СУБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ

Після вивчення глави 5 бакалавр повинен:

знати

  • • терміни і поняття, що характеризують страхувальника;
  • • терміни і поняття, що характеризують страховика;
  • • страхових посередників;

вміти

  • • розрізняти страхувальників і страховиків;
  • • оцінювати якість діяльності страховика;
  • • розрізняти форми взаємозв'язку страхових компаній зі страховими агентами;
  • • розрізняти страхових посередників;

володіти

  • • понятійним апаратом в області суб'єктів страхування;
  • • поняттям і структурою страхового ринку.

Страхувальник і страховик як основні учасники страхування

Суб'єкти страхування

У процесі страхування беруть участь два основних суб'єкта; страхувальник і страховик. Їх права і обов'язки в обов'язковому страхуванні регламентуються чинним законодавством, в добровільному страхуванні - договором, що укладається на підставі діючих правил. В особистому страхуванні беруть участь і інші сторони: застрахований , а також особа, на користь якої укладено договір страхування. Оскільки в більшості випадків договір про особисте страхування укладається на випадок настання подій в житті самого страхувальника, поняття застрахований і страхувальник, як правило, збігаються. В окремих видах особистого страхування як застрахованої і страхувальника виступають різні особи. Так, в страхуванні від нещасних випадків за рахунок підприємств і організацій страхувальником є відповідне підприємство або організація, застрахованими - її працівники. У страхуванні дітей та страхування до одруження застрахованими є діти, страхувальниками - батьки та інші родичі, які уклали договір на користь дитини. У майновому страхуванні страхувальником виступає, як правило, власник майна (організації, громадяни), а також орендар, організація, яка прийняла майно на зберігання, та ін. Страховиком може виступати страхова організація, зареєстрована в установленому порядку і отримала ліцензію на проведення відповідних видів страхування. В одному страхування може брати участь кілька страховиків: коли великі ризики одночасно приймає ряд компаній (в певній частці). У тих випадках, коли ув'язнені страховиком договори перестраховуються, стороною страхових відносин виступає також перестрахувальник.

Крім названих юридичних і фізичних осіб, безпосередньо пов'язаних між собою умовами страхування, в укладенні договорів беруть участь посередники - брокери і маклери, що характерно для страхування, проведеного закордонними компаніями.

Страхувальник (в практиці міжнародного страхування - застрахований) - це господарюючий суб'єкт або громадянин, який сплачує страхові внески і вступає в конкретні страхові відносини зі страховиком. Страхувальником визнається особа, яка із страховиком договори страхування або є страхувальником в силу закону. Страхувальник сплачує страхові внески і має право за законом (обов'язкове страхування) або за договором (добровільне страхування) отримати при настанні страхового випадку відшкодування (страхову суму), а також забезпечити його отримання іншою особою (в страхуванні відповідальності та особисте страхування). У майновому страхуванні страхувальником можуть бути власник майна; особи, яка отримала майно в оренду або користування; організація, яка бере матеріальні цінності на зберігання, у заставу (ломбард) і т.д. В особистому страхуванні страхувальниками є громадяни, які застрахували себе, інших осіб (наприклад, дітей), а також організації, які укладають договори страхування своїх працівників. У страхуванні відповідальності страхувальником виступає будь-яка фізична або юридична особа, яка передає страховику на основі закону або договору свої обов'язки з відшкодування шкоди (шкоди) третім особам, які можуть виникнути внаслідок якої-небудь діяльності страхувальника (або його бездіяльності).

Таким чином, страхувальник (Insured, Assured) - це сторона в договорі страхування, що страхує свій майновий інтерес або інтерес третьої сторони. За договором страхування на страхувальнику лежить обов'язок сплати страхової премії страховику за прийняття ним на себе відповідальності відшкодувати страхувальникові збиток при настанні страхового випадку. Страхувальник може укласти договір страхування як на свою користь, так і на користь іншої особи.

Заміна страхувальника за договором страхування. У разі страхування дітей страхувальник (один з батьків або інший родич застрахованої дитини), який уклав договір, може передати обов'язок сплати місячних внесків іншому страхувальнику. Для цього в страховий орган подається спільна заява першого і другого страхувальників. За умовами договору другою страхувальник отримує всі права за договором, за винятком права на викупну суму за тими внесками, які сплатив перший страхувальник. Більшу частину (90%) зазначених внесків може отримати застрахований дитина. Заміна можлива і в разі смерті страхувальника. Тоді інший родич дитини має право взяти на себе обов'язки другого страхувальника за чинним договором. Він зможе отримати викупну суму лише за тими внесками, які сплатив сам.

За договорами майнового страхування передбачена заміна, якщо настала смерть страхувальника. Договір при цьому зберігає силу. В якості другого страхувальника виступає інший власник застрахованого майна.

Страховик - це господарюючий суб'єкт, створений для здійснення страхової діяльності, проводить страхування і який відає створенням і витрачанням страхового фонду. Страховиком визнається господарюючий суб'єкт будь-якої організаційно-правової форми, створеної для здійснення страхової діяльності (страхові організації та суспільства взаємного страхування), який отримав ліцензію на здійснення страхової діяльності. Предметом безпосередньої діяльності страховика не може бути виробнича, торгово-посередницька і банківська діяльність. Таким чином, страховик (Insurer, Underwriter) - це фізична або юридична особа, яка приймає на себе за договором страхування за певну винагороду (страхова премія) зобов'язання відшкодувати страхувальнику або іншій особі, на користь якого укладено страхування, збитки, що виникли в результаті настання страхових випадків , обумовлених в договорі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >