Теоретичні питання педагогічної освіти

Перехід педагогічної освіти з екстенсивного на інтенсивний шлях розвитку зажадав вчителя іншого типу, здатного забезпечити високу якість навчання і виховання в умовах масової нс тільки початкової, а й середньої школи. Випускник педвузу повинен вміти визначити, що знає учень, розробити для нього ефективну методику засвоєння та перевірки знання, навчити вчитися в будь-яких ситуаціях, налагодити дисципліну. Якість підготовки вчителя пов'язують з рівнями освоєння навчальних дисциплін, оперативного оволодіння відповідними знаннями та навичками, професійної компетентності, комунікативної культури, здібностями до творчого критичного мислення, нестандартних рішень і дій у професійній сфері, ступенем рефлексивного мислення, прагнень до професійного росту. По-новому формулюється якість підготовки випускника педвузу через поняття конкурентоспроможності. Викладач для успішної роботи повинен мати у своєму розпорядженні необхідної професійної культурою, в якій виділяються три основних компоненти: педагогічна культура, компетентність у педагогічній діяльності та вміння представляти себе на ринку праці. Пропонується формувати вміння одночасно навчати і виховувати, давати міцне теоретичне педагогічне знання, виховувати високу культуру і усвідомлення цінностей виховання, свободу і відповідальність, розуміння причетності до інтелектуальної еліти.

Віталій Олександрович Сластенін

Віталій Олександрович Сластенін (1930-2010), формулюючи модель педагогічної освіти, на перший план висуває завдання формування гуманістичного вчителя. Педагог повинен володіти началами економічної освіти, вміннями організаційної та виховної роботи, комп'ютерною грамотністю, хорошим знанням іноземної мови, бути ініціативним і відповідальною людиною, мати потребу в постійному збагаченні і оновленні знань, здатним до інновацій. Майбутньому вчителю слід бути відкритим для експериментів і одночасно залишатися толерантним по відношенню до ситуації, організації навчання. Він повинен мати високі моральні якості, любити своїх учнів. Необхідно, щоб його особистісні якості перебували в гармонії з професійними знаннями і здібностями. У майбутнього вчителя слід виховувати культуру мислення. Він повинен вміти самостійно здобувати інформацію.

У теорії педагогічної освіти особливий упор робиться на розвиток комунікативних умінь учителя, оволодінні конкретними навичками ведення навчальної та виховної роботи. Студентам слід брати участь в проблемному навчанні, коли знання набуваються в ході дискусій, в процесі подолання труднощів, пов'язаних із засвоєнням знань. Майбутній педагог повинен вчитися, стикаючись з проблемами, які йому доведеться вирішувати в школі. Студенти, отримуючи педагогічну освіту, повинні систематично аналізувати різні педагогічні ситуації, шукати вихід з них.

При розробці стандартів програм педагогічної освіти перспективний компетентнісний підхід. Він передбачає набуття майбутніми вчителями певних компетенцій у вигляді суми професійних кваліфікаційних знань і навичок. Один з розробників стандартів Володимир Дмитрович Шадріков (рід. 1939) вважає, що компетентнісний підхід повинен позбавити програму педагогічної освіти від переповнення інформативним матеріалом, внаслідок чого відносно стабільні кардинальні принципи та ідеї губляться в морс фактів. Відкриваються можливості давати студентам загальні педагогічні знання і вміння, формувати типові професійно-особистісні якості вчителя і якості, що відповідають тій чи іншій спеціальності.

У вітчизняній науці співіснують кілька концепцій компетентнісного підходу в педагогічній освіті: з акцентом на професійну діяльність (Н. В. Кузьміна), з позицій особистісної, персоніфікованої готовності фахівця (Е. І. Артамонова), з урахуванням загальнотеоретичного і предметного рівнів змісту педагогічної освіти ( В. В. Краєвський).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >