ЧАСТИНА II. ФІНАНСОВІ ОСНОВИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ (ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА СТРАХУВАННЯ)

Після вивчення глави 10 бакалавр повинен:

знати

 • • особливості актуарних розрахунків;
 • • визначення договору життя страхування;
 • • основні пункти договору страхування життя;
 • • страхову навантаження;

вміти

 • • проводити актуарні розрахунки;
 • • проводити розрахунок нетто-ставки;

володіти

• понятійним апаратом в області актуарних розрахунків.

Сутність актуарних розрахунків, їх види і завдання

Поняття актуарних розрахунків

Під актуарних розрахунків розуміється система статистичних і економіко-математичних методів розрахунку тарифних ставок і визначення фінансових взаємин страховика і страхувальника; вони відображають механізм утворення і витрачання страхового фонду в довгострокових страхових операціях. На актуарних розрахунках базується робота будь-якого страховика. На їх основі визначається частка участі кожного страхувальника в створенні страхового фонду (тобто розміри тарифних ставок, величина резерву внесків за кожним договором страхування життя або пенсії, сукупного резерву страхової компанії, розміри підлягають виплаті викупних, скорочених страхових сум, позичок), а також проводиться перерахунок страхових внесків при зміні умов договору страхування.

Форма, по якій проводиться розрахунок собівартості і вартості послуг, що надаються страховиком страхувальникові, називається актуарної калькуляції ; вона дозволяє визначити страхові платежі до договору. Величина страхових платежів, що пред'являються до сплати, припускає вимір ризику, прийнятого страховиком. У складі актуарної калькуляції відбивається також сума витрат на ведення справи по обслуговуванню договору страхування.

Актуарні розрахунки проводяться з урахуванням особливостей страхування. Так, події, які піддаються оцінці, мають імовірнісний характер, що відбивається на величині пред'явлених до сплати страхових внесків. Визначення собівартості послуги, що надається страховиком страхувальнику, проводиться щодо всієї страхової сукупності. Існує необхідність виділення і визначення оптимальних розмірів страхових резервів страховика; прогнозування сторнування договорів страхування та експертної оцінки їх величини; дослідження норми позичкового відсотка і тенденцій її зміни в часі. Наявність повного або часткового збитку, пов'язаного зі страховим випадком, зумовлює потребу зміни величини розподілу збитку в часі і просторі за допомогою спеціальних таблиць. Завдяки отриманим страховим внескам існує можливість дотримання принципу рівноваги між страховими внесками страхувальника і страховим забезпеченням, наданим страховою компанією. Нарешті, в рамках певної страхової сукупності існує необхідність виділяти групи ризику.

Завданнями актуарних розрахунків є

 • 1) вивчення і класифікація ризиків за певними ознаками (групами) в рамках страхової сукупності;
 • 2) обчислення математичної ймовірності настання страхового випадку, визначення частоти і ступеня тяжкості наслідків заподіяння шкоди як в окремих ризикових групах, так і в цілому по страховій сукупності;
 • 3) математичне обґрунтування необхідних витрат на організацію процесу страхування;
 • 4) математичне обґрунтування необхідних резервних фондів страховика і джерел їх формування;
 • 5) дослідження норми вкладення капіталу (процентної ставки) при використанні страховиком зібраних страхових внесків як інвестиції і тенденцій їх зміни в конкретному часовому інтервалі; визначення залежності між процентною ставкою і величиною брутто-ставки.

Па основі актуарних розрахунків визначаються розміри тарифних ставок, які за допомогою довгострокових фінансових досліджень заздалегідь занижуються на суму того доходу, який буде отриманий страховиком від використання акумульованих внесків страхувальників як інвестицій.

Теорія ймовірностей в актуарних розрахунках

Ми вже знаємо, що страхування може проводитися тільки в тому випадку, коли заздалегідь невідомо, відбудеться в даному році ту чи іншу подію чи ні. Оскільки розміри тарифних ставок в першу чергу залежать від ступеня ймовірності настання страхового випадку, в актуарних розрахунках застосовується теорія ймовірностей. Поняття ймовірності стосовно до страхового випадку характеризується двома особливостями. По-перше, ймовірність встановлюється шляхом підрахунку числа несприятливих подій для страхувальника і страховика (пожежі, повені, крадіжок і т.п.). По-друге, при страхуванні є лише деяка кількість об'єктів, з яких окремі піддаються страховому випадку, тобто щодо цих об'єктів реалізується страховий ризик.

Імовірність страхового випадку в майновому страхуванні відбиває частоту страхових випадків за попередній період, тобто відношення потерпілих від якої-небудь події об'єктів до їх загальної кількості. Наприклад, якщо в даному районі за ряд років в середньому пожежею пошкоджено 100 будинків з 10 тис. Будинків, то ймовірність страхового випадку становить 0,01 (100: 10 000).

Імовірність втрати працездатності від нещасних випадків обчислюється на основі звітних даних страхових товариств.

В особистому страхуванні для визначення ймовірності страхового випадку використовуються показники смертності і тривалості життя населення, що обчислюються по таблиці смертності.

Види актуарних розрахунків

Актуарні розрахунки можна класифікувати за різними підставами (рис. 10.1).

За галузями страхування актуарні розрахунки поділяються на розрахунки за особистим страхуванням, майнового страхування, страхування відповідальності.

Класифікація видів актуарних розрахунків

Мал. 10.1. Класифікація видів актуарних розрахунків

За часовою ознакою актуарні розрахунки діляться на звітні і планові. Звітними є актуарні розрахунки, які здійснюються за вже зроблених операціях страховика, тобто за наявними звітними даними. Ці розрахунки орієнтовані на діяльність страховика в майбутньому при проведенні даного виду страхування (тому звітні актуарні розрахунки називають ще наступними). Планові актуарні розрахунки проводяться при введенні нового виду страхування , по якому відсутні будь-які достовірні спостереження ризику. У цьому випадку використовують результати актуарних розрахунків по однотипним або близьким за змістом видів страхування, які вже проводяться страховою компанією. Після закінчення певного терміну (не менше 3 років) аналізуються отримані статистичні дані по даному ризику і в планові актуарні розрахунки вносяться відповідні корективи: таким чином планові актуарні розрахунки перетворюються в звітні.

За ієрархічною ознакою актуарні розрахунки можуть бути федеральними, тобто загальними для всієї території Російської Федерації, регіональними , тобто виробленими для окремих регіонів (республіка, область, місто, район), і індивідуальними, виконуваними для конкретного страхового товариства (страхової компанії).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >