Страхові документи при укладанні та припиненні договору

Правові норми ст. 434 і 940 ГК визначають, в якій формі може бути укладений договір страхування. Зокрема, відповідно до п. 1 ст. 434 договір може бути укладений в будь-якій формі, передбаченої для здійснення угод, якщо законом для договорів даного виду не встановлена певна форма. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним після надання йому обумовленої форми, хоча б законом для договорів даного виду така форма не була потрібна. У той же час відповідно до ст. 940 ЦК договір страхування укладається тільки в письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність договору страхування, за винятком обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, яке здійснюється на підставі Федерального закону від 24 липня 1998 № 125-ФЗ "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ". Згідно з нормами ГК письмова форма договору страхування вважається дотриманою, якщо письмова пропозиція страховика страхувальнику укласти договір (оферта) прийнято в формі акцепту. Вчинення особою, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених у ній умов договору, вважається акцептом, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не зазначено в оферті (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ЦК).

Згідно п. 2 ст. 940 договір страхування може бути укладений шляхом складання одного документа (п. 2 ст. 434 ЦК) або вручення страховиком страхувальникові на підставі його письмової або усної заяви страхового поліса (свідоцтва, сертифіката, квитанції), підписаного страховиком. В останньому випадку згоду страхувальника укласти договір на запропонованих страховиком умовах підтверджується прийняттям від страховика страхового поліса.

Керуючись правилами п. 3 ст. 940 ГК при укладенні договору страхування страховики зазвичай застосовують розроблені ним або об'єднанням страховиків стандартні форми договору (страхового полісу) з окремих видів страхування. У практиці страхування укладений договір страхування може бути представлений:

  • а) одним документом - договором страхування (страховим полісом), підписаним сторонами і містить виклад правил страхування в самому документі або на зворотному його боці;
  • б) договором страхування (страховим полісом), підписаним обома сторонами, з доданими до нього правилами страхування;
  • в) письмовим (або усним) заявою страхувальника і страховим полісом, підписаним страховиком, з викладенням у ньому або на зворотному його боці правил страхування;
  • г) письмовим (або усним) заявою страхувальника і страховим полісом, підписаним страховиком, з додатком до нього правил страхування.

Умови договору відповідно до п. 4 ст. 421 ГК визначаються на розсуд сторін, крім випадків, коли зміст відповідної умови наказано законом чи іншими правовими актами. Зокрема, за нормою п. 1 ст. 422 ЦК договір повинен відповідати обов'язковим для сторін правилам, встановленим законом та іншими правовими актами (імперативними нормами), що діють у момент його укладення. Наприклад, при укладенні договору страхування між страхувальником і страховиком має бути досягнуто згоди з істотних умов договору (ст. 942 ЦК).

Імперативні норми ст. 936 ГК застосовуються при укладанні договорів обов'язкового страхування. Ці норми, зокрема, передбачають:

  • а) укладення договору обов'язкового страхування зі страховиком особою, на яку законом покладено обов'язок такого страхування (страхувальником);
  • б) здійснення обов'язкового страхування за рахунок страхувальника, за винятком страхування пасажирів, яке в передбачених законом випадках може проводитися за їх рахунок;
  • в) встановлення предметів (об'єктів) страхування, ризиків, від яких вони повинні бути застраховані, і мінімальних розмірів страхових сум відповідно до закону.

Всі повідомлення і сповіщення в зв'язку з виконанням і припиненням договору страхування також оформляються в письмовій формі та надсилаються за адресами страхувальника, зазначеним в договорі. У разі зміни адрес і / або реквізитів сторін договору страхування сторони зобов'язані завчасно сповістити один одного про це. Якщо сторона не була сповіщена про зміну адреси та / або реквізитів іншої сторони завчасно, то все повідомлення і сповіщення, спрямовані за колишньою адресою, будуть вважатися отриманими з моменту їх надходження за колишньою адресою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >