Сучасний стан російського страхового ринку

Щорічно страхові організації в промислово розвинених країнах акумулюють у вигляді страхових платежів приблизно 7-8% національного ВВП. У Російській Федерації страхові внески досягають тільки 1,5% ВВП. Історія Росії та світова практика показують, що страхування є суттєвою частиною фінансово-кредитного механізму, що сприяє розвитку ринкових відносин. Як і в інших країнах з ринковою економікою, в Російській Федерації страхову справу представлено безліччю різних за масштабами та формами організації страхових товариств. Діяльність цих численних компаній регулюється законодавчими актами, за невиконання яких страхові компанії несуть фінансову та кримінальну відповідальність.

Розвиток страхової справи немислимо без поєднання різних систем страхування - змішаного, акціонерного, кооперативного, взаємного та ін. При чіткому визначенні сфер кожної з цих систем, а також порядку їх взаємодії. Головним критерієм тут виступають інтереси страхувальників.

За характером страхових операцій все фірми, що функціонують на страховому ринку, незалежно від їх організаційно-правових форм можна розділити на дві групи. Першу групу складають страховики, які орієнтуються на проведення чи не всіх видів страхування. У рекламі багатьох страхових товариств підкреслюється, що вони проводять "всі види страхування", прагнучи набрати великий портфель укладених договорів. Другу трупу складають страхові товариства, які спеціалізуються на обмеженому наборі страхових операцій. Це, наприклад, суспільства медичного страхування, автострахування та деякі інші.

В основі більшості видів страхування, що проводяться страховими організаціями, покладені правила, що діяли раніше в системі державного страхування. Але є і відмінності як у змісті, організації страхових операцій, так і в умовах страхування. Найбільш поширеними видами страхування є: 1) страхування майна; 2) страхування вантажів; 3) страхування від нещасних випадків і хвороб; 4) страхування життя; 5) страхування засобів наземного транспорту; 6) медичне страхування.

Російський ринок страхових послуг як і раніше сильно монополізований. На частку 100 компаній припадає близько 60% надходжень, а на частку двох найбільших страховиків - СГ "Росгосстрах" і ВСАТ "Ингосстрах" - більше 25% зібраних страхових внесків. Темп зростання сумарної страхової премії приблизно відповідає рівню інфляції.

Характерною особливістю страхового ринку є істотне перевищення величини зібраної премії над обсягом виплат - середній рівень виплат становить близько 70,0%. Хоча за останній рік ця цифра зросла, поки вона непорівнянна із загальносвітовою рівнем, що досягає 90% і вище. По суті, російські страховики завищено оцінюють прийняті ризики і ймовірність настання страхових випадків. Висока частка залишається у розпорядженні підприємств надійшла страхової премії дозволяє не шукати варіанти дохідного і надійного розміщення та інвестування активів. Найчастіше страхові фірми вважають за краще через дочірні структури вкладати гроші в торгово-посередницькі операції. У діяльності багатьох страхових товариств було виявлено такі негативні моменти, як надмірна комерціалізація, високі тарифи, відсутність належного контролю за використанням коштів, станом балансів і страхових резервів. Деякі суспільства беруться за проведення всіх видів страхування, не маючи можливості забезпечити високу якість послуг. Особливо слід підкреслити, що страховики охоплюють не більше 10% потенційного ринку Росії.

Таким чином, при досить значних можливостях російського ринку страхових послуг потреби національної економіки і населення в якісних страхових послугах не задовольняються. Основний тягар витрат по ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф лягає на державний бюджет. Страхування поки не стало невід'ємною частиною ринку, що розвивається. Можливості національних страхових компаній відшкодовувати великі страхові ризики (екологічні, атомні, індустріальні, транспортні) залишаються низькими. Компанії не мають необхідного досвіду в проведенні цих видів страхування.

Можна відзначити ряд загальних недоліків в діяльності страхових фірм. Так, багато хто з них виявляються ненадійними партнерами, що пов'язано з недотриманням страхового законодавства, особливо з діяльністю недобросовісних страховиків, свідомо не виконують зобов'язань за страховими договорами. Відсутня розвинена страхова інфраструктура по розміщенню страхових ризиків серед кількох страхових організацій. Низка страхова культура.

Недострахування, або страхування майна не на повну вартість, становить одну з найбільш труднопреодолімих проблем страхового ринку. А це означає, що наявність страхового поліса не гарантує реального відшкодування понесеного страхувальником збитку.

Забезпечення надійної роботи страхових компаній є найбільш актуальною проблемою. Аналіз дозволяє виділити наступні причини прояви ненадійності страховиків.

 • 1) недостатність страхових резервів по відношенню до прийнятим зобов'язанням за договорами страхування, що призводить до збитків і втрати платоспроможності;
 • 2) низька ліквідність власних коштів (додаткового капіталу), розміщених переважно в об'єктах нерухомості, і незначний статутний капітал, що не забезпечують дотримання вимог до платоспроможності;
 • 3) неефективна інвестиційна політика, яка веде до виведення з прибуткового обороту або повної втрати частини страхових резервів і власних коштів і утворення дебіторської заборгованості;
 • 4) незбалансований страховий портфель, що поєднує підвищені ризики (аж до явних збитків) з відсутністю сучасних страхових продуктів і приводить до виплат, що перевищує очікувані, а також прогресуючого звуження страхового ринку.

Можна відзначити і такі причини недостатньої популярності страхування як у підприємців, так і серед населення: відсутність страхової культури, брак необхідних коштів і застосування страховими компаніями високих ставок страхових премій.

Для успішного розвитку страхової справи в ринкових умовах, підвищення його популярності серед населення і підприємницьких структур необхідна, з одного боку, його підтримка державою і діловими колами, вдосконалення нормативної бази, а з іншого - активізація діяльності самих страховиків шляхом застосування нових видів страхування за аналогією зі страховими ринками промислово-розвинених країн, проведення маркетингу, підвищення відповідальності та культури обслуговування страхувальників. При цьому слід мати на увазі, що поки ще обмежується допуск іноземних страховиків на російський ринок. При знятті таких обмежень і вступ Російської Федерації до Світової організації торгівлі вітчизняні страховики опиняться в жорстких конкурентних умовах і, якщо не подолають зазначені вище недоліки, навряд чи зможуть утримати свої страхові портфелі.

Подальший розвиток страхових організацій визначатиметься характером прийнятих законодавчих норм. В даний час більшість страхових фірм ще не набрало капітал, необхідний для повноцінної страхової діяльності, тому введення обмежень на мінімальну величину статутного капіталу і допуск іноземних страхових груп на російський ринок приведуть до відходу значної кількості фірм зі страхового ринку, а також сприятимуть монополізації страхової справи в великих страхових компаніях.

Як несприятливої тенденції слід відзначити появу численних "кишенькових" страхових компаній у складі фінансово-промислових груп. У керівників таких груп проявляється прагнення створити свою фінансову імперію: свій банк, свою страхову компанію. Платежі за страхування вони намагаються залишити в рамках цих груп, що суперечить самій ідеології страхової діяльності. Разом з тим на досягненні стійкості страхового ринку, мабуть, сприятливо позначиться створення об'єднань страховиків (пулів), зайнятих в одній або близьких за характером діяльності сферах страхування.

В умовах світової фінансової кризи розглянуті тенденції посилилися і з'явилися нові. Так, на думку головного експерта "Інтерфакс-ЦЕА" Анжели Долгополовой, світової фінансової кризи вже в 2008 р надав двоїсте вплив на бізнес російських страховиків. По-перше, сповільнилися темпи приросту внесків в таких видах страхування, як КАСКО, іпотечне страхування, страхування майна підприємств від вогневих та інших ризиків, ДМС. Падіння сукупних страхових внесків у 2009 році на тлі характерного для періоду кризи зростання числа страхових випадків стане жорсткою перевіркою правильності формування резервів російських страховиків. Далеко не всі компанії, особливо нарощувати свої страхові портфелі за рахунок демпінгу, зможуть пройти цю перевірку. По-друге, в результаті кризи відбулося знецінення активів, прийнятих у покриття резервів страховиків, що позначається на рентабельності як їх інвестицій, так і активів і власних коштів. За даними "Експерт РА" за III квартал 2008 р, сумарні збитки російських страховиків, які зібрали за підсумками дев'яти місяців 2008 р 55% ринкових внесків, склали 3,375 млрд руб.

2009 виявився найбільш складним для російських страховиків за останні кілька років. Динаміка ринку відповідала "помірно-песимістичним" сценарієм, продемонструвавши падіння обсягу зібраних премій (без урахування ОМС) на 7,5%; при цьому обсяг виплат, як і прогнозувалося аналітиками в кінці 2008 р, продовжував зростати, і але підсумками року виріс на 14%. З урахуванням премій по ОМС загальний обсяг зібраних премій показав зростання на 2,4%, обсяг виплат - на 17%.

Негативний тренд, що почався в IV кварталі 2008 р, коли страховий ринок відреагував на кризові явища, що відбувалися в економіці країни, практично нульовим приростом премій по відношенню до аналогічного періоду минулого року (+ 0,9%), продовжився в 2009 р Падіння зборів досягло свого максимуму в III кварталі 2009 р Незначне зростання страхових премій почався в IV кварталі 2009 р, поступово збільшуючись протягом першого півріччя 2010 р [1]

Дана ситуація неминуче позначилася на платоспроможності і фінансової стійкості досить великої кількості страховиків. Це компанії, що забезпечують здійснення страхових виплат за рахунок знову зібраних премій, що формують страхові резерви в недостатньому розмірі, а також інвестували кошти в малоліквідні активи. На тлі різкого падіння страхових зборів при незмінно зростаючих збитки ця група страховиків зіткнулася з нестачею коштів не тільки для здійснення страхових виплат, а й для забезпечення власної діяльності. Результатом стали необґрунтовані відмови у страхових виплатах, затримки у виплаті заробітної плати співробітникам. Відносно таких компаній ФССН Росії були застосовані наглядові санкції, аж до відкликання ліцензії. Процес виявлення та видалення з ринку неплатоспроможних страхових організацій продовжився і в першому півріччі 2010 року, коли багато страховиків, вже переживши період різкого скорочення страхових премій, виявилися нездатні виконати зобов'язання за раніше укладеними договорами.

В результаті підвищення якості контрольних заходів, здійснюваних ФССН Росії, кількість страхових організацій продовжило неухильно знижуватися: якщо на початку 2009 р їх було 671, то до кінця року - 595, а на кінець першого півріччя 2010 р - 562. У той же час зросла кількість страхових брокерів, ліцензування яких почалося лише в 2007 р на кінець 2009 р на ринку діяли 144 брокера, до кінця першого півріччя 2010 р їх кількість збільшилася до 157.

За офіційними даними Федеральної служби з фінансових ринків Російської Федерації за період 2011- 2012 рр. кількість зареєстрованих страховиків в єдиному державному реєстрі суб'єктів страхової справи зменшилася з 579 до 469, тобто зменшилася на 19%, або в 1,23 рази. Особливо помітно зменшилася кількість страхових організацій (без товариств взаємного страхування) за період 2011-2012 рр. - З 572 до 458, тобто на 20%, або в 1,25 рази. При цьому кількість товариств взаємного страхування збільшилася з 7 до 11, тобто на 57%, або в 1,6 рази. Ці зміни можна оцінювати позитивно, так як відбувається природний процес укрупнення за капіталом страхових організацій за рахунок зникнення страховиків з недостатнім капіталом для розвитку страхування. Помітне зростання кількості товариств взаємного страхування так само позитивний, так як це свідчить про розвиток кооперативного страхування без його суттєвого подорожчання, так як взаємне страхування як безприбуткове дешевше корпоративного (акціонерного) страхування.

За цей же період зменшилася кількість страховиків, від яких були отримані оперативні дані в електронній формі, з 527 до 450, тобто на 14,6%, або в 1,2 рази. При цьому збільшилася кількість страховиків, які не проводили страхові операції, з 3 до 7, тобто в 2,3 рази. Зате різко зменшилася кількість страховиків, які не уявляли статистичну звітність за формою № 1-С "Відомості про основні показники діяльності страхової організації за січень-грудень", з 49 до 12, тобто в 4,1 рази. Ці зміни також позитивні, так як пов'язані з укрупненням страхових організацій і зникненням дрібних страховиків.

Загальна сума страхових премій за всіма видами страхування за 2011-2012 рр. зменшилася з 1270,92 до 809,06 млрд руб., тобто на 36,3%, або в 1,6 рази. Більш помітно зменшилася загальна сума страхових виплат за всіма видами страхування з 890,37 до 369,44 млрд руб., Тобто на 58,5%, або в 2,4 рази. У відсотках до ВВП (в поточних цінах) загальна сума страхових премій і виплат за всіма видами страхування зменшилася на 1%, з 2,3 до 1,3% і з 1,6 до 0,6% відповідно (табл. 1.1). Ці зміни вже негативного характеру. Незважаючи на збільшення страхового поля за рахунок зростання ризикованості життєдіяльності та ведення бізнесу при загальній нестабільності, багато великих і небезпечні страхові ризики не страхуються належним чином російськими страховиками і експортуються на страхування за кордоном, особливо через фронтірованное страхування і участь іноземних страховиків в російських страхових суспільствах.

Негативно можна оцінити суттєве зменшення відсотка загальної суми страхових виплат в загальній сумі страхових премій за всіма видами страхування - з 70,0 до 45,7%, тобто в 1,5 рази. Це свідчить про те, що російські страховики прагнуть охопити страхуванням ризики зі зниженою вірогідністю настання страхового випадку та не виплачувати страхові суми за страховими випадками через реальної чи уявної недобросовісності страхувальників.

Таблиця 1.1

Характеристика страхових організацій за 2011 і 2012 р [2]

2011 р

2012 р

Кількість зареєстрованих страховиків в єдиному державному реєстрі суб'єктів страхової справи.

579

469

в тому числі:

кількість страхових організацій (без товариств взаємного страхування) кількість товариств взаємного страхування

 • 572
 • 7
 • 458
 • 11

Кількість страховиків, від яких були отримані оперативні дані в електронній формі,

527

450

в тому числі:

кількість страховиків, які не проводили страхові операції кількість страховиків, які

3

7

не уявляли статистичну звітність за формою № 1-С "Відомості про основні показники діяльності страхової організації за січень - грудень"

49

12

Загальна сума страхових премій за всіма видами страхування, млрд руб.

1270,92

809,06

Загальна сума страхових виплат за всіма видами страхування, млрд руб.

890,37

369,44

Загальна сума страхових виплат в% до загальної суми страхових премій за всіма видами страхування

70,0

45,7

ВВП в поточних цінах, млрд руб.

55 799,6

62 599,1

Загальна сума страхових премій за всіма видами страхування в% до ВВП

2,3

1,3

Загальна сума страхових виплат за всіма видами страхування в% до ВВП

1,6

0,6

Дані Федеральної служби державної статистики РФ дозволяють більш детально проаналізувати діяльність страхових організацій з 2005 по 2011 г. (табл. 1.2). Так, за ці сім років кількість всіх врахованих страхових організацій і організацій прямого страхування і перестрахування зменшилася майже в 2 рази (в 1,9 рази). Особливо значно зменшилася кількість організацій перестрахування - з 42 до 17, тобто в 2,5 рази, а кількість організацій прямого страхування зменшилася незначно - з 289 до 168, тобто тільки в 1,7 рази. Ці зміни можна характеризувати з позитивної сторони, так як відбувається укрупнення страхових організацій і зникнення дрібних страховиків, особливо в перестрахуванні, де необхідний значний капітал для його здійснення.

Скорочення числа філій страхових організацій в період з 2005 по 2011 р - з 5038 до 4332, тобто в 1,2 рази, - можна оцінити як з негативної, так і з позитивної сторони. Дане скорочення негативно через концентрацію філій навколо зменшує числа вигідних об'єктів страхування при загальному стисканні ємності страхового ринку по платоспроможному попиту, а позитивно - через розвиток інформаційних технологій в аквізиції та інкасації, коли одним і тим же філією страхової організації охоплюється страхуванням більший простір страхового поля.

Оцінки зміни чисельності страхових агентів також неоднозначні. Зменшення середньооблікової чисельності страхових агентів (без сумісників і працівників несписочного складу) до 67 218 до 35 099 чоловік, тобто в 1,9 рази, можна оцінювати негативно, так як згортається мережа страхового обслуговування об'єктів страхування на великих територіях. А найзначніше зменшення середньої чисельності страхових агентів-сумісників з 8460 до 1126 осіб, тобто в 7,5 рази, потрібно оцінювати позитивно. Це зменшення свідчить про поступове зникнення непрофесійних страхових агентів на користь професійних страхових агентів, спеціалізованих тільки на страхування без суміщення страховою діяльністю з іншими видами діяльності. На цьому тлі зменшень чисельності агентів помітне зростання середньої чисельності страхових агентів, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, з 128 691 до 162 561 чоловік, тобто в 1,3 рази, говорить про розвиток професійного спеціалізованого страхового посередництва так необхідного для обслуговування об'єктів страхування на великих територіях Росії.

Помітне збільшення статутного капіталу страхових організацій - з 142 042,1 до 177 860,3 млн руб., Тобто на 25,2%, або в 1,25 рази, можна однозначно оцінювати позитивно, так як зростання статутного капіталу сприяє прийняттю більшого числа російських ризиків на страхування і підвищує ступінь покриття страхових збитків але страховій виплаті.

Також однозначно позитивно можна оцінювати істотне збільшення страхової суми за укладеними договорами з 107 945,4 до 370 384,2 млрд руб., Тобто в 3,4 рази, так як це свідчить про зростання вартості страхових ризиків по страхової вартості об'єктів страхування, страхових збитків і страхової відповідальності російських страховиків. Страхова сума за кожним укладеним договором грає роль межі страхової відповідальності страховика але страховими виплатами.

Стагнацію кількості укладених договорів страхування з 138,1 до 133,2 млн руб., Тобто зменшення на 3,6%, можна оцінити тільки негативно, так як це свідчить про відсутність істотного зростання числа страхувальників як фізичних, так і юридичних осіб. Потенційно кількість страхувальників і договорів з ними повинно зростати, але страховий ринок визнає тільки платоспроможний попит, а він низький на фоні високих ставок страхових премій і тарифів. Стиснення і придушення платоспроможного попиту на російському страховому ринку не дозволяє помітно збільшити кількість укладених договорів страхування.

Таблиця 1.2

Характеристика страхових організацій [3]

2005 р

2008 р

2009 р

2010 р

2011 р

Кількість врахованих страхових організацій (на кінець року), одиниць

983

777

693

600

514

в тому числі здійснювали:

пряме страхування

289

241

226

191

168

пряме страхування і перестрахування

652

509

442

387

329

тільки перестрахування

42

27

25

22

17

Число філій страхових організацій

5038

5443

5213

4567

4332

Статутний капітал, млн руб.

142 042,1

158 722,0

150 687,1

185 145,3

177 860,3

Середньооблікова чисельність страхових агентів (без сумісників і працівників несписочного складу), людина

67 218

20 346

28 736

29 355

35 099

Середня чисельність страхових агентів, прийнятих на роботу за сумісництвом з інших організацій, людина

8460

2385

2012

893

1126

Середня чисельність страхових агентів, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, людина

128 691

191 777

194 457

176 413

162 561

Кількість укладених договорів страхування, млн

138,1

157,8

120,0

128,1

133,2

Страхова сума за укладеними договорами, млрд руб.

107 945,4

196 258,1

216 739,2

332 802,1

370 384,2

Страхові премії (внески) - всього, млн руб.

506 151,1

954 754,2

979 099,3

1 036 677,0

1 269 762,8

з них премії (внески), за договорами, укладеними з нерезидентами

6525,2

6985,4

6070,8

5206,1

4743,2

Виплати за договорами страхування - всього, млн руб.

308 484,4

633 233,6

739 908,1

774 830,6

902 205,7

з них виплати нерезидентам

4077,4

2810,7

3156,4

2754,8

1819,6

Виплати за договорами страхування в% до зібраних страхових премій (внесків)

60,9

66,3

75,6

74,7

71,1

ВВП в поточних цінах, млрд руб.

21 609,8

41 276,8

38 807,2

46 308,5

55 799,6

Страхові премії (внески) у% до ВВП

2,34

2,31

2,52

2,24

2,28

Виплати за договорами страхування в% до ВВП

1,43

1,53

1,91

1,67

1,62

Збільшення страхових премій і виплат за договорами страхування можна неоднозначно оцінити з позиції страховиків і страхувальників. Для страховиків випереджаюче зростання страхових виплат над зростанням страхових премій, в 2,9 рази зростання страхових виплат і в 2,5 рази зростання страхових премій, є негативним, так як ця тенденція побічно свідчить про збільшення частоти страхових випадків, за якими страховики зобов'язані робити страхові виплати. При цьому виплати за договорами страхування у відсотках до зібраних страхових премій (внесків) склали 71,1%, що передбачає постійне збільшення страхових резервів для великих виплат при зростанні частоти страхових випадків. Фінансовий криза 2008 р сприяв збільшенню цього показника до 75,6% в 2009 р (див. Табл. 1.2). Останнє при недостатності страхових резервів і недостатню розвиненість перестрахування може знизити рентабельність страхових операцій і підірвати збалансованість страхового портфеля у російських страховиків.

З точки зору страхувальників позитивно те, що здійснюється випереджаюче зростання страхових виплат над зростанням страхових премій, так як збільшення частоти страхових випадків сприяє поверненню раніше сплаченої страхової премії у вигляді страхової виплати для окремого страхувальника, а не тільки повернення за сукупністю страхувальників по страховому портфелю страховика. Але якщо при зростанні частоти страхових випадків збільшується вартість збитків по цих випадках, то при домінуванні неповного майнового страхування зі страховою франшизою російським страхувальникам доведеться все більше відволікати кошти з обороту для самострахування непокритою частини страхового збитку.

Поглиблену характеристику діяльності страхових організацій дозволяє дати аналіз фінансових результатів їх діяльності за 2005-2011 рр. за даними Федеральної служби державної статистики РФ (табл. 1.3). За цими даними можна прийти до наступних висновків:

 • - Частка прибуткових організацій в загальній кількості страхових організацій практично стабільна і тримається на рівні 84-85% (84,9% у 2005 році і 85,6% в 2011 р), зміни відбулися тільки в 2008 році, під час фінансового кризи частка прибуткових організацій падає до рівня 80,2%, але потім в 2009 р різко зростає до рівня 86,9%, так як в їх числі страхові компанії, які успішно нарощують необхідний власний капітал і страхові резерви, використовують сострахование і перестрахування для підтримки рентабельності страхових операцій, своєї фінансової стійкості та збалансованості своїх страхових портфелів на тлі посилення дії російських ризиків;
 • - Прибуток прибуткових організацій збільшилася з 29,7 до 45,2 млрд руб., Тобто в 1,5 рази, виключаючи 2008 року, коли прибуток в умовах фінансової кризи знизилася з 29,3 млрд руб. у 2007 році до 23,5 млрд руб. в 2008 р, тобто в 1,25 рази. Але вже в 2009 р їх прибуток збільшився з 23,5 до 36,4 млрд руб., Тобто в 1,6 рази. Це говорить про успішне нарощуванні прибутку з урахуванням фінансової кризи;
 • - Частка збиткових організацій в загальній кількості страхових організацій тримається на рівні 13-15% (15,1% у 2005 році і 14,4% в 2011 р), помітні зміни відбулися тільки в 2008 році, під час фінансової кризи частка збиткових організацій зростає до рівня 19,8%, але потім в 2009 р різко знижується до рівня 13,1%, так як в їх числі страхові компанії, яким бракує необхідного власного капіталу і страхових резервів для підтримки довгострокової рентабельності страхових операцій при посиленні дії російських ризиків;
 • - Збиток збиткових організацій збільшився з 0,9 до 3,0 млрд руб., Тобто в 3,3 рази, виключаючи 2008-2009 рр. Тоді збиток в умовах фінансової кризи збільшився з 3,0 млрд руб. у 2007 році до 11,8 млрд руб. в 2008 р, тобто майже в 4 рази, а потім - до 37,5 млрд руб. в 2009 р, тобто ще збільшується в 3,2 рази. Тільки в 2006-2007 рр. і в 2010- 2011 рр. збиток збиткових організацій знижується з 4,0 до 3,0 млрд руб., тобто в 1,3 рази. Це говорить про негативну залежності від фінансового середовища і не завжди вдалі спроби знизити зростання збитковості;
 • - Дебіторська заборгованість збільшується з 108,0 до 178,3 млрд руб., Тобто в 1,65 рази. При цьому прострочена дебіторська заборгованість збільшується з 0,7 до 5,4 млрд руб., Тобто в 7,7 рази, а її частка в усій дебіторської заборгованості зростає з 0,7 до 3,0%. Найвищого значення дебіторська заборгованість сягає в 2010 - 201,9 млрд руб., В порівнянні з докризовим 2007 р вона збільшується в 1,4 рази. Потім знижується до 178,3 млрд руб. в 2011 р, тобто на 11,7%. Це говорить про недостатній платоспроможний попит, нестачі поточних доходів і заощаджень страхувальників при зростанні потреб у страховому захисті при нестачі середнього класу як основного споживача страхових послуг;
 • - Кредиторська заборгованість збільшується з 71,5 до 96,9 млрд руб., Тобто в 1,4 рази. При цьому прострочена кредиторська заборгованість зменшується з 0,5 до 0,4 млрд руб., Тобто в 1,25 рази, а її частка у всій кредиторської заборгованості зменшується з 0,7 до 0,4%. Найвищого значення кредиторська заборгованість сягає при фінансовій кризі 2008 року - 112,6 млрд руб., В порівнянні з докризовим 2007 року вона незначно збільшується - на 8,1%. Потім знижується протягом 2009-2011 рр. на 13,9%. Це говорить про підтримку платоспроможності і помірно-консервативної політики запозичень російських страховиків.

Таблиця 1.3

Фінансові результати діяльності страхових організацій, млрд руб. [4]

2005 р

2006 р

2007 р

2008 р

2009 р

2010 р

2011 р

прибуток

прибуткових

організацій

29,7

34,5

29,3

23,5

36,4

42,1

45,2

Частка прибуткових організацій в загальній кількості страхових організацій,%

84,9

83,2

86,7

80,2

86,9

85,8

85,6

Збиток збиткових організацій

0,9

4,0

3,0

11,8

37,5

4,0

3,0

Частка збиткових організацій в загальній кількості страхових організацій,%

15,1

16,8

13,3

19,8

13,1

14,2

14,4

Дебіторська заборгованість (на кінець періоду)

108,0

118,4

144,6

183,2

184,0

201,9

178,3

з неї прострочена

0,7

1,4

1,2

1,0

3,2

3,8

5,4

Кредиторська заборгованість (на кінець періоду)

71,5

75,5

103,4

112,6

105,7

101,5

96,9

з неї прострочена

0,5

0,7

0,3

0,3

0,8

0,3

0,4

Ще більш показовим є аналіз страхових премій і виплат з добровільних видів страхування. Так, за даними Федеральної служби з фінансових ринків Російської Федерації за період 2011-2012 рр. (Табл. 1.4 і 1.5) в процентах до загальної суми страхових премій і виплат домінує страхування майна, а потім особисте страхування (крім страхування життя) і страхування життя. При цьому за часткою страхових виплат в зібраних страхових преміях особисте страхування (крім страхування життя) витіснило страхування майна і страхування життя на друге і третє місця. Останнє можна пояснити тим, що у нещасних випадків в життєдіяльності росіян більш висока частота прояву, ніж у майнових збитків. Останнє місце займає страхування підприємницьких та фінансових ризиків, так як високі по частоті виникнення і розміру збитку російські підприємницькі та фінансові ризики відлякують російських страховиків від їх страхування, особливо при недостатності страхового капіталу і страхових резервів.

Аналіз по страхових премій і виплат обов'язкових видів страхування за період з 2011 по 2012 р дозволяє зробити наступні висновки:

 • - Обов'язкове страхування домінує над добровільним страхуванням, що неприпустимо, так як обов'язкове страхування є неринковим і неконкурентним страхуванням, а це заважає російським страховикам бути підприємцями в страховій справі, особливо в сфері впровадження нових видів добровільного страхування для розвитку страхового захисту;
 • - Домінування обов'язкових видів страхування в страхових портфелях російських страховиків небезпечно для них тим, що високий розмір зібраної страхової премії супроводжується високим розміром страхових виплат, тільки ОСАГО рятує тим, що у цього виду обов'язкового страхування знижений питома вага страхових виплат в зібраної страхової премії (54, 4% в 2011 р і 52,7% в 2012 р);

Таблиця 1.4

Загальні відомості про страхові премії і виплати в 2011 р [5]

види страхування

2011 р

Страхові премії

Страхові виплати

виплати

У%

до страхових премій

млрд.

руб.

в%

до загальної суми

У%

до періоду попереднього року

млрд

руб.

в %

до загальної суми

У%

до періоду попереднього року

Страхування життя

34,7

2,7

153,0

7,66

0,9

96,0

22,1

Особисте страхування (крім страхування життя)

145,58

11,5

118,4

81,25

9,1

112,2

55,8

Страхування майна

333,21

26,3

119,1

146,38

16,5

98,4

43,9

Страхування відповідальності

27,33

2,2

100,3

3,68

0,4

125,6

13,5

Страхування підприємницьких та фінансових ризиків

12,03

0,9

146,7

1,48

0,2

54,6

12,3

Разом з добровільних видів страхування

552,85

43,6

119,9

240,45

27,1

102,4

43,5

ОСАГО

103,3

8,1

112,4

56,2

6,3

100,5

54,4

Обов'язкове страхування (крім обов'язкового медичного страхування і ОСАЦВ)

7,51

0,6

108,5

6,49

0,7

94,8

86,4

Введення обов'язкового медичного страхування

604,19

47,7

124,2

585,25

65,9

122,9

96,9

Разом з обов'язкових видів страхування

715,00

56,4

122,2

647,94

72,9

120,2

90,6

Разом з добровільних обов'язкових видів страхування

1267,85

100,0

121,2

888,39

100,0

114,8

70,1

Таблиця 1.5

Загальні відомості про страхові премії і виплати в 2012 р [6]

види страхування

2012 р

Страхові премії

Страхові виплати

Виплати в %

до страхових премій

млрд.

руб.

в%

до загальної суми

У%

до періоду попереднього року

млрд

руб.

в%

до загальної суми

У%

до періоду попереднього року

Страхування життя

53,82

6,7

153,8

13,35

3,6

172,5

24,8

Особисте страхування (крім страхування життя)

182,41

22,5

123,7

91,81

24,9

111,6

50,3

Страхування майна

373,15

46,1

111,4

181,04

49,0

122,9

48,5

Страхування цивільної відповідальності

29,95

3,7

108,0

5,31

1,4

144,3

17,7

Страхування підприємницьких та фінансових ризиків

19,79

2,5

160,1

2,06

0,6

136,4

10,4

Разом з добровільних видів страхування

659,12

81,5

118,2

293,57

79,5

121,1

44,5

ОСАГО

121,21

15,0

116,9

63,92

17,3

113,3

52,7

Обов'язкове страхування (крім обов'язкового медичного страхування і ОСАЦВ)

28,73

3,5

381,0

11,95

3,2

184,1

43,6

Разом з обов'язкових видів страхування без ОМС

149,94

18,5

134,8

75,87

20,5

120,6

50,6

Разом з добровільних обов'язкових видів страхування без ОМС

809,06

100,0

121,0

369,44

100,0

121,0

45,7

- Серед видів обов'язкового страхування стійко і з економічної точки небезпечно домінує обов'язкове медичне страхування, високий розмір зібраної страхової премії супроводжується високим розміром страхових виплат, страхові виплати в зібраної страхової премії склали в 2011 р 96,9%, що здатне підірвати рентабельність і фінансову стійкість страхових операцій у компаній медичного страхування при недостатності страхових резервів.

Дані Федеральної служби державної статистики РФ дозволяють зробити більш детальний аналіз структури страхових премій та виплат за 2005-2011 рр. (Табл. 1.6) і прийти до наступних додаткових висновків:

 • - За розміром зібраної страхової премії домінування добровільного страхування заміщається домінуванням обов'язкового страхування (60% у 2005 році і 42,9% в 2011 р), так як держава все більше привертає приватних страховиків до обов'язкового страхування та обов'язкове страхування привертає приватних страховиків більш легким збором страхової премії;
 • - За розміром виплат посилюється домінування обов'язкового страхування (53,7% у 2005 році і 73,1% в 2011 р), так як загострюється дію системних ризиків, особливо соціальних;
 • - Серед добровільного страхування за розміром зібраної страхової премії домінує майнове страхування (40,5% у 2005 році і 29,0% в 2011 р), хоча ступінь домінування зменшилася через обов'язкового страхування, так як це саме освоєний традиційне страхування у російських страховиків, а майнові ризики краще піддаються страхуванню;
 • - В добровільному страхуванні за розміром зібраної страхової премії особисте страхування (19,5% в 2005 р і 14,0% в 2011 р) перемістилося з третього на друге місце, потіснивши страхування майна юридичних осіб (24,1% в 2005 р . і 13,5% в 2011 р), так як посилилося дію соціальних ризиків в життєдіяльності росіян, зросла потреба в їх страхування;
 • - Серед добровільних видів страхування за розміром зібраної страхової премії на останніх місцях страхування підприємницьких та фінансових ризиків (2,0% в 2005 р і 0,9% в 2011 р) і страхування відповідальності (3,1% в 2005 р і 2,3% в 2011 р). Так як нетиповий підвищений характер дії цих ризиків але частоті і розміром збитків відлякує російських страховиків від їх страхування при недостатності страхового капіталу;
 • - Серед обов'язкового страхування за розміром зібраної страхової премії домінують особисте страхування (28,9% у 2005 році і 48,7% в 2011 р) та медичне страхування (27,9% у 2005 році і 48,1% в 2011 м), а потім вже майнове страхування (11,1% в 2005 р і 8,3% в 2011 р), страхування відповідальності (10,9% в 2005 р і 8,3% в 2011 р) і ОСАГО (10,9% у 2005 році і 8,3% в 2011 р). Так як ці види обов'язкового страхування автоматично за підвищеними тарифами охоплюють найбільша кількість об'єктів і суб'єктів страхування і привабливі для приватних страховиків більш легким збором страхової премії;
 • - Серед обов'язкових видів страхування за розміром зібраної страхової премії на останньому місці страхування від нещасних випадків і хвороб (1,0% в 2005 р і 0,6% в 2011 р) на тлі середньої позиції добровільного страхування від нещасних випадків і хвороб ( 3,7% у 2005 році і 3,6% в 2011 р). Це пояснюється тим, що цей вид страхування найчастіше всередині змішаного і комбінованого особистого і медичного страхування, страхування життя, тому як окремий самостійний вид страхування незначний;
 • - Серед добровільного страхування за розміром страхових виплат домінування особистого страхування (31,1% у 2005 році і 10,0% в 2011 р) заміщається домінуванням майнового страхування (15,2% у 2005 році і 16,9% в 2011 м) і страхування майна громадян (8,4% в 2005 р і 10,4% в 2011 р). При цьому особисте страхування переміщається з першого на третє місце. Останнє пов'язано з тим, що обов'язкове особисте страхування витісняє добровільне, а для розвитку в добровільній формі не вистачає зростання середнього класу серед росіян як страхувальників;
 • - Серед добровільних видів страхування але розміром страхових виплат на останніх місцях страхування відповідальності (0,4% в 2005 р і 0,4% в 2011 р) і страхування підприємницьких та фінансових ризиків (0,5% в 2005 р і 0 , 1% в 2011 р). При цьому в 2011 р страхування підприємницьких та фінансових ризиків зайняло останнє місце. Так як ризики цих видів страхування відлякують російських страховиків і ці види страхування найменш розвинені в російській практиці;
 • - Серед обов'язкового страхування за розміром страхових виплат домінують особисте страхування (44,4% у 2005 році і 66,7% в 2011 р) та медичне страхування (43,0% у 2005 році і 66,0% в 2011 р .), а потім вже майнове страхування (9,3% в 2005 р і 6,4% в 2011 р), страхування відповідальності (9,1% в 2005 р і 6,4% в 2011 р) і ОСАГО (9,0% в 2005 р і 6,4% в 2011 р). Так як посилилося дію системних ризиків, особливо соціальних ризиків в життєдіяльності росіян;
 • - Серед обов'язкових видів страхування за розміром страхових виплат на останньому місці страхування від нещасних випадків і хвороб (1,4% в 2005 р і 0,7% в 2011 р) на тлі такої ж низької позиції добровільного страхування від нещасних випадків і хвороб (1,6% у 2005 році і 0,9% в 2011 р). Це пояснюється тим, що цей вид окремо від комбінації з особистим страхуванням незначний.

Структура страхових премій і виплат має регіональні особливості по федеральних округах. Аналіз даних Федеральної служби з фінансових ринків Російської Федерації за 2011-2012 рр. (Табл. 1.6 і 1.7) показав, що:

 • - На першому місці Центральний федеральний округ, більше половини всіх страхових премій (56,1% в 2011 р і 56,4% в 2012 р) і виплат (53,5% в 2011 р і 55,7% в 2012 м), так як тут зосереджені найбільша кількість страхових об'єктів і платоспроможних страхувальників;
 • - На останньому місці стійко Північно-Кавказький федеральний округ, найменший обсяг у відсотках до загальної суми зібраних страхових премій (1,2% в 2011 р і в 2012 р) і здійснених виплат (1,0% в 2011 р і 1,1% в 2012 р). Тут, незважаючи на високі ризики і необхідність їх страхування, зосереджено найменша кількість платоспроможних страхувальників, значне число ризиків не є страховими і страхуються через домінування політичних і моральних ризиків;
 • - Друге місце стійко займає Поволжский федеральний округ, за обсягом у відсотках до загальної суми зібраних страхових премій (12,6% в 2011 р і 12,2% в 2012 р) і здійснених виплат (13,3% в 2011 р і 12,6% в 2012 р) через значної кількості страхових об'єктів і платоспроможних страхувальників;
 • - Третє місце зайняв Північно-Західний федеральний округ, за обсягом у відсотках до загальної суми зібраних страхових премій (10,1% в 2011 р і 9,9% в 2012 р) і здійснених виплат (12,4% в 2011 р . і 10,9% в 2012 р) через трохи меншої кількості страхових об'єктів і платоспроможних страхувальників. За ним на четвертому місці слід Уральський федеральний округ але тих же причин;
 • - За величиною страхових виплат у відсотках до зібраних страхових премій небезпечно домінують: Північно-Західний федеральний округ (перше місце - 56,1% в 2011 р і 50,2% в 2012 р); Уральський федеральний округ (друге місце - 51,7% в 2011 р і 47,4% в 2012 р); Приволзький федеральний округ (третє місце - 51,7% в 2011 р і друге місце - 47,4% в 2012 р); Південний федеральний округ (п'яте місце - 43,4% в 2011 р і третє місце - 47,3% в 2012 р). Останнє місце зайняв Далекосхідний федеральний округ (34,7% в 2011 р і 31,9% в 2012 р). Відбувається сприятливе повсюдне зниження частки виплат у величині страхових премій, виключаючи Південний (з 43,4 до 47,3%) і Північно-Кавказький (з 38,5 до 39,2%) федеральні округи, де поки нс небезпечно посилюється частота страхових випадків і зростають виплати по страхуються ризиків.

Якщо визначати обсяг страхових премій і виплат у відсотках до валового регіонального продукту в поточних цінах, то в 2011 р на першому місці також залишився Центральний федеральний округ (2,3% і 1,0%). Друге місце зайняв Північно-Західний федеральний округ (1,43% і 0,8%), третє місце - Приволзький федеральний округ (1,2% і 0,58%), поруч на четвертому місці - Південний федеральний округ (1,1 % і 0,48%), а на останньому місці - Далекосхідний федеральний округ (0,55% і 0,19%).

Ця диференціація між регіонами показує внесок страхування в виробництво валового регіонального продукту і може служити відносним показником рівня регіонального розвитку страхування. Так, незважаючи на значні абсолютні показники страхових премій і виплат, рівень регіонального розвитку виявився зниженим у Уральського (0,75% і 0,39%) і Сибірського федеральних округів (0,85% і 0,37%), а у Північно Кавказького (0,76 і 0,29%) не найнижчий.

Страхові премії та виплати (крім обов'язкового медичного страхування) по федеральних округах за 2011 р [2]

Найменування

Страхові премії

виплати

виплати

У%

до страхових премій

млрд

руб.

в %

до загальної суми

в% до валового регіонального продукту

млрд

руб.

в %

до загальної суми

в% до валового регіонального продукту

Центральний федеральний округ

372,51

56,1

2,3

162,15

53,5

1,0

43,5

Північно-Західний федеральний округ

67,16

10,1

1,43

37,7

12,4

0,8

56,1

Південний федеральний округ

30,28

4,6

1,1

13,14

4,3

0,48

43,4

Приволзький федеральний округ

83,87

12,6

1,2

40,25

13,3

0,58

47,9

уральский Федеральний округ

47,1

7,1

0,75

24,36

8,1

0,39

51,7

Сибірський федеральний округ

40,85

6,2

0,85

17,63

5,8

0,37

43,2

Далекосхідний федеральний округ

13,79

2,1

0,55

4,78

1,6

0,19

34,7

Північно-Кавказький федеральний округ

8,1

1,2

0,76

3,12

1,0

0,29

38,5

Разом по федеральних округах

663,66

100,0

1,47

303,13

100,0

0,67

45,7

Таблиця 1.7

Страхові премії та виплати (крім обов'язкового медичного страхування) по федеральних округах за 2012 рік [2]

Найменування

Страхові премії

виплати

Виплати в %

до страхових премій

млрд

руб.

в %

до загальної суми

в% до валового регіонального продукту

млрд

руб.

в %

до загальної суми

в% до валового регіонального продукту

Центральний федеральний округ

455,94

56,4

121,4

205,88

55,7

126,0

45,2

Північно-Західний федеральний округ

80,33

9,9

118,0

40,36

10,9

106,5

50,2

Південний федеральний округ

37,49

4,6

123,2

17,72

4,8

133,6

47,3

Приволзький федеральний округ

98,43

12,2

116,4

46,62

12,6

115,1

47,4

уральский Федеральний округ

58,73

7,3

124,7

27,85

7,5

113,8

47,4

Сибірський федеральний округ

51,23

6,3

123,6

21,7

5,9

121,1

42,4

Далекосхідний федеральний округ

16,83

2,1

121,5

5,36

1,5

111,4

31,9

Північно-Кавказький федеральний округ

10,08

1,2

126,6

3,95

1,1

125,8

39,2

Разом по федеральних округах

809,06

100,0

121,0

369,44

100,0

121,0

45,7

Найбільшими зарубіжними перестрахувальними товариствами були Мюнхенське перестрахувальне товариство (Munich Reinsurance), Швейцарське перестрахувальне товариство (Swiss Re Group), Employers Reinsurance Corporation, Assicurazioni Generali, General Reinsurance Co., Cologne Reinsurance Co., Hannover / Eisen & Stahl Re; Societe Commerciale de Reassurance і ін.

Ренкінги [9] страхових і перестрахувальних компаній за основними показниками, за активами, чистого прибутку і власних коштів та ін. За перше півріччя 2008 р можна подивитися на сайті рейтингового агентства "Експерт РА" (raexpert.ru/ratings/insurance_rank/msfo_first/ ).

 • [1] Доповідь про розвиток страхового ринку Росії в 2009 р - першому півріччі 2010 р .: матеріал ФССН Росії. М., 2010. С. 4-5.
 • [2] Див. Офіційний сайт Федеральної служби з фінансових ринків Російської Федерації. URL: fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics
 • [3] Див. Офіційний сайт Федеральної служби державної статистики РФ. URL: wwvv.gks.ru/free_doc/new_site/fmans/fin4 l.htm
 • [4] Див. Офіційний сайт Федеральної служби державної статистики РФ. URL: gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin41.htm
 • [5] Див. Офіційний сайт Федеральної служби з фінансових ринків Російської федерації. URL. fcsm.ru/ ru / contributors / insurance_industry / statistics
 • [6] Див. Офіційний сайт Федеральної служби з фінансових ринків Російської Федерації. URL: fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry / statistics
 • [7] Див. Офіційний сайт Федеральної служби з фінансових ринків Російської Федерації. URL: fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics
 • [8] Див. Офіційний сайт Федеральної служби з фінансових ринків Російської Федерації. URL: fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics
 • [9] Ренкінг (від англ. To rank - ранжувати) - таблиця, вибудувана на основі чітко заданого критерію, що має кількісне вираження.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >