Цикл життя ризику

У процесі свого розвитку ризик проходить кілька стадій (рис. 3.1).

На першій стадії відбувається свого роду зародження ризикової ситуації, коли необхідно зайнятися плануванням і аналізом наступних дій для досягнення бажаного результату. Можна припустити, що на цьому етапі зароджується ризик цінності ідеї, перспективи думки: саме тут необхідно постаратися дати відповідь про доцільність реалізації задуманої інвестиційної ідеї. Дана стадія є найбільш відповідальною при управлінні ризиком, так як тут визначається перспектива якості ризику.

Друга стадія - це власне наявність (поява) фактичного ризику. Тут, як правило, контролюють поточну ситуацію, що складається, а при необхідності керують нею і координують її (контроль за поточним якістю ризику). Дана стадія є основною при втіленні наших ідей і дій: тут безпосередньо на практиці ми застосовуємо все те, що задумано на першій стадії.

Третя стадія є підсумком, який склався в результаті комплексу наших дій на перших двох етапах. На даній стадії ризик припиняє своє існування. У той же час стає можливий (і необхідний) широкий

стадії ризику

Мал. 3.1. стадії ризику

аналіз всієї ситуації в цілому задля вдосконалення методів планування і управління подібної ризикової обстановкою в майбутньому, враховуючи весь цикл життя ризику з метою збільшення ступеня отримання бажаного результату (поліпшення якості ризику).

Зазначені стадії формують повний цикл ризику, а його результат дозволяє визначити якість ризику. Ця якість може бути позитивним при позитивному результаті ризику і негативним при зворотній ситуації. Виходячи із зазначеного, під якістю ризику слід розуміти очікуваний результат ризикової ситуації.

Класифікація невизначеностей

З точки зору ймовірності випадання подій невизначеність можна поділити на три види: повна невизначеність; повна визначеність; часткова невизначеність.

Повна невизначеність характеризується близькою до нуля прогнозованість Р настання події, що математично виражається співвідношенням

де t - час.

Повна визначеність - це абстрактне поняття, коли ймовірність настання події дорівнює 100%. Повної визначеності відповідає близька до одиниці прогнозованість подій, тобто

де - кінцеве час прогнозування події.

Це можливо насамперед в тих випадках, коли при вирішенні завдання в умовах невизначеності визначається з якоюсь імовірністю оптимальне рішення і з заздалегідь відомою ймовірністю (зазвичай рівний 0,9-0,99) знаходиться довірчий прогнозований інтервал, що дозволяє прогнозувати не тільки свою стратегію на ринку, але і "поведінка" ринку, тенденції його розвитку і т.п.

Часткова невизначеність відповідає таким подіям, прогнозованість яких лежить в межах від нуля до одиниці, що визначається нерівністю

За чинників виникнення невизначеності поділяються на економічні (комерційні), політичні, соціальні та їх проміжні модифікації (рис. 3.2). Економічні невизначеності обумовлені несприятливими змінами в економіці. До такого роду невизначеностей відносяться невизначеність ринкового попиту, слабка передбачуваність ринкових цін, невизначеність ринкової пропозиції, недостатність інформації про дії конкурентів і т.п. Політичні невизначеності обумовлені зміною політичної обстановки, що впливає на підприємницьку діяльність. Соціальні невизначеності обумовлені змінами демографічної ситуації, переваг і моральних установок населення, що впливають на інвестиційну діяльність. Ці види невизначеності пов'язані між собою, і часто на практиці їх досить важко розчленувати.

Природна невизначеність описується сукупністю чинників, серед яких можуть бути кліматичні, погодні умови, різного роду перешкоди (атмосферні, електромагнітні та ін.).

Невизначеність зовнішнього середовища - це ще один вид невизначеності. При економічному аналізі підприємницької діяльності вводяться поняття зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу. Внутрішнє середовище включає фактори, обумовлені діяльністю самого підприємця і його контактами. Зовнішнє середовище представлена факторами, які не пов'язані безпосередньо

види невизначеностей

Мал. 3.2. види невизначеностей

з діяльністю підприємця і мають більш широкий соціальний, демографічний, політичний і інший характер.

Особливий вид невизначеності має місце при наявності конфліктних ситуацій, як ініціатори яких можуть виступати стратегія і тактика осіб, що беруть участь в тому чи іншому конкурсі; дії конкурентів; цінова політика олигополистов і т.п.

Відокремлену групу складають ситуації, в яких розглядаються проблеми незбіжних інтересів і багатокритеріального вибору оптимальних рішень в умовах невизначеності. Наявність невизначеностей значно ускладнює процес вибору оптимальних рішень і може привести до непередбачуваних результатів. Політика вибору ефективних рішень без урахування неконтрольованих факторів у багатьох випадках призводить до значних втрат економічного, соціального та іншого змісту.

За часом виникнення невизначеності диференціюються на ретроспективні, поточні і перспективні. Необхідність враховувати фактор часу при оцінці економічної ефективності прийнятих рішень обумовлена тим, що як ефект, так і витрати можуть бути розподілені в часі. Рівні за величиною витрати, по-різному розподілені в часі, забезпечують різний корисний результат того чи іншого виду (економічний, соціальний та ін.).

Що відбуваються в російській економіці зміни створюють високий ризиковий фон для країни в цілому і для окремих підприємств і організацій зокрема. Трансформаційні процеси в Росії почалися в умовах політичної та економічної нестабільності, невідповідності старих законів реаліям життя і слабкою опрацьованості нової юридичної бази. Результатом стала поява і подальший розвиток ряду факторів, що зробили негативний вплив на хід реформування економіки в цілому і фінансово-комерційної сфери зокрема. Особливе вплив такий хід подій надав на рівень ризиків в економіці країни. Це важливо, бо рівень невизначеності в тій чи іншій країні в значній мірі впливає на її інвестиційний і загальний діловий клімат.

На нашу думку, при оцінці господарської і інвестиційної діяльності найбільш істотними рекомендуються такі види непевності.

  • 1) невизначеність, пов'язана з нестабільністю економічного законодавства і поточної економічної ситуації, умов інвестування і використання прибутку;
  • 2) невизначеність, пов'язана із зовнішньоекономічними зв'язками (можливість введення обмежень на торгівлю і постачання, закриття кордонів тощо);
  • 3) невизначеність політичної ситуації, можливість несприятливих соціально-політичних змін в країні або регіоні;
  • 4) неповнота або неточність інформації про динаміку техніко-економічних показників, параметрах нової техніки і технології;
  • 5) коливання ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів;
  • 6) невизначеність природно-кліматичних умов, можливість стихійних лих;
  • 7) невизначеність, пов'язана з виробничо-технологічним процесом (аварії і відмови устаткування, виробничий брак тощо);
  • 8) невизначеність цілей, інтересів і поведінки учасників ринку;
  • 9) неповнота або неточність інформації про фінансове становище і ділову репутацію суб'єктів господарювання (можливість неплатежів, банкрутств, зривів договірних зобов'язань).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >