ІНВЕСТИЦІЇ В ФОРМІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

Сутність і класифікація капітальних вкладень

Основним завданням і базою для розвитку підприємств служать реальні інвестиції, які переважно здійснюються у формі капітальних вкладень. Капітальні вкладення - це витрати на розвиток основного капіталу шляхом будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, придбання необхідних елементів капіталу, що дозволяють експлуатувати створювані потужності. Аналогічне поняття капітальних вкладень дається у Федеральному законі від 2 січня 2000 № 22-ФЗ "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень".

Капітальні вкладення є основною умовою здійснення розширеного відтворення в країні, причому не тільки з точки зору кількісних показників, але і якісного вдосконалення, оскільки завдяки їм постійно здійснюється оновлення основного капіталу діючих підприємств. Також капітальні вкладення сприяють удосконаленню структури суспільного виробництва, підтримці збалансованості в економіці, створюють необхідну сировинну базу для розвитку всіх галузей національного господарства. На основі всіх перерахованих видів діяльності прискорюється науково-технічний розвиток країни, поліпшується якість і асортимент продукції, що випускається. Одночасно капітальні вкладення сприяють вирішенню завдань соціального розвитку: вони допомагають вирішувати проблеми безробіття, сприяють розвитку охорони здоров'я, освіти, культури, забезпечують населення необхідною житловим фондом, беруть участь у роботах з охорони навколишнього середовища.

У сучасній економіці Росії капітальні вкладення стають тим необхідним чинником, без якого неможливий прорив в економіці, забезпечення високих темпів економічного зростання. Стан діючого виробництва в країні вимагає негайного поновлення зношеного та морально, і фізично виробничого устаткування, переходу на нові технологічні принципи функціонування виробництва. Крім того, в країні об'єктивно необхідно провести структурну реформу і сформувати структуру національного господарства, відповідну сьогоднішнього етапу розвитку ринкової економіки Росії.

Капітальні вкладення, здійснювані у виробництво, зазвичай класифікують за кількома ознаками.

За призначенням зазвичай все капвкладення поділяються на виробничі і невиробничі. У складі перших зазвичай виділяють вкладення в будівництво будівель і споруд, у машини й устаткування, у збільшення запасів сировини і матеріалів. До другої групи належать вкладення в об'єкти соцкультпобуту, об'єкти інфраструктури міського господарства, бібліотеки, дитячі установи і т.п.

За елементами вкладення виділяють матеріальні та нематеріальні вкладення. Усі витрати на будівництво та реконструкцію будівель, купівлю машин, обладнання, інструментів, тобто всі кошти, витрачені на активи, що мають матеріальне утримання, включають в матеріальні вкладення. Вкладення в активи інтелектуальної власності, що не мають матеріального змісту (майнові права, патенти, ліцензії, програмне забезпечення, технології, ноу-хау та ін.), Належать до нематеріальних вкладенням.

За технологічною структурою обособляют інвестиції в здійснення будівельно-монтажних робіт, на придбання обладнання, інструменту та інші капітальні роботи і витрати. За напрямками використання виділяють дві групи капвкладень в залежності від типу відтворення: пов'язані з інтенсивним розвитком (нове будівництво і розширення діючих підприємств) і з екстенсивним (нове будівництво і розширення діючих підприємств). Це розподіл дуже умовно, оскільки практично зараз не можна здійснювати нове будівництво, не враховуючи в проектах останні досягнення науки і техніки.

За джерелами фінансування є вкладення, здійснювані за рахунок власних коштів, і залучені, тобто за рахунок позикових коштів.

За ступенем централізації капвкладення підрозділяються на державні (за рахунок коштів державного бюджету і бюджетів суб'єктів Федерації, а також міністерств і відомств) і децентралізовані (за рахунок коштів підприємств).

За походженням інвестиції поділяються на вітчизняні та іноземні.

Важливою характеристикою капітальних вкладень є їхня галузева і територіальна структура, що дозволяє оцінити ефективність інвестицій в масштабі країни. Вважається, що інвестиції використовуються раціонально, якщо великими темпами збільшуються капітальні вкладення в галузі, що визначають науково-технічний прогрес і службовці базою для вдосконалення всього національного господарства. Технологічна структура характеризує розподіл капітальних вкладень між активною і пасивною частинами основного капіталу. Переважання вкладень в активну частину сприяє збільшенню виробничих потужностей і зростанню обсягів виробництва. Ефект від таких вкладень зростає, якщо купується високоефективна прогресивна техніка. Відтворювальна структура відображає розподіл інвестицій за напрямками розвитку і формам розширеного відтворення.

Капітальні вкладення здійснюються у формі нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння. Під новим будівництвом розуміється зведення нових об'єктів із закінченим технологічним циклом. Ця форма використовується, коли необхідно збільшити обсяги виробництва або з метою диверсифікації виробничої діяльності. Розширення діючих підприємств відбувається, якщо не вистачає виробничих площ для розміщення додаткового або нового обладнання. У цьому випадку здійснюється будівництво додаткових цехів, дільниць на нових площах на додаток до чинних або прибудови до існуючих корпусам.

Реконструкція - це проведення будівельно-монтажних робіт на діючих площах без зупинки основного виробництва. У цьому випадку відбувається повна заміна морально застарілого і фізично зношеного обладнання. Метою таких робіт є освоєння нових технологій, перехід до випуску якісно нових видів продукції.

Технічне перевооруженіе- це заходи, спрямовані на заміну і модернізацію обладнання. Здійснюються ці роботи шляхом впровадження нової техніки і технології, модернізації та заміни застарілого обладнання з метою забезпечення зростання продуктивності праці, поліпшення якості продукції, що випускається.

Підприємство обирає конкретний вид капітальних вкладень залежно від вимог ринку, а також економічного і фінансового становища підприємства. Так як фінансове навантаження на підприємство при різних формах капітальних вкладень істотно різниться: від максимальної при новому будівництві до мінімальної при технічному переозброєнні, підприємство найчастіше вибирає саме останню форму - технічне переозброєння, яке стає життєво необхідним в умовах науково-технічного прогресу. Посилюючим фактором у цьому випадку служать і короткі терміни окупності вкладень.

При виборі форми капітальних вкладень враховується і очікувана економічна ефективність. На практиці існують два способи визначення ефективності: витратний і дохідний При витратному підході використовується методика порівняльної ефективності, в основі якої лежать розрахунки зниження собівартості на одиницю продукції після здійснення капітальних вкладень. Визначаються два показники: коефіцієнт ефективності і термін окупності капітальних вкладень за наступними формулами:

де Ке- коефіцієнт ефективності;

С0 і С] - собівартість одиниці продукції до і після капітальних вкладень, ден. од .;

- Капітальні вкладення по розглянутому пана му варіанту, ден. од .;

Ток - термін окупності капітальних вкладень, роки.

Дохідний підхід припускає, що метою будь-яких капітальних вкладень є приріст доходу (прибутку). У цьому випадку ефективність визначається на основі підвищення вартості підприємства. Відповідно, інвестиційні рішення мають сенс тільки тоді, коли вони підвищують ринкову вартість підприємства, яка відбивається насамперед у підвищенні курсів акцій або часток участі в підприємстві. Наслідком створення нових активів має бути виробництво додаткового доходу або підвищення прибутку підприємства в більших розмірах, ніж вкладені кошти. В ідеалі темпи приросту прибутку повинні бути вище, ніж темпи приросту обсягів виробництва, а останній повинен здійснюватися більшими темпами, ніж приріст вартості активів. У результаті відбувається зростання рентабельності активів за рахунок збільшення рентабельності продажу фондовіддачі.

Як і у всякій діяльності, в процесі капітальних вкладень розрізняються об'єкти і суб'єкти. Об'єктами капітальних вкладень є різні види новостворюваного або модернізуемого майна, існуючого в різних формах власності. Суб'єктами інвестиційної діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень, є інвестори, замовники, забудовники, підрядники, проектувальники і користувачі об'єктів капітальних вкладень.

Інвестор - це суб'єкт інвестиційної діяльності, який здійснює фінансування об'єкту інвестицій і має юридичні права на повне розпорядження результатів цього процесу. Він визначає сферу докладання капітальних вкладень, розробляє умови контрактів, приймає рішення з організації робіт з метою визначення проектувальника, підрядника, постачальників шляхом оголошення торгів або приватних пропозицій, здійснює всі фінансові і кредитні відносини з усіма учасниками інвестиційного процесу.

Замовник фізична або юридична особа, яка прийняла на себе функції організатора і керуючого реалізацією інвестиційного проекту. Він веде роботи, починаючи від розробки техніко-економічного обґрунтування і закінчуючи здачею об'єкта в експлуатацію. Зазвичай замовники не втручаються у підприємницьку діяльність інших суб'єктів, що беруть участь у проекті.

Забудовник - юридична або фізична особа, що володіє правами на земельну ділянку під забудову, тобто землевласник, власність якого використовується для створення нових об'єктів. Він передає свою земельну ділянку в оренду замовнику, і той використовує його для своїх потреб.

Підрядник- будівельна фірма чи інша організація, що виконує роботи за договором підряду або за контрактом. Він відповідає перед замовником за виконання робіт в повній відповідності з умовами договору. Підрядник може за погодженням із замовником залучати для виконання комплексу або виду робіт інші організації, укладаючи з ними договір субпідряду. Але відповідальність за виконання всіх робіт у строки, передбачені договором, за якість їх виконання несе підрядник. Підрядник може прийняти на себе зобов'язання щодо забезпечення робіт всіма необхідними видами матеріалів і устаткування. Він має право вимагати від замовника перегляду кошторису, якщо з не залежних від нього причин вартість робіт перевищила кошторис не менше ніж на 10%.

Проектувальник - проектна або проектно-вишукувальних та науково-дослідницька фірма, здійснює за договором або контрактом із замовником розробку проекту об'єкта. Для розробки спеціальних розділів проекту або проведення наукових досліджень генеральний проектувальник може залучати спеціалізовані проектні або науково-дослідні організації. У цьому випадку він несе повну відповідальність за якість виконаних ними робіт, техніко-економічні показники об'єкта.

Користувач об'єктів капітальних вкладень - це фізичні або юридичні особи, або державні органи і міжнародні організації, для яких створюються об'єкти. Природно, що користувачем об'єкта може бути і сам інвестор.

Таким чином, в інвестиційному процесі беруть участь кілька незалежних організацій, що мають різні цільові завдання в досягненні свого економічного ефекту. Основними цільовими завданнями інвестора і замовника є реалізація проекту, спорудження об'єкта і введення його в експлуатацію. Ці завдання потрібно вирішувати в найкоротші терміни з мінімальними витратами, для того щоб максимізувати дохід від цього об'єкта.

Головною метою підрядника є отримання максимального прибутку і рентабельності здійснюваних робіт. Ця мета може бути досягнута двома шляхами: збільшенням розцінок на окремі види робіт, тобто шляхом їх дорожчання, або зниженням витрат на основі досягнень науково-технічного прогресу.

Перший шлях найбільш легкий, але він знаходиться в протиріччі з головним завданням інвестора і замовника. Для вирішення цієї суперечності необхідно використовувати певні стимули, які об'єднали б інтереси всіх учасників будівництва в досягненні головної мети.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >