Терміни, що відображають страховий збиток

Страховий збиток , тобто нанесений страхувальнику в результаті страхового випадку матеріальної шкоди, включає два види збитків : прямі і непрямі.

Прямий збиток означає кількісне зменшення застрахованого майна (загибель, пошкодження, крадіжка) або зниження його вартості (тобто знецінення) при збереженні матеріально-речової форми, що сталося внаслідок страхового випадку. У суму прямого збитку включаються також витрати, вироблені страхувальником для зменшення шкоди, рятування майна і приведення його в належний порядок після стихійного лиха або іншого страхового випадку. Прямий збиток виступає як первинний, тобто як реально спостережуваний, збиток - цим він відрізняється від непрямого збитку, який є похідним, часто прихованим збитком. Прямий збиток є головним фактором, що визначає страхове відшкодування.

Непрямий збиток означає збиток, що є наслідком загибелі (пошкодження) майна або неможливості його використання після страхового випадку. Будучи похідним від прямого збитку, непрямий збиток виступає у вигляді неотриманого доходу через перерви в виробничо-комерційному процесі внаслідок руйнування будівлі, обладнання, загибелі предметів праці, а також у вигляді додаткових витрат, необхідних для налагодження виробничо-комерційного процесу. Непрямий збиток можливий і у фізичних осіб, наприклад втрата недоотриманого інвестиційного доходу при індивідуальних інвестиціях або втрати через недостатню ефективність діяльності пайового інвестиційного фонду щодо паю фізичної особи. З метою зниження непрямих збитків фізичних осіб за кордоном застосовується страхування відповідальності інвестиційних брокерів.

Хоча непрямий збиток має опосередкований характер, його розмір часто перевищує збиток від безпосередніх матеріальних руйнувань.

Непрямий збиток може бути предметом спеціальних видів страхування або включатися в відповідальність зі страхування майна. Умовами договору страхування може передбачатися заміна страхової виплати компенсацією збитку в натуральній формі в межах суми страхового відшкодування.

Майно, події в житті і відповідальність як об'єкти страхового захисту

Страховий випадок в особистому і майновому страхуванні

Страховий захист майна, життя і відповідальності реалізує себе через страхові випадки, обумовлені в договорі страхування. Страховий випадок є вчинилося подія, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату (страхове відшкодування) страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачу або іншій третій особі.

По більшості видів майнового страхування страховим випадком є будь-яке пошкодження, знецінення або втрата матеріальних цінностей внаслідок передбачених умовами страхування обставин (стихійне лихо, пожежа, аварія, крадіжка і т.д.). Іноді страховим випадком вважається таке пошкодження (знецінення) майна, при якому збиток перевищив певний рівень. Наприклад, при страхуванні сільськогосподарських культур страховим випадком визнається зниження фактичного врожаю в поточному році (від стихійного лиха) в порівнянні із середнім урожаєм з 1 га за попередні п'ять років. Одночасна загибель або пошкодження застрахованого майна на території, охопленій одним стихійним лихом, розглядається як один страховий випадок.

В особистому страхуванні страховим випадком вважається дожиття до обумовленого договором терміну, смерть або нещасний випадок, що спричинив за собою стійку втрату працездатності застрахованого, втрату здоров'я.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >