Обставини, що мають значення для визначення розміру страхового ризику

Для оцінки розміру страхових ризиків в договорах страхування майна особливу роль відіграє визначення його вартості, оскільки саме від неї значною мірою залежить розмір можливих збитків страхувальника при настанні страхового випадку, а значить, тим самим і обов'язки, яку доведеться виконати страховику. У зв'язку з цим ЦК передбачено право страховика при укладанні договору страхування майна виробляти огляд застрахованого майна самому, а якщо це необхідно, то призначити експертизу. У договорі особистого страхування, як правило, передбачається виплата заздалегідь встановленої твердої суми. Із зазначеної причини при оцінці можливих наслідків настання відповідної обставини, тобто страхового ризику, при особистому страхуванні вирішальне значення має інший показник: фактичний стан здоров'я страхувальника або іншого спеціально названого в договорі застрахованої особи.

Ризик, властивий відповідним видам страхування, визначається в законах, підзаконних актах або в стандартних правилах страхування (правилах страхування). Там же нерідко перераховуються події, які свідомо не визнаються страховим ризиком. Так, наприклад, в правилах страхування фінансових ризиків, які використовуються однією із страхових компаній, як страхових ризиків вказуються втрата або недоотримання доходів внаслідок стихійного лиха, пожежі, вибуху газу, аварії опалювальної, водопровідної, протипожежної та каналізаційної систем, банкрутства, непередбачених витрат, судових витрат, (витрат). Разом з тим в цих же правилах спеціально обумовлено, що страхуванням охоплюються наслідки військових дій, терористичних актів, радіоактивного зараження, введення мораторію та інших вичерпно визначених у правилах подій. У розроблених тієї ж страховою компанією правилах страхування майна підприємств як страхових ризиків вказані загибель (втрата) або пошкодження майна внаслідок настання таких подій, як пожежа, удар блискавки, зіткнення або падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів, їх частин або вантажу, що перевозиться на цих об'єктах, вибух парових котлів, газопроводів, апаратів та інших аналогічних пристроїв, вибухових речовин і газу, що споживається для побутових і промислових цілей. Виключеними з дії договору в зазначених правилах виявилися ризики, що виражаються в загибелі, пошкодження або зникнення застрахованого майна в результаті впливу на нього вогнем або теплом з метою обробки, переробки або в інших цілях, а також загибелі, пошкодження або зникнення майна, за допомогою якого або в якому вогонь або тепло спеціально створюються і (або) яке спеціально призначене для розведення, підтримки, поширення і передачі вогню або тепла.

Прийняті сторонами на страхування за конкретним договором ризики складають в сукупності Бордеро (перелік прийнятих на страхування і підлягають перестрахуванню ризиків), що визначає межі обов'язків страховика.

Наслідки зміни ризику. Ризик, який мали на увазі сторони, і перш за все страховик, в момент укладення договору, може згодом змінитися. Особливість страхових відносин знаходить своє вираження в тому, що стосовно них дію принципу незмінності договору певним чином обмежується. Відповідно встановлено, зокрема, що під час дії договору майнового страхування страхувальник або інша особа, що є вигодонабувачем, зобов'язані негайно повідомляти страховику про стали їм відомими значні зміни в тих обставинах, про які страхувальник довів до відома страховика при укладанні договору. І тут знову-таки мова йде про зміни, які можуть істотно вплинути на збільшення страхового ризику. Норма п. 1 ст. 959 ГК, яка мається на увазі в даному випадку, не розкриває сенсу і самого поняття "значних змін", а обмежується вказівкою на те, що, в усякому разі, до такого роду змінам відносяться ті, які обумовлені в договорі страхування (страховому полісі) і в переданих страхувальникові правилах страхування. Зазначена норма не виключає для страховика права посилатися і на інші зміни, якщо тільки йому вдасться довести їх значущість.

У всіх подібних випадках у страховика, який був повідомлений таким чином про зростання страхового ризику, виникає право вимагати відповідної зміни умов договору або сплати страхувальником додаткової страхової премії, яка повинна бути сумірною збільшення ризику. Однак зазначені наслідки можуть настати тільки за згодою страхувальника. Якщо ж такої згоди не буде, у страховика виникає лише право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків, які з цієї причини (тобто в результаті розірвання договору) відбулися. При цьому з питань, пов'язаних з порядком розірвання договору, слід керуватися ст. 452 ГК, а з питань, що належать до наслідків розірвання, - ст. 453 ГК. Підставою для відмови в задоволенні відповідної вимоги про розірвання договору повинна служити ситуація, передбачена в п. 4 ст. 959 ГК, тобто то, що обставини, про які йде мова, вже відпали.

Подібні наслідки, пов'язані з що відбулися після укладення договору змінами обставин, передбачені і для договорів особистого страхування. Однак тут є відмінність. Воно полягає в тому, що якщо при майновому страхуванні зазначені вище наслідки зумовлені імперативними нормами, то для застосування тих же наслідків при особистому страхуванні необхідно пряма вказівка ​​на цей рахунок в договорі.

Подібну обов'язок покладає на страхувальника, а також і вигодонабувача КТМ (ст. 271). Мається на увазі, що страхувальник повинні негайно, як тільки їм стане відомо про будь-яку істотну зміну, що сталося з об'єктом страхування або щодо такого об'єкта (як приклад можна привести перевантаження, зміна способу перевезення вантажу, порту вивантаження, відхилення від обумовленого або звичайного маршруту слідування, залишення на зимівлю тощо.), повідомити про це страховика. Наступаючі тоді наслідки подібні до тих, які передбачені в ГК: у випадках, коли відповідні зміни збільшили страховий ризик (якщо тільки мова не йде про збільшення ризику, пов'язаного з рятуванням людей, суден або вантажів або необхідністю безпечного продовження рейсу, тобто про ситуації , при яких виникає потреба в негайному ухваленні рішення страховиком), у страховика виникає право переглянути умови договору або зажадати сплати додаткової страхової премії. А при відмові страхувальника погодитися з зазначеними вимогами договір буде вважатися припиненою з моменту, коли відповідні зміни настали.

На закінчення слід зазначити, що рішення в ст. 959 ГК питання про наслідки збільшення страхового ризику в період дії договору страхування викликає з деякою точки зору певні сумніви. Як було вже показано, застосування відповідних наслідків пов'язується Кодексом з одночасним наявністю двох умов: зміни, про які йде мова, повинні бути (а) значними і (б) істотно впливають на збільшення страхового ризику. Тим часом мета самої зазначеної норми полягає в захисті інтересів страховика. А ці інтереси пов'язані тільки з одним фактом: зростанням ризику. Причини зростання такого ризику - "значущість" або, навпаки, "незначність" змін - самі по собі ролі, очевидно, грати не повинні. До цього слід додати, що в ГК використовуються для характеристики відповідних змін критерії "значущості" і "суттєвості" часом змішуються. Зокрема, в ст. 959 ГК зміни, обумовлені в договорі (страховому полісі), набувають правове значення в силу їх значущості. Однак ст. 944 ГК стосовно репрезентованою відомостями в якості ключового значення для оцінки значущості їх впливу на страховий ризик використовує інший критерій - істотність. Здається, що є підстави в майбутньому в ГК пов'язати ці ефекти тільки з одним показником, що дозволяє оцінити ризик як такої. Мається на увазі істотне його збільшення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >