Порядок прийому готівки від клієнтів в касу банку і їх видачі з каси

Прийом готівки від підприємств і організацій проводиться, в основному, при особистій явці клієнта в його присутності. Робота прибуткової каси організована таким чином, щоб клієнти банку мали можливість здати виручку протягом операційного дня (денна каса) і після операційного дня (вечірня каса).

Документом на прийом готівки в прибуткову касу банку є оголошення на внесок готівкою, що представляє собою комплект документів, який складається з трьох частин: оголошення, ордера та квитанції. При внеску грошей по оголошенню клієнт передає його бухгалтерського працівникові, провідному особовий рахунок даного клієнта. Бухгалтерський працівник перевіряє правильність заповнення документа, відображає суму грошей в касовому журналі по приходу, вказуючи рід операції, номер документа, символ касових оборотів і передає підписане ним оголошення в прибуткову касу.

Отримавши оголошення на внесок готівкою, касир прибуткової каси перевіряє наявність і тотожність підписи бухгалтерського працівника наявній у ній зразком, відповідність суми цифрами і прописом, викликає вносителя грошей і приймає від нього грошову готівку. Після прийому грошей касир звіряє суму, зазначену в оголошенні на внесок готівкою, з сумою, фактично опинилася при підрахунку. При відповідності сум касир підписує оголошення, квитанцію і ордер, ставить печатку на квитанції і вручає її вносителю грошей. Оголошення касир залишає у себе, а ордер до оголошення передає відповідному бухгалтерського працівникові для проведення бухгалтерської проводки за рахунком клієнта. Надалі ордер видається клієнту разом з випискою по його особовому рахунку.

У тих випадках, коли касовим працівником встановлено розбіжність між сумою здаються грошей і сумою, вказаною в оголошенні на внесок готівкою, а також при виявленні неплатіжних або сумнівних грошових знаків, оголошення на внесок готівкою переоформляється на фактично прийняту суму грошей. Початковий документ старший касир перекреслює і на звороті квитанції до цього документа проставляє суму фактично прийнятих грошей, а також гідності, серії, номера та суму сумнівних грошових знаків, прийнятих на експертизу, ставить свій підпис і повертає бухгалтерського працівникові.

Знову заповнене оголошення на внесок готівкою бухгалтерський працівник перевіряє, вносить виправлення в касовий журнал по приходу, а на сумнівні грошові знаки, що підлягають експертизі, оформляє спеціальну квитанцію, на зворотному боці якої вказує гідність, серії, номера сумнівних грошових знаків і загальну суму. Оголошення на внесок готівкою і спецквітанцію бухгалтерський працівник передає в касу. Спецквітанція про прийнятих на експертизу сумнівних грошових знаках і квитанція в оголошенні на внесок готівкою на фактично прийняту суму грошей, підписані касовим працівником та скріплені печаткою каси, видаються клієнту. Спочатку оформлення оголошення і ордер до оголошення на внесок готівкою знищуються.

Прийом банком готівки в післяопераційний час проводиться вечірніми касами. Гроші, прийняті вечірньою касою, повинні бути зараховані на відповідні рахунки клієнтів банку не пізніше наступного робочого дня. При прийомі готівки безпосередньо від організації вноситель здає гроші у вечірню касу також за оголошенням на внесок готівкою. Оформлення оголошення і прийом грошей від клієнтів проводяться аналогічно порядку здійснення цих операцій в операційний час банку.

Після закінчення прийому грошей вечірньою касою касир і операційний працівник проводять звірку їх фактичної наявності з даними прибуткових документів і касового журналу по приходу і підписують касовий журнал. Готівкові гроші, прибуткові касові документи, касовий журнал і печатка після закінчення операцій вечірньої каси зберігаються в сейфі, який здається під варту. Вранці наступного дня працівники вечірньої каси приймають сейф від охорони і здають гроші і прибуткові документи завідувачу касою під розписку в касовому журналі.

Інший канал надходження готівки від організацій в банк - в сумках, з вкладенням в них готівки. Сумки з готівкою, які підлягають здачі в банк, попередньо формуються і опломбовуються касовим працівником організації таким чином, щоб їх розтин було неможливо без видимих слідів порушення цілості сумки і пломби. Сумки з готівкою організація може здавати в банк безпосередньо або через апарат інкасації. Сумку, яку організація сама здає в банк, супроводжує супровідну відомість (вкладається в сумку), квитанція і накладна (додається до сумки). Якщо сумка здається організацією в банк через інкасаторів, то її супроводжують супровідну відомість (вкладається в сумку), квитанція (залишається у організації з відміткою інкасаторів), накладна (додається до сумки). Крім того, при здачі сумки в банк інкасатор пред'являє явочну картку.

При виявленні лишку або нестачі грошей в сумці, прийнятої:

■ від організації - складається акт розтину сумки та перерахунку вкладених готівки. Організації видається квитанція до сумки з проставленим відбитком штампа каси і оформленим актом розтину сумки та перерахунку вкладених грошей;

■ від інкасаторських працівників - складається в довільній формі акт перерахунку готівки в трьох примірниках. Перший примірник акта передається касовому працівникові банку, другий - надсилається організації, третій - віддається інкасаторам.

Клієнти можуть здавати готівку в банк також через автоматичні банківські сейфи для зарахування грошей на банківські рахунки (рахунки за вкладами). Для здійснення цих операцій банк видає клієнту необхідну кількість порожніх сумок. Готівкові гроші, призначені для вкладення в автоматичний сейф, упаковуються клієнтом в сумку. На сумці клієнт вказує її номер і ідентифікують клієнта дані, передбачені договором банківського рахунку (рахунку по вкладу). Клієнтом складається супровідну відомість (вкладається в сумку), накладна (вкладається в сумку або прикріплюється до неї особливим способом), квитанція (залишається у клієнта). При вкладенні сумки з готівкою в автоматичний сейф клієнт вводить номер сумки, персональний код, пароль або інші ідентифікуючі його дані. Після вкладення сумки клієнт виводить роздруківку автоматичного сейфа, підтверджуючу здійснення операції з приймання сумки в автоматичний сейф (інформація про клієнта, дата і час вкладення сумки в сейф).

Видача готівки підприємствам і організаціям з їх банківських рахунків здійснюється за грошовими чеками.

Грошові чеки є бланками суворої звітності і видаються клієнту у вигляді чекових книжок. Кожна видача чекової книжки реєструється операційним працівником банку в реєстраційній картці клієнта із зазначенням дати видачі та номерів чеків з першого до останнього.

Заповнений грошовий чек клієнт пред'являє бухгалтерського працівникові, який перевіряє правильність заповнення чека і звіряє відповідність печатки та підписів посадових осіб підприємства із зразками. У бланку чека повинні бути зазначені сума, дата виписки чека, найменування одержувача, рахунок, з якого знімаються гроші, і підпис чекодавця. На зворотному боці грошового чека клієнт зобов'язаний вказати, для якої мети беруться гроші, і завірити призначення платежу підписом чекодавця.

Перевіривши правильність заповнення чека, бухгалтерський працівник записує суму чека в касовий журнал по витраті, відрізає від чека контрольну марку і передає її одержувачу грошей для пред'явлення в касу, а сам чек направляє в видаткову касу.

Касовий працівник може видавати організації готівкові гроші, попередньо упаковані в сумку. Сумка з готівкою видається організації з написів на ярлику до сумки з перевіркою цілості сумки і пломби.

Робота банку з готівкою з обслуговування клієнтів - фізичних осіб, а також співробітників самого банку проводиться за прибутковими і видатковими касовими ордерами. Прибутковий касовий ордер використовується, насамперед, для прийому готівки від населення, а також для внутрішніх операцій самого банку, пов'язаних з поверненням невитрачених грошей, виданих під звіт працівникам банку, погашенням ними банківських позичок та ін. Видача грошей за видатковими касовими ордерами використовується при погашенні цінних паперів банку, видачі вкладів громадянам, видачі під звіт працівникам банку відрядних, при оплаті представницьких витрат і т.д.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >