Надійність ланцюга поставок (RL)

Під надійністю в даному випадку мається на увазі можливість виконання завдань у відповідності з планами та очікуваннями. Надійність безпосередньо пов'язана з можливістю спрогнозувати результат процесу. Типові метрики для даного аспекту включають логістичні принципи "точно вчасно", "в необхідній кількості", "необхідної якості". Основним KPI (метрикою першого рівня в моделі SCOR) в даному випадку є досконалий замовлення (perfect order fulfillment - POF). Надійність відноситься до розряду показників, сфокусованих на клієнті.

Досконалий замовлення (RL 1.1) - це відсоток від кількості виконаних замовлень, які відповідають всім вимогам по доставці, підготовці комплекту документів та відсутності шлюбу. Комплект замовлення повинен включати всі необхідні товарні позиції в кількості згідно з вимогами клієнта, а документація - пакувальні листи, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (інші документи, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам до якості), рахунки-фактури та ін.

Розрахунок даного показника ґрунтується на попередній оцінці всіх показників другого рівня (рис. 2.8) і визначається за формулою

Швидкість відгуку ланцюга поставок (RS)

Даний показник оцінює швидкість виконання поставлених завдань і, умовно кажучи, визначає інтенсивність діяльності. На відміну від нього гнучкість описує іншу швидкість - швидкість внесення змін до ланцюг поста-

Структура показника надійності ланцюга поставок

Мал. 2.8. Структура показника надійності ланцюга поставок

вок. Прикладами метрик для швидкості відгуку можуть послужити будь-які показники тимчасового циклу. Основним KPI для моделі SCOR є тривалість циклу виконання замовлення (order fulfillment cycle time - OFCT). Швидкість відгуку також відноситься до категорії показників, що оцінюють роботу з клієнтами.

Загальна тривалість циклу виконання замовлення (RS1.1) - це середня фактична тривалість циклу, необхідного для виконання замовлень клієнта. Для кожного окремого замовлення час початку циклу визначається моментом отримання замовлення, а час завершення - прийомом замовлення клієнтом (рис. 2.9).

Структура показника відгуку ланцюга поставок

Мал. 2.9. Структура показника відгуку ланцюга поставок

Маневреність ланцюга поставок (AG)

Маневреність (або динамічність ) розуміється як можливість реагувати на вплив зовнішніх чинників; можливість здійснювати зміни. Зовнішні впливи включають непрогнозовані зростання і падіння попиту, догляд партнерів або постачальників з бізнесу, доступ до фінансових інструментів (економічний фактор), ситуацію на ринку праці.

У ролі KPI для моделі SCOR в даному випадку виступають показники адаптивності до зростання або спаду інтенсивності процесів в ланцюзі постачань і гнучкості. Даний показник, так само як і попередні, орієнтований на клієнта. Ще одна група показників в рамках даної категорії - оцінка ризиків ланцюга поставок - характеризує внутрішні та зовнішні процеси компанії ланцюга поставок.

В основі декомпозиції метрик першого рівня лежить класифікація основних процесів SCOR-моделі (рис. 2.10).

Всі метрики в рамках даних груп показників оцінюють показники маневреності трьох груп ресурсів, задіяних в процесах як фокусної компанії, так і діючих контрагентів ланцюга поставок (постачальників, підрядників, логістичних операторів):

  • • капітал (оборотні кошти);
  • • виробничі та логістичні потужності (основні засоби);
  • • персонал.

Структура показника маневреності ланцюга поставок

Мал. 2.10. Структура показника маневреності ланцюга поставок

При цьому фіксується їх поточне значення, оцінюються гнучкість і адаптивність щодо зміни інтенсивності процесів в ланцюзі постачань, також оцінці підлягають джерела залучення додаткових ресурсів.

Гнучкість ланцюга поставок up (AG 1.1) - це кількість днів, необхідних для досягнення незапланованого стійкого збільшення доставленого кількості продукції (на 20%) [1] .

Новий рівень діяльності повинен бути досягнутий без істотного збільшення вартості за одиницю продукції. Допоміжні показники (гнучкості ланцюга поставок, зростання гнучкості виробництва і т.д.) можуть бути поліпшені паралельно, і в підсумку цей розрахунок призведе до зменшення кількості часу, необхідного для досягнення бажаного результату. Це загальна кількість днів між виникненням незапланованих подій і стійким досягненням процесу колишньої продуктивності.

Адаптивність ланцюга поставок up (AG 1.2) - це максимальний досягається стійкий відсоток збільшення кількості поставок, який може бути досягнутий за 30 днів [2] .

Адаптивність ланцюга поставок down (AG 1.3) - це максимальний досягається стійкий відсоток зниження замовленого кількості продукції за 30 днів, до поставки без запасів і штрафів.

Вартісна міра ризику в ланцюгах поставок (AG 1.4) - це сума ймовірностей настання ризикових подій, що визначає виражене в грошах вплив цих подій на всі бізнес-процеси в ланцюзі постачань.

Витрати ланцюга поставок (СО)

Даний показник описує витрати, пов'язані з процесами в ланцюзі постачань. Типові витрати включають витрати на персонал, вартість сировини і матеріалів, логістичні витрати. Для моделі SCOR основними KPI виступають собівартість реалізованих товарів і витрати управління ланцюгом поставок. Ці два показники зачіпають всі витрати усередині ланцюга поставок. Дана метрика відноситься до категорії показників, що оцінюють ефективність внутрішніх процесів ланцюга поставок (рис. 2.11).

Управління активами в ланцюгах поставок (AM)

Стратегії ефективного управління активами компанії в ланцюзі постачань включають в себе завдання скорочення запасів і вибору рішень "інсорсинг / аутсорсинг". KPI для моделі SCOR включають: тривалість циклу обігу грошових коштів і рентабельність основного капіталу. Дана метрика також відноситься до категорії внутрішніх (рис. 2.12).

Структура показників витрат ланцюга поставок

Мал. 2.11. Структура показників витрат ланцюга поставок

Структура показників управління активами ланцюга поставок

Мал. 2.12. Структура показників управління активами ланцюга поставок

  • [1] Дане значення вказано для цілей проведення процедури бенчмаркінгу. Для окремих галузей промисловості і організацій воно може бути в деяких випадках недоступно або, навпаки, недостатньо.
  • [2] Аналогічно з приміткою для AG 1.1.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >