ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Джерела фінансування інвестицій: поняття і класифікація

Найбільш важливою проблемою реалізації інвестиційних проектів є їх фінансування. Фінансірованіе- це витрачання грошових коштів на придбання елементів, необхідних для здійснення інвестиційного проекту. Ці кошти можна взяти з різних джерел: бюджетне фінансування, використання власних коштів підприємств, кредитних ресурсів, залучених коштів (населення та окремих фірм) та інш. Від того, які джерела будуть обрані, залежить не тільки ефективність інвестиційної діяльності, а й майбутня життєздатність інвестора, його фінансова стійкість.

Фінансування інвестицій передбачає вирішення двох завдань. З одного боку, необхідно забезпечити своєчасні грошові надходження, які необхідні для послідовної реалізації всіх етапів проекту. У процесі їх надходжень повинна вирішуватися і друге завдання - здійснення контролю за цільовим використанням вступників ресурсів, забезпечення їх ефективності. Причому слід зазначити, що фінансування припускає залучення не тільки грошових коштів, але й інших цінностей: основних і оборотних фондів, майнових прав, нематеріальних активів тощо.

Перш ніж визначати конкретні джерела фінансування, необхідно для кожного проекту скласти фінансовий план. Потреба в фінансових та інших ресурсах в чому залежить від складу інвесторів. Тому при складанні плану фінансування необхідно визначити коло інвесторів і переконатися в зацікавленості кожного з них в реалізації проекту. У той же час всі інвестори повинні розуміти, що інвестування завжди пов'язане з ризиком, тому загальний ризик необхідно розподілити на всіх інвесторів, і довести до кожного рівень покладеного на нього ризику. Одночасно кожен інвестор може мати певні податкові переваги, що також має враховуватися при складанні фінансового плану.

При складанні плану необхідно враховувати не один, а кілька реальних альтернативних джерел фінансування, визначити вартість залучених ресурсів по кожному джерелу і вказати терміни погашення заборгованостей. Складання такого плану допомагає уникнути ризику створення умов, що заважають виконанню проекту, заздалегідь визначити всі відносини з податковими органами, уникнути ризику несплати заборгованостей і неможливості завершити будівництво. На закінчення складаються графіки надходження фінансових ресурсів, капітальних витрат, погашення заборгованостей і підписуються угоди між учасниками проекту та інвесторами на виконання певних робіт.

Найчастіше, розглядаючи джерела фінансування, виділяють фінансування з бюджету (централізоване) і позабюджетне (децентралізоване), внутрішнє і зовнішнє, власне і позикове. Причому важливо виділити особливості фінансування на мікро- і макрорівнях.

На макрорівні внутрішнім джерелам фінансування відносять кошти державного бюджету, заощадження населення, фонди накопичення організацій і підприємств, кошти інвестиційних фондів і компаній, недержавних фондів страхових фірм і інш. У свою чергу, вони поділяються на централізовані і нецентралізовані джерела. До централізованих джерел відносяться кошти федерального бюджету, бюджету суб'єктів Федерації, муніципальних бюджетів і кошти позабюджетних фондів (фондів соціального страхування, пенсійного та інш.). Для цього щорічно приймаються закони та правові акти місцевого самоврядування про розподіл коштів з цих джерел. Всі інші джерела відносяться до нецентралізованих, а разом з централізованими вони формують внутрішні джерела.

Зовнішніми джерелами виступають іноземні інвестиції, іноземні кредити і позики. Все частіше значну роль у багатьох країнах починають грати репатрійованого капітали. Особливе значення це джерело одержує для України. За роки реформування економіки щорічно за кордон йшли мільйони доларів: за найскромнішими оцінками 20-25 млн дол. Щорічно, тому за кордоном скупчилися величезні капітали. Звичайно, в основному вони вкладені в нерухомість, а й вільних грошових коштів достатньо. Ці кошти можуть повернутися до Росії у вигляді капітальних вкладень. В принципі, процес вже почався, а активізувати його можна за рахунок податкової амністії, надавши пільгову ставку оподаткування при зарахуванні на рахунки національних банків возвращающимся капіталам. Світова практика підтвердила ефективність цього заходу. Завдяки амністії в 2002 р в Італію повернулося близько 55 млн дол., Казахстан у 2001 р повернув протягом місяця 480 млн дол.

Фінансування інвестицій з іноземних джерел здійснюється за рахунок вкладень міжнародних організацій, окремих держав і приватних коштів нерезидентів. Серед міжнародних організацій найбільш активні Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Європейський банк реконструкції та розвитку. Іноземні держави вкладають кошти в тому випадку, якщо вони володіють зарубіжної власністю або орендою, і в цьому випадку вони направляють кошти в основному в розвиток інфраструктури. Але найбільш часто використовуються кошти окремих суб'єктів зарубіжних країн - фізичних і юридичних осіб.

На мікрорівні власними вважаються ті кошти підприємств, які не підлягають поверненню. Вони формуються за рахунок нерозподіленого прибутку, амортизаційних відрахувань і коштів власників цього підприємства. Бракуючий для інвестицій обсяг грошових коштів формується в основному за рахунок зовнішніх джерел: кредитів і позик, емісії та розміщення власних цінних паперів. Можуть бути використані також можливості бюджетного фінансування та інші залучені кошти. Причому випуск акцій та їх продаж дають підприємству кошти, які перетворюються на власні.

Основою власних коштів є капітал підприємства, представлений його статутним фондом. Статутний фонд формується в процесі створення підприємства за рахунок коштів його засновників. На цей період він є основним і єдиним джерелом інвестицій цього підприємства. Величина цього фонду оголошується при створенні фірми, надалі цей фонд визначає мінімальний розмір майна підприємства і служить гарантією для його кредиторів. У процесі функціонування підприємства величина статутного фонду може збільшуватися в основному за рахунок додаткової емісії акцій або прийому нового великого учасника, що вкладає значну суму в статутний фонд.

Джерелом коштів підприємств для інвестицій може служити і додатковий капітал, тобто сума капіталу, що відображає приріст вартості необоротних активів у результаті переоцінки основних фондів та інших матеріальних цінностей. Періодична переоцінка проводиться з метою приведення балансової вартості основних фондів до сучасними цінами і створення підприємствам стимулів для активного оновлення фондів. До складу додаткового капіталу входить також і емісійний дохід, тобто сума перевищення фактичних цін розміщення акцій над їх номінальною вартістю.

Резервний капітал може створюватися на підприємстві, якщо його створення передбачено в установчих документах або визначено законодавчими актами. В обов'язковому порядку такі резервні фонди створюються у відкритих акціонерних товариствах або на підприємствах з іноземним капіталом. Згідно з Федеральним законом "Про акціонерні товариства" їх величина повинна бути не менше 5% від статутного капіталу. Витрачання коштів цих фондів можливе за рішенням зборів акціонерів на покриття збитків підприємства, на погашення облігацій суспільства і на викуп власних акцій, якщо інших засобів у підприємства немає.

Головне джерело, який може бути використаний підприємством на інвестиції, - це його прибуток. Після її отримання, виплати податків і обов'язкових платежів залишається чистий прибуток, яка за рішенням загальних зборів акціонерів може бути використана на виплату дивідендів, формування різних фондів, на інвестиції, покриття збитків минулих років і т.д. Та частина прибутку, що спрямовується на інвестиції, акумулюється у фонді накопичення (або фонді розвитку).

Визначення частки прибутку, яка повинна піти на інвестиції, багато в чому залежить від політики власників підприємства, від тих цілей, які вони переслідують. Взагалі прибуток завжди розглядається як головне джерело розширеного відтворення, вона завжди забезпечує зв'язок фінансування інвестицій з майбутніми результатами функціонування виробництва, з його майбутніми доходами.

Розмір коштів, що виділяються з прибутку на інвестування, багато в чому залежить від величини отриманого прибутку. Так як прибуток є різниця між валовим доходом (виручкою) і витратами (собівартістю), то відповідне збільшення виручки і зменшення собівартості ведуть до зростання прибутку. У зв'язку з цим, всі фактори, які впливають на величину собівартості і величину валового доходу, в кінцевому рахунку можуть вплинути і на величину інвестицій. Крім того, чистий прибуток, з якої формується фонд накопичення, залежить ще й від розміру податкових платежів. В даний час фактором, що збільшує обсяг прибутку як джерела фінансування інвестицій, став інвестиційний податковий кредит. Завдяки йому підприємство має можливість протягом певного терміну збільшувати фінансування інвестицій, зменшуючи свої платежі по податках з подальшою їх поетапної сплатою і нарахуванням відсотків.

Важливим власним джерелом, що дозволяє збільшувати фінансування інвестицій, служить використання на ці цілі амортизаційних відрахувань. Амортизаційні отчісленія- це перенесення частини вартості основного капіталу на вартість новостворюваного товару. Ці суми повертаються до виробника після реалізації продукту і призначені для простого відтворення основного капіталу. Але в умовах науково-технічного прогресу просте відтворення не може забезпечити виробнику стабільність на ринку і високі доходи, для цього потрібно постійно вдосконалювати технічну базу. У зв'язку з цим кошти амортизаційних фондів використовуються для проведення модернізації обладнання, реконструкції виробництва, впровадження нових технологій, тобто ці кошти обслуговують реалізацію багатьох інвестиційних проектів.

У Росії використання амортизаційних відрахувань на інвестування відбувається поки недостатньо активно, що знижує ефективність інвестицій, благо використання власних коштів завжди більш вигідно для підприємства, ніж позикових. Але заважають кращому використанню амортизаційних відрахувань два моменти. Перший - це тривалий термін амортизації основного капіталу, в основному це терміни від 5-7 до 15-20 років. Тому, щоб зібрати потрібні суми, необхідний досить великий період часу. А в цей час, що характерно для Росії, утримуються досить високі темпи інфляції, і перераховані в амортизаційні фонди кошти постійно знецінюються. Тому втрачається сенс у накапливании великих коштів, всі перераховані відрахування протягом року необхідно швидко витратити, поки вони не знецінилися. Тому у фінансуванні інвестицій частка амортизаційних відрахувань досить незначна, в той час як у розвинених країнах приблизно 70-80% фінансування інвестицій відбувається за рахунок амортизаційних відрахувань.

Зараз в Росії дозволено використовувати нелінійні методи нарахування амортизації, коли більшу частину вартості основних засобів (до 60-75%) можна амортизувати протягом першої половини терміну їх використання. Це дозволяє скоротити втрати від недовозмещенія основного капіталу у разі заміни основних фондів при моральній зношеності і, відповідно, збільшувати частку вкладень амортизаційних відрахувань в інвестиції. Одночасно необхідно посилити контроль за цільовим використанням амортизаційних фондів, не допускати їх витрачання на інші цілі, не властиві економічній природі амортизації. Підприємству необхідно розробляти і проводити в життя амортизаційну політику, що передбачає завдання розширеного відтворення основного капіталу, вдосконалення методів обчислення амортизації, вибір пріоритетних напрямів використання амортизаційних фондів.

Використання власних коштів для фінансування інвестицій має досить серйозні переваги. Перш за все, ці кошти власник підприємства може сам направити на інвестиції, не погоджуючи своє рішення з іншими господарюючими суб'єктами та вищестоящими організаціями. Суми, якими володіє підприємство, будуть збільшуватися, так як при використанні власних коштів частину прибутку, яку потрібно було б віддати кредиторам за користування їхніми капіталами, залишається в розпорядженні підприємства-інвестора. Ці моменти забезпечують фінансову стійкість підприємства, його платоспроможність, стабільне положення на ринку і зниження ризику неплатежів та банкрутства.

Але як будь-яке явище використання власних коштів для інвестування має і негативні сторони. Насамперед, ці кошти обмежені, і тому в періоди сприятливої ринкової кон'юнктури підприємство не зможе вкладати великі суми в розвиток, а отже, подальше вдосконалення виробництва опиниться під загрозою. Так як при фінансуванні інвестицій засоби можуть відволікатися від покриття інших економічних потреб підприємства, то їх вартість у порівнянні з альтернативними позиковими коштами виявляється вищою. Тому практично завжди підприємству доводиться користуватися позиковими коштами, щоб забезпечити ефективність інвестицій, а головне - провести в життя серйозний інвестиційний проект, що дозволяє підприємству зміцнити своє економічне та фінансове становище.

Позикові кошти - це грошові ресурси, отримані на певний термін і підлягають поверненню зазвичай зі сплатою обумовлених відсотків, хоча можливі й інші умови повернення позики. Вони включають в себе різні види кредитів, а також кошти, отримані в результаті випуску облігацій та інших боргових зобов'язань підприємства. У нормальних умовах функціонування ринкової економіки позикові кошти виявляються більш дешевим джерелом фінансування інвестицій, оскільки відсотки за кредитами і позиками зазвичай завжди менше, ніж рівень рентабельності виробництва, що робить більш вигідним використання на потреби виробництва власних коштів, а на інвестиції - позикових.

Для фінансування інвестицій використовуються різні форми кредиту: комерційний, банківський, кредит і позики з бюджетних джерел. Комерційний кредит - це товарний кредит, що передбачає відстрочку платежу за поставлені для потреб інвестиційного процесу матеріальні та інші цінності. Банківський кредит передбачає отримання в користування сум, необхідних для інвестиційної діяльності. Він може бути отриманий в банківських організаціях на особливо обумовлених умовах. В окремих випадках, коли розвиток підприємства вирішує загальнонаціональні завдання і сприяє розвитку всієї економіки країни, інвестору надаються кредити бюджетів різного рівня. Такі кредити зазвичай даються на задоволення першорядних потреб соціальної сфери та розвиток виробничої інфраструктури.

Одним із способів отримання позикових коштів є випуск корпоративних облігацій. Цим способом в інвестиції залучаються тимчасово вільні кошти населення та інших суб'єктів ринкової економіки. Термін дії таких облігацій повинен бути трохи більше, ніж передбачуваний термін реалізації інвестицій, щоб кошти на погашення цієї позики можна було отримати з доходів від використання реалізованих інвестицій. Для розміщення таких позик потрібно, щоб вони були привабливі для потенційних інвесторів. Для цього необхідно сформувати такі умови, які були б для них досить вигідними і забезпечували ліквідність облігацій на ринку цінних паперів.

Залучення інвестиційних коштів за допомогою випуску облігацій дозволяє підприємству використовувати грошові ресурси дрібних інвесторів, які практично не втручаються в діяльність підприємства і не заважають йому реалізувати свої цілі, працювати на певних принципах. Крім того, процентна ставка, яку отримують ці інвестори, фіксована і менше ставки банківського кредиту. Це дозволяє підприємствам точніше прогнозувати свої доходи і витрати, зменшує ризик виникнення критичних ситуацій. Недоліком з точки зору цього ресурсу є система регламентації емісії облігацій з боку органів управління ринком цінних паперів і практична відсутність вторинного ринку облігацій.

І все ж в сукупності зовнішні джерела мають велику перевагу: вони значно збільшують можливості інвестування на підприємстві через залучення додаткових коштів, особливо якщо підприємство володіє хорошою репутацією, може забезпечити заставу або представити впливових поручителів. Але найчастіше залучення позикових коштів - це тривалий і досить складний процес. При використанні позикових коштів різко зростає ризик неплатоспроможності та банкрутства підприємства, внаслідок чого можливі варіанти, коли інвестор може втратити свою власність, і зі збільшенням питомої ваги позикових коштів в інвестиційних витратах цей ризик зростає.

При використанні позикових джерел фінансування інвестицій зменшується маса прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, так як з прибутку виплачуються відсотки за кредит і всі інші пов'язані з кредитом платежі. В окремих випадках при укладенні довгострокових договорів на кредитування вони стають невигідними, коли знижується ставка відсотка на кредитному ринку, а інвестор повинен як і раніше брати кредити під раніше обумовлену високу ставку.

І нарешті, позикові кошти завжди треба повертати, і тому основна частина доходу, отримана від реалізації інвестиційних проектів, буде йти на виплату боргів.

У підприємства-інвестора є ще одна можливість залучення коштів, які можуть перетворитися в власні кошти підприємства, - це формування так званих залучених коштів. Вони також мають кілька джерел.

Широко використовується для цих цілей додатковий випуск акцій. Додаткова емісія акцій дозволяє залучити акціонерному товариству додатковий капітал. Розміщується новий випуск як серед старих, так і серед нових акціонерів. Переважне право купівлі мають функціонуючі акціонери пропорційно тому пакету акцій, яким вони володіють. Це дозволяє підтримувати певну структуру акціонерного товариства, а окремому акціонеру зберігати свою частку в капіталі, контролюючи при необхідності роботу акціонерного товариства. Якщо коштів діючих акціонерів не вистачає, акції продаються стороннім покупцям. У цьому випадку гроші, виручені від продажу акцій, стають власним капіталом компанії і можуть бути витрачені на інвестиції.

Основною перевагою такого способу фінансування інвестицій є менший ступінь ризику, ніж при використанні позикових коштів. Загальна сума боргових зобов'язань компанії не змінюється, залучення додаткових коштів не вимагає яких-небудь гарантій або застав. Причому потрібно ще мати на увазі, що в цьому випадку немає ніяких зобов'язань по поверненню капіталу, а виплата дивідендів не гарантована компанією. Тому якщо немає прибутку, можна не виплачувати дивіденди, і навіть за наявності прибутку розмір дивідендів може бути мінімальним, або за умови прийняття рішення зборами акціонерів вони якийсь термін можуть навіть не виплачуватися.

У той же час у цього способу є і недоліки. Емісія та розміщення акцій завжди вимагають додаткових транзакційних витрат, які можуть бути досить високі. При продажу значної кількості акцій новим акціонерам існує ризик втрати контролю над капіталом компанії, і, звичайно, вся ця діяльність щодо додаткової емісії можлива тільки в рамках, визначених органами управління ринку цінних паперів.

В окремих випадках можливе залучення коштів з боку на безоплатній основі. Таких джерел може бути декілька. Перш за все, це, звичайно, бюджетні кошти. Вони можуть бути доступні при інвестиціях в сфери виробництва, що мають загальнонаціональне значення. Але ці галузі вимагають великих капітальних витрат, які часто не в змозі здійснити представники приватного бізнесу. Крім того, ці вкладення малопривабливі в силу високого ризику і віддаленій економічної віддачі. У зв'язку з цим практично в усьому світі з бюджетних коштів фінансуються інвестиції в розвиток соціальної та виробничої інфраструктур, у створення нових прогресивних підприємств, що визначають науково-технічний прогрес у національній економіці або совершенствующих структуру національного господарства. Здійснюючи ці вкладення, держава стимулює економічне зростання і впливає на господарську кон'юнктуру в країні.

Кошти, що виділяються з бюджету, призначаються для об'єктів, включених у федеральну цільову програму. При виборі цих об'єктів враховуються соціальні пріоритети і значимість об'єкта для розвитку національного господарства. Велике значення для вибору об'єктів стало введення часткового бюджетного фінансування та проведення конкурсів серед решти інвесторів. Програма бюджетного фінансування розробляється і приймається в обстановці гласності, вона обов'язково повинна бути опублікована у відкритій пресі, так само як і звіт про її виконання. Виділені кошти носять строго цільовий характер, їх використання контролюється державою.

Практика показала, що до 70% інвестиційних ресурсів федерального бюджету можуть бути використані на соціальний розвиток, на підтримку охорони здоров'я, науки і культури, близько 10% витрачається на об'єкти виробничої інфраструктури (будівництво доріг, портів, об'єктів зв'язку, енергетичних підприємств та ін.). Решта кошти використовуються на стимулювання приватних інвестицій, як національних, так і іноземних, що вкладаються в розвиток виробничої сфери.

Відповідно до Федеральним законом від 25 лютого 1999 № 39-ФЗ "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень" бюджетне фінансування можливе у двох формах: пряме, безповоротне фінансування і у формі бюджетних кредитів та державних гарантій.

Бюджетний кредит надається юридичній особі на підставі договору на умовах оплатне ™ і гарантії повернення кредиту. Ці гарантії можуть даватися банками або під заставу майна у вигляді акцій, цінних паперів та паїв на всі 100% наданого кредиту. Отримати такий кредит мають право тільки ті юридичні особи, які не мають заборгованості за раніше наданими бюджетними кредитами. Одержувач кредиту зобов'язаний виплачувати відсотки і повернути кредит у встановлені терміни і на першу вимогу надавати інформацію про використання отриманих коштів контролюючим органам. Всі платежі за цим кредитом прирівнюються платежах до бюджету.

Державні гарантії не повинні охоплюють всі 100% ризику і можливі при наданні інвестором зустрічних гарантійних зобов'язань, у тому числі і застав.

Інвестиційний податковий кредит дозволяє платнику податків зменшити суми необхідних податків протягом певного терміну, а потім відшкодувати ці суми з виплатою певного відсотка. Такий кредит може бути наданий з податку на прибуток, а також по регіональних і місцевих податках на строк від одного року до п'яти років. Недоплачені по збору податків суми і становитимуть суму кредиту, на яку нараховуються відповідні відсотки. Вони сплачуються за ставкою в межах від 0,5 до 0,75 ставки рефінансування Центрального банку РФ. Дія договору про такий кредит може бути припинено, якщо позичальник достроково виплатив всю отриману суму кредиту і належні відсотки.

У майбутньому передбачається відмова від використання коштів державного бюджету для кредитування підприємств і надання їм фінансових гарантій внаслідок передачі цих функцій спеціалізованих агентствам, страховим компаніям і банкам з державною участю.

Можливі й інші джерела отримання коштів для інвестицій на безоплатній основі. Якщо підприємство є складовою ланкою фінансово-промислової компанії або іншої форми об'єднання підприємств, то вона може отримати кошти на інвестиції в цілях розвитку з централізованих фондів цього об'єднання. Можливі виділення коштів та з централізованих позабюджетних фондів. Так, Пенсійний фонд може фінансувати створення об'єктів для пенсіонерів. Використовуються для фінансування та благодійні фонди, і пожертви приватних осіб.

Як видно з попереднього, джерел фінансування інвестицій досить багато, тому при виборі конкретного джерела необхідно керуватися чіткими принципами. Насамперед, необхідно враховувати особливості виробничої діяльності підприємства і його розміри. Як правило, підприємства з високою часткою необоротних активів мають низький кредитний рейтинг і не можуть розраховувати на великі кредити. Вони можуть розташовувати тільки власними джерелами інвестицій. Також насилу отримують кредити і невеликі підприємства, і крім того, їм важче розплачуватися за користування кредитами, тому вони також орієнтуються в основному на власні кошти. Бюджетне фінансування, цільові та пільгові державні кредити можуть отримувати тільки окремі, найбільш значимі підприємства, для інших вони просто недоступні. Необхідно також враховувати рівень оподаткування і коливання ставки за кредит на ринку капіталів. При їх зміні також доводиться переорієнтуватися на інші джерела.

Для збільшення обсягів вкладень та активізації інвестиційного процесу держава може використовувати політику стимулювання інвестицій. У цьому випадку використовуються такі методи, як надання інвестиційного податкового кредиту, податкові канікули, коли підприємство-інвестор на певний строк звільняється від сплати будь-якої податку, прискорена амортизація, інвестиційні знижки на певні податки, пільги непрямого оподаткування (зниження митних зборів та ін. ). Для залучення іноземного капіталу велике значення набуває створення вільних зон, в яких діє режим пільгового оподаткування та інші пільги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >