Організація кредитного процесу в банку

Для отримання кредиту потенційний позичальник повинен подати до банку такі документи:

■ заява-клопотання на видачу позики (у ньому зазначаються сума, мета і термін необхідного кредиту);

■ анкета позичальника (найменування підприємства, фірми; юридична адреса та фактичне місцезнаходження; організаційно-правова форма; основні засновники, їх частка в статутному капіталі; дати державної реєстрації та початку функціонування; найменування банків, де відкриті розрахункові рахунки; основні види діяльності, продуктів, робіт, послуг; положення на ринку збуту по кожному виду діяльності; результати діяльності: обсяг продажів; балансовий і чистий прибуток);

■ бізнес-план (на поточний та наступні один - два роки);

■ техніко-економічне обгрунтування потреби в кредиті (дозволяє судити про витрати кредитованого заходу, угоди, про реальні терміни окупності витрат і, отже, про терміни повернення кредиту);

■ копії контрактів (договорів) на закупівлю товарів, продукції, послуг, робіт, під які проситься кредит;

■ копії контрактів (договорів) на реалізацію продукції, робіт, послуг;

■ відомості про обороти по розрахункових рахунках позичальника за останні шість місяців і план-прогноз потоків грошових коштів позичальника на період користування кредитом;

■ бухгалтерська звітність за останній фінансовий рік, завірена аудиторською фірмою;

■ баланс на останню звітну дату з додатками і розшифровками окремих балансових статей;

■ довідки з інших банків, що підтверджують сумлінну кредитну історію позичальника;

■ довідки про отримані в інших банках кредитах (із зазначенням суми кредиту, строку повернення, форми забезпечення);

■ проекти забезпечувальних зобов'язань за позикою (договорів застави майна з короткою характеристикою останнього; договорів поручительства третіх осіб або гарантій банків з документами про їх фінансовий стан);

■ проект кредитного договору з банком.

Всі пред'явлені клієнтом банку документи на отримання позики ретельно вивчаються і аналізуються відповідно до етапів кредитного процесу. Процес кредитування можна розділити на кілька етапів.

Перший етап. Розробка стратегії кредитних операцій. Документом, напрямних і регулює діяльність банку на кожен рік в області кредитування, є меморандум (положення) про кредитну політику. Він спирається на основні напрями кредитної політики банку, на стратегічний план його розвитку в найближчій перспективі. Меморандум про кредитну політику визначає: мета кредитної політики на поточний рік, головні принципи формування кредитного портфеля банку, організацію кредитування, забезпечення ліквідності кредитного портфеля та зниження кредитного ризику, а також процентну політику по позиках банку.

Другий етап. Знайомство з потенційним позичальником. На цьому етапі на підставі представленого позичальником пакета документів вивчаються сфера діяльності клієнта, стан справ в даному бізнесі на момент звернення за позичкою та в перспективі, його основні постачальники, покупці, правовий статус позичальника; вивчається мета кредиту, визначається відповідність потреб клієнта поточної кредитної політиці банку, встановлюються вид кредиту, його форма, термін, джерела повернення позики та сплати відсотків за неї.

Третій етап. Оцінка кредитоспроможності позичальника і ризику, пов'язаного з видачею позички. На даному етапі вивчається репутація позичальника, його кредитна історія. На підставі аналізу оборотів по розрахунковому рахунку клієнта, фінансової звітності, а також інших його документів, розрахованих коефіцієнтів платежі і кредитоспроможності оцінюються можливості клієнта погасити позику в строк. Вивчаються і оцінюються вторинні джерела погашення кредиту, тобто забезпечувальні зобов'язання, а також оцінюється якість позички (з метою формування резерву на можливі втрати).

Результатом всієї роботи, проведеної банком на другому і третьому етапах кредитного процесу, є висновок фахівця кредитного відділу банку на видачу кредиту. У ньому даються розгорнута, повна характеристика самого позичальника (його статус, репутація в ділових колах, наявність позитивної кредитної історії); оцінка його бізнесу, фінансового становища, плану доходів і витрат, платіжного календаря на період кредитування, самого об'єкта кредитування, способів забезпечення кредиту та основних джерел його погашення; реальність термінів повернення основного боргу і відсотків за позикою, а також оцінка кредитного ризику банку за даною позикою. У висновку спеціаліста банку визначаються можливі параметри позички позичальника за результатами проведеного кредитного аналізу (обсяг, термін, відсоткова ставка), а також спосіб видачі та погашення.

Четвертий етап. Укладення кредитного договору і договорів, що забезпечують його виконання, видача кредиту. З прийняттям на кредитному комітеті або на правлінні банку остаточних рішень про видачу кредиту позичальникові і про його забезпечення починається четвертий етап кредитного процесу. Юридичний відділ банку проводить правову експертизу тексту укладаються кредитного договору і договорів забезпечувального характеру і візує їх. Зміст кредитного договору залежить від виду кредиту і його форми, а забезпечувального зобов'язання - від предмета застави, виду та форми застави, умов поручительства (повне або обмежене) і банківської гарантії (вітчизняного банку або зарубіжного). Видача кредиту супроводжується розпорядженням кредитного відділу бухгалтерії операційного відділу банку. У ньому мають бути зазначені: найменування позичальника; номер його розрахункового рахунку в банку; номер і дата кредитного договору (угоди), на підставі якого здійснюється видача кредиту. Крім того, вид кредиту (разовий, кредитна лінія, овердрафт); сума коштів, що надаються (ліміт кредитування); розмір встановленої процентної ставки (за строковим кредитом та за простроченим); порядок та періодичність нарахування відсотків; терміни їх сплати; терміни повернення кредиту (із зазначенням дат і суми); вид забезпечення і його сума; група кредитного ризику за позикою. На підставі цього розпорядження бухгалтерія банку присвоює номер Скористатися позичальникові позичковим рахунком (виходячи з виду кредиту і його терміну), номер рахунку з обліку резерву на можливі втрати за позикою (виходячи з категорії її ризику). За балансом враховується забезпечення наданих кредитів.

Розміщення банком грошових коштів в процесі кредитування може здійснюватися як у валюті РФ, так і в іноземній валюті. Юридичним особам кредити можуть надаватися тільки в безготівковому порядку шляхом їх зарахування на розрахунковий рахунок, в тому числі і при наданні кредиту на виплату заробітної плати.

П'ятий етап кредитного процесу. Кредитний моніторинг. Кредитний моніторинг передбачає здійснення банком постійного контролю за виконанням умов кредитного договору. Зокрема, контролюються: дотримання ліміту кредитування; цільове використання кредиту; своєчасність сплати відсотків за кредит; повнота та своєчасність погашення кредиту; кредитоспроможність клієнта. Мета контролю полягає в тому, щоб забезпечити погашення в термін основного боргу та сплату відсотків за кредит. Контроль здійснюється як за кожною окремою позичкою, так і за кредитним портфелем в цілому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >