ed. St. Paul, MN: West Publishing Co., 1992. P. 35. "Забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці у встановлений час для конкретного споживача з найкращими витратами" ( пер. авт.).
 • [2] Тут слід зазначити, що в практиці управлінського та бухгалтерського обліку в Росії немає єдиного визначення категорії "витрати" і співвідношення їх з термінами "витрати" і "витрати". У практиці вітчизняного обліку "витрати" стають "витратами" тільки в складі реалізованої продукції (робіт, послуг). До моменту реалізації спожиті ресурси враховуються як витрати і відображаються в балансі підприємства як активи у вигляді залишків НП, ДП на складі і т.д. Визнання витрат витратами минаючи отримання доходу можливо в окремих випадках, наприклад при визнанні їх збитками (спожиті ресурси не принесуть доходу). Однак в контексті даної роботи приймаємо, що поняття "витрати", "витрати" і "витрати" є синонімами (англ. "Cost").
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >