Соціальні результати інвестиційного проекту

Розробка і реалізація будь-якого інвестиційного проекту завжди переслідує досягнення певних цілей. У будь-якій системі цілі ці багатогранні, є кінцеві, а є проміжні, більш-менш важливі. Тому при функціонуванні будь-якої системи формується так зване дерево цілей, що включає весь комплекс ієрархічно впорядкованих цілей. При визначенні стратегічних і тактичних цілей компаній не можна обійти стороною соціальні цілі, пов'язані з розвитком людських відносин, життєдіяльності людини. Часто вони не можуть бути виражені в грошовому вираженні і існують як всередині фірми, так і за її межами. У першому випадку мова йде про вплив фірми на зовнішнє середовище: створення додаткових робочих місць, охорона навколишнього середовища, відкриття нових соціально значущих виробництв та ін. У другому випадку мова йде про переваги для працівників фірми: формування системи підвищення кваліфікації, організації дозвілля, системи додаткової пенсійного забезпечення та ін.

Увага до соціальних проблем знайшло відображення і в національних моделях розвитку ринкових економіки. Всі вони відображають національні й історичні особливості кожної країни, але чітко простежується дві великі групи - неоамеріканская (США, Великобританія та ін.) І рейнська (Німеччина, Японія та ін.) Кожна з них переслідує свої цілі і має відмінні риси. Неоамеріканская модель на перше місце ставить особистий успіх і досягнення прибутку в короткостроковому періоді. Рейнська модель спрямована на досягнення колективного успіху і отримання довгострокових прибутків. Звідси випливають і різні соціальні результати, критерії етичності бізнес-поведінки, розуміння ступеня "тиранії" фінансового світу, допустимі різниці в оплаті праці. Показово й те, що у високорозвинених економічно країнах високий відсоток неписьменних, 40% вступників до коледжів не вміють правильно читати. Фірма в неоамеріканской моделі - це машина для виробництва та концентрування поточних прибутків, в рейнської моделі - це спільнота, в якому об'єднані капітал і праця і яке має дбати не про отримання прибутку будь-якою ціною, а й про соціальні проблеми колективу.

В останні роки, коли посилюється увага до соціальних процесів у всіх країнах і на всіх фірмах, все більшої значущості набуває соціальна ефективність інвестиційних проектів. Поняття соціальної ефективності двояко. Перший аспект пов'язаний з отриманням деякого соціального ефекту при інвестуванні в комерційну діяльність, коли ставляться завдання збільшення доходів фірми, маси прибутку і одночасно як результат впровадження нових технологій поліпшення умов праці на підприємстві, скорочення шкідливих викидів у навколишнє середовище. Другий аспект пов'язаний з вкладеннями в некомерційну діяльність, економічний ефект тут може бути відсутнім. Різниця в тому, що в першому випадку соціальний ефект виступає як побічний, головне - економічний ефект, у другому - він головна мета проекту.

Оцінка соціальних результатів проекту передбачає, що він повинен відповідати соціальним нормам, стандартам та умовам дотримання прав людини. Передбачені проектом заходи щодо створення працівникам нормальних умов праці та відпочинку, забезпечення їх продуктами харчування, житловою площею та об'єктами соціальної інфраструктури є обов'язковою умовою його реалізації і якийсь самостійній оцінці в складі результатів проекту не підлягають. Коли реалізація проекту передбачає поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників (наприклад, надання безкоштовно або на пільгових умовах житла), витрати по спорудженню або придбання відповідних об'єктів включаються до складу витрат за проектом і враховуються в розрахунках ефективності в загальному порядку.

Доходи від цих об'єктів (частину вартості житла, що оплачується в розстрочку, виручка підприємства побутового обслуговування і т.д.) враховуються у складі результатів проекту. У розрахунках ефективності враховується і самостійний соціальний результат подібних заходів, одержуваний при збільшенні ринкової вартості житла, обумовленому введенням в дію додаткових об'єктів соціально-побутового призначення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >