Ознаки страхового випадку

Слід розрізняти страховий випадок і страхова подія. Під страховою подією розуміють потенційно можливе спричинення збитку об'єкту страхування. Реалізована гіпотетична можливість заподіяння шкоди об'єкту страхування означає страховий випадок. Наслідки страхового випадку виражаються в повному знищенні або частковому пошкодженні об'єкта страхування. До страхових випадків не відносяться події, які хоч і заподіяли шкоду, але не суперечать нормальному технологічному циклу в процесі виробництва. Тому в умовах договору страхування слід точніше формулювати визначення подій, які включаються в обсяг відповідальності страховика. Наприклад, здійснюючи страхування від простоїв у виробництві, слід вказати, від яких саме простоїв і чим викликаних. Крім того, умови договору страхування тут повинні враховувати майнову шкоду, викликаний простоями як реалізацією ризику.

Страховим випадком є вчинилося подія, передбачена договором страхування або законом, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачу або іншим третім особам. Страховий випадок може мати місце по відношенню до одного або безлічі об'єктів страхування в рамках певної страхової сукупності.

Страховий випадок по відношенню до безлічі об'єктів страхування призводить до кумуляції ризику. Під кумуляцією ризику розуміється зосередження ризиків в межах певного обмеженого простору. Це сукупність ризиків, при якій велика кількість застрахованих об'єктів або кілька об'єктів зі значними страховими сумами можуть бути порушені одним і тим же страховим випадком (землетрус, аварія на АЕС, ураган, повінь тощо), в результаті чого виникає дуже великий збиток . Кумуляція може мати місце і по одному об'єкту, наприклад перевезення на одному судні вантажів, сукупна страхова сума за якими може досягати значних розмірів, або сукупна страхова сума по підприємству. У перестрахуванні кумуляція виникає в тих випадках, коли страхове товариство бере участь в ряді перестрахувальних і ретроцессіонних договорів, в які включені одні і ті ж ризики.

Наслідки страхового випадку виражаються в повному знищенні або частковому пошкодженні об'єкта страхування. До страхових випадків не відносяться події, які хоч і заподіяли шкоду, але не суперечать нормальному ходу виробничо-торгового процесу (наприклад, природні втрати продовольчих товарів, корозія металів і т.п.). Тому в умовах договору страхування формуються точні визначення подій, що включаються в обсяг відповідальності страховика.

Деякі практичні висновки

Виділені нами раніше теоретичні основи поняття страхового ризику дозволяють сформулювати ряд утилітарних висновків.

По-перше, поняття "страховий ризик" має вживатися виключно для позначення небезпек і випадковостей, з настанням яких законодавство і правила страхування пов'язують виробництво страховиком відповідних страхових виплат. У страховій і законодавчій практиці не слід застосовувати термін "страховий випадок" до обставин, які є страховими ризиками, до їх настання.

По-друге, всі небезпеки і випадковості, визначені як страхові ризики, повинні бути перераховані в правилах страхування. При наявності угоди сторін щодо обставин, не зазначених у правилах страхування, але розглядаються ними як страхових ризиків, вони повинні бути чітко і повно зазначені в страховому полісі (страховому свідоцтві, страховому сертифікаті) - документі, письмово оформляє цю угоду. Такого ж письмового оформлення вимагає виключення страхових ризиків за угодою сторін з переліку страхових ризиків, включених до правил страхування.

По-третє, страховик як професійний підприємець зобов'язаний здійснити страхову виплату незалежно від провини в разі порушення ним обов'язку надати страхувальникові інформацію, роз'яснює поняття і особливості страхового ризику для даного конкретного страхування.

По-четверте, перетворення (трансформація) страхового ризику в страховий випадок потребує з'ясування справжнього змісту даного обставини, так як словесна форма не завжди висловлює його дійсну сутність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >