Страхові відносини і страхові інтереси

Між страхувальником і страховиком виникають відносини. Страхові відносини включають в себе дві групи відносин: зі сплати внесків до страхового фонду і по виплаті страхового відшкодування (страхової суми). Обидві страхові операції висловлюють економічні відносини між усіма учасниками страхового фонду, а не тільки відносини між страхувальником і страховиком. Страхові відносини і страхові операції спираються на страхові інтереси (тобто міру матеріальної зацікавленості в страхуванні) страхувальника і страховика.

До інтересам страхувальника ставляться інтерес власника майна, інтерес Автоматичне виведення. Інтерес власника майна може полягати не тільки в самому майні, а й у відповідальності за збитки, які можуть виникнути у зв'язку з володінням майном (втрата прибутку). Стандартні умови договору страхування зазвичай передбачають покриття страхуванням тільки самого майна, але в обсяг відповідальності зі страхування може бути включено страхування та інших інтересів, пов'язаних з майном. У будь-якому випадку інтерес страхувальника не повинен перевищувати страхову суму за договором, і це нс дає підстав мати право на подвійне страхування. Автоматичне виведення інтерес є умова страхування, згідно з яким страхувальник не обов'язково повинен мати страховий інтерес в страхуемом майні, але, щоб пред'явити претензію за договором, йому необхідно мати інтерес у застрахованому майні під час настання страхового випадку. Страхувальник також повинен довести, що під час страхування майна мав такий інтерес або мав на увазі наступ інтересу. Страховий інтерес настає для страхувальника з того моменту, як тільки він поставив у таке становище, що може понести збитки в результаті нещасного випадку по майну, що знаходиться на ризик.

Інтерес страховика - це відповідальність страховика, обумовлена в умовах страхування. У цій відповідальності страховик має страховий інтерес, який полягає в можливості перестрахування, але не може зробити перестрахування на більш широких умовах в порівнянні з оригінальними умовами договору.

Страхування через призму страхових відносин представляє строго замкнуте коло розподільних відносин, що виникають між учасниками страхового фонду, а також між страхувальником і страховиком. Пайова участь власників майна в створенні страхового фонду і гранично можливі суми страхового відшкодування розраховуються заздалегідь математично з урахуванням вартості майна та ступеня ризику.

Для страхування характерна приблизна еквівалентність між страховими платежами і сумою виплат. Ця еквівалентність дотримується тільки за загальною кількістю страхових операцій, а не щодо кожного страхувальника окремо.

Права і обов'язки суб'єктів договору страхування

Добровільне страхування оформляє страхові відносини страхувальника і страховика через договір страхування. Страхові відносини при цьому спираються на обов'язки страхувальника і страховика за умовами договору.

Так, страховик зобов'язаний .

  • 1) ознайомити страхувальника з правилами страхування;
  • 2) у разі проведення страхувальником заходів, що зменшили ризик настання страхового випадку та розмір можливого збитку застрахованому майну, або у разі збільшення його дійсної вартості переукласти за заявою страхувальника договір страхування з урахуванням цих обставин;
  • 3) при страховому випадку зробити страхову виплату в установлені договором або законом строки. Якщо страхові виплати не проведені в установлений термін, страховик сплачує страхувальникові штраф у розмірі 1% від суми страхової виплати за кожний день прострочення;
  • 4) відшкодувати витрати, проведені страхувальником при страховому випадку, для запобігання або зменшення збитків застрахованого майна, якщо відшкодування цих витрат передбачено правилами страхування. Ці витрати відшкодовуються тільки в межах суми збитку. Сума витрат, що перевищує розмір заподіяної шкоди, не відшкодовується;
  • 5) не розголошувати відомості про страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації.

Страхувальник зобов'язаний:

  • 1) своєчасно вносити страхові внески;
  • 2) при укладенні договору страхування повідомити страховика про всі відомі йому обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику, а також про всі укладені або укладених договорах страхування щодо даного об'єкта страхування;
  • 3) вживати необхідних заходів з метою запобігання і зменшення збитків застрахованого майна при страховому випадку і повідомити страховика про настання страхового випадку в терміни, встановлені договором страхування.

Страхувальник може укласти зі страховиком договори про страхування третіх осіб на користь їх, тобто застрахованих осіб. При укладанні договору страхування страхувальник може призначити фізичних і юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхових виплат за договорами страхування. У разі смерті страхувальника, який уклав договір страхування майна, його права та обов'язки переходять до особи, яка прийняла це майно в порядку спадкування. В інших випадках заміни страхувальника права і обов'язки переходять до нового власника за згодою страховика, якщо договором або законом не встановлено інше.

У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третьої особи, права та обов'язки, визначені цим договором, переходять до третьої особи за її згодою. При неможливості виконання цією особою обов'язків за договором страхування його права і обов'язки можуть перейти до осіб, що здійснюють відповідно до законодавства Російської Федерації обов'язки з охорони прав і законних інтересів застрахованої особи.

Якщо в період дії договору страхування страхувальник судом визнаний недієздатним або обмежений в дієздатності, права і обов'язки такого страхувальника здійснює його опікун або піклувальник. При цьому страхування відповідальності закінчується з моменту припинення або обмеження дієздатності страхувальника.

При реорганізації господарюючого суб'єкта-страхувальника його права та обов'язки за договором страхування в період дії договору переходять за згодою страховика до відповідного правонаступника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >