Маркетингове дослідження

Складовою частиною маркетингу є проведення соціологічних обстежень населення, тобто вивчення страхових інтересів за допомогою опитування сімей. Такі обстеження дозволяють виявити мотиви різних за складом сімей до укладання договорів страхування або відмови від них, визначити вплив на розвиток конкретних видів майнового та особистого страхування соціальних, економічних, демографічних, регіональних та інших факторів. Метою соціологічних обстежень є, по-перше, оптимізація страховою організацією, що є у неї системи видів страхування, відмова від тих, які не користуються попитом, вдосконалення умов страхування з урахуванням диференціації потреб різних груп населення; по-друге, вироблення найбільш дієвих методів пропаганди і реалізації страхових послуг, поліпшення взаємин зі страхувальниками при укладанні договорів, отримання страхових внесків та виплати страхового відшкодування (страхових сум).

Як об'єкт обстеження беруться сім'ї як такі, що, так і не мають договорів страхування, що дозволяє виявити структуру і межі страхового поля.

Предмет дослідження - якісні і кількісні показники, що характеризують рівень розвитку страхування, такі як розміри страхових сум, величина належних до сплати внесків, способи і порядок їх сплати, строки дії договорів. Всі страхові характеристики розглядаються в розрізі угруповання обстежуваних за демографічною, соціальному та економічному типу. Для цього збираються дані про розподіл страхувальників за статтю, віком, кількістю членів сім'ї, наявності дітей в сім'ях, рівнем освіти, професії, спеціальності, соціального типу сім'ї, рівнем доходів, забезпеченості майном, житловим умовам.

До початку обстеження іноді намічають робочі гіпотези, які можуть визначити основні напрямки пошуку при складанні програми роботи і оцінити реальність тих чи інших відомостей. Вихідна інформація збирається за допомогою заповнення опитувальних листів (анкет) і узагальнюється для всебічного аналізу за допомогою сучасної обчислювальної техніки.

Особливості маркетингу страхових послуг в сучасних умовах

Найважливішим напрямком маркетингу в сучасних умовах є визначення ступеня необхідного розширення сфери страхових послуг при переході від адміністративного управління до ринкової економіки. Система господарювання, що базувалася на встановленні директивних планових завдань, обов'язкових взаємозв'язків між підприємствами різних галузей, між виробниками і споживачами на суб'єктивній оцінці "оптимальності" правил поводження, не допускала реальної можливості виникнення ризикових ситуацій і прямих втрат в системі господарських зв'язків. Тому державне страхування як один з елементів колишньої системи управління орієнтувалося на захист виробництва і добробуту людей лише в разі настання стихійних явищ природи. І в цьому напрямку розвитку страхового захисту були безсумнівні досягнення, особливо в страхуванні сільського господарства. Разом з тим державне страхування залишало за межами своєї діяльності комерційні, господарські, політичні ризики, оскільки їх визнання підривало б філософію повної збалансованості та скоординованості планової економіки. В умовах переходу до ринкової економіки саме ризики комерційного, кон'юнктурного характеру стають одним з головних об'єктів страхування. Різноманітність організаційно-правових форм підприємств в ринковій економіці обумовлює необхідність відображення їх специфічних інтересів в умовах страхування.

При оцінці можливостей страхового товариства успішно діяти на ринку повинні бути враховані організаційні, фінансові, матеріально-технічні та інші умови діяльності. Наявність або створення широкої периферійної мережі дозволяє займатися багатьма видами страхування, які вимагають значних трудових витрат; тим самим можуть бути залучені в страхування навіть щодо недорогі об'єкти. Відсутність такої периферійної мережі змушене обмежувати діяльність страхового товариства менш трудомісткими видами страхування. Характер проведених страхових операцій багато в чому визначається розміром статутного і запасного фондів товариства; проводити страхування великих об'єктів і небезпечних ризиків можуть лише компанії, що володіють значним капіталом.

При аналізі потреб підприємств і населення в сучасних страхових послугах не можна не враховувати, що грошове відшкодування втрат або виплати грошової допомоги не можуть в повній мірі гарантувати населенню задоволення їх потреб. В сучасних умовах ефективність страхування залежить від того, наскільки отримується грошове відшкодування може бути матеріалізована в речові цінності, загиблі внаслідок страхових подій. Це саме можна сказати і до виплат за особистим страхуванням, бо їх ефективність залежить від можливості отримання населенням кваліфікованих медичних послуг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >