ФІНАНСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

• принципи і джерела фінансування інформаційно-консультаційної діяльності; механізми ціноутворення на інформаціонноконсультаціонние послуги; методики фінансового планування діяльності ІКС і оцінки фінансової ефективності інвестицій в розвиток ІКС;

вміти

• складати фінансові плани діяльності ІКС; визначати ціну на інформаційно-консультаційні послуги; оцінювати ефективність інвестицій в розвиток ІКС;

володіти

• прийомами пошуку джерел фінансових коштів і їх комбінування для організації фінансового забезпечення консультаційної діяльності; методикою складання бюджетів ІКС різних рівнів; методами визначення цін на конкретні інформаційно-консультаційні послуги.

Принципи та джерела фінансування діяльності інформаційно-консультаційної служби

Висока соціально-економічна значимість і ефективність інформаційно-консультаційної діяльності доведена історичним досвідом функціонування служби в багатьох країнах світу. Ці питання вже розглядалися в гл. 1 і 4, однак важливо враховувати, що стійке і ефективне функціонування служби, а також її поступальний розвиток неможливі без організації раціонального фінансування її діяльності.

Фінансування ІКС - це сукупність взаємопов'язаних дій, спрямованих на фінансове забезпечення власне інформаційно-консультаційної та організаційної діяльності служби, а також інвестицій в її розвиток.

Сукупність дій для фінансування діяльності служби можна розділити на наступні напрямки:

 • • залучення бюджетних коштів;
 • • дослідження внутрішніх можливостей і підготовка власних коштів для фінансування діяльності служби;
 • • дослідження фінансового ринку і отримання позикових коштів;
 • • залучення госпрозрахункових надходжень за рахунок надання платних послуг;
 • • пошук і залучення грошових коштів з інших джерел (гранти, спонсори і т.п.);
 • • пошук і підготовка матеріалізованих активів у всіх формах (матеріально-технічні ресурси, будівлі, обладнання, товари і т.п.) для використання в якості внеску в поточну діяльність служби та інвестицій в її розвиток.

Принципи фінансування ІКС розглядаються в єдиній системі, але при цьому відображають різні сторони діяльності служби. Можна виділити три основні принципи:

 • • відповідність цілям і задачам ІКС;
 • • орієнтація на кінцевий результат;
 • • окупність витрат на послуги.

Якщо головна мета ІКС полягає в наданні допомоги товаровиробникам у процесі підготовки та прийняття управлінських рішень, то і при виборі форм і методів фінансування служби слід керуватися саме інтересами клієнтів. При цьому необхідно мати на увазі, що клієнти служби, як правило, неоднорідні за своїми інтересами. Більшість товаровиробників націлені на отримання максимального доходу від своєї діяльності. Однак окремі клієнти або їх групи можуть мати й інші цілі: збереження спосіб життя, соціальний розвиток місцевої громади, створення сприятливого навколишнього середовища і т.п.

Як вже зазначалося в гл. 4, кінцевий результат функціонування служби виражається через результати діяльності сільського товаровиробника. У той же час інтереси самої служби можуть вступати в деяке протиріччя з інтересами клієнтів (особливо в разі платності послуг), тобто діяльність служби може бути спрямована на реалізацію своїх власних комерційних інтересів шляхом вилучення необґрунтованих додаткових доходів. Це небезпечний для служби шлях, так як неминуче веде до втрати довіри клієнта і, як наслідок, до самоліквідації.

При вирішенні питання про вибір джерел і про умови фінансування необхідно орієнтуватися на кінцеві результати, кращі для клієнта. У той же час не слід забувати і про інтереси самої служби. Якщо інтереси служби не будуть враховуватися, то не буде і достатніх фінансових ресурсів для її розвитку. А це може призвести до скорочення і навіть згортання її діяльності, що в кінцевому рахунку позначиться негативно на результатах діяльності клієнтів.

Іншими словами, необхідно оптимально поєднувати інтереси всіх учасників консультаційної діяльності, маючи на увазі максимальний загальний кінцевий результат.

Слід шукати і (або) створювати такі умови фінансування, які сприяли б повного відшкодування поточних і інвестиційних витрат. Відшкодування витрат означає переклад консультаційної діяльності на надання виключно платних для клієнтів послуг. Витрати можуть відшкодовуватися за рахунок бюджетного фінансування, цільових державних програм, спонсорської допомоги, грантів та інших джерел фінансування. При фінансовому плануванні слід здійснювати пошук і поєднувати всі можливі джерела фінансування, в яких умови фінансування в сукупності зможуть забезпечити своєчасне заповнення витрачених коштів (поточна або операційна діяльність) і при необхідності розширення діяльності та розвиток служби (інвестиційна діяльність).

У більшості країн світу консультаційна служба створювалася за ініціативою держави і довгий час утримувалася за рахунок платників податків. Різноманітність джерел фінансування дорадчих служб виникло не так давно, головним чином в результаті приватизації державних організацій та зростання ролі комерційних компаній, що займалися науковими дослідженнями і поширенням знань в аграрній сфері.

Джерела фінансування розрізняють за походженням капіталу:

 • • пряме бюджетне фінансування (державний, регіональний та місцевий бюджети);
 • • державні і недержавні програми і проекти, в тому числі організовані на конкурсній основі;
 • • госпрозрахункові надходження від надання платних послуг;
 • • інші джерела фінансування.

Як відомо зі світової практики, сільське господарство часто є дотаційною галуззю. Державне фінансування дорадчої служби можна розглядати як одну з численних форм дотацій, особливо на стадії формування ІКС. Причому державне фінансування передбачає не тільки просте перерозподіл бюджетних коштів, воно спрямоване на розвиток галузі з метою підвищення її ефективності та подальшого наповнення бюджету за рахунок зростання абсолютного розміру оподатковуваної бази і самих податків. Іншими словами, вкладення державою коштів у формування і розвиток ІКС передбачає відповідну віддачу. При цьому державна підтримка консультаційної інфраструктури, будучи не прямий, а непрямою формою підтримки аграрного сектора, за умовами членства в СОТ відноситься до "зеленої кошику" і може використовуватися без обмеження. Світовий досвід створення подібних служб підтверджує високу ступінь окупності даних вкладень: дослідження показують, що середня внутрішня норма прибутковості (IRR) інвестицій в створення ІКС становить близько 40% [1] .

Розглянемо перераховані вище джерела фінансування.

 • [1] Van den Ban AW, Hawkins Η. S. Agricultural Extension. С. 38.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >