Права і обов'язки страховика

В період дії договору страхування страховик має право .

 • 1) перевіряти достовірність даних та інформації, що повідомляється страхувальником або застрахованими, будь-якими доступними йому способами, що не суперечать законодавству Російської Федерації;
 • 2) перевіряти виконання страхувальником вимог договору страхування та положень правил страхування;
 • 3) у випадках, що не суперечать законодавству РФ, оскаржувати дійсність договору страхування в разі порушення або неналежного виконання страхувальником (застрахованим) положень правил страхування;
 • 4) для прийняття рішення про виплату страхового забезпечення направляти при необхідності запити в компетентні органи про обставини настання страхового випадку, а також вимагати від застрахованої (вигодонабувача) надання додаткових відомостей і документів, що підтверджують факт настання і причину страхового випадку;
 • 5) відстрочити виплату страхового забезпечення до отримання повної інформації про страховий випадок та підтверджуючих документів про нього;
 • 6) відстрочити рішення про виплату страхового забезпечення в разі порушення за фактом настання події кримінальної справи проти страхувальника, застрахованого або вигодонабувача до моменту прийняття відповідного рішення компетентними органами;
 • 7) відмовити у виплаті страхового забезпечення, якщо страхувальник (застрахований) повідомив страховика завідомо неправдиві або недостовірні відомості про факти, що впливають на встановлення ступеня ризику настання страхового випадку, передбаченого договором страхування;
 • 8) відмовити у виплаті страхового забезпечення, якщо страхувальник (вигодонабувач) надав завідомо неправдиві відомості, пов'язані з причиною настання страхової події;
 • 9) відмовити у виплаті страхового забезпечення, якщо страхувальник (вигодонабувач) мав можливість в порядку, встановленому правилами страхування та чинним законодавством Російської Федерації, але не повідомив страховика у встановлений договором термін про настання страхового випадку;
 • 10) здійснювати інші дії в порядку виконання положень правил страхування та договору страхування.

При несенні ризику страховик має право перевіряти стан застрахованого об'єкта, а також відповідність повідомлених йому страхувальником відомостей про об'єкт страхування дійсним обставинам, незалежно від того, змінилися чи ні умови страхування (ст. 945 ЦК).

При страхуванні цивільної відповідальності страховик має право представляти інтереси страхувальника в переговорах і угодах про відшкодування третім особам заподіяного ним збитку, а також під час розгляду в третейському йди арбітражному суді справ, порушених за позовами третіх осіб по відношенню до страхувальника.

Якщо страховик виплатив страхове відшкодування страхувальникові, то до нього переходить право вимагати відшкодування збитку в межах виплаченої суми від особи, винної у заподіянні шкоди. Такий перехід права вимоги на відшкодування збитку називається суброгацію (ст. 965 ЦК). Отримавши це право, страховик може звернутися з регресних вимогою про відшкодування збитків в розмірі виплаченої страхової суми до особи, винної у страховому випадку.

Виконання страховиком всіх зобов'язань перед страхувальником не тягне припинення договору. Це означає, що страховик, який виконав всі свої зобов'язання, не втрачає права вимагати від страхувальника виконання зобов'язань, які той не виконав.

Страховик зобов'язаний:

 • 1) ознайомити страхувальника з правилами страхування та умовами договору страхування;
 • 2) видати страховий поліс (поліси) встановленої страховиком форми після сплати страхувальником страхового внеску (першого або одноразової) в тридцятиденний термін;
 • 3) зберігати конфіденційність інформації про страхувальника, застрахованих, вигодонабувачів в зв'язку з укладенням та виконанням договору страхування;
 • 4) своєчасно направляти страхувальнику повідомлення про зміну розмірів страхових сум, страхових внесків та / або строків страхування із зазначенням дати внесення змін;
 • 5) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового забезпечення протягом передбаченого в договорі терміну після отримання всіх необхідних документів, узгоджених при укладанні договору страхування;
 • 6) сплатити страхувальникові (застрахованому, вигодонабувачеві) пеню в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації, і в розмірі, закріпленому в договорі страхування, за кожен день необґрунтованої прострочення виплати страхового забезпечення.

Також, якщо інше не встановлено договором, страховик звільняється від виплати страхового відшкодування за збитки, що виникли внаслідок вилучення або знищення застрахованого майна за розпорядженням державних органів. Додатково правилами або договором страхування можуть виключатися події, викликані наступними обставинами: а) здійсненням страхувальником діяння, визнаного судом як умисний злочин, що спричинило за собою настання страхового випадку;

б) вчиненням страхувальником, застрахованою або вигодонабувачем навмисних дій з метою отримання відшкодування по застрахованому ризику, крім випадків самогубства при договорі особистого страхування, якщо договір діяв не менше двох років (ст. 963 ЦК).

Відповідальність сторін за порушення договору страхування зберігається і з закінченням терміну дії договору. Позов по вимогам, що випливають з договору майнового страхування, може бути пред'явлений протягом двох років. Термін позовної давності за вимогами, що випливають із договорів особистого страхування, - загальний, три роки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >