Додаткові учасники страхування з боку страховика

Крім самих страхувальників і страховиків, додаткових учасників страхування з боку страхувальників і страхових посередників в страхових відносинах фігурують додаткові учасники страхування з боку страховиків - сострахователі, Співстраховики, перестрахувальники і перестрахувальники, ретроцедентом і ретроцессіонаріі.

Состраховател' (Co-insured) - це страховик, який при состраховании, утримуючи певну частку ризику на свою відповідальність, що залишилася частку ризику передає іншому страховику (співстраховику). При деяких умовах страхувальник може стати одночасно сострахователем. Якщо страхувальник застрахував майно не на повну суму, то він розглядається як один із страховиків і несе відповідальність за недострахуватися частці. Іноді страховики, які беруть участь в состраховании, вимагають, щоб страхувальник був сострахователем, тобто тримав на своїй відповідальності певну частку ризику.

Співстраховик (Co-insurer) - це страховик, який при состраховании приймає недострахуватися частку ризику на свою відповідальність від сострахователя.

Перестрахувальник (Reinsured), або цедент, - це страховик, який прийняв на страхування ризик і передав його частково в перестрахування інший страхової (перестрахувальної) компанії. Таким чином, даний страховик здійснює повторне розміщення ризику, тобто передає ризик в перестрахування. Вторинний цедент (Retrocedant) - це ретроцедентом (або ретроцедант), тобто страховик або перестрахувальник, що передає прийняті в перестрахування ризики в ретроцессию (вторинне перестрахування).

Перестрахувальник (Reinsurer), або цессіонер, цессионарий, являє собою страхове або перестрахувальне товариство, що приймає ризики в перестрахування. Це фізична або юридична особа, яка приймає страховий ризик в перестрахування, як правило, при посередництві страхового (перестрахового) брокера. За допомогою перестрахувальника досягається вторинне розподіл ризику. Як перестрахувальника може виступати страховик.

Ретроцессіонарій (Retrocessionaire) - це перестрахувальник, що приймає ризик від ретроцедентом.

Перестраховий брокер (Reinsurance broker) - це професійний посередник між двома страховиками, з яких один бажає передати, а інший прийняти ризик у перестрахування.

Особливу групу господарюючих суб'єктів страхового ринку складають професійні перестраховики, які спеціалізуються виключно на операціях перестрахування.

Страхові посередники

Поняття страхових посередників

В як сполучна ланка між страхувальником і страховиком на страховому ринку можуть діяти страхові агенти і страхові брокери, які займаються просуванням страхових послуг як товару від страховика до страхувальника. В організаційному відношенні страхові посередники можуть функціонувати як товариства або приватні підприємці. Іноді агенти виступають як службовці страхових компаній або їх довірені особи за договором поруки. Страхові посередники - це особи, які перебувають ближче до страхувальників і оперативніше реагують на зміну ринкової кон'юнктури страхових послуг. Діяльність страхових брокерів і агентів зазвичай регулюється національним законодавством.

У російському цивільному законодавстві містяться визначення понять посередників на ринку страхових послуг. Так, згідно з п. 1 ст. 8 Закону про страхування страхові агенти - це постійно проживають на території Російської Федерації і здійснюють свою діяльність на підставі цивільно-правового договору фізичні особи або російські юридичні особи (комерційні організації), які представляють страховика у відносинах зі страхувальником і діють від імені страховика і за його дорученням відповідно до наданих повноважень. Згідно з нормою п. 2 цієї ж статті страхові брокери - це постійно проживають на території РФ і зареєстровані в установленому законодавством Російської Федерації порядку як індивідуальних підприємців фізичні особи або російські юридичні особи (комерційні організації), які діють в інтересах страхувальника (перестрахувальника) або страховика (перестраховика) та здійснюють діяльність з надання послуг, пов'язаних з укладанням договорів страхування (перестрахування) між страховиком (перестрахувальником) і страхувальником (перестрахувальником), а також з виконанням зазначених договорів. При наданні послуг, пов'язаних з укладенням зазначених договорів, страховий брокер не має права одночасно діяти в інтересах страхувальника і страховика. Страхові брокери вправі здійснювати іншу не заборонену законом діяльність, пов'язану зі страхуванням, за винятком діяльності в якості страхового агента, страховика, перестраховика. Страхові брокери не вправі здійснювати діяльність, не пов'язану зі страхуванням (п. 2 ст. 8). Діяльність страхових агентів і страхових брокерів з надання послуг, пов'язаних з укладенням та виконанням договорів страхування (за винятком договорів перестрахування) з іноземними страховими організаціями або іноземними страховими брокерами, на території Російської Федерації нс допускається (п. 3 ст. 8).

Таким чином, організаційне відмінність між страховими агентами і страховими брокерами полягає в наступному. Страхові агенти є представниками страхових компаній і діють на підставі їх повноважень. У міжнародній практиці в якості страхових агентів виступають як окремі юридичні або фізичні особи, так і особи, що знаходяться на службі страхової компанії (що працюють за трудовим договором). Страховий агент може представляти одну або кілька страхових компаній і за умовами договору з ними діє тільки від імені цих компаній. Страховий брокер - це незалежна фізична або юридична особа, що діє на підставі доручень страхувальника (в прямому страхуванні) або страховика (при перестрахуванні). Нерідко брокери представляють собою самостійні фірми з власним капіталом і філіями. Вони санкціонують з повне право вільно вирішувати по відношенню до страхових компаній. Їх основне завдання - сприяти страхувальникам, страховикам і перестрахувальникам з укладання договорів. Брокери готують умови і сприяють в укладанні таких договорів, а також беруть участь в процедурах по ліквідації збитків. За дорученнями страхових компаній брокери можуть від їх імені укладати договори страхування, що підлягають потім заміні на страхові поліси. У ряді країн для ведення операцій зі страхування як для брокерів, так і для агентів потрібна спеціальна ліцензія, що підтверджує їх професійну підготовку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >