Правила проведення касових операцій в Російській Федерації

Всі організації, підприємства, установи незалежно від їх організаційно-правової форми зобов'язані зберігати вільні грошові кошти в установах банків на відповідних рахунках на договірних умовах.

Готівка здається підприємствами безпосередньо до кас банків або через об'єднані каси при підприємствах, а також поштовим відділенням ФГПУ "Пошта Росії" для перекладу на відповідні рахунки в банках. Готівкові гроші можуть здаватися на договірних умовах через інкасаторські служби банків або спеціалізовані інкасаторські служби, які мають ліцензію Банку Росії на здійснення відповідних операцій з інкасації грошових коштів та інших цінностей і вхідні в банківську систему РФ.

Кожному підприємству за погодженням з їх керівниками банк встановлює порядок і строки здачі готівки виходячи з необхідності прискорення оборотності грошей і своєчасного надходження їх до кас у дні роботи банку. При цьому можуть встановлюватися такі терміни здачі підприємствами готівкових грошових коштів:

■ для підприємств, розташованих у населеному пункті, де є установи банків або поштові відділення, - щодня в день надходження готівки до каси підприємств;

■ для підприємств, які в силу специфіки своєї діяльності та режиму роботи, а також при відсутності вечірньої інкасації або вечірньої каси в банку не можуть щодня наприкінці робочого дня здавати готівкові грошові кошти в установи банків або на пошту, - наступного дня;

■ для підприємств, розташованих у населеному пункті, де немає установ банків або пошти, а також знаходяться від них на віддаленій відстані, - один раз на кілька днів.

З метою забезпечення повної та своєчасної здачі готівки в банк їх залишки в касах підприємств лімітуються.

Ліміт залишку готівки в касі встановлюється банком щороку всім підприємствам і являє собою максимально допустимий залишок готівки, що може залишатися в касі на кінець робочого дня. Всі понадлімітні готівкові гроші повинні повністю здаватися в банк (на пошту).

Для установки ліміту залишку готівки в касі підприємство представляє в банк за стандартною формою спеціальний розрахунок ліміту залишку каси. Банк визначає ліміт залишку каси для підприємства індивідуально, виходячи з обсягів його готівково-грошового обороту за останні три місяці, особливостей режиму його діяльності, порядку і термінів здачі готівки в банк, а саме:

■ для підприємств, що мають постійну грошову виручку і зобов'язаних здавати її в банк щодня в кінці робочого дня, - у розмірах, необхідних для забезпечення нормальної роботи підприємств з ранку наступного дня;

■ для підприємств, що здають грошову виручку в банк на наступний день, - в межах середньоденної виручки;

■ для підприємств, що мають грошову виручку і здають її в банк не щодня, ліміт визначається в залежності від встановлених термінів здачі і суми середньоденної виручки;

■ для підприємств, які мають грошової виручки, ліміт встановлюється в межах середньоденного витрати готівки (крім витрат на заробітну плату, виплат соціального характеру і стипендій).

Ліміт залишку каси може переглядатися протягом року за обгрунтованою прохання підприємства (у разі зміни обсягів касових оборотів, умов здачі виручки тощо.). За наявності у підприємства декількох рахунків у різних установах банків підприємство за своїм розсудом, звертається в один з обслуговуючих його банків з розрахунком на встановлення ліміту залишку готівки в касі. Після встановлення ліміту в одній з установ банку підприємство направляє повідомлення про певний йому ліміті залишку каси в інші установи банків, в яких відкриті йому відповідні рахунки. За підприємству, яке не подала розрахунок в жодне з обслуговуючих установ банку, ліміт залишку каси вважається нульовим, а не здана в банк готівка - понадлімітною.

Відомо, що заробітна плата, стипендії, премії та інші виплати провадяться періодично. Періодичність виплат і великі розміри таких платежів неминуче створюють великі коливання залишку готівки в касах. Тому підприємствам надано право зберігати у своїх касах отримані на ці цілі готівку понад встановлених лімітів протягом трьох робочих днів (для підприємств, розташованих у районах Крайньої Півночі, - до п'яти днів), включаючи день отримання грошей в банку.

З метою усунення зустрічних грошових потоків підприємства, які постійно мають готівково-грошову виручку в силу специфіки своєї діяльності (торгівля, транспорт, видовищні заходи і т.д.), за погодженням з обслуговуючими установами банків можуть частина її витрачати безпосередньо на місці без здачі в банк . В даний час, згідно з вказівкою Банку Росії від 20.06.2007 № 1 843-У, таким підприємствам дозволено витрачання власної касової виручки на наступні цілі:

■ заробітна плата, інші виплати працівникам (у т. Ч. Соціального характеру), виплата стипендій;

■ витрати на відрядження;

■ оплата товарів (крім цінних паперів), робіт, послуг;

■ виплата за сплачені раніше за готівковий розрахунок і повернені товари, невиконані роботи, ненадані послуги;

■ виплата страхових відшкодувань (страхових сум) за договорами страхування фізичних осіб.

Рішення про витрачання підприємством грошової виручки зі своєї каси приймається банком щорічно на підставі письмової заяви підприємства та спеціального розрахунку, який включається у форму для розрахунку ліміту залишку каси. При видачі такого дозволу банк враховує специфіку діяльності підприємства, дотримання ним правил роботи з готівкою, стан його розрахунків з бюджетами всіх рівнів, державними позабюджетними фондами, постачальниками сировини, матеріалів, банками по позиках.

Маючи договір з банком на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку, кожен клієнт в обов'язковому порядку повинен здавати в банк свою касову заявку. Вона подається щоквартально у строк, встановлюваний кожним банком для своїх клієнтів самостійно (зазвичай за 60 днів до початку планованого кварталу). Заявка повинна показати банку, скільки готівки надійде від даного клієнта в касу банку і в якому розмірі буде потрібно йому видача готівки з неї. На основі отриманих від обслуговується клієнтури касових заявок банк складає прогнозні розрахунки своїх касових оборотів на квартал, що є складовою частиною загальної роботи банківської системи з прогнозування потреби господарства в готівці.

Для оприбуткування всіх вступників банк готівки та виконання видаткових операцій кожна установа банку має операційну касу. До її складу можуть входити: прибуткові каси, видаткові каси, прибутково-видаткові каси, каси для розміну грошей, вечірні каси, каси перерахунку готівки. У великих банках при великому обсязі руху готівки перераховані каси організовуються окремо. У невеликих банках робота може здійснюватися через прибутково-видаткову касу. Керівник банку самостійно вирішує питання про структуру операційної каси і чисельності касових працівників.

Залишок коштів у операційній касі банку лімітується. При цьому слід відзначити принципову відмінність підходів до визначення допустимого залишку каси для клієнта комерційного банку і для самого банку. При встановленні ліміту залишку каси своєму клієнтові банк виходить із прагнення забезпечити максимальне залучення готівки в свої каси за рахунок своєчасного і повного збору грошової виручки від підприємств і для цього обмежує максимальну суму, яка може зберігатися в касі підприємства. Призначення ліміту операційної каси банку - інше, а саме: своєчасна видача банком готівки з рахунків підприємств, а також з рахунків за вкладами громадян на початку наступного робочого дня. Банк розпорядчим документом сам визначає суму мінімального залишку зберігання готівки у своїй операційній касі, виходячи з середньоденних касових оборотів, графіка надходження готівки від клієнтів, порядку її обробки, інших особливостей організації готівково-грошового обороту в своєму банку, і направляє письмове повідомлення про цю сумі в територіальне установа Банку Росії, яке здійснює нагляд за даним банком.

З кожним касовим і інкасаторських працівником, який виконує операції з готівкою та іншими цінностями, укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. За рішенням керівника банку операції з цінностями можуть здійснюватися групами матеріально відповідальних осіб, з якими укладаються договори про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

Касовим працівникам забороняється:

  • - Передоручати виконання доручень роботи з цінностями іншим особам, а також виконувати роботу, що не входить у коло їхніх обов'язків;
  • - Виконувати доручення клієнтів з проведення операцій з готівкою по їх рахунках, минаючи бухгалтерських працівників;
  • - Зберігати особисті гроші разом з готівкою кредитної організації.

В окремих випадках касове обслуговування клієнтів може проводитися касовим працівником з покладанням на нього обов'язків бухгалтерського працівника за наявності в комп'ютерному обладнанні та відповідному програмному забезпеченні системи контролю, яка виключає доступ касового працівника до проведення операцій за рахунком клієнта в банку без її доручення.

При здійсненні готівкових грошових розрахунків банки можуть застосовувати програмно-технічні засоби: автоматичні пристрої для прийому і видачі готівки клієнтам з використанням персонального комп'ютера (касовий термінал), пристрої, що функціонують в автоматичному режимі і призначені для прийому готівки від клієнтів (автоматичний сейф), банкомати та інші програмно-технічні засоби.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >