ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

Після вивчення глави 9 бакалавр повинен:

знати

  • • особливості виникнення і здійснення страхових правовідносин;
  • • визначення договору страхування;
  • • основні пункти договору страхування;

вміти

• складати договір страхування;

володіти

• понятійним апаратом в області страхового договору.

Особливості виникнення і здійснення страхових правовідносин

Легітимне визначення договору страхування

Чинний ЦК, так само як і Цивільний кодекс Української РСР (1964 г.), не дає загального визначення договору страхування. Замість цього в ньому містяться визначення двох його видів: договору майнового страхування (ст. 929) і договору особистого страхування (ст. 934). За договором майнового страхування одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), завдані внаслідок цього події збитки в застрахованому майні або збитки у зв'язку з іншими майновими інтересами страхувальника (виплатити страхове відшкодування) в межах визначеної договором суми (страхової суми). За договором особистого страхування одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію), що сплачується іншою стороною (страхувальником), виплатити одноразово чи виплачувати періодично зумовлену договором суму (страхову суму) у разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю самого страхувальника або іншого названого в договорі громадянина (застрахованої особи), досягнення нею певного віку або настання в його житті іншого передбаченого договором події (страхового випадку).

Виходячи із зазначених визначень, договір страхування слід визнати консенсуальним. Однак згідно зі ст. 957 ЦК договір страхування, якщо в ньому не передбачено інше, набуває чинності в момент сплати страхової премії або першого внеску, тобто в наявності ознаки реального договору (ст. 433 ЦК). Дана норма ГК дозволяє сторонам самим визначити момент вступу договору в силу: в такому разі ця обмовка буде істотною умовою договору. При цьому вступ договору в силу може бути приурочено не тільки до сплати страхової премії. Таким чином, для договору страхування визнано використання конструкції, при якій договір укладено, але не діє. У цій ситуації необхідно визначити момент виникнення зобов'язань з такого договору: чи виникають вони в момент укладення договору або вступу його в силу, а також чи може страховик примусово вимагати від страхувальника внесення премії на підставі укладеного, але не вступив в силу договору? Судова практика дає негативну відповідь на це питання: страховик не має права вимагати від страхувальника сплати страхової премії до вступу договору в силу (постанова Президії ВАС РФ від б серпня 1996 № 555/96). А якщо зобов'язання з договору виникають тільки тоді, коли починається його дію, то умова договору про сплату страхової премії може стати зобов'язанням, тільки якщо сторони встановлять інший момент вступу договору в силу.

Норми п. 1 ст. 929 і п. 1 ст. 934 ГК визначають суб'єктний склад, зміст і об'єкти основного страхового правовідносини відповідно для договорів майнового і особистого страхування. Однак загального визначення поняття "договір страхування " в нормативно-правових актах немає. Згідно п. 1 ст. 420 ЦК договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. При цьому до договору застосовуються правила про дво-і багатосторонніх угодах (гл. 9 ЦК), а до зобов'язань, що виникають з договору, застосовуються також загальні положення про зобов'язання (ст. 307-419 ЦК).

За загальним правилом ст. 425 ГК дію договору починається з моменту укладення і може бути поширене на попередні відносини. Можливість поширити дію страхового захисту в минуле дуже важлива, адже і до укладення договору страхування могли статися страхові випадки, щодо яких обидві сторони можуть перебувати в сумлінному невіданні в момент укладення договору, а захист на випадок подібних подій який суперечить змістом страхування.

А. К. Шихов виділяє наступні особливості виникнення (встановлення) та реалізації страхових правовідносин [1] .

  • 1. Права і обов'язки суб'єктів страхових правовідносин обумовлені характером об'єкта і мети страхування - захистом майнових інтересів страхувальника (застрахованої особи, вигодонабувача) у зв'язку з настанням страхових випадків.
  • 2. Страхові правовідносини встановлюються і реалізуються в процесах укладення та виконання договору страхування, в якому беруть участь завжди тільки дві сторони, включаючи і страхування об'єктів страхувальника за одним договором страхування кількома страховиками (співстрахування).
  • 3. Страхові правовідносини мають зобов'язальний характер.

З огляду на сказане, можна запропонувати, наприклад, таке визначення: договір страхування - це взаємне добровільне угоду між страхувальником і страховиком про встановлення і реалізації, зміну або припинення прав і обов'язків у зв'язку зі страховим захистом майнових інтересів страхувальника (застрахованої особи, вигодонабувача) при настанні страхових випадків, включаючи обов'язок страховика по страховій виплаті іншій стороні (або третім особам) і обов'язок страхувальника по сплаті страхової премії страховику за страхування. У цьому визначенні поняття договору страхування більш повно відбиваються його сутність і особливості.

  • [1] Див .: Шихов А. К. Страхове право: навч. допомога. М .: ЗАТ "Юридичний Дім" Юстіцінформ "", 2003. С. 112-113.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >