Порядок зміни і розірвання страхування

Після вступу договору страхування в силу можуть виникнути ситуації, коли сторони будуть змушені змінити або припинити дію договору. Якщо страхувальником, наприклад, виконані заходи, що дозволили істотно зменшити ступінь ймовірності настання страхового випадку та / або знизити розмір можливих збитків (шкоди) від нього, то він має право вимагати від страховика зміни договору страхування, якщо інше не передбачено договором. Зміна обставин визнається істотним, коли вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це розумно передбачити, договір взагалі не був би ними укладений або був би укладений на значно відрізняються умовах (абз. 2 п. 1 ст. 451 ЦК).

Відповідно до правил ст. 450 ГК договір страхування може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не передбачено ГК, іншими законами або договором. Якщо сторони договору страхування не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з істотно змінились, або про його розірвання, то договір страхування може бути розірваний за рішенням суду (і. 3 ст. 451 ЦК), а при одночасній наявності ряду умов, зазначених в п . 2 ст. 451 ГК, змінений судом на вимогу заінтересованої сторони. При цьому зміна договору страхування у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, а саме: коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на змінених судом умовах (п. 4 ст. 451 ЦК). Цей порядок зміни і розірвання договору при істотній зміні ризикових обставин відповідає подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК, тобто нормі, яка передбачає допущення зміни або розірвання договору за рішенням суду відповідно до ЦК.

За рішенням суду договір страхування може бути розірваний при істотному порушенні договору другою стороною. Істотним визнається порушення договору однією зі сторін, яке тягне для іншої сторони така шкода, що вона значною мірою позбавляється того, на що мала право розраховувати при укладенні договору (п. 2 ст. 450 ЦК). Наприклад, якщо страхувальник не сплатив страховику всю суму страхової премії за договором страхування, незважаючи на додаткову відстрочку платежу, то страховик має право вимагати розірвання договору та відшкодування завданих йому цим збитків.

Відповідно до правил п. 2 ст. 450 і п. 2 ст. 959 ЦК договір страхування на вимогу страховика може бути розірваний у разі відмови страхувальника (вигодонабувача) змінити умови договору страхування або сплатити додаткову суму страхової премії при значній зміні обставин, викладених під час укладання договору, яке істотно збільшує ризик настання страхового випадку або розмір можливого збитку від нього .

Стаття 452 ЦК встановлює форму і порядок зміни і розірвання договору . Згідно з нормою п. 1 ст. 452

ГК угоду про зміну або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що і договір, коли з закону, інших правових актів, договору або звичаїв ділового обороту нс випливає інше. Вимога про зміну або розірвання договору, в тому числі і договору страхування, може бути заявлено стороною в суд тільки після відмови іншої сторони на пропозицію змінити або розірвати договір, або неотримання відповіді вчасно, вказаний у пропозиції чи встановлений законом або договором, а при його відсутності - в тридцятиденний термін (п. 2 ст. 452 ЦК).

Дострокове припинення договору

Наслідки зміни і розірвання договору страхування визначаються норами ст. 453 ГК. У разі зміни договору, в тому числі і договору страхування, зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді, а в разі розірвання договору - зобов'язання сторін припиняються. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено законом. Зобов'язання сторін договору страхування припиняються за рішенням суду також у разі визнання судом договору недійсним. Поряд з цим зобов'язання сторін за договором страхування припиняються відповідно до норм ГК (без рішення суду) в наступних випадках:

  • 1) у зв'язку із закінченням терміну страхування. Однак в договорах страхування окремих його видів (наприклад, страхування дітей до одруження, страхування недержавних додаткових пенсій, страхування ренти) може бути передбачено, що закінчення терміну дії договору страхування не тягне за собою припинення обов'язки страховика по страхових виплатах, які повинні за умовами договору проводитися в певний термін або періодично і довічно (п. 3 ст. 425 ЦК);
  • 2) в разі належного і повного виконання зобов'язання страховиком перед сплатили страхову премію страхувальником (вигодонабувачем, застрахованою особою) за договором страхування: страхові виплати проведені в розмірі страхової суми і відшкодовуються понад неї витрат, проведених страхувальником з метою зменшення збитків від страхового випадку, при майновому страхування (п. 1 ст. 408, п. 2 ст. 962 ЦК);
  • 3) в разі смерті страхувальника - фізичної особи або при ліквідації в установленому законодавством Російської Федерації порядку страхувальника - юридичної особи або ліквідації страхової організації (і. 1 ст. 418, ст. 419 ЦК);
  • 4) коли після вступу договору страхування в силу можливість настання страхового випадку відпала й існування страхового ризику припинилося але для розслідування обставин іншим, ніж страховий випадок (п. 1 ст. 958 ЦК).

Відповідно до норми п. 2 ст. 958 ГК страхувальник (вигодонабувач) може відмовитися від договору страхування в будь-який час, якщо до моменту відмови можливість настання страхового випадку не відпала розслідування обставин іншим, ніж страховий випадок. Згідно п. 3 зазначеної статті при достроковому відмову страхувальника (вигодонабувача) від договору страхування сплачена страховику страхова премія не підлягає поверненню, якщо інше не встановлено договором.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >